İmar Plan Değişikliği Askı İlanları

Duyuru Tarihi: 06.10.2020
2019-2023 Cumhurbaşkanlığı 5 Yıllık Kalkınma Planında yer alan Örnek İmar Uygulaması Projesi Kapsamında; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi (Tapuda Yavuz) sınırları içerisinde kalan yaklaşık 127 hektarlık alanda, ilçemizin onaylı imar planlarına uygun olarak, Süleymanpaşa Belediyesi'nin 01.10.2020 tarihli, 806 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan ve ekte sunulan 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi v e 2081/3290 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesi uyarınca yapılan arsa ve arazi düzenlemesi uygulamasına dair kroki, pafta, cetveller 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 19. Maddesi gereğince, 06.10.2020 tarihinden 21.10.2020 tarihine kadar 15 gün süre ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nın Askı İlan Memurluğunda askı ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanın hükümleri gereğince Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarının ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının değiştirilmesi ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarının ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.09.2020 tarih 888 sayılı Belediye. Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
İdaremizce Meri İmar Planı üzerinde sehven yapılan parselasyon tasarımı çizimlerinin mağduriyet yaratmaması için hazırlanan 2.33 maddesinin Plan Notlarına ilave olarak eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye. Meclisi'nin 09.09.202 tarih 889 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 06.10.2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 11.06.2020 tarih ve 154 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.2020 tarih ve 755 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylandığı bildirilerek bir. ay süre ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'nın Askı İlan Memurluğunda ve Resmi İnternet Sayfasında ilana çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 31.08.2020
Süleymnapaşa İlçesi Eskicami Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi amacıyla sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.08.2020 tarih 812 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 26.08.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Çerkezköy Termik Santraline ilişkin 27.10.2016 ve 17.10.2017 tarihlerinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 2.10.31.1 sayılı ve 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni planının 2.46 sayılı plan notlarında yapılan değişiklikler ve anılan değişikliklere yapılan itirazların zımnen reddine ilişkin işlemlerin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davalarda Ara Kararlar ile 'Yürütmeyi Durdurma' kararı verilmiştir.
Duyuru Tarihi: 30.07.2020
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Bıyıkali Mahallesi, 104 ada 1 parsel üzerinde kurulması amaçlanan Katı Atık Tesisleri Alanı'na (Boşaltma, Bertaraf, İşletme, Transfer ve Depolama) ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2020 tarih ve 570 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.07.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.07.2020
Süleymnapaşa İlçesi 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notlarına asansör ölçülerinin eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 27.01.2020 tarih ve 6538 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ike uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 11.06.2020 tarih ve 152 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 09.07.2020 tarih 632 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.07.2020
Süleymnapaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi sınırlarında 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan İmar Uygulamasına esas olacak sınırların Meri İmar Planına işlenmesi ve bazı fonksiyonların daha verimli kullanımının sağlanması için ada sınırlarının düzeltilmesi amacıyla sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 11.06.2020 tarih ve 182 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.07.2020 tarih ve 625 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Onaylanmıştır.
Duyuru Tarihi: 30.07.2020
Süleymnapaşa İlçesi Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 parsel sayılı taşınmazın trafo alaanından ayrık nizam 2 kat TAKS:0.20 KAKS:0.40 yapılanma koşullarına sahip konut alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Belediye Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 09.07.202 tarih ve 566 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Onaylanmıştır.
Etkinliklerimizden haberdar olmak ister misiniz?
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020