meclis-kararlari
Meclis Kararları - T.C. Süleymanpaşa Belediyesi
Web Sitemiz ile ilgili sorularınız için 0850 450 5959 dahili 3312 Mert ÇAKIRBAY ile iletişime geçebilirsiniz.

Meclis Kararları

2019 Yılı Meclis Kararları

 • Ekim Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 08.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 375
   KONU : 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ:2020 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 177.725.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 32.275.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 210.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 210.000.000,00TL. hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 08/10/2019 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2020 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 374
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Deresi ve civarında; bölge halkının daha verimli kullanabilmesi maksatlı, gerekli çalışmaların yapılması ve ortak proje üretebilmek adına Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 373
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Kaybolmaya yüz tutmuş ve bölgemizin yerli küçükbaş ırkı olan “Kıvırcık Koyunu” ırkının, korunması ve çoğaltılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve ortak proje üretebilmek adına Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 372
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde 59 Kırsal Mahallemiz genelinde, hayvancılık faaliyetiyle uğraşan çiftçilerimize destek maksatlı, halihazırda kiraya verilmemiş olan veya kiralama süreci bitecek olan, yem bitkisi üretimi yapmaya uygun, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait tarımsal arazilerin, yem bitkisi üretimi yapılması şartıyla, halk arasında yarıcı diye tabir edilen usul ile hayvancılık faaliyeti yapan çiftçimize kiralanması, ayrıca Belediyemiz payına düşen mahsulün hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimize, hayvan adedi ile orantılı olarak bedelsiz verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 371
   KONU : PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Performans Değerlendirme Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, 696 sayılı K.H.K. göre ve Doğrudan Temin ile çalışan hizmet alım işçileri olarak çalışan personelin performanslarını, değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde şirket işçilerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan taslak Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 370
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Kadın ve Demokrasi Derneğinin hukuki statüsü ve kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerinin yürütebilmesi için Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi, 39 kapı nolu mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapuda; 247 ada 5 parsel numaralı taşınmazın temsilcilik binası olarak kullanılmak üzere Kadın ve Demokrasi Derneği adına tahsis edilmesi talep edilmiştir. Kadın ve Demokrasi Derneği, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 20.06.2016 tarih ve 2016/8979 sayılı kararı ile Kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır.Süleymanpaşa Belediye sınırları içinde, İlçemizde yaşayan kadınlarımızla ilgili her türlü projede ortak proje üretebilme, uygulayabilme, uygulama alanlarını kiralama veya ayni yardım sağlama, bu hususta yer tahsisi yapabilme konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 369
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken 21.11.1988 tarihinden itibaren, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü’ nün lehine intifa hakkı verilen Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde bulunan 365 Ada 2 parseldeki 5.632,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (eski iskele) ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 16.08.2004 tarihinden itibaren Kuruluşlarına taahhüt senedi ile kullanımı verilen 245,77 m2’lik dolgu alanının bir bütün halinde kiralanması hakkında kiralamaya, protokol ve kira sözleşmesi imzalamaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 368
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde tüm pazarlar muhtelif mahallelerde haftanın belirli günleri cadde ve sokaklar kapatılarak yapılmakta olup görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Söz konusu ihtiyacın giderilmesi için açık ‘’Pazar Alanı’’ yapılması planlanmaktadır. Ancak alanların yetersizliği, ulaşımı, kamulaştırması ve aciliyeti gibi nedenlerden dolayı birkaç Pazar yeri için şahıs parsellerinin kiralanması gerekmekte olup; Kiralanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve kira sözleşmesi imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 367
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi hudutlarında bulunan Naip Barajının, “Tatlı Su Balıkçılığı ve Su Sporları Merkezi” olarak değerlendirilmesi için, Süleymanpaşa Belediyesi ile Devlet Su İşleri ve tüm Kamu Kurumları ile arasında yapılacak protokollerin imzalamaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 366
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 365
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararında Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir.1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 364
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 363
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 362
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 361
   KONU : KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizden emekli olacak memur, işçi ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla 3.500.000,00TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) kredi kullanılmasına; kullanılacak kredinin 2.100.000,00TL’lik kısmı İLLER BANKASI A.Ş.’den belediyemizden emekli olacak işçi personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla, 1.400.000,00TL’nin emekli olacak memur, ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla bankalardan kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 360
   KONU : BORÇLANMA İZNİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizden emekli olacak memur, işçi ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla 3.500.000,00TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) borçlanma izni ve belediye meclisinde %10 u geçen iç borçlanma talebi Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edilmiştir.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 359
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:10 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 81. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü topraklar olan Yunanistan’ın Selanik Şehrine Belediye Başkanımızın başkanlığında gidilmesi yönünde Belediye Meclisi tarafından 03.09.2019 tarih ve 324 sayılı meclis kararı alınmış olup Ekli listede T.C. numaraları ve isimleri bulunan Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri; Fedai YÜKSEL, Sabri ÇINAR; Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Şenol KARAKÜÇÜK, Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Gürol BİBER, Şahin UMUR, Aytaş ERİZ, Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Metin ÇALIŞKAN, Bülent TOPCU, Hüseyin ÖZTEKİN, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İdris YATMAN,İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun Ak Parti İlçe Başkanı Sezai ÇETİN, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşad SUNGUR, İyi Parti İlçe Başkanı Ali DARICI ve Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri, Ruhan YALÇIN, Meral AKYAZI, Cenap KÜRÜMOĞLU, Ender TURAN, Fatih ERGE, Pervin IŞIKSAL, Ersin BİLMEÇ, Mehmet ŞEN, Salih CANİKLİ, Emin SEVİM, Seçkin GÜLTEN, Abdullah YALÇIN, Pakize GÜREL, Aynur GÜNER, Ülkü YALINKILIÇ, Alpaslan PEKER, Nijat AYVAZ, Özkan SOBACIOĞLU, Orhan ÇEBİ, Mustafa ÖKLÜK, Seral BARIŞ, Habibe ÜZEL, Özkan DİKMEN’in 8-12 Kasım 2019 tarihlerinde Yunanistan ve Bulgaristan’a seyahat gerçekleştirmelerine, seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 358
   KONU : 2020 MALİ YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ:2020 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı; Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 357
   KONU : PERFORMANS PROGRAMI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2020 Yılı Performans Programının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 356
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizde münhal bulunan (İnşaat) Mühendis, Mimar, Tabip, Diş Tabibi,2 (iki) adet Hemşire, Sağlık Teknisyeni ve Kameraman ünvanlı kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2019 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 2. fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 10 (on ) adet Sözleşmeli Personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 Mali Yılı Temmuz ayında yayınlanan 08/07/2019 tarih ve 210975 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki ; (1) sayılı cetvelde belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı olan %25’ine kadar, (2) sayılı cetvelde belirtilen “Ek Ödeme Oranları 01/07/2019-31/12/2019 Dönemi Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 355
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Uygulama İmar Planı bulunmayan ve 1000 m²’ye kadar olan, niteliği tarımsal amaca yönelik (tarla, bağ, bahçe, meyvelik, çayır ve benzeri nitelikteki) Belediyemiz taşınmazlarının, işlenebilirliği ekonomik olmadığından satışlarının yapılmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 354
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde, kayıtlı cinsi avlulu kargir ev olan yüzölçümü 241,68m2 taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte satışı talebi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 353
   KONU : BOŞ KADRO UNVAN VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince doldurulan Boş Kadro Ünvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eklerinin cetvellerin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 352
   KONU : BİRİM MÜDÜRÜ ATAMASI
   KARAR ÖZETİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapatılarak, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi olarak hizmet yürütüleceğinden, 1. dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunda olan Bülent DEMİRÖZ, 657 sayılı D.M.K.’nun 76’ncı maddesi gereğince, 17.09.2019 tarih ve 1219 sayılı personel hareketleri onayı ile münhal bulunan 1. dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atandığı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 351
   KONU : DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince doldurulan Dolu Kadro Değişikliği (Memur), talebine ilişkin yazı ve eklerinin (cetvellerinin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 350
   KONU : BİRİM MÜDÜRÜ ATAMASI
   KARAR ÖZETİ: 1.dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunda olan Gamze DEMİR, 657 sayılı D.M.K.’nun 76’ncı maddesi gereğince, 17.09.2019 tarih ve 1248 sayılı personel hareketleri onayı ile münhal bulunan 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna atandığı, ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 349
   KONU : 2020 MALİ YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2020 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 348
   KONU : HALI SAHA PROJESİ
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hacıköy Mahallesi 152 ada 47 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, ortak proje kapsamında “halı saha” yapılması planlanmakta olduğundan söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak Valilik Oluru yazısının da alındığı belirtildiğinden olup projeye başlanılabilmesi için ilgili madde kapsamında protokol düzenlenmesine esas olmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 347
   KONU : EREN BÜLBÜL
   KARAR ÖZETİ: 11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren Bülbül isminin Süleymanpaşa İlçesinde Karadeniz Mahallesi Kastamonu Sokak ve Kıymet Sokak arasında kalan Park alanına verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 346
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:34/A (tapuda; 307 ada, 18 parsel 6 Nolu Bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine Alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 345
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1(tapuda; 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan ve Değirmenaltı Mahallesinde yeterli sayıda içkili yer bölgesi bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 344
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 343
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında çocuk bahçesi ve yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 342
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 341
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesinde bulunan tapuda, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 340
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili çalışmaların devamına, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 339
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 338
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 337
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 336
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 335
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 334
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 333
   KONU : 2020-2024 STRATEJİK PLAN
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi gereğince, 26.02.2018 tarih, 30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 2019 yılı hazırlama rehberine göre düzenlenerek belediyemizin 2020-2024 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan taslağı hazırlanmış ve 27.08.2019 tarih ve 581 sayılı Encümen Kararı ile uygun görülmüş olup; 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 332
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 2019 yılı Teknik Destek Programları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belediyemiz tarafından hazırlanan “Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planının Uygulanmasında Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması” isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Konu ile ilgili “2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ajansımıza sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planının Uygulanmasında Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasına ve uygulama aşamasında kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetkili verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 331
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı Programları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belediyemiz tarafından hazırlanan “Tekirdağ Hatırası” isimli projenin başarılı olduğu belediyemize bildirilmiştir. Konu ile ilgili “2019 yılı Turizm Geliştirme ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan Tekirdağ Hatırası isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 192.630,27TL tutarındaki toplam eş finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 330
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parsel uygulama imar planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 329
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi papazdere mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01.10.2014 tarihinde belediye meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları stratejik planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Bahse konu taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve trafo alanında kaldığından, belediyemiz sorumluluğunda olan park ve yol alanının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 328
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, mevcut imar planında park ve yol alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilerek söz konusu talep 01.03.2017 tarihinde belediye meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları stratejik planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.10.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 327
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 3126 ada 24 parsel nolu taşınmaz Uygulama İmar Planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Bahse konu parselin kamulaştırılması talep edilmiş olup, belediyemizin sorumluluğundaki yol alanının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Eylül Ayı Meclis Kararları

  Toplantıyı İzle
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 326
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa İlçemizde yaşayan Yakup Eymen GELEN isimli çocuğumuzun tedavi masrafları ailesi tarafından maddi sıkıntılar yüzünden karşılanmakta zorluk çektikleri sebebi ile aileye belediyemiz tarafından 3.000,00 TL’lik nakdi yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 325
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kaçak inşaat atığı ve hafriyat dökümüne caydırıcı önlem olarak, Çevre Kanunu Madde 20, R bendine göre gerçek kişilere 72.197,00 TL, tüzel kişilere ise 180.509,00 TL idari para cezası uygulanabilmektedir. İlçemiz genelinde kaçak inşaat atığı ve hafriyat dökümünü kontrol altına almak amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırımların belediyemizce uygulanabilmesi adına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ya da Bakanlıktan Süleymanpaşa Belediyesi’ne yetki talep edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 324
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:10 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 81. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü topraklar olan Yunanistan’ın Selanik şehrini Belediye Başkanımızın başkanlığında Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Sezai ÇETİN, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı İsmail ÖZTÜRK, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşad SUNGUR ve İyi Parti İlçe Başkanı Ali DARICI’nın ve Basın kuruluşlarımızın bir adet temsilcisinin Yunanistan ve Bulgaristan’a 8-12 Kasım tarihleri arasında gitmelerine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 323
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Türk, Japon tarihinde önemli bir yer tutan Ertuğrul Fırkateyni ve Fırkateynin komutanı olan Yarbay Ali beyin Süleymanpaşa Dedecik köyünden olması sebebi ile Türkiye ve Japonya arasında özellikle Süleymanpaşa ilçemizi Japon turizminin çekim merkezlerinden bir tanesi haline gelebilmesine için Japonya’nın Kusimoto kasabasına gidilmesine, yurt dışına gidilme tarihinin ve katılacakların isimlerinin Belediye Encümeninde karar alınmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 322
   KONU : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARILMASI.(HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ NE)
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Alt Birimi ve Basın Yayın Alt Birimleri bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 321
   KONU : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI (GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜNE)
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor İşleri Birimi, Kültür İşleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 320
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 319
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 318
   KONU : SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ve Veteriner İşleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 317
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçesine yaz döneminde araçların daha fazla çalışması ve akaryakıt miktarının hesaplanandan fazla olması ve Diğer Giderler bütçesine yapılacak aktarım asfalt yapımı için bitüm, asfalt mıcırı malzemesi alımı ve planlanandan daha fazla parke taş yol yapımı sebebiyle yukarıdaki cetvelde belirtildiği üzere aktarılması, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 316
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 36 parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup üzerinde işgal halinde olan istinat duvarı ve havuz alanı için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bahse konu taşınmazın Fatma ORAMAN adına satışının yapılması talep edilmekte olup, İmar barışı yasasının 7.maddesinin 4. Fıkrası “Belediyelerin özel mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara yapı kayıt belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek kaydıyla taşınmazlar güncel bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara satılır. ”hükmü gereği satışının yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 315
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2019 tarih ve 623 sayılı kararı ile 18-22 Ağustos 2019 tarihlerinde Macaristan – Kecskemet’de düzenlenmiş olan Hiros7 Festivaline Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK ve beraberinde İlçe Belediye Başkanları ile birlikte Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’in katıldığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 314
   KONU : TAHSİS/DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 243 ada, 33 parselin güneyinde yer alan ekte krokide işaretli alanın “Süleymanpaşa Belediye Sosyal Tesisleri” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisi veya devrinin talep edilmesi ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 313
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 612 Ada, 14, 15, 16 ve 17 parsellerde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yatırım programına alınıncaya kadar “Pazar Alanı” olarak kullanılmak üzere en az 3 (Üç) yıl süre ile Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis talep edilmesi ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 312
   KONU : TAHSİS/DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Barbaros balıkçı barınağının yan tarafında bulunan Devletin hüküm ve tasarrufu altında ki alanın “park, otopark ve iskele” yapılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisi veya devrinin yapılması için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 311
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1087,1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 310
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501,502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 17.12.2018 tarih 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup onaylanan Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 309
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 308
   KONU : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI.(HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE)
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Alt Birimi ve Basın Yayın Alt Birimleri bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 307
   KONU : BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI.(GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NE)
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor İşleri Birimi, Kültür İşleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 306
   KONU : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARIMI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 305
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları Eğitim Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 304
   KONU : SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Birimi ve Veteriner İşleri Birimi bütçelerine yatırım kodları ile birlikte aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 303
   KONU : TEŞKİLAT YAPISI
   KARAR ÖZETİ:Kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması Yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, Belediyemiz tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması için Belediyemizde münhal bulunan Halkla İlişkiler Müdürü, ve yeni ihdası yapılan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü kadrolarına istinaden, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğün kurulmasına, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün, Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün kapatılmasına, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Sağlık İşleri Birimi, Veteriner İşleri Birimi, Sosyal Yardım İşleri Biriminden oluşturulmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Yazı İşleri Birimi (Meclis-Encümen, Yazı İşleri, Evlendirme Memurluğu, Genel Gelen-Giden Evrak, Dilekçe Servislerinden) ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Biriminden oluşturulmasına, Yeni kurulacak olan Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün Basın ve Yayın Birimi, Bilgi İşlem Biriminden oluşturulmasına, Yeni kurulacak olan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Spor İşleri Birimi, Kültür Hizmetleri Birimi ve Turizm Hizmetleri Biriminin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Teşkilat yapımızın oluşturulmasına ve Mahalli İdareler Bütçe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 302
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.Maddesine istinaden Akaryakıt ve Yağ Alımları Bütçesine yaz döneminde araçların daha fazla çalışması ve akaryakıt miktarının hesaplanandan fazla olması ve Diğer Giderler Bütçesine yapılacak aktarım asfalt yapımı için bitüm, asfalt mıcırı malzemesi alımı ve planlanandan daha fazla parke taş yol yapımı sebebiyle yukarıdaki cetvelde belirtildiği üzere ödenek aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 301
   KONU : BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Boş kadro (memur) değişikliği ve ekleri, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 300
   KONU : BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizde G.İ.H sınıfında münhal bulunan 4 dereceli Muhtarlık İşleri Müdürü Kadrosuna 16.08.2019 tarihinde Hafize ÇELİK atanmış olup, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 299
   KONU : BORÇLANMA İZNİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi’nin 2019 yılı borçlanma limiti 14.337.875,69TL (OndörtmilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyetmişbeşTLaltmışdokuzKR) olup, 10.500.000,00TL (OnmilyonbeşyüzbinTL) kısmı 2019 yılı ilk 3 aylık dönemde kullanıldığı, geriye kalan 3.800.000,00 TL (ÜçmilyonsekizyüzbinTL) tutar ise, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra Haziran ve Ağustos aylarında gerçekleştiği Belediyemiz; Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahalleler ve BeldeKöyden Mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde; asfalt yol, yapım, onarım, yeni imalat yapılması, bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapılması, Sahil Eski İskele Yapımı, Park ve Bahçelerin yeni yapım, tamir, bakım ve onarımı, Kapalı Pazar Yerlerinin Oluşturulması amacıyla 7.500.000,00TL (YedimilyonbeşyüzbinTL) borçlanma izni talep edilmesi Belediye meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmesi, 12 red oyuna karşılık, 19 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 298
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 297
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 296
   KONU : TAHSİS/DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 333 Ada 1 ve 334 Ada 1 parsellerde kayıtlı, “Mera” vasıflı taşınmazların küçük sanayi sitesi yapılması, Uygulama İmar Plan değişikliğininde bu doğrultuda yapılarak söz konusu Kamu yatırımının Belediye bütçesinden karşılanmak üzere “Mera” vasfından çıkarılarak, Küçük Sanayi Sitesi yapılması konusu Belediyemiz Meclisinde görüşülmüş olup, taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin veya devrinin yapılmasının talep edilmesine, Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 295
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10808 parsel nolu 1.678,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan anaokulu ve müştemilatının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin “d” bendine göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından anaokulu olarak kullanılmak üzere adı geçen parselin yapıları ile birlikte Maliye Hazinesine devrinin yapılmasına, 12 red oyuna karşılık, 19 kabul oyu ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 294
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ:02/07/2019 tarih ve 236 sayılı Belediye Meclis Kararının kiralama bedeli yönünden son kira bedeline TÜFE oranı uygulanarak 25.497,19 TL olarak değiştirilmesine ve 1 yıllığına kiralama yetkisinin Belediye Başkanına verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 293
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı, Tekirdağ Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde yer alan, Akçahalil K.T.K, Güveçli K.T.K Özel Ağaçlandırma Sahalarının devir alınmamasına, Yukarıkılıçlı K.T.K’nın Özel Ağaçlandırma Sahasının devir alınmasına (devir işlemlerinin tamamlanabilmesi için devir ve hibe taahhüt senetleri ile birlikte) bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 292
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 291
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki yapı yaklaşma sınırının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 290
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Çocuk Bahçesi” ve “Yol” da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 289
   KONU : HÜKÜMET CADDESİ VE MURATLI CADDELERİ HAKKINDA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki Görev ve Uygulama Yönetmeliğinin Büyükşehri Yol Ağı Başlıklı %’inci maddesinin 2’inci bendi hükmü gereğince; İlçesi sınırları içerisinde 30 metre altında kalan Hükümet Caddesi ve Muratlı Caddesinin tüm yetki ve sorumluluğunun Belediye Başkanlığımıza devrinin yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 288
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10799 nolu parselde kayıtlı 718,91 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 287
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9885 nolu parselde kayıtlı 416,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 286
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2039 Ada 14 nolu parselde kayıtlı 390,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 285
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10006 nolu parselde kayıtlı 374,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 284
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Aydoğdu Mahallesi, 343 Ada 101 nolu parselde kayıtlı 5.124,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 283
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Gündoğdu Mahallesi, 1580 Ada, 49 nolu parselde kayıtlı 341,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 282
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10107 nolu parselde kayıtlı 514,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 281
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10108 nolu parselde kayıtlı 624,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 280
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Barbaros Mahallesi, 980 nolu parselde kayıtlı 2.400,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 279
   KONU : TAHSİS/DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 2086 nolu parselin bir kısmı uygulama imar planında Belediye Spor ve Park Alanı ile 10 metre genişliğinde olan Yol’ da kalmaktadır. Mevcut Uygulama İmar Planında Belediye Spor ve Park Alanı ve 10 metre genişliğinde ki yol alanında muhtelif yapılar mevcut olup bu yapıların en az zararı görebilmesi için plan değişikliği yapılacak ve 10 metre genişliği olan yol kaldırılıp askeri alan olarak belirlenecektir. İmar Planında, Belediye Spor ve Park Alanı’ nda kalan kısmının Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsis talebi için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 278
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10162 nolu parselde kayıtlı 414,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 277
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10110 nolu parselde kayıtlı 459,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN,Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 276
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 10109 nolu parselde kayıtlı 509,00 m2 yüzölçümlü “ Arsa ” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 275
   KONU : ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği’nin sunulduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 274
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi Mevkii, 112 parsel ) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; Bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verild
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 273
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3026 ada 321 parselin mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 272
   KONU : YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan halen toprak veya stabilize durumda olan ile dumansız sanayi bölgesi olarak belirlenmiş olan alanlardaki bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yolların, parke, beton veya asfalt yapılması durumunda 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Üçüncü Kısım ‘’Harcamalara Katılma Payları’’ başlıklı 86’ncı maddesine göre “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmasına, bunların dışında kalan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollar için “Yol Harcamalarına Katılım Payı “ alınmamasına Murat UYSAL ile Nurten YONTAR’ın red oylarına karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde uygulanması, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 271
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin onaylanacak olan 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 270
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parselin yolda kalan kısmının onaylanacak olan 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 269
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisine sunulan önergede bulunan asansör ölçülerine ilişkin tablonun Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notlarına, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notlarına, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notlarına ve Banarlı Uygulama İmar Planı Notlarına eklenerek hazırlanacak olan plan notu değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 268
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3026 ada 321 parselde kayıtlı taşınmaz ile 3027 ada 324 parselde kayıtlı taşınmazın bedeli mukabilinde takas yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 267
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait olan, 105 ada 1 parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 266
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İmrak ve Volkan Berkay Çakır’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 265
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 264
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Işıklar Mahallesi 266 ada 4 nolu parselde kayıtlı 331,32 m2 yüzölçümlü ve üzerinde eski kooperatif binası olarak kullanılan ve şuanda atıl durumda olan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, NurtenYONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 263
   KONU : HİZMET ARACI DEVRİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye Başkanlığımızda kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracı ihtiyacı bulunduğundan, Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne ait 59 AZ 872 plakalı panelvan wolkswagen marka minibüsün taşınır işlem fişi karşılığında belediyemize bedelsiz devrinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 262
   KONU : EREN BÜLBÜL
   KARAR ÖZETİ:11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında Emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren BÜLBÜL isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokak, park veya uygun görülecek bir yere verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 261
   KONU : UZLAŞMA PROTOKOLÜ İMZA YETKİSİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Belediye Başkanlığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihaleler kapsamında, ihale uhdesinde kalan alt işveren şirketler bünyesinde çalışan ancak iş akti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının sorumluluğunda sona eren işçiler tarafından Tekirdağ İş Mahkemesinde açılarak sonuçlanan yargılamalar sonucu Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı aleyhine hükmedilen bedeller; farklı tarihlerde alacaklılar tarafından icra takibine konu edilmiştir. İcra takibine konu edilen 40 adet icra dosyasının ödeme şartları ve tarihlerine yönelik olarak alacaklı işçilerin vekili Av. Emre PATAN ile uzlaşılmış olup, ‘’Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarına sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek ‘ 5393 sayılı Belediye Kanununun18/h maddesi gereği Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e uzlaşma protokolü yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 260
   KONU : BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Ahmetçe, Akçahalil, Kınıklar, Mahramlı, Oğuzlu, Ormanlı, Otmanlı, Tatarlı, Yuva, Araphacı, İnecik, Karaçalı, Yenice, Aşağıkılıçlı, Semetli ve Yukarıkılıçlı mahallelerinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince Kadastro işlemlerinde, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere, öncelikli tapulama veya kadastro çalışmalarında görev yapmış bilirkişilerin hayatta olanlarının ve bilirkişilik vasfını yitirmemiş olanlardan her mahalle için 6 (altı) adet bilirkişi Ahmetçe Mahallesinden; Tevfik SEVİM, Mustafa SEZEN, Emin ŞİRİN, Halil DİNÇER, Akçahalil Mahallesinden, Tayfun YAŞAR, Serhat SEZER, Aydın ŞİRİN, Nedim AYDEMİR, Nail DURGUT, Raif AYDOĞDU, Kınıklar Mahallesinden; Ali YILMAZ, Mehmet AYDIN, Hasan YILMAZ, Salih YILMAZ, Hüsnü YILMAZ, Nusret ÇAKIRLAR, Mahramlı Mahallesinden; Nail ERGİDER, Yüksel TOPGÜL, Onur ERGİDER, Mustafa ERBİL, Ahmet BÜYÜK, Osman ŞAHİN, Oğuzlu Mahallesinden; Ersen ÜNER, Ahmet ÇETİN, Ahmet ORHAN, Mehmet ER, Ahmet ŞEN, Mehmet ER, Ormanlı Mahallesinden; Seyhan SEVİNÇ, Cemal ÇINAR, Bayram YÜCEL, Aykut YILDIRIM, Fevzi ACAR, Süleyman ALANAR, Otmanlı Mahallesinden, Hüseyin AVCI, Ahmet BULUT, İsmail SEVİM, Süleyman SEVİNÇ, Ali ÇAKIR, Baha MUTLU, Tatarlı Mahallesinden, Nedim DURAK, İbrahim DAMAR, Necmi DURSUN, Halil KURT, Remzi COŞAN, Ekrem YILDIZ Yuva Mahallesinden; Hüseyin TAŞDELEN, Recai ÖZDEMİR, İrfan YENİCİ, Fahri DEMİRHAN, Enver DOĞAN, Araphacı Mahallesinden; Nurittin ERTEN, Fahri ERTEN, Eyüp AKSOY, Emre ÖZKAN, Bekir ÖZKAN, Önder ÖZTÜRK İnecik Mahallesinden; Hüseyin EFE, Recep ÜLKER, Kazım Öztürk, ALİ ÖZTÜRK, Ahmet İZGİ, Ali GIRLANGIÇ Karaçalı Mahallesinden; Tahsin DEMİR, Ahmet YILMAZ, Ali YILMAZ, Haşim DEMİR, Tevfik BİLGİ, Yağmen YILMAZ Yenice Mahallesinden; Özmetin ULU, Ahmet SATIK, İsmail HASAR, Demirali ULU, Ruşan HAZAR, Demir DEMİRAY, Aşağıkılıçlı Mahallesinden; Halil KARANFİL, Hüseyin YAKUT, Recep GÜLÜMSER, Raif YILMAZ, Yaşar KIVRAK, Halil KIVRAK Semetli Mahallesinden; Süleyman YÜKSEL, Adem URUÇ, Deniz KEREM, Gürel BAYKUT, Elmas YAVAŞ, Hasan BAYKARA Yukarıkılıçlı Mahallesinden, Şerif UMUR, Ahmet BURHAN, Kadir BAYRAM, Ahmet MİDİL, Ahmed BAYRAM, Sefer MİDİL olarak tespit edilen bilirkişilerin görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 259
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada. 36 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup üzerinde işgal halinde olan istinat duvarı ve havuz alanı için 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. maddesi doğrultusunda yapı kayıt belgesi alınmıştır. Bahse konu taşınmazın satışı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 258
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No: 34/A (tapuda 307 ada 18 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.09.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 257
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1 (tapuda 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Temmuz Ayı Meclis Kararları

  Toplantıyı İzle
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 256
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde yapılacak binalarda, planlı alanlar imar yönetmeliğinde belirtilen asansör ölçüleri ile ilgili değişiklik talep edildiğinden mevcut plan ve teklif plan teklif edilen tabloda yazılmış olup, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 255
   KONU : BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 27 parselin kamusal alanda kalan alanların olması ve fiili el atmalar bulunması nedeniyle 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminat davası nedeniyle bilirkişi raporlarında Süleymanpaşa Belediyesi açısından dava tarihi olan 17.04.2015 tarihine göre hukuki ve fiili el atılan toplam alan bedeli 6.070.910,00 TL olarak belirlenmiştir. Davanın karar aşamasına geldiği aşamada ilgili parselin bulunduğu alanda Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde uygulaması yapılmıştır. İmar uygulaması neticesinde % 40 DOP oranını aşan % 1.33130 oranına denk gelen 122,4796m2 alanının 29.11.2016 tarih ve 1732 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 190.700,74 TL olarak belirlenen bedeli 11.06.2019 tarih ve 212 nolu Belediye Meclis Kararına ve 13.06.2019 tarih ve 342 sayılı Belediye Encümen Kararına göre 20.06.2019 tarih ve 360 sayılı Belediye Encümen Kararı ile güncellemek amacıyla 302.157,17 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Yeniden belirlenen bedelin ödenmesinin yapılması için davacıya ve avukatına tebliğ yapıldığı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 254
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti maliye hazinesine ait: İlçemiz Yavuz Mahallesi 511 ada, 17,18,19,20,21,22,23,26,27,43,46 ve 49 parsel numaralarında kayıtlı ‘’tarla‘’ vasıflı taşınmazlar uygulama imar planında ‘’Resmi Kurum’’ alanında kaldığından, Belediye Hizmet alanı olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 253
   KONU : İŞÇİ ALACAKLARININ ÖDENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Belediye Başkalığı ve Süleymanpaşa Belediye başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleler kapsamında alt işveren firmalar bünyesinde çalıştırılan işçilerin yargılama konusu edilen ve alacaklı vekilleri tarafından icra takibi ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığından tahsilata girişilen alacaklarının ödenmesi hususunda alacaklı vekilleri ile uzlaşma sağlanmış olup, işçi alacakları için uzlaşı kapsamında ödemeler belediyemizce gerçekleştirileceği bilgisi Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 252
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 23 sayılı kararında alınan mevcut sözleşmeli personeller veya ilk defa istihdam edilecek personeller için her türlü ödemeler toplamının net tutarının %25 fazlası ödenmesi yönünde belirtilen ve boşta bulunan 1(bir) adet Ekonomist kadrosunda bundan sonra istihdam edilecek Sözleşmeli Personel için geriye kalan 6 (altı) adet Ekonomist kadrosu gibi her türlü ödemeler toplamının net tutarının %5 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 251
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 371 ada 6 parselde mülkiyeti Sultan Mahmud Han-Sani Bin Sultan Abdülhamid Han Vakfı adına kayıtlı olup koruma amaçlı uygulama imar planında “Sosyal Kültürel Tesis” alanında kalan 112,87m2 tescilli parselin planında uygun olarak halkın hizmetinde kullanılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine ve belediye başkanına protokol yapma yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 250
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 3026 ada 321 parselde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen akaryakıt istasyonu kısmen yol alanında kalan arsa vasıflı 353,28m2 alanı bulunan parsel ile yine aynı mahalledeki 3027 ada 324 parselde kayıtlı olup uygulama imar planında kısmen park, kısmen yol alanında kalan 803,45m2 alanı bulunan arsa vasıflı taşınmazın fiyat ve bedel farkı gözetilerek takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 249
   KONU : ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne ait hazırlanan görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen çalışma yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 248
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9925 ve 9919 parsellerdeki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup uygulama imar planında çoğunlu yapılaşma olmak üzere yapılaşma, trafo, park ve yol alanında kalan toplam 42.500,00m2 arsa vasıflı taşınmazlar ile yine aynı mahallede mülkiyeti Belediyemize ait olup imar planında spor alanında kalan 105 ada 1 parselde 31.860,78m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 247
   KONU : YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Süleymanpaşa Çocuk Akademisi ile ilgili yönetmelik değişikliklerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 246
   KONU : TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlik kapsamında 31 Ağustos 2019 tarihinde Toplu Sünnet Şöleni düzenlenmesi planlandığından, Toplu Sünnet Şöleninin düzenlenmesine ve şölende gerçekleştirilecek harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 245
   KONU : V. SÜLEYMANPAŞA İNTERNATİONAL OPTİMİST CUP YELKEN YARIŞLARI
   KARAR ÖZETİ: Kentimizde 4-8 Eylül 2019 tarihlerinde “V. Süleymanpaşa İnternational Optimist Cup” yelken yarışları düzenlenmesi planlandığından, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanacak olan işbirliği protokolüne istinaden etkinlik kapsamında yapılacak harcamaların belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 244
   KONU : T CETVELİ
   KARAR ÖZETİ:M1 Sınıfı 4 adet 4+1 kişilik binek araç, N1 Sınıfı 1 adet panelvan araç (9’dan az koltuk sayısı olan), N3G Sınıfı 2 adet Damperli Kamyon (14m3 kasa kapasiteli), 2 adet İş Makinası Sınıfı Bekoloder, N1 sınıfı (4x4) çift kabinli 2 adet kamyonetin 2019 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 243
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan Tapuda; 373 ada 2 nolu parselde kayıtlı 2200,89m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait hissenin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 242
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda; 1268 ada 34 nolu parselde kayıtlı 1044,00m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait hissenin, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 241
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan; tapuda; 373 ada 1 nolu parselde kayıtlı 3002,68 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 240
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Semetli Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda; 1984 nolu parselde kayıtlı 1550,00 m2 yüzölçümlü “ Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 239
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Oruçbeyli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda; 114 ada 57 nolu parselde kayıtlı 8639,06 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 238
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yuva Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda 121 ada 22 nolu parselde kayıtlı 23800,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 237
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan tapuda; 141 ada 1 nolu parselde kayıtlı 6697,90m2 yüzölçümlü “Tarla” vasfında ki taşınmazın “Mezarlık alanı” içerisinde bulunduğundan, mezarlık alanı olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 236
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi İskele Caddesi No:12’de bulunan mülkiyeti Trakya Kalkınma Ajansına ait bina 07/05/2014 tarih ve 62 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 19/06/2014 tarihli protokol ile 5 yıl Belediye Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. 01/07/2014 – 31/06/2019 tarihleri arasında 5 yıllık kiralama dönemi sona ereceğinden, son kira bedeli 22.033,52TL kira bedeli ile tek taraflı cayma hakkımızı kullanmak şartı ile 1 (bir) yıl süre ile kiralama protokolü düzenlenmesi ve imzalanması konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 235
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak (tapuda; Barbaros Mahallesi, 1293 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 234
   KONU : YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 233
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 232
   KONU : 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2018/1521 sayılı Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, parseldeki Belediye Hizmet Alanı fonksiyonunun kaldırılarak İlkokul Alanı’na çevrilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 231
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, imar planında yolda kalan 3021 ada 273 parsel sayılı taşınmazın 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 230
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifindeki kadastral altlığın Belediyemizde bulunan kadastral altlıklar ile örtüşmemesi sebebiyle haritaların kontrolünün yapılması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 229
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı (Öğrenci Yurdu) olarak değiştirilmesi ve Sosyal Tesis Alanının bir kısmının Üniversite Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 08.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 228
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının uygun olduğuna ve Edirne Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 227
   KONU : ARSA SATIŞI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 107 ada 40 nolu parselde tapu tahsis belgesine konu olan yapının yerinde bulunmadığı tespit edildiğinden satışın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 226
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 446 ada 33 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 225
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Mehmet Şahin AKINCILAR’a ait tapuda 2649 ada 1 nolu parsel de kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06/05/2015 tarih ve 248 sayılı Meclis Kararı ile 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına karar verilmiş olup meclis kararına istinaden, İmar Planlarında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretlenmiş olan, Gündoğdu Mahallesi 2649 ada 1 nolu parselin, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda olup olmadığı ve kamulaştırmasının belediyemizce yapılıp yapılamayacağı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 224
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 689 ada 1 nolu parsel imar planlarında yol da kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 223
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar caddesi, No:12/A (tapuda köyiçi mevkii 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.07.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 222
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karacakılavuz Mahallesi 9469 nolu parselde bulunan “Eski Belediye Binası”nın zemin katında yer alan ayrı girişi, 2(iki) wc ve 3(üç) dinlenme salonunun bulunduğu kısmın Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğine uygun hale getirilerek ve binanın kalanından izole edilerek Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ile tahsisi talep edilmiş olup, amacı dışında kullanılmamak şartıyla, ayrıca tahsis yönetmeliğine göre her türlü mali yükümlülükler ile küçük onarım ve bakım giderlerine ilişkin harcamalar tahsis edilen idareye ait olmak kaydıyla 02.03.2024 tarihine kadar Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne bedelsiz tahsisinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Haziran Ayı Meclis Kararları

  Toplantıyı İzle
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 221
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Amerikan Uzay Topluluğu tarafından, 14-16 Haziran tarihleri arasında Stephenville/ Teksas/ Amerika Birleşik Devletlerinde yapılacak olan “Model Uydu Yarışması’na Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan “Göksat Uzay Takımı” davet edilmiştir. Takım üyesi olan ve Tekirdağ İlimizde ikamet eden ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde eğitimime devam eden, Kamil Canberk ATİK isimli öğrencimize, bahsi geçen Uluslararası yarışmada ülkemizi temsiline destek olmak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 500 Amerikan Doları karşılığı olacak şekilde Türk Lirası cinsinden nakit yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 220
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38.Maddesinin (g) bendine atfederek Süleymanpaşa Belediyesi adına Kamu Kurum ve Kuruluşları, Amatör Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Meslek Odaları ile yapılacak protokol ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 219
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde 1592 ada, 5 parselde kayıtlı 2.664,00 m² “Arsa” vasıflı taşınmazın Resmi Kurumlara ait gayrimenkullerle takas işlemlerini yapması için, Belediye Encümenine yetki verilmesine, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 218
   KONU : YETKİ
   KARAR ÖZETİ: Uygulama İmar Planı gereği; 3194 Sayılı İmar Kanununun 17’nci maddesine göre ihdas ile oluşturularak bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken veya önceden var olup da bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken, tek başına inşaat yapmaya elverişli olmayan gayrimenkuller ile tevhit şartı gerekmeyen, ihdas ile oluşturulacak veya var olan gayrimenkullerin (Tarla, bağ, bahçe, arsa, meyvelik, kargir ahır/ev ve benzeri nitelikteki) 300,00 m2’ye kadar olanlarının; satış ve takas işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı, Belediye Meclisince oy çokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 217
   KONU : BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Kamuya bedelsiz terke konu alanlarda kalan tarla, yol, arsa, kargir ahır/ev, ham toprak ve benzer nitelikteki gayrimenkullerimizin terkleri 3194 sayılı İmar Kanununun 15’ inci ve 16’ ncı maddeleri gereğince Belediye Encümeni Kararı ile yapılabilmekte olup halihazırda bu durumda olan gayrimenkullerimizin terk işlemleri yapılacağı belediye meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 216
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1715 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerin Meri Uygulama İmar Planındaki bitişik nizam, 3 kat olan yapılaşma koşullarının bitişik nizam, 5 kat olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 215
   KONU : EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
   KARAR ÖZETİ: 59 AY 059 Plakalı 2004 model minibüs, 59 AK 001 plakalı 2007 model binek araç, 59 AK 910 plakalı 1999 model binek aracın ekonomik ömrünü doldurması nedeni ile 2886 Sayılı Kanuna istinaden satılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 214
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 nolu parselin Meri Uygulama İmar Planındaki ayrık nizam, 2 kat, TAKS:0,15 KAKS:0,30 olan yapılaşma koşullarının ayrık nizam, 2 katlı, Yençok:9,50 m. Olacak şekilde değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 213
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.04.2019 tarih 439 sayılı kararına istinaden, Karacakılavuz Mahallesi, 9325 parsel sayılı taşınmazın Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak 06.06.2007 tarihinden önce geçerli kullanım olan “İlkokul Alanı” olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 212
   KONU : 18. MADDE UYGULAMASI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde üç imar adasında üç imar parseli oluşturan 1047 Ada 27 Parsel nolu taşınmazda yapılan uygulama dosyasının taşınmazdan alınan DOP oranının %40’ı geçmesi nedeni ile bu güne kalmasından dolayı işlemin bir an önce sonuçlandırılması için DOP oranı %40’ı geçen %1.33130 kısmına karşılık 29/11/2016 tarih ve 1732 nolu Belediye Encümen Kararında belirlenen 190.700,74 TL bedelin yeniden fiyat araştırması yapılarak güncellenmesine, belirlenecek olan bedelin ödenmesine ve milli bir bankaya yatırılarak kamulaştırmanın tamamlanmasına ve malike mevzuat gereği yapılması gereken tebligatların (Tebligat Kanunun buyurduğu tüm yöntemlerle) yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 211
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 3021 ada, 273 nolu parsel uygulama imar planında yol alanında kaldığından taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 210
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden; Belediyemizin tüm resmi plakalı araçlarının, bakım-onarım ve tadilatlarının Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Bakım Biriminde yapılmasına, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Taşıt Kiralama Giderleri, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri ve İş Makinası Kiralaması Giderleri bütçelerinin Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 209
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Yolların yapım, bakım ve onarım, trafik güvenliği can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla bitüm malzemesi karşılığı bitümlü sıcak asfalt üretimi için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Arasındaki protokolün yenilenmesi gerektiğinden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e protokol imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 208
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 207
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ: 28-29-30 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacak geleneksel Karadeniz Yayla Şenlikleri etkinliğinin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesine belediyemiz kültür komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 206
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen taşınmazın bulunduğu bölgeden alınan şifai bilgilerde bölgede bulunan mekanların gürültü kirliliğine yol açtığı, arbedelerin yaşandığı ve akşam saatlerinde mahalle sakinlerinin güvenliklerinden endişe duydukları bildirilmiştir. Edinilen bilgilerle birlikte bulunduğu konum itibari ile yeterince içkili yer bölgesi bulunduğu da düşünülerek; bahse konu taşınmazın içkili yer bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 205
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ: Karadeniz Yayla Şenlikleri giderlerine festival bütçesinden 30.000,00TL(OtuzbinTL) ödenek ayrılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 204
   KONU : YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusu ile ilgili çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 203
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde, 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedelinin ödenmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 202
   KONU : YOL KOT TUTANAĞI
   KARAR ÖZETİ: Meclis kararıyla ücrete tabi işler tarifesinde belirlenen yol kot tutanağı ücretinin aynen uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 201
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 200
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 16.04.2019 tarih 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 199
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi, 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 198
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 197
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ:28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden takas talebinin reddine, 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı doğrultusunda Nahide KAÇAR’ın tüm mirasçılarına bedelin ödenerek mağduriyetinin giderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 196
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 195
   KONU : NAKİT KREDİ TEMİNİ İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A.Ş.’DEN KREDİ KULLANILMASI
   KARAR ÖZETİ:Nakit Kredi Temini İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.500.000,00TL (İkimilyonbeşyüzbinTürkLirası) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ve red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 194
   KONU : DAMPERLİ HAFRİYAT KAMYONU TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü envanterinde bulunan 8400kg taşıma kapasiteli 1999 model (fatih) BMC marka ile 25000kg kapasiteli 2006 model (fatih) BMC marka kamyonların 1.000,00TL ve 1.500,00TL bedelle devrinin Hayrabolu Belediyesine yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 193
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkiinde kalan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin kesinleşen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili uygunluk kararı alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 192
   KONU : ARSA SATIŞI
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 107 ada 40 nolu 125,13 m2 arsanın tapu tahsis belgesi sahibi Bahri AKGÜL’e satışı ve satış işlemleri için belediye encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 191
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Maymundere Sokak adresinde ve tapuda Barbaros Mahallesi,1293 parselde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 11.06.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 190
   KONU : BİRİM MÜDÜRÜ ATAMASIVE BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVLENDİRİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizde münhal bulunan 1. Dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna 10/05/2019 tarih ve 276 sayılı Personel Hareketi Onayı ile Gökhan SAYGI atanmış olup, aynı gün göreve başlamıştır. Bu görevin yanı sıra 10.05.2019 tarihinden itibaren Başkan Yardımcısı kadrosuna vekâlet etmek üzere görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

  Mayıs Ayı Meclis Kararları

  Toplantıyı İzle
  • TARİH: 06.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 189
   KONU : YARIŞMA
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55. Kiraz Festivali Kapsamında Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreş Yarışması düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Festival Bütçesinden 70.000,00 TL ödenek ayrılmasının uygunluğuna Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 188
   KONU : YARIŞMA
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından lise son sınıflar arası kompozisyon yarışması düzenlenesi uygun görülmüş olup, yarışma jürisi olarak Kültür Komisyonu’nun görev alması ve Birinciye 5. 000,00 TL, İkinciye 2.500,00 TL, Üçüncüye 1.500,00 TL ödül verilmesinin uygunluğuna Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 187
   KONU : FESTİVAL
   KARAR ÖZETİ: 6-7-8-9 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak “Uluslararası 55. Kiraz Festivali Düzenleme Komitesinde (icra komitesinin) Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Garnizon Komutanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, İlgili İl ve İlçe Müdürlükleri, Turizm Dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Gönüllü Kuruluşlardan ve Müracaat eden tüm kuruluşlar ile yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca Festival kapsamında gerçekleşecek harcama giderleri için 1.200.000,00 TL bütçe ayrılmasının uygunluğuna Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 186
   KONU : KİRAZ YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55. Kiraz Festivali Kapsamında En İyi Kiraz Yarışmasının Süleymanpaşa İlçe Tarım Müdürlüğü’nün Başkanlığında bir komite ile düzenlenmesi uygun görülmüş olup, Birinciye Cumhuriyet Altını, İkinciye Yarım Altın, Üçüncüye Çeyrek Altın verilmesinin uygunluğuna Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 185
   KONU : FESTİVAL
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55. Kiraz Festivali Kapsamında Kiraz Güzeli Yarışması düzenlenmesi, uygun görülmüş olup, yarışma jürisinin Kültür Komisyonu Başkanı Hikmet MUTLU tarafından oluşturulmasına ve Birinciye 10.000,00 TL değerinde Hediye Çeki, İkinciye Cumhuriyet Altını, Üçüncüye Yarım Altın verilmesinin uygunluğuna Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 184
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi iştiraki olan, Tarım A.Ş. isimli şirkete Fedai YÜKSEL, Süleymanpaşa Personel A.Ş isimli şirkete Şahin UMUR, Mutlukent Esenlik Hizmetleri A.Ş. isimli şirkete Şükriye GÜNDÜZLER’in görevlendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 183
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel sayılı taşınmazları kapsayacak şekilde, uygulama imar planına 18. Madde uygulama sınırının işlemesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 182
   KONU : HÜSEYİN PEHLİVAN YAĞLI GÜREŞ TURNUVASI YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55. Kiraz festivali etkinlikleri kapsamında “Hüseyin PEHLİVAN Yağlı Güreş Turnuvası’’ yarışma ile ilgili detayların ve verilecek ödüllerin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 181
   KONU : KOMPOZİSYON YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından lise son sınıf öğrencileri arasında kompozisyon yarışması düzenlenmesi ve ödüllerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 180
   KONU : FESTİVAL
   KARAR ÖZETİ: Uluslararası Kiraz Festivali Süleymanpaşa Belediyesine devredilmiştir. İlgili meclis kararına istinaden Uluslararası Kiraz Festivali’ne bütçe desteği sağlamaları doğrultusunda Süleymanpaşa Belediye meclisince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden destek alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 179
   KONU : FESTİVAL
   KARAR ÖZETİ: 6-7-8-9 Haziran 2019 tarihleri arasında “Uluslararası 55. Kiraz Festivali” düzenlenmesi iş ve işlemlerinin yürütülebilmesi için festival komitesi ve bütçesinin yapılması konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 178
   KONU : KİRAZ YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55.Kiraz festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan Kiraz Yarışmasında yarışmaya katılan katılımcılara ve dereceye girenlere verilecek ödüllerin belirlenmesi konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 177
   KONU : FESTİVAL
   KARAR ÖZETİ: Geleneksel 55.Kiraz festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan ‘’Kiraz Güzeli’’ yarışmasında katılım şartları ve yarışma katılım formunda, gerekli düzeltme ve eklemeler yapılması konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 176
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Kiraz Festivali ile ilgili protokol ve sözleşme imzalama yetkisinin 5393 sayılı Belediye Kanunun 38’nci maddesinin (g) bendi gereği, Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 175
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 19.04.2019 Tarih ve 9725 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 2019 yılında 28-29-30 Haziran günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi –Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiş olup, etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 174
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi, Köy içi mevkiinde bulunan 107 ada 2 parsel 5.732,16m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 108 ada 1 parsel 1.632,16m2 yüzölçümlü taşınmazların hafriyat döküm alanı olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 173
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 643 ada, 227 parsel nolu 1.588,62 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi binası ile birlikte okulun bahçesi ve halı sahası bulunduğu göz önüne alınarak, ilgili taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesine, tahsis kararı çıktığı takdirde tahsis ile ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 172
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi, 99 ada 2 nolu parselde kayıtlı, “Bahçeli Kargir Halk Eğitim Merkezi” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 171
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 ada 70 nolu parselde kayıtlı 65.222,12 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Spor Alanı” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 170
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1604 nolu parselde kayıtlı, “Ham Toprak” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 169
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 Ada 28 parselde kayıtlı, “Tarla” vasıflı taşınmazın 4.000,00 m2’ lik alan “Adli Tıp”, 3.354,00 m2’ lik alan ise “Kızılay Kan Bankası” olarak kullanılmak üzere söz konusu taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 168
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1461 Ada 85, 149, 150, 156, 158, 179 ve 181 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların “Belediye Hizmet Alanı ve Millet Bahçesi” olarak Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 167
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 21 Ada 60 nolu parselde kayıtlı, 4.455,57 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Kargir Kız Meslek Lisesi” vasıflı taşınmaz Milli Eğitimin yatırım programına alınana kadar “Otopark” olarak Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 166
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 613 ve 727 nolu parsellerde kayıtlı, “Arsa” vasıflı taşınmazların “Sosyal Tesis ve Plaj Alanı” projesi için Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 165
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: 6 Mayıs 2019 tarihinde Bulgaristan’ın Pomorie kentinde gerçekleşecek olan St. George günü vesilesiyle düzenlenecek Pomorie şenliklerine Belediyemizi temsilen 4-5-6 Mayıs 2019 tarihlerinde, Belediye Meclis Üyeleri Özlem COŞKUN ve Nurten YONTAR’ın katılmasına ve yol, iaşe konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 164
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 163
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, uygulama imar planında katlı otopark alanında kalan 589 ada 30 parselin bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin doğusunda bulunan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesi ve Yavuz Mahallesi 3142 ada 1 parselin doğusunda kalan tescilsiz park alanının bir kısmının trafo alanı olarak değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 162
   KONU : SOKAK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesindeki 6233. Sokak isminin Kuyucuk Sokak olarak değiştirilmesi talebinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 161
   KONU : BİRİM MÜDÜRÜ ATAMASI
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizde münhal bulunan 1. Dereceli Fen İşleri Müdürü kadrosuna 18/04/2019 tarih ve 206 sayılı Personel Hareketi Onayı ile Kenan TAŞKIN atanmış olup, 25/04/2019 tarihi itibari ile göreve başladığı, Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 160
   KONU : BİRLİK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının Kıyı Ege Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılmasına, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı 17 kabul oyu ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 159
   KONU : YOL HARCAMALARINA KATILIM PAYI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 01.04.2019 tarihinden itibaren yapılan ve 2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerine kadar olan süre içerisinde yapılacak olan, Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan bulvar, meydan, cadde ve sokaklara ait yollardan Yol Harcamalarına Katılım Payı alınıp alınmayacağı konusunun, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 158
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen talebe konu yerin çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili görüşlerini almak üzere çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 157
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: 28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusu hakkındaki çalışmalarının devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 156
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 sayılı parsellere yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 155
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan, Maliye Hazinesinin 2639 parsel sayılı taşınmazda hissedar olduğu ancak dosyada Milli Emlak Müdürlüğü’nden plan değişikliğine ilişkin görüş bulunmadığı gerekçesi ile çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 154
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan, komisyona sunulan 28.08.2006 tarih 2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında kişilere verilemeyen 910 m² yerin bedele dönüştürüldüğü bildirildiğinden, bedelin ödenmesi ile ilgili detaylı inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 153
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Emlak birimi ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan İstimlak birimi bütçelerinin yatırım kodları ile birlikte ekli cetveldeki bütçe tertiplerinin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesine aktarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 152
   KONU : 2018 MALİ YILI KESİN HESABI
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2018 Mali Yılı Kesin Hesapları kabul edildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 151
   KONU : 2018 MALİ YILI KESİN HESABI
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’inci maddelerine istinaden hazırlanan 2018 Mali Yılı Kesin Hesapları konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 150
   KONU : YOL KOT TUTANAĞI
   KARAR ÖZETİ:Yol kot tutanağı ücretlerinin kaldırılması veya azaltılması talep konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 149
   KONU : MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 148
   KONU : ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA HEYETİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asil Üye olarak, Hikmet GÜVEN (56 oy), Ramadan EĞRETİ (55 oy), Turhan DUĞAN (56 oy), Recep YILMAZ (55 oy) ve Burhan DURAK (56 oy), Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na gizli oyla yapılan seçim neticesinde Yedek Üye olarak, Sebahattin ORUÇ (56 oy ), Erdoğan AVŞAR (56 oy), Mustafa ÖZEMİR (56 oy), Kadri KARAKAŞ (56 oy) ve Musa SANCAR (56 oy), seçilmişlerdir. Çiftçi Malları Murakabe Heyetine gizli oyla yapılan seçim neticesinde; Asil Üye olarak, Hüseyin ÖZDİLEK (55 oy), Hasan EREN (56 oy), Erdinç YILMAZ (56 oy), Necip ATİK (56 oy) ve Mesut DEDE (56 oy), Çiftçi Malları Murakabe Heyetine gizli oyla yapılan seçim neticesinde Yedek Üye olarak, Recayi ÖZDEMİR (56 oy), Mehmet KATIRCI ( 56 oy), Mahir SADIK (56 oy), Haydar İNAL (56 oy) ve Nazım GÜNDOĞDU (56 oy), seçilmişlerdir.

  Nisan Ayı Meclis Kararları

  Toplantıyı İzle
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 147
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçemiz sınırları içerisinde muhtelif alanlarda Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılması planlanan otoparkların, gelirinin Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olacak şekilde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma yetkisinin Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 146
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 145
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Proje, yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 3.800.000,00TL (ÜçmilyonSekizyüzbin TürkLirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanması ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 144
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Sorumluluğu Tekirdağ Liman İşletmeleri A.Ş’ ye ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Sahil Dolgu alanında bulunan 89.700,00m2 yüzölçümlü “Yat Limanının” Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 143
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 415 Ada 9 nolu parselde kayıtlı, “Bahçeli Kargir Namık Kemal Lisesi” vasıflı taşınmazın “Süleymanpaşa Belediyesinin geçici otopark olarak kullanılması” amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 142
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 335 Ada, 149, 166, 167, 168, 169, 170 ve 171 nolu parsellerde kayıtlı, “Arsa” vasıflı taşınmazlarda belediyemiz tarafından proje yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazların belediyemiz proje kapsamında kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 141
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti “Kamu Orta Malı” geçen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 334 Ada 1 nolu parselde kayıtlı, “Mera” vasıflı taşınmaza belediyemiz tarafından proje yapılması planlandığından, söz konusu taşınmazın belediyemiz proje kapsamında kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 140
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 589 ada 30 nolu parselde kayıtlı 4.535,79 m2 yüzölçümlü “Otopark Alanı” vasıflı taşınmazın “Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 139
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1268 ada 70 nolu parselde kayıtlı 65.222,12 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Spor Alanı” yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 138
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 433 ada 43 nolu parselde kayıtlı 7.646,62 m2 yüzölçümlü “Garajı bulunan müştemilat ve arsası” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” yapılması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 137
   KONU : SENDİKA GÖRÜŞME YETKİSİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 32. maddesinde; “sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde sözleşme döneminde verilecek sosyal denge tazminatı tutarını belirlemek üzere ilgili mahalli idarede en çok üyeye sahip sendikanın genel başkanı veya sendika yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek bir temsilcisi ile belediyelerde belediye başkanı, il özel idaresinde vali arasında toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını izleyen üç ay içerisinde sözleşme yapılabilir.” denilmektedir. Belediyemizde en çok üyeye sahip sendika ile sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanının yetkili kılınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 136
   KONU : BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI
   KARAR ÖZETİ: 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucu seçilen Belediyemiz Meclis Üyelerinden; Hüseyin UZUNLAR, Sabri ÇINAR ve Şenol KARAKÜÇÜK 12 Nisan 2019 tarih ve 177 sayılı yazı ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmiştir. Belediye Başkanı tarafından Belediyemiz Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün aylık olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 135
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 Ada 96 nolu parselde kayıtlı, 22.326,71 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Gençlik ve Engelli Eğitim Yeri” yapılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 134
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 225 Ada 20 nolu parselde kayıtlı, 12.558,12 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Park Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 133
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 324 Ada 1 nolu parselde kayıtlı, 391.810,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 132
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 434 Ada 2 nolu parselde kayıtlı, 3.852,00 m2 yüzölçümlü “Tarla” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 131
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1461 Ada 81 nolu parselde kayıtlı, 8.645,00 m2 yüzölçümlü “Bahçeli Tümen Komutanı evi üç adet Subay Lojmanı” vasıflı taşınmazın “Belediye Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 130
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11063 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Mutlu Tarım Anonim Şirketine; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 129
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7350 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketine, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 128
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile 11.04.2019 tarihinde göreve başlayan Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in, Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10773 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Personel Anonim Şirketine; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığını Temsilen, Temsilci olarak atanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 127
   KONU : MECLİS TOPLANTILARININ SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ CİHAZLARA KAYDEDİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınmasına ve belediyenin kurumsal web sayfası üzerinden meclis toplantılarının naklen yayınlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 126
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesinde bulunan 2639 ve 2704 parsellere ilişkin, Üniversite Alanının bir kısmının Sosyal Tesis Alanı olarak değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 125
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından her hangi bir sakıncanın bulunmadığına yönelik yazıya rağmen çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 124
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesindeki takas talebinde bulunulan 2038 ada 1 ve 2 nolu parsellerin üzerinde devredilemez şerhi bulunduğundan, idare tarafından takasa uygun olacak belediyemize ait başka taşınmazların araştırılarak komisyonumuza sunulması için çalışmaların devamına Plan ve Bütçe komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 123
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesindeki takas talebinde bulunulan 2038 ada 1 ve 2 nolu parsellerin üzerinde devredilemez şerhi bulunduğundan, idare tarafından takasa uygun olacak belediyemize ait başka taşınmazların araştırılarak komisyonumuza sunulması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 122
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 9043 parselin yolda kalan kısmı ile parselin bitişiğinde kalan D ihdas parselinin bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 121
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 8680 parsele ilişkin tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmaması ve ihdas parselinin tek başına yapılaşabilir olması sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 120
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, 126 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 119
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 118
   KONU : ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA HEYETİ ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 asil, 5 yedek üye, Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi talebinde bulunulmuş, ancak; Fedai YÜKSEL, Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Şenol KARAKÜÇÜK, Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şahin UMUR, Aytaş ERİZ, Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Metin ÇALIŞKAN, Hüseyin ÖZTEKİN, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İdris YATMAN’ın Belediye Meclisine sundukları önerge ile maddenin karara bağlanabilmesi için, muhtarlarla ve çiftçilerle görüşmeler yapılmasının daha verimli olacağı düşünüldüğü belirtilmiş olup, konunun bir sonraki meclis birleşiminde görüşülerek karara bağlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 117
   KONU : EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI
   KARAR ÖZETİ: Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan emlak ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan istimlak birimlerinin kaldırılarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 116
   KONU : 2018 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
   KARAR ÖZETİ: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunu, Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU olmak üzere 13 meclis üyesi yeterli görmüş olup, 18 meclis üyesi yetersiz bularak Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince oyçokluğu ile reddine karar verildi.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 115
   KONU : TRAKYAKENT DOĞU-BATI TRAKYA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine kadar kurumu Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere iki asıl ve yedek meclis üyelerinin seçilmesi gerektiğinden Ali Rıza ETİ, Sabri ÇINAR Asıl Üye, Hikmet MUTLU Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 114
   KONU : TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalli idareler genel seçimi sonrası yapılacak ilk meclis toplantısında, Tarihi Kentler Birliği Meclisine Belediye Meclis Üyeleri arasından bir asıl bir de yedek meclis üyesi seçilmesi gerektiğinden, Şenol KARAKÜÇÜK Asıl Üye, Gürol BİBER Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 113
   KONU : MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Mahalli idareler genel seçimlerinin ardından yapılacak ilk meclis toplantısında bir sonraki Mahalli İdareler genel Seçimine kadar kurumu Marmara Belediyeler Birliğinde temsil etmek üzere, Hüseyin UZUNLAR Asıl Üye, Sabri ÇINAR Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 112
   KONU : KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: 31 Mart 2019 mahalli idareler genel seçiminden sonra yapılacak ilk mecliste belediye meclisinin üyeleri arasından doğal üye olan Belediye Başkanının haricinde 3 Asıl ve 3 Yedek üye seçilmesi gerektiğinden, Kıyı Ege Belediyeler Birliğine Şükriye GÜNDÜZLER, Fedai YÜKSEL ve Gürol BİBER Asıl Üye, Özlem COŞKUN, Bülent TOPCU ve Ayşe ŞEN SEVEN Yedek Üye olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 111
   KONU : DENETİM KOMİSYONU RAPORU
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi 2018 Mali Yılı Tablolarının incelenmesi tamamlanmış ve denetim raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 110
   KONU : GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesi gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyelerinin kendi arasından 1 asil ve 1 yedek üyenin görevlendirilmesi gerektiğinden; Belediye Meclis Üyelerinden Şahin UMUR (19) oy alarak Asıl Üye, Hikmet MUTLU (32) oy alarak Yedek Üye olarak Gayrimenkul Satış Komisyon Üyesi seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 109
   KONU : TARIM KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Fedai YÜKSEL, Hüseyin ÖZTEKİN, Hikmet MUTLU, Serkan ERİŞ ve Ömer TAŞ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 108
   KONU : KÜLTÜR KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Şükriye GÜNDÜZLER, Emin Benan UTKU ve Ali Tunç SAYGUN Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 107
   KONU : ÇEVRE SAĞLIK VE DİĞER İŞLER KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN, Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 106
   KONU : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 1yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Meclis Üyelerinden Ali Rıza ETİ, Hüseyin UZUNLAR, Ayşe ŞEN SEVEN, Nurten YONTAR ve Murat UYSAL Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 105
   KONU : İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 1 yıl süre ile 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclis Üyelerinden İmar ve Bayındırlık Komisyon üyesi olarak Şenol KARAKÜÇÜK, Hüseyin UZUNLAR, Muhammet POLAT, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 104
   KONU : ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Şenol KARAKÜÇÜK (27) oy, Muhammet KARAMAN (27) oy ve Şahin UMUR (27) oy alarak Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 103
   KONU : MECLİS KATİBİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Şükriye GÜNDÜZLER (27) oy, Ayşe SEN SEVEN (27) oy alarak Asıl Meclis Katibi, Gürol BİBER (25) oy, Bülent TOPÇU (25) oy alarak Yedek Meclis Katibi seçilmişlerdir.
  • TARİH: 16.04.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 102
   KONU : MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde Belediye Meclis Üyelerinden Birinci Meclis Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Fedai YÜKSEL (29) oy, ikinci Meclis Başkan Vekili Ali Rıza ETİ (29) oy alarak seçilmişlerdir.

  Mart Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 99
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 32 pafta, 9043 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli D parselin, 9043 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 98
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 88 Ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan muhtarlık binası ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta noktası bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına, bedelsiz devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 97
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda, 102 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan Belediye İş Merkezinin bodrum katında yer alan umumi tuvaletlerin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 96
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 261 ada 13 parselde yapılan ölçümde krokide (a) ile gösterilen 35,40m2 , (b) ile gösterilen 28,71m2 çay bahçesinin kamelyalarının olduğu tespit edilmiştir. Tespite konu olan Ertuğrul Mahallesi 261 ada 1 parselin mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine aittir. Bu kapsamda; bahse konu alanda ekli krokide (a), (b) ve (c) ile gösterilen tespitlere istinaden, Mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 261 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 10 (on) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 95
   KONU : KARDEŞ ŞEHİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanlığı arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, karşılıklı kültürel dayanışmayı sağlamak, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 94
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 93
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi hudutlarında bulunan Tevfik Kaptan Sokak ve Şehit Cem Akgün Sokaklar arasında kalan isimsiz park alanına Kırcaali isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 92
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 32 ada 21 nolu parselin Feriha GÖRENER varisleri adına satışının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 91
   KONU : TALEP
   KARAR ÖZETİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.maddesinin c bendinde Kamu Kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernekler ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir denilmektedir. Belediyemizde; muhtarlarla olan iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesi için 2015/625 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Muhtarların Belediyemize ilettiği istek, şikayet ve talepleri daha sağlıklı ve hızlı sonuçlandırmak, anında yazılı ve dijital ortamda işlemleri takip etmek, sorunların çözümüne muhtarları da katmak için çözüm masası bağlamında MUHTARLIK MASASI oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde ihtiyaca cevap verecek fiziki alan olmadığı için Muhtarlar Derneği ile işbirliği çerçevesinde, hizmet üretecek bir fiziki ortama ihtiyaç olduğundan, belirtilen kanun maddesine istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan merkezde 15 mahallede ve 6360 sayılı kanunla köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsalda 59 köyde ikamet eden yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için, toplumumuzda çok önemli işlevleri ve yerel yönetimin temel ayaklarından biri olan halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi yapan ve büyük bir teşkilat olan muhtarlarımızla yurttaşların sorunlarını çözmek amacıyla Başkanlığımız ve muhtarlarla yapılacak olan istişare toplantıları için Muhtarlar Derneğine Belediyemizce yer tahsisinin yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 90
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 612 nolu adanın ortasından kuzey-güney yönünde geçen yaklaşık 2,5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 89
   KONU : TARIM A.Ş.
   KARAR ÖZETİ: Talep edilen amaç ve hedefler doğrultusunda sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. bünyesinde 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA MUTLU TARIM A.Ş. isimli şirket kurulmasına, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu gereği kuruluş sermaye taahhüdünün Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından karşılanmasına, Belediyemizi temsilen Gülferah GÜRAL’ın belirlenmesine; Gönül DİNÇER ve Fethiye Filiz ÇELİK ‘in kabul, Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonunca belediye meclisin kararına bırakılmış olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı, talep edilen amaç ve hedefler doğrultusunda sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. bünyesinde 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA MUTLU TARIM A.Ş. isimli şirket kurulmasına, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu gereği kuruluş sermaye taahhüdünün Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından karşılanmasına, Belediyemizi temsilen Gülferah GÜRAL’ın belirlenmesinin 19 oy ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 88
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 612 nolu adanın ortasından kuzey-güney yönünde geçen yaklaşık 2,5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 87
   KONU : TARIM A.Ş.
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyemize ait olan Mutlu Kent A.Ş. bünyesinde bir şirket kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 86
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesi 1105. Sokak, 19,36 m2 yüzölçümlü, 1 nolu bağımsız bölümde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Süt Toplama Merkezinin tahsisisin mevzuat gereği uygun olmadığı; bahse konu taşınmazın, ancak kiralanma suretiyle kullandırılabileceği; bu yöntemin usullerinin de mevzuat ile belirlenmiş olması ve bu kapsamda Belediyemiz ilgili birimleri aracılığıyla bir ihale açılması gerektiği göz önünde bulundurularak; talep sahibinin tahsis talebinin reddine; kiralama hususunda bir çalışma yapılıp yapılmamasının ise Belediye Meclisi ve idareye bağlı diğer birimlerin iradeleri sonucunda ortaya çıkacak olması ve böyle bir talebin de komisyonun önüne gelmemiş olması nedeniyle, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 85
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi mevkii, 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinin asayiş ve güvenlik sorunları doğurması ve köy ahalisinin böyle bir karardan rahatsızlık duyma ihtimalinin yüksek olduğuna dair görüş yazısı göz önünde bulundurulmuş; talebe konu bölgede yapılan incelemede ise, anılan bölgenin köy yerleşik alanı içinde bulunması ve böyle bir yerde bulunan tek bir taşınmazın içkili yer bölgesi sınırlarına dahil edilmesinin uygun olmayacağı kanaati ile talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 84
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerine “Plan sınırı içinde bulunan Resmi/Kamu Kurum Alanlarında, imar planında belirtilmemişse, çekme mesafesinin içinde kalmak kaydıyla TAKS sınırlaması bulunmayıp kat sayısı; ilgili parselin çevresindeki kat sayısı ve yapılacak tesisin özellikleri dikkate alınarak ilgili idaresince belirlenecektir.” Şeklinde plan notu eklenmesine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 83
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların güneyinden geçen imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı, talep sahiplerine ait olmayan 3. Şahısların parsellerini de içerdiğinden, değişiklik sınırı içinde kalan 25, 26 ve 27 nolu parsellerde ihtiyati tedbir kararı bulunması sebebiyle parsellerin tasarruf hakkının kimde olduğu anlaşılamadığından, plan değişikliğinin sonucunda talep sahiplerine ait olmayan parsellerde tevhit şartı çıkması gibi sebeplerle, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 82
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 nolu parsele yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İlhan İMRAK’ın ret, Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oylarına karşılık kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın komisyon kararının kabul oylarına karşı 17 oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 81
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 151 ada 5 parsel ve 151 ada 41 parsel sayılı taşınmazların arasındaki tescilsiz alanın İlköğretim Tesisi Alanına dahil edilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 80
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 515 ada 127 parsele ilişkin alınan 05.09.2018 tarih 233 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararının iptal edilerek yeniden sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 79
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan ve tapuda, 113 ada 49 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 78
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 77
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 76
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1157 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı’nın kabulüne Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 75
   KONU : İHDAS-TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 757 parselin bitişiğinde kalan A ihdas parseli ile 757 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 74
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 73
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 713 ada 6 parselin bitişiğinde kalan A ihdas parseli ile 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 72
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, G18B10A2D- G18B10A3A pafta, 8680 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli a parselin, 8680 parselle tevhit edilmek üzere tevhiden satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 71
   KONU : ÇİZİM BEDELİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap ÖNDER’e çizim başına 3.000,00TL olmak üzere en fazla 4 çizim yaptırılmasına ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 70
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan ve tapuda 126 ada, 9 parselin tamamının kamulaştırılması ya da aynı değerde başka bir taşınmazın verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 101
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:1-Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün ve Dünya Sağlık Örgütü 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonun kabulüne, 2-Sağlık alanında eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı yaşam şekillerinin ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine, hassas grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması ve imar uygulaması içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılmasına ve sağlıklı bir şehir oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmasına, 3-Süleymanpaşa Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT 2.asil üye olarak Münür KARAEVLİ ve Ali Rıza ETİ’nin Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine, 4-Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının alınmasına, 5-Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına, 6-Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, üye kentlerde tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine, Sağlıklı Kentler Birliğine Üyelik için 6(altı) maddelik üyelik kriterlerinin kabulüne, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.03.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 100
   KONU : BEDEL TESPİTİ VE ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: 28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerektiğinden söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Şubat Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 69
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Şehrimizde yapılan kamu bina yüksekliklerinin birbirinden ve yapıldıkları bölgedeki diğer yapılardan farklı olması kentin silüeti açısından karmaşaya neden olduğundan, İmar Planlarında bulunan Resmi/Kamu Kurum Tesisi Alanlarında kat adedi ve yükseklik düzenlemesinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 68
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: Fen İşleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde Park ve Bahçeler Hizmetleri ücret tarifesi ilgili müdürlük tarafından sehven hesaplandığından, müdürlükten geldiği şekliyle incelerek aşağıda belirtilen tabloya göre Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesi PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ 2018 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ 2019 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TALEP EDİLEN TARİFESİ a) Çim Biçme Makinası (saatlik) 95.00 TL 110.00 TL b) Çapalama Makinası (saatlik) 132.00 TL 150.00 TL c) Ağaç Kesme Makinası (saatlik) 95.00TL 110.00 TL d) Çalı Türlerinin her adedi için budama ücreti 20.00 TL 23.00 TL e) Ağaçların her bir adedi için budama kesim ücreti 50.00 TL 57.50 TL (Kullanılacak makine ücretleri-ağaç kesme ve vinç ücreti ayrı olarak yatırılır.) f) Misineli ot kesme makinası için (saatlik) 175.00 TL 200.00 TL g) Sepetli aracın saatlik süresi 175.00 TL 200.00 TL Not: 1-Afet durumunda c-d-e maddelerinden ücret alınmaz. 2- Budama çalışmalarında kullanılacak makine, ağaç kesme ve vinç ücreti ayrı yatırılır. 3-(d) bendinde 10 adedinden az olduğu durumlarda 10 adet ücreti alınır.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 67
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1465 ada 22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların güneyinden geçen imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 66
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 65
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ve 151 ada 41 parsel sayılı taşınmazların arasındaki tescilsiz alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 64
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada 127 parselde tesis edilecek olan “Hurdacılar DM” adlı trafonun isabet ettiği saha için hazırlanan değişiklik doğrultusunda trafonun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında trafo yeri olarak işlenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 63
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 49 parsel (eski 623) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 62
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsel (eski 906 parsel) sayılı taşınmazın ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 61
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan, 1105. Sokak, 19,36 m2 yüzölçümlü, 1 nolu bağımsız bölümde bulunan Süt Toplama Merkezinin, Tekirdağ Ahmedikli Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği adına tahsisi talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 60
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 59
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda 1157 parsel sayılı taşınmaza ait sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 58
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: Bulgaristan’ın Pomorie kentinde Şubat Ayı içerisinde düzenlenecek kültür programına belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasına, yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda seyahate ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 57
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 14.394.529,00 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2019 Yılı için (net) 14.394.529,00TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksandörtbinbeşyüzyirmidokuz Türk Lirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim Kar, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı 19 oy ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 56
   KONU : İHDAS VE TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 757 parselde ihdas takas tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 55
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan ve tapuda 68 ada, 57 parselin tamamına yakını uygulama imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 54
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan tapuda, 2602 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 53
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, Mutlu SEVİNÇ’e ait olan 1559 ada 125 parsel ve 266 nolu parseller üzerinde bulunan yapının Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 266 parsel üzerindeki kısmı Belediyemiz tarafından yıkılarak işgal durumunun ortadan kaldırılmış olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 52
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 32 ada 21 nolu parselin sahibi Feriha GÖRENER’in mirasçılarından olan Hakan SALGIN’ın muvafakatı olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 51
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 9432 nolu parsel ile mülkiyeti Hasan KENAR’a ait olan 9431 ve 10625 nolu parsellerin yapı yapılmasına uygun olmaları sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 50
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 ada 71 ve 114 parsellerin cephe aldığı yol hattının 04.07.2001 onay tarihli planda olduğu şekliyle sunulduğundan kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 49
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda, 3110 ada 227 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 48
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, TAKAS VEYA KAMULAŞTIRMA TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda, 363 ada 173 parsel sayılı taşınmazın 7 ve 10 metrelik imar yolunda kalan kısımlarının, park alanında, otopark alanında ve pazar alanında kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 47
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İdare Mahkemesinde 01.10.2014 tarih 279 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptali talepli açılan davada, 11.10.2018 tarihinde 2018/1242 sayılı karar ile davanın feragat nedeniyle konusu kalmadığı ve dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğinden; yargılama hiç yapılmamış gibi sonuç doğmakta; Tekirdağ İdare Mahkemesinin 15.05.2015 tarihinde vermiş olduğu 2015/606 sayılı karar ve bu kararın sonuçları ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, komisyonumuzca Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2014/1368 E. 2015/606 K. sayılı kararının uygulanması sonucu alınan ve 01.10.2014 tarih 279 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararını iptal eden 04.11.2015 tarih 468 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararın iptali ile imar planının bu davanın görülmesinden önceki haline dönüştürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim Kar, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 46
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda, 995 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 45
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 584 ada 228 parsel sayılı taşınmazın yolda ve park alanında kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 44
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 43
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsel (eski 906) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 42
   KONU : HOBİ BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2019 yılı tahsis bedelinin 500,00TL olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 41
   KONU : TEMİNAT MEKTUBU
   KARAR ÖZETİ: 17.01.2019 tarih ve 22 sayılı Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. yazısına istinaden sermayesi %100 belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’nin ihalelere katılabilmek amacıyla banka teminat mektubu 1.000.000,00TL uygunluğunun kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı 21 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 40
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: 2019 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı ekinde sunulan tarifeye göre düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 39
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi mevkii, 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 38
   KONU : BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğindeki ‘’Tüm açık ve kapalı alışveriş alanlarında, market ve süpermarketlerde naylon poşet kullanılması yasaktır.’’ İbareli 18 maddesi ile, Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 112 maddesindeki ‘’ Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. Alış verişlerde müşteriye taşımalı amaçlı olarak yeniden kullanılabilir nitelikte file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu, doğada % 100 yok olma niteliğine sahip poşetlerin kullanılması zorunludur. Türk standartları belgeli ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.’’ ibareli 112 maddesinin Yönetmelikten çıkarılarak uygulamadan kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 37
   KONU : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
   KARAR ÖZETİ: 31 Aralık 2018 gün ve 30642 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2019 (dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 527,00 TL (beşyüzyirmiyedi)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.02.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 36
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 63 pafta, 713 ada, 6 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli A parselin, 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ocak Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 9
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 906 parsel (yeni353 ada 4 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 8
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde yer alan ve tapuda 2602 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 7
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda 995 parselde kayıtlı, uygulama imar planında tamamı yolda kalan taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 6
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 584 ada, 228 parselde kayıtlı, tamamı park alanında, imar yolunda ve trafo alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 5
   KONU : BAŞKAN YARDIMCILARI ÖDENEĞİ
   KARAR ÖZETİ:2019 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 4
   KONU : MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 35
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihli ve 327 sayı meclis kararına itiraz edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilmesi ile ilgili önergenin; Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU’nun kabul, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 15 oy ile reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 34
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Türkçemizin doğru, kurallara uygun, açık, anlaşılır ve güzel kullanılması ve korunması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin N bendindeki hükmünde reklam panoları ve tanıtıcı tabelalara standartlar getirme yetki ve imtiyazları belediyelere verilmiştir. Tescilli markalar, tescilli ünvanlar hariç olmak üzere her türlü ilan, reklam ve tanıtım amacıyla kullanılan pano, tabela, afiş ve benzerlerinde Türkçe kelimelerin kullanılması zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ceza uygulanır bu hükme aykırı ünvan tabela, ilan vb kullanan iş yerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmez hükmünün belediye yasağı olarak tespit edilmesi ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 54.maddesine ilave edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 33
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 32
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel (eski 906) parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı bulunmamaktadır. İlgili Parselin, Otel Alanı (Kırsal turizm alanı) fonksiyonlu, Emsal:0,20 Yençok:7,50 m. yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 31
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2602 (eski 2598, 1074, 1075 parseller) parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı bulunmamaktadır. İlgili Parselin, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depolama Alanı) fonksiyonlu, Emsal:0,08 Yençok: Silo ve bağlantılı tesislerinde teknolojik özelliğinin gerektirdiği kadar, sosyal ve idari tesislerde 7,50 metre (2 kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 30
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1559 ada, 266 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış yapılıp yapılmayacağı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 3
   KONU : DENETİM KOMİSYONU KURULMASI
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisince 2019 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Ömer Faruk KÜÇÜK, Meral ÖZDEMİR, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, İrfan DEMİR ve Şükriye GÜNDÜZLER belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 29
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tapuda 306 Ada 3 parselde bulunan taşınmaz “Çalgı Yapım Atölyesi” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 1 (bir) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 28
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 3128 ada 1 parselde bulunan 4 nolu dükkan, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 1 (bir) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 27
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 Ada 35 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 2.823,00 m2 yüzölçümlü “tarla” vasıflı taşınmaz mevcut mezarlık alanı içerisinde kalmakta olup üzerinde gömü bulunduğundan ve “6360 sayılı kanun ile mezarlıkların sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerine bırakıldığından”; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devrine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 26
   KONU : SERMAYE ARTTIRIM MECLİS KARARI YENİLEME
   KARAR ÖZETİ: Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin sermaye arttırım talebi ile ilgili 07/03/2018 tarih ve 63 numaralı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 2.000.000,00TL nakdi 500.000,00TL ayni olan sermayesi 2.500.000,00TL nakdi arttırılarak 5.000.000,00TL’ ye çıkartılmıştır. Ancak tescil işlemi 2018 yılı içerisinde yapılamamıştır. Bu nedenle 2019 yılında tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Meclis kararının yenilenmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı 19 kabul oyu ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 25
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 32 Ada, 21 nolu parselin satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 24
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 9432 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talebi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 23
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak gerek yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen mevcut sözleşmeli personel ve gerekse hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, kadroların birinci derecelerinin birinci kademeleri esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere “Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca; Belediyemizde 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında istihdam edilecek olan sözleşmeli personel kadrolarından Avukat (3), Eğitmen (2), Kameraman (1), Mühendis (11), Şehir Plancısı (1), Mimar (4), Kimyager (1), Tekniker (5), Teknisyen (4), Programcı (1), Çözümleyici (1), Veteriner Hekim (2) olarak istihdam edilecek olanlara; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2019 - 30.06.2019 / 01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 22
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 ada 71 ve 114 parsellerin cephe aldığı yol hattının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 21
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3110 ada 227 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında otopark alanında kalması sebebiyle kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 20
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ, TAKAS VEYA KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 363 ada 173 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 2
   KONU : MECLİS TATİL AYI TESPİTİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2019 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 19
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: Avrupa Parlamento üyesi ve AB – Türkiye ortak parlamento komisyonu Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos, 8 Ocak 2019 tarihinde Brüksel’de düzelecek olan “ Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum” Fuarı açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ı davet ettiğinden, 7-8-9 Ocak 2019 tarihleri arasında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın Brüksel’de düzenlenecek olan “ Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum” sergisinin açılışına katılım sağlamasına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda fuara ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 18
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Mevlüt Tezel tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 17
   KONU : AVAN PROJENİN TADİLAT ONAYI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine göre onaylanmasının Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 17 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 16
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 860 parsel sayılı taşınmazın çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 15
   KONU : MECLİS KARARININ PLANA İŞLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: 28.08.2003 tarih 126 sayılı Mülga Barbaros Belediye Meclis Kararından sonra 16.04.2004 tarih 42 sayılı Mülga Barbaros Belediye Meclis Kararı ile Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı onaylanmış olduğundan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 125 ada 1 parsel maliki tarafından Mülga Barbaros Belediye Meclisince alınmış olan 28.08.2003 tarih 126 sayılı Meclis Kararının imar planına işlenmesi ile ilgili talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 14
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde mevcut planda bulunan yolların yapılaşma alanına katılmış olması sebebiyle reddine, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı 19 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 13
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25 ve 28 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı, talep sahiplerine ait olmayan 3. Şahısların parsellerini de içerdiğinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 12
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde, 1269 ada 20 nolu parselin bitişiğinde kalan, Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 1269 ada 20 parselin yolda kalan kısmı ile bedeli mukabilinde takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 11
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 115 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 10
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 150 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.01.2019
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 1
   KONU : MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

2018 Yılı Meclis Kararları

 • Aralık Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 353
   KONU : SATRANÇ TURNUVASI
   KARAR ÖZETİ: Kentimizde 2019 yılı içerisinde Rodostoşah Grand Master-Women Grand Master Norm 2019 Satranç Turnuvaları düzenlenmesi planlandığından, Türkiye Satranç Federasyonu ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanacak işbirliği protokolüne istinaden, turnuvalar kapsamında yapılacak harcamaların 2019 mali yılı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 352
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Mevlüt Tezel tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 351
   KONU : KARDEŞ ŞEHİR
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi ile Bayreuth Belediyesinin Kardeş Şehir anlayışı doğrultusunda Hürriyet Mahallesi Candarlızade İbrahim Paşa Caddesi Tuba Sokak 3050-3051 ada arasında bulunan yerin Bayreuth Parkı olarak düzenlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 350
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: İlçemiz Namık Kemal Mahallesi hudutlarında bulunan, Özhan Canaydın Caddesi, Fizan Sokak ve Acun Sokaklar arasında kalan, Namık Kemal Mahallesi muhtarlığının da bulunduğu isimsiz park alanına yakın zamanda kaybettiğimiz Namık Kemal Mahallesi Muhtarı merhum Hasan Basri YILMAZ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 349
   KONU : AVAN PROJENİN ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 348
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 860 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 347
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2602 (eski 2598, 1074, 1075 parseller) parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 346
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel (eski 906 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 345
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 150 ada 1nolu parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 344
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1148 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan ve dava konusu 12 metrelik imar yolu ile ilgili plan değişikliği, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 2018/793 E. 2018/2076 K. Sayılı Kararına istinaden, 06.06.2018 tarih ve 171 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, iptal edilen Meclis Kararından önce geçerli olan plana dönülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 343
   KONU : MECLİS KARARININ PLANLARA İŞLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 125 ada 1 parsel maliki tarafından Mülga Barbaros Belediye Meclisince alınmış olan 28.08.2003 tarih 126 sayılı Meclis Kararının planlara işlenmediğinden ilgili kararın imar planına işlenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 342
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 341
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Fen İşleri Müdürlüğünün cetvelde belirtilen bütçeleri arasında 260.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 340
   KONU : KOMİSYON KARARI
   KARAR ÖZETİ: 07.12.2006 tarih ve 529 sayılı Meclis Kararının 03.07.2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre revize edilerek ‘ Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar içinde kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin sadece ön bahçe mesafelerinde yapılacak olan pergole, kış bahçesi, veya sundurma alanı bağlı bulunduğu bağımsız bölüm zemin kat alanını ve bağımsız bölüm sınırını geçmeyecek şekilde, tüm maliklerden muvafakat alınarak, bina cephesinden 5 metre uzaklığı aşmamak ve parsel sınırıyla pergole, kış bahçesi veya sundurma sınırı arasında en az 2 metre mesafe kalmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, yangına dayanıklı hafif malzemeden olmak kaydıyla bitişik mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinin idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldıracağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir.’ şeklinde değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 339
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinden 50.000,00 TL (EllibinTL), Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesinden 100.000,00 TL (YüzbinTL), Bilgi İşlem Müdürlüğü bütçesinden 50.000,00 TL (EllibinTL), Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 154.000,00 TL (YüzellidörtbinTL),ve Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden 126.000,00 TL (YüzyirmialtıbinTL)’nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 338
   KONU : TAŞINMAZ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçesi, Demirli Mahallesi 107 ada 72 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz komisyonumuzca yerinde gezildi görüldü, tarla vasfı değiştirilmeden ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesinde kalma şartı ile fiilen hayvan otlatıldığı ve halen kullanıldığı şekilde adı geçen mahalle sakinleri tarafından kullanılmasında sakınca olmadığına, Tarım Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 337
   KONU : TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK
   KARAR ÖZETİ: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunmasının, Belediyemiz ve vatandaşlarımız açısından olumlu sonuçları olabileceği kanaati hasıl olmuştur. Bu kapsamda, Belediye Meclisimizce de üye olunmasının uygun görülmesi halinde; Belediye Başkanı ve belirlenecek 2 asil ve 2 yedek üyenin, belediyemizi bahse konu birlikte temsil etmek üzere görevlendirilmelerinin uygunluğuna Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 336
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı içinde bulunan 1465 ada 25, 26 ve 27 parsellerin tapu kayıtlarında Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin İhtiyati Tedbir şerhi bulunmakta olup, bu şerhin ne amaçla konulduğuna dair Tekirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesine yazı yazılmış olup, henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 335
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 161 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın ve red oylarına karşı 18 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 334
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 16 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 333
   KONU : KAMULAŞTIRMA VEYA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1290 ada 11 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında Sağlık Ocağı alanında kalan kısmının ilgili Kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden kamulaştırma talebinin reddine, 1290 ada 11 parselin yolda kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 332
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport A.Ş. tarafından kullanılan limana ilişkin Barbaros Mahallesi, İlave Liman Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Teklifine ilişkin görüş talebi ile ilgili İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün, limana ilave edilecek olan alanın Barbaros Balıkçı Barınağına giriş çıkışları etkileyeceği ve bununla ilgili bir çözüm sunulmamış olması sebebiyle olumsuz görüşlerine karşılık, Nevzat BAHAR, Sezayi ÇETİN ve Ömer Faruk KÜÇÜK’ün olumlu görüşleri bulunduğundan, 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın kabul, Sabri ÇINAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 15 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 331
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2698, 2702, 2701 ve 2699 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu yapı adası ile ilgili İmar Planı Değişiklik taleplerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince Süleymanpaşa Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilebilmesi için: 07.01.2006 günlü ve 26046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, bir Şehir Plancısı tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyası bulunması gerekmekte olup gelen talebin ekinde herhangi bir plan değişikliği dosyası bulunmadığından, konu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından bir çalışma yapılarak Belediye Meclisine sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 330
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, İlhan İMRAK’ın ret oyu ve Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın kabul, Ergün GÜLERYÜZ ve Sabri ÇINAR’ın çekimser oylarına karşı 15 red oyu ile komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 329
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 26.09.2018 tarih 5388 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurul Kararına istinaden hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 328
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde, 665 nolu parselin bitişiğinde kalan Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin ve 6553 ve 6554 parsellerin yola terklerinden sonra kalan alanlarının, 665 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 327
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlık Caddesi ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin kesişiminde yer alan park alanının “Tenis Spor Kompleksi” olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıla kadar kiralanması için kiralama ihalesinin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Sabri ÇINAR ve Haluk YILMAZ’ın red oylarına karşı 15 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 326
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden, Özel Kalem Müdürlüğü bütçesine 45.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 325
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden, Zabıta Müdürlüğü bütçesine 130.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 324
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi G18B05B3D pafta,1269 ada 20 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli A parselin, 1269 ada 20 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.12.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 323
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan ve tapuda 115 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırma veya takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Kasım Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 322
   KONU : TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE ÜYELİK
   KARAR ÖZETİ:Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 321
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 2018/608 E. 2018/1714 K. Sayılı dosyasında, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2016/1250 E. 2017/1873 K. Sayılı kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiş olup mahkeme kararının uygulanmasına, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2017/1873 sayılı Kararına istinaden kabul edilmiş olan, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan 04.07.2018 tarih 205 sayılı Meclis Kararının iptaline, planın ilgili Meclis Kararından önceki haline dönülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 320
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 22, 24, 25 ve 28 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 319
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda 161 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 318
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 317
   KONU : KAMULAŞTIRMA VEYA PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1290 ada 11 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 316
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport A.Ş. tarafından kullanılan limana ilişkin Barbaros Mahallesi, İlave Liman Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Teklifine ilişkin görüş talep edilmekte olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (e) fıkrası uyarınca en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi gerektiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve ilgili kuruma bilgi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 315
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2698, 2702, 2701 ve 2699 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu yapı adasının önceden bitişik nizam, 3 katlı olduğu, güncel planlarda herhangi bir yapılaşma ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle imar planının eski haline getirilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 314
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: 1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeniyle Tekirdağ’dan Yunanistan’a göç eden Mavridis Ailesi’nin yaşadığı köşk, Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Eski Tekirdağ Fotoğrafları müzesine katkılarından dolayı Dimitrios MAVRIDIS ve beraberindeki katılımcıların yapılacak açılışa katılacaklarından yol, yemek, konaklama, iaşe giderleri ve tercümanlık ücretlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 313
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 320.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 312
   KONU : KENT ESTETİK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin değişikliğe gidilmesi talep edilen bazı hükümlerinde söz konusu olan değişiklikler sonucunda güncellenmiş halinin, sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 311
   KONU : 2019 MALİ YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre düzenlenen “Belediye Hizmetleri Ücret Tarifeleri” Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup; Abdürrahim KAR ve Berk ÖGE’nin ret, Gönül DİNÇER, F.Filiz ÇELİK ve Deniz TANER’in kabul oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın ret oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 310
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, İlhan İMRAK’ın ret oyu ve Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 309
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1584 ada 1 parselde ve 1585 ada 1 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarının, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 308
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 ada 8 ve 9 parsellerin Resmi Kurum Alanında kalması sebebiyle Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesinin kabul oylarına karşılık satışının yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 307
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1877 ada 76 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol ve park alanında kalan kısımlarının, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 306
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde, 272 ada 1 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 272 ada 1 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 305
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ-İFRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 8634 nolu parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 8634 nolu parselle tevhit işleminin yapılmak üzere satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 304
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parsele ilişkin sunulan Avan Proje Tadilat Onayı talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 303
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda revize edilmiş plan değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 302
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 665 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli a parselin belediyemiz adına kayıtlı 6553 ve 6554 parsellerin yola terklerinden sonra kalan alanlarının, 665 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 301
   KONU : TAŞINMAZ İŞLEMLERİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Demirli Mahallesi 107 ada 72 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Demirli Mahalle Muhtarının talebi üzerine vasfının mera olarak değiştirilip, değiştirilmeyeceği konusunun Tarım Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.11.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 300
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlık Caddesi ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin kesişiminde yer alan park alanının “Tenis Sporu Kompleksi” olarak kullanılmak üzere kiralanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ekim Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 15.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 299
   KONU : 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ: 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 150.000.000,00TL. olarak hazırlanıp finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 30.000.000,00TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 180.000.000,00TL’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 180.000.000,00TL. hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 15/10/2018 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak Bütçe Kararnamesi 4. 5. 6. 7. 8.9. 10. 11. 12. ve 13. Maddeleri hariç diğer bütün 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesindeki gelir ve gider tablolarına Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU red oyu, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesinin tümüne verdikleri red, oylarına karşı 2019 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 298
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında ayrık nizam, 2 katlı, TAKS:0,25 KAKS:0,50 yapılaşma koşullarına sahip konut alanında kalan bölümünde, kuzey-güney yönünde 7 metrelik imar yolu açılmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 297
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 169 ada 59 parselde kayıtlı taşınmazın yapılan imar uygulaması sonucu ortasından yol geçirilerek 1584 ada 1 parsel ile 1585 ada 1 parsel sayılı iki taşınmaza ayrıldığı, taşınmazın ortasından yol geçirilerek biri 46m2 büyüklüğünde iki parsele ayrılması sebebiyle taşınmazların tasarruf imkanları kalmadığı, bu sebeple 1584 ada 1 parsel ile 1585 ada 1parselin arasından geçirilen yolun kaydırılarak iki parselin bir bütün haline getirilmesi, bu mümkün değil ise 46m2 büyüklüğündeki taşınmazın kullanımı mümkün olmayacağı için tasarruf imkanı kısıtlanan taşınmaz bedelinin maliklerine ödenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 296
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: 1/1000’lik Uygulama İmar Planında “park alanı” olarak gözükmekle birlikte, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 224 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otopark ve Park” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 224 ada 1 ve 2 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otopark ve Park” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU, Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 295
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: 1/1000’lik Uygulama İmar Planında “Belediye Sosyal Tesis Alanı” olarak gözükmekle birlikte, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 3455 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Sosyal Tesis” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 3455 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Sosyal Tesis” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU,Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 294
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1226 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otel” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi planlanmaktadır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1226 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle “Otel” yaptırılması ve 30 (otuz) yıla kadar işlettirilerek, süre sonunda taşınmazın çalışır vaziyette Belediyemize teslim edilmesi işinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılması için uygun görüldüğü takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine ve anılan iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, ihale sonuçlandıktan sonra onay aşamasında belediye meclisinin görüşü doğrultusunda onay işleminin sonuçlandırılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Serpil NALCIOĞLU,Sabri ÇINAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 293
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında Hastane Alanında kalmakta olup Emsal: 1,40 Yençok:5 kat yapılaşma koşullarına sahip olacak şekilde parselin bir kısmının Özel Sağlık Tesisi Alanı, bir kısmının da Özel Eğitim Alanına çevrilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 292
   KONU : 2018 MALİ YILI EK BÜTÇE TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Fen İşleri Müdürlüğü’nün 4.000.000,00 TL (DörtmilyonTL) Ek Bütçe Talebini değerlendirmiş olup, Fen İşleri Müdürlüğü’nün Ulaşım İhtiyaçlarına Yönelik Yol ve Yapım İşlerini Planlamak performans hedefine 2.450.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 065290 Diğer Giderler bütçe tertibine 2.450.000,00TL; Belediyemiz Hizmetlerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gerekli Olan Personel İstihdamını Sağlamak performans hedefine 1.300.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 035990 Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine 1.300.000,00TL; Özel Proje Alanlarına Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projelerinin Hayata Geçirilmesini Sağlamak performans hedefine 250.000,00 TL arsa satışı ek gelir gösterilmek suretiyle, 067790 Diğerleri bütçe tertibine 250.000,00TL; ek bütçe yapılması Fen İşleri Müdürlüğünden geldiği şekliyle değerlendirilerek; 46591531 Fen İşleri Müdürlüğünün 4.000.000,00 TL ek gider talebinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 291
   KONU : 2019 MALİ YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2019 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 290
   KONU : 2018 MALİ YILI EK BÜTÇE TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün yetersiz olan 2018 yılı bütçe kalemlerine ek ödenek verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 289
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaz uygulama imar planında Hastane Alanında kalmakta olup parselin bir kısmının Özel Sağlık Tesisi Alanı, bir kısmının da Özel Eğitim Alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 288
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sağlık İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 310.000,00TL’nin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 287
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 419.000,00TL’nin, 2018 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 286
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Bilgi İşlem Müdürlüğünün bütçesinden 425.000,00TL’nin, 2018 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklerde kullanılmak üzere Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine aktarım işleminin yapılmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 285
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün bütçesinden 181.000,00TL’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 284
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Etüt Proje Müdürlüğünün bütçesinden 340.000,00TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 283
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bütçesinden 233.500,00TL’nin Fen İşleri Müdürlüğünün Bahçe Malzemesi Alımları İle Yapım ve Bakım Giderleri bütçe tertiplerine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 282
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğünün bütçeleri arası 280.000,00TL’nin, aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 281
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğünün bütçesinden 547.000,00TL’nin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları ve Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri bütçe tertiplerine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 280
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Yazı İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 55.000,00TL’nin, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Elektrik Alımları bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 279
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün bütçesinden 131.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasına Verilen Paylar bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 278
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün bütçesinden 152.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğünün İller Bankasına Verilen Paylar bütçe tertibine aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 277
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Brüksel’de AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesinin birlikte hazırladığı “OPEN DAYS” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına SODEM üyesi belediyelerin katılımı için bir program hazırlanmaktadır. Hazırlanmakta olan programda Süleymanpaşa Belediyesi 2018 Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftası resmi katılımcıları arasında yer almaktadır. 7 Ekim- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacak bahse konu etkinliğe Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ile birlikte Belediye Meclis Üyesi A.Tunç SAYGUN’un da katılmasına, yol, konaklama iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 276
   KONU : SOKAK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesindeki Hüseyin Arıtepe Sokak ile Kazım Ayvaz Sokak arasında ve 1414 ada 15 parsel ile 1416 ada 22 parsel arasında bulunan sokağa Osman AKMAN sokak isminin verilmesi ile ilgili yapılacak işlemlerin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki birimler tarafından yerine getiriliyor olması nedeniyle, talep ile ilgili Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından karar verilmesine yer olmadığına ve talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne havale edilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 275
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Marina Sokak, No:3 (tapuda; 1709 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinin asayiş ve güvenlik sorunları doğurması ihtimalinin yüksek olmasına dair görüş yazısında belirtilen hususlar ile anılan bölgenin konut alanı içinde kalıyor olması hususları da göz önünde bulundurulmuş ve talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 274
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1564 ada 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yapı ile ilgili yapı kayıt belgesi alınmış olup ilgili parselin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesi doğrultusunda satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 273
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın İlköğretim Tesisi Alanında kalan kısmı ile ilgili Belediyemizin bir tasarrufu bulunmaması ve ilgili Kurum tarafından kamulaştırılması gerektiğinden ve parsel üzerindeki İlköğretim Tesisi Alanı ifadesinin kaldırılması ile ilgili herhangi bir plan değişikliği teklif dosyası sunulmamış olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 272
   KONU : AVAN PROJE TADİLATI ONAYI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 121 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilat Onayı ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 271
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 2.27, 2.28, 2.29 nolu plan hükümlerinin, kentin bütünlüğü ve tüm plan bölgelerinin aynı haklara sahip olması amacıyla Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliklerinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 270
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih 2018/56 sayılı kararıyla Mülga Barbaros Belediye Meclisinin 02.11.2012 tarih 61 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin iptaline karar verilmiş olup ilgili Mahkeme Kararına istinaden, 02.11.2012 tarih 61 sayılı Kararıyla kabul edilen Uygulama İmar Planı Değişikliğinden önceki haline dönülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 269
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ile 151 ada 41 parsel arasında kalan çıkmaz sokağın, uygulama imar planında İlköğretim Tesis Alanı’na katılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmak üzere kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın dosyada gördükleri eksiklikten dolayı red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 268
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2862 nolu ada ile 2837 nolu adanın arasındaki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 267
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 ada 8 ve 9 parsellerin Resmi Kurum Alanında kalması sebebiyle Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesinin kabul oylarına karşılık satışının yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 266
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi, 1645 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1645 ada A parselin ve Belediyemize ait 1645 ada 16 ve 17 parsellerin 1645 ada 8-9-10-11 parsellerle tevhit işleminin yapılmak üzere satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 265
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1047 ada 78 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 264
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 1877 ada, 76 parselde kayıtlı, tamamı park alanında, imar yolunda ve trafo alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması veya aynı bedelle mülkiyeti belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 263
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 272 ada, 1 parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 272 ada 1 parselin yolda kalan alanı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 262
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ-İFRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 8634 parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 8634 parselle tevhit edilmek üzere satışının yapılması, tevhit işleminden sonra ise ifraz ile 2 parçaya ayrılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 261
   KONU : 2019 MALİ YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ: 2019 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 260
   KONU : 2019 PERFORMANS PROGRAMI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2019 yılı Performans Programının kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.10.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 259
   KONU : KENT ESTETİK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin güncellenen maddelerinin onaylanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Eylül Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 258
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi hudutlarında bulunan 224 ada,1 ve 2 parselleri kapsayan 1/1000’lik Uygulama İmar Planındaki park alanı “Otopark ve Park” olarak düzenlenebilmesi için Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 257
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 1226 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yapİşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 256
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, 3455 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 255
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, hudutlarında 588 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 254
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada, 36 parsel sayılı taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olup söz konusu taşınmazın Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli Çerçevesinde ya da Kiralama yöntemi ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 253
   KONU : KARDEŞ ŞEHİR
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi olarak Bulgaristan Pomorie Belediyesi arasında 2016 yılında başlayan kardeşlik ilişkileri neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde kardeş şehir ilişkisi ön protokolü imzalanmış olup, Bulgaristan Pomorie Belediyesi ile imzalanmış olan protokolün onaylanmasına ayrıca Romanya Techirghiol Belediyesiyle kardeşlik ilişkilerinin başlatılmasına, Belediye Meclisi onayının ve 5393 sayılı kanunun 74. Maddesindeki onay süreçlerinin sonlandırılması konusunun kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 252
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1564 ada, 24 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, bahse konu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ na göre Gül YILDIZ adına satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 251
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında ilköğretim tesis alanı olarak ayrılan kısmının kamulaştırılması veya parsel üzerindeki ilköğretim tesis alanı ifadesinin kaldırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 250
   KONU : AVAN PROJE TADİLATI ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 249
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 2.27, 2.28, 2.29 nolu hükümlerinin, kentin bütünlüğü ve tüm plan bölgelerinin aynı haklara sahip olması amacıyla Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 248
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 247
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 872 parsel sayılı taşınmaza yönelik mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 246
   KONU : BİTÜM ALIMI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, sınırları içerisindeki sokakların asfalt kaplama yapılması için TÜPRAŞ’tan alınacak bitümün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine verilerek Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtelif cadde ve sokaklarda asfalt kaplama (bsk) yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 245
   KONU : İŞ ARTIŞI ÖDEME
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, taş yapım işi ile ilgili olarak bedeli ödenmek kaydı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden taş alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 244
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde 2160 ada içerisinde bulunan park alanına İsmail ÇAKICI parkı adı verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 243
   KONU : PAZAR YERİ
   KARAR ÖZETİ: İlçemizde Turgut – Gündoğdu Mahallesi, Seyhan Sokak, Yüzbaşı Derviş Bey Sokak, Ceyhan Sokak, Derya Sokak üzerine Salı Günleri kurulmakta olan halk pazarının, Eski – Ortacami Mahallesi Soysal Sokağın Cafer Tayyar ilköğretim Okulu parselinin başladığı yerden, Beyhan Sokak ile kesiştiği yere kadar olan kısmına taşınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 242
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ile 151 ada 41 parsel arasında kalan çıkmaz sokağın, uygulama imar planında İlköğretim Tesisi Alanına katılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 241
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2862 nolu ada ile 2837 nolu adanın arasındaki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 240
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Sevimli Sokak, No:3 D:1 (tapuda; 2503 ada, 4 parsel) adresinde bulunan taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan incelemede, talep konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin içkili alan sınırları içine dahil edilmesinde her hangi bir hukuka aykırılık ya da muhtemel bir olumsuz durumun ortaya çıkmasının söz konusu olmayacak olması da göz önünde bulundurulmuş ve İlçemiz Altınova Mahallesi Sevimli Sokak No:3 D:1(tapuda 2503 Ada 4 parsel) adresinde bulunan taşınmazın, İlçemiz içkili alan sınırlarına dahil edilmesi talebinin, İrfan DEMİR ve Nurettin DEĞİRMENCİ’nin red oylarına karşılık, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 239
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan 18. Madde uygulama sınırının değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 238
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde 18 ada 39 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 18 ada 39 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 237
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 236
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 3026 ada 321 parsel ile mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parselin takas işleminin yapılmasının Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca reddine oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 235
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 234
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde 2152 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 2152 nolu parselin yolda kalan kısmı ile bedeli mukabilinde takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 233
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada 127 parseldeki parka trafo konulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 232
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 7.400.000,00 (yedimilyondörtyüzbin) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 231
   KONU : YARDIM
   KARAR ÖZETİ: Wimbledon Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan, ilk Türk tenisçi olma başarısını gösteren Tekirdağlı Yankı EREL’e 1(bir) yıl süre ile ayda 2.000,00TL yardım yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 230
   KONU : ÇALIŞTAY
   KARAR ÖZETİ:Toplumu bilinçlendirmek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak sanatsal alanda kadının yerini vurgulamak ve kentimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla Eylül ayı içerisinde 1. Süleymanpaşa Uluslararası Kadın Ressamlar Sanat Çalıştayının düzenlenmesine ve çalıştayda yapılan harcamaların Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 229
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:23-26 Ağustos 2018 tarihlerinde Bulgaristan’ın Pomorie kentinde düzenlenecek kültür programına Süleymanpaşa Belediyesi davet edilmiştir. Bulgaristan’ın Pomorie kentinde düzenlenecek kültür programına Belediyemizi temsilen 23-26 Ağustos 2018 tarihlerinde, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Eşi Belgin EŞKİNAT’ın katılması, katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması, konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 09.08.2018 tarihli 974 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 228
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ: 15-18 Ağustos 2018 tarihlerinde Kardeş Şehrimiz Romanya’nın Techirghiol Belediyesi Süleymanpaşa Belediyesini “Techirghiol Günleri” etkinliklerine davet etmiştir. Romanya’nın Techirghiol şehrinde düzenlenecek olan “Techirghiol Günleri” etkinliklerine Belediyemizi temsilen 15-17 Ağustos 2018 tarihlerinde, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Eşi Belgin EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyelerimiz İlhan İMRAK, Veysel KAPLAN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Rüştü ÖZGÜN’ün katılması, katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması, konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 02.08.2018 tarihli 952 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 227
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisinin 04.07.2018 tarihli ve 216 sayılı kararı ile Almanya’nın Bayreuth şehrinde 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşecek Richard-Wagner 2018 Festivaline Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK’ün 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya Bayreuth’a seyahat gerçekleştirmesi, bu seyahatin yol, konaklama ve iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmıştır. Fakat Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK iş yoğunluğu sebebiyle katılamayacağından yerine yine Hürriyet Gazetesinden Savaş ÖZBEY’in bahse konu seyahati gerçekleştirmesi, bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması ve konu hakkında ilk meclis toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hususunda Belediye Encümeninden 06.08.2018 tarihli ve 957 sayılı karar alındığı bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 226
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 248 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, resmi kurum alanı olan 248 ada 10 parsel ile tevhidi gerektiğinden adı geçen taşınmazların Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne devredilmesi veya Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 225
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan ve tapuda 1645 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 1645 ada A parselin ve belediyemize ait 1645 ada 16 ve 17 parsellerin 1645 ada 8-9-10-11 parsellerle tevhit işleminin yapılmak üzere şatışının ve tevhit işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 224
   KONU : SOKAK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesindeki Hüseyin Arıtepe Sokak ile Kazım Ayvaz Sokak arasında ve 1414 ada 15 parsel ile 1416 ada 22 parsel arasında bulunan sokağa Osman AKMAN sokak isminin verilmesi talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.09.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 223
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Marina Sokak, No:3 (tapuda; 1709 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Temmuz Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 222
   KONU : ULUSLARARASI BİSANTHE PHOTO FOTOĞRAF FESTİVALİ Birleşim Tarihi : 04.07.2018
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından 6 – 9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “2018, Uluslararası Bisanthe Photo Fotoğraf Festivali” için Fotoğraf Sanatçısı Onur ERCOŞKUN ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden 120.000,00TL’ye kadar kaynak aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 221
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada, 35 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre “Kültürel Faaliyet Alanı” olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesinden 5 (beş) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 220
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parselin yanında bulunan ‘Park ve Rekreasyon’ alanının 5 (beş) yıl süre ile kiralanmasının kabulüne, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 219
   KONU : 2018 MALİ YILI EK BÜTÇE TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:2018 Mali yılı bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 130.000.000,00 TL hazırlanmış olan, 2018 Mali Yılı bütçesinin yetersiz gelmesi sebebiyle Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait ek bütçe ihtiyacı olduğundan; Fen İşleri Müdürlüğüne 4.000.000,00TL ek gelir bütçesi talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile;İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne 2.500.000,00TL borçlanma yoluyla finansman talebi, Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile; Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne 1.000.000,00TL ek gelir bütçesi talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiştir. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün 1.000.000,00TL ek gider talebi Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile; Fen İşleri Müdürlüğünün 4.000.000,00TL ek gider talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2.500.000,00TL ek gider talebi Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 218
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: Kardeş şehrimiz olan Macaristan’ın Sarospatak kentinde bu yıl 50.’si düzenlenecek olan Kültür ve Hasat festivali için 03-08 Ekim 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın ve Meclis Üyeleri Sabri ÇINAR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Ömer Faruk KÜÇÜK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün Macaristan’ın Sarospatak kentine seyahat gerçekleştirmelerine, bu seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 217
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: 8-11 Ekim 2018 tarihleri arasında Brüksel’de düzenlenecek “Multi-partner cooperation formulas and their impact on territorial development” / “Çok Ortaklı İşbirliği Yolları ve Kentsel Gelişim Üzerindeki Etkileri” başlıklı konferansa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT bir konuşma gerçekleştirmek üzere davet edilmiş olup, 7 Ekim- 12 Ekim 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın Brüksel’de düzenlenecek olan “Open Days” programına katılmasına yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait simultane çeviri ve ekipman vb. tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 216
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: Almanya’nın Bayreuth şehrinde 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Richard-Wagner 2018 Festivaline katılmak üzere Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul ÖZKÖK’ün 09-14 Ağustos 2018 tarihlerinde Almanya Bayreuth’a seyahat gerçekleştirmesine, bu seyahatin yol, konaklama ve iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 215
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 1701 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 18. Madde uygulama sınırının daraltılması veya kaldırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 214
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 18 ada 39 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 18 ada 39 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 213
   KONU : BOŞ KADRO ÜNVAN VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ:Boş Kadro Unvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 212
   KONU : 2018 MALİ YILI EK BÜTÇE TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:2018 Mali Yılı Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programına, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak 130.000.000,00 TL hazırlanmış olup, 2018 Mali Yılı bütçesi yetersiz gelmesi sebebiyle Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüklerince ek bütçeye ihtiyaç duyulduğundan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi. m7
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 211
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Cihankent 1 Tatil Sitesinin güneyinde bulunan tescilsiz alanın, Belediyemiz Encümeni tarafından gerçekleştirilmiş olan ihale ile ilgiliye ihale edilmiş olması ve ihale şartnamesinde de kullanım koşullarının açık bir şekilde belirtilerek, belirtilen amaçlar dışında kullanımın da mümkün olmaması hususları göz önünde bulundurularak, talebin reddine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 210
   KONU : SOKAK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Şehit Aydın BALIM’ın babası olan Mehmet BALIM tarafından iletilen talep yerinde görülmüş ve talep edilen ismin İlçemiz sınırları içerisinde işlek nitelikte bir sokak ya da caddeye verilmesinin doğru olacağı kanaati hasıl olmuştur. Konu ile ilgili karar yetkisinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde olması nedeniyle, ismin verileceği yerin komisyonumuzca tespit edilmemesine ve konunun işbu uygun görüşümüz ile birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne tevdiine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 209
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3074 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 208
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazların bütünleşmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 207
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu ve Yavuz Mahallesine ait, G19A01A4B ve G18B10B1A paftalarında bulunan park alanları içinde 2 adet trafo konulmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 206
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 3026 ada 321 parsel ile mülkiyeti Volkan AKÇAKAYA ve Erol AKÇAKAYA’ya ait 3027 ada 324 parselin bedel ve miktar gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 205
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarih 2017/1873 sayılı kararına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 204
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu Önleme Bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 203
   KONU : İHDAS-İFRAZ-TAKAS-TEVHİT-YOLA TERK
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan 109 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmının, ihdas edilecek parsel ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 202
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan tapuda, 116 ada 4 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 116 ada 4 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 201
   KONU : YOLA TERK- TAKAS-SATIŞ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin yolda kalan kısımları ile takas işlemi yapılmaksızın 168 ada 2 parselin satışının yapılması yönünde Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in verdikleri oylara karşılık, 168 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin yolda kalan kısımlarıyla bedel ve miktar farkı gözetilerek takası sonrası satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 200
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesinde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesine ait 169 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerine çocuk parkı yapıldığından satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 199
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 2152 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 2152 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 198
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi, Sevimli Sokak, No:3 D:1 (tapuda; 2503 ada, 4 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 197
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada,127 parseldeki park alanına trafo konulmasına ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 196
   KONU : IV. INTERNATIONAL RODOSTO CUP
   KARAR ÖZETİ:Kentimizin ev sahipliğini yapacağı 26–30 Eylül 2018 tarihleri arasında Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenecek olan IV. INTERNATIONAL RODOSTO CUP için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Spor Derneği, Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.07.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 195
   KONU : BİSANTHE PHOTO FESTİVALİ ÖDÜLLERİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz tarafından 6,7,8,9 Eylül tarihlerinde düzenlenmesi planlanan “Bisanthe Photo Festivali ” kapsamında düzenlenecek olan yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara ödül verilerek ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

  Haziran Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 12.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 194
   KONU : MARMARA DENİZİNİN KİRLİLİK DEĞERİNİN ÖLÇÜLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Marmara Denizi’nin Değişen Oşinografik Şartlarını İzlenmesi isimli proje ile aşağıda belirtilen ana amaçlara ulaşma hedeflenmektedir. -Marmara Denizinin alt ve üst su katmanlarındaki genel durumun saptanması, -Söz konusu bölgenin ekolojik özellikleri, Fuane ve Florası ve Oşinografik özellikleri hakkında bir veri tabanı oluşturması, -Uzun yıllardan beri Marmara’da gerçekleştirilmiş çalışmaların sonuç ve verilerinden yararlanılarak, değişim hız ve trendinin saptanması, -Marmara Denizi’nde çeşitli amaçlarla ele alınacak projeler ve tasarımlar için gerekli bilimsel veri tabanı ve öneri paketlerinin oluşturulması, -Vakıf programlarında yer alan proje konuları ile ilgili öğrencilere eğitim ve öğretim amaçlı uygulamalar yaptırılarak bu konularda verimliliğin sağlanması, -Marmara Denizi çevresinde, bu proje kapsamındaki konularda yapılabilecek çalışmalara ilişkin olanaklara sahip, ancak birbirinden ayrı ve iletişim açısından son derece kısıtlı grupların birlikteliğini sağlayacak bir zemin oluşturulması, -Yapılacak gözlem, analiz ve bunlara dayalı orijinal yorumlar içeren ve her biri başlı başına değer taşıyacak orijinal bilimsel yayınların meydana gelmesini sağlamaktır. İlçemizin sahillerinin ve denizinin insan sağlığına ve yaşanabilir bir çevre anlayışına uygun hale getirilebilmesi ve doğal ekosistemin korunabilmesi amacıyla Marmara Denizinin Kirliliğinin ölçülebilmesi için gereken çalışmaların MAREM Marmara Environmental Monitoring Project kapsamında Sevinç-Erdal İNÖNÜ vakfı tarafından gerçekleştirilebilmesi için, Marmara Denizinin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi süreğen projenin 2018 yaz ayağı arazi ölçüm çalışmasının gerçekleşebilmesi için, 25-30m uzunlukta, derin su örneklemede kullanmak üzere 10mm çaplı en az 4000m çelik halat kapasiteli, -18°C derece soğuk depo olanaklı, Marmara Denizi genelinde çalışmanın süreceği planlanan 20 günlük periyotta 22 bilimsel personeli sürekli barındıracak özelliklere sahip, örnekleme için su ürünleri avlama olanaklarına sahip, aletler için sürekli 220 volt tedarikli bir teknenin kiralama ve yakıt giderleri dahil 55.000TL+KDV öngörülen bedelin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 193
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 01. Ocak.2017 tarihinden itibaren, Avrupa, Dünya Şampiyonlarında ve Olimpiyat Oyunlarında ilk 3 (üç) e giren sporcuların ayda 2.000,00 TL.ile ödüllendirilmelerine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 192
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3074 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,35 KAKS:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 191
   KONU : BİSANTHE PHOTO FESTİVALİ
   KARAR ÖZETİ: 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Bisanthe Photo Festivali kapsamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu altyapısı üzerinde yapılacak olan ulusal online (çevrimiçi)yarışmalarının duyuru, onay ve hizmet bedeli olarak 3.500,00 (üçbinbeşyüz) TL+%18 KDV’nin (toplam tutar olarak 4.130,00 (dörtbinyüzotuz) TL.TFSF İktisadi İşletmesinin Türkiye Garanti Bankası Ankara Necatibey Şubesinin ilgili hesap numaralarına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesinden ödenmesine; Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 190
   KONU : BABAMLA MUHTEŞEM İKİLİYİZ YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz Çocuk Hakları Birimi tarafından Babalar Günü Etkinlikleri kapsamında ‘Babamla Muhteşem İkiliyiz Yarışması’ ’düzenlenmesi planlandığından; yarışmada dereceye giren ilk 20 Çocuk Kulübü üyesi çocuğun ödül olarak, babaları ile birlikte 2 gün 1 gece konaklamalı Nasuh Mahruki Liderlik Kampına gönderilmesi ve ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine; Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 189
   KONU : GENÇ BİSANTHE UMUT VEREN HEYKELTRAŞ YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan ‘’Süleymanpaşa Belediyesi Genç Bisanthe Umut veren Heykeltraş Yarışması’’ şartnamesinde belirtilen yarışma kapsamında dereceye giren 1.’lik Ödülü 5.000,00 TL., 2.’lik Ödülü 3.000,00 TL., 3.’lük Ödülü 2.000,00 TL., Mansiyon (2 Adet) 1.500,00 TL., Jüri Özel Ödülü (1 Adet) 1.000,00 TL. ödüllerin verilerek ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesinden karşılanmasına; Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk Öge, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sezayi ÇETİN ‘in red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 188
   KONU : YURTDIŞINA ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2018 tarihli toplantısında ramazan ayı içerisinde Bulgaristan da bulunan müslüman kardeşlerimizle beraber olmak ve ramazanın manevi hazzını birlikte tatmak için Kırcaali kentinde Büyükşehir Belediyesince iftar yemeği düzenlenmesi kararı alındığından, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek olan iftar yemeğine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT ve Meclis Üyeleri İlhan İMRAK, Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gülferah GÜRAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Meral ÖZDEMİR, Veysel KAPLAN, Alpay KUTAL, Edibe AKÇAKAYA, Sezayi ÇETİN, Nevzat BAHAR, Rüştü ÖZGÜN, Ali Rıza ETİ, Ali DARICI, Haluk YILMAZ, Nurettin DEĞİRMENCİ, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Sabri ÇINAR’dan oluşacak bir heyetin katılmalarına, yol, konaklama ve iaşe giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 187
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ
   KARAR ÖZETİ: 28 Haziran 2018 tarihinde Fransa’nın Strasbourg şehrinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından düzenlenecek, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Meclis Başkanı ve Meclis Üyeleri huzurunda verilecek “Avrupa Diploması” resmi sunumu gerçekleşeceğinden, bahse konu tarihte düzenlenecek Avrupa Diplomasi Törenine Süleymanpaşa Belediyesi davet edilmiştir. Avrupa Diploması Törenine belediyemizi temsilen Belediye Meclis Üyelerinden Ali Tunç SAYGUN, Gülferah GÜRAL ve Berk ÖGE’nin buna ilave olarak 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerinde Tekirdağ İlinden seçilecek olan milletvekilinden katılmak isteyenlerden oluşacak heyetin, 27 Haziran- 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Strasbourg’a seyahat gerçekleştirmelerine, seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 186
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın 28 Haziran tarihinde Strasbourg şehrinde düzenlenecek Avrupa Diploması ödül törenine katılması ve 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Strasbourg’a seyahat gerçekleştirilmesi, bu seyahatin yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda toplantıya ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanması ve bu konu hakkında ilk meclis toplantısında belediye meclisine bilgi verilmesi hususunda belediye encümeninde 31.05.2018 tarihli 713 sayılı karar alınmış olduğu bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 185
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 184
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu ve Yavuz Mahallesi, G19A01A4B ve G18B10B1A paftalarında bulunan park alanları içinde 2 adet trafo konulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 183
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 Ada 321 nolu parselin, 3027 Ada 324 nolu parsel ile takası konusunun; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 182
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Cihankent 1 Tatil Sitesinin güneyinde bulunan tescilsiz alanın içkili yer bölgesine alınıp alınmayacağı konusunun Çevre Sağlık Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 181
   KONU : TAŞIT ALIMI
   KARAR ÖZETİ: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan DostEli Aşevine artan talepler doğrultusunda sıcak yemek dağıtım aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet ( BB Van ) N1 sınıfı, en az 1300cm3 ve en az 6 euro sınıfında motor hacmi, en az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu, turbo dizel ve intercooler sistemine sahip, motor gücü en az 90 HP ve üzerinde, maksimum tork en az 200 Nm ve üzerinde özelliklere sahip kamyonet alımına ihtiyaç duyulduğundan, belirtilen aracın 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. maddesine (Ek Cümle: 03/07/2015 tarih 5393/85 mb) göre 2018 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 180
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Fen İşleri Müdürlüğü’nün Kereste ve Kereste Ürünü Alımları bütçesinden 60.000,00 TL, Kara Taşıtı Alımları bütçesinden 200.000,00 TL, Hareketli İş Makinesi Alımları bütçesinden 500.000,00 TL, Sosyal Tesis Mefruşat Alımları bütçesinden 200.000,00 TL, Sosyal Tesisler bütçesinden 100.000,00 TL’nin, Yol Yapım Giderleri bütçesine 1.060.000,00 TL aktarım işleminin yapılması Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 179
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Etüt Proje Müdürlüğü’nün Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri bütçesinden 200.000,00 TL, Plan Proje Alımları bütçesinden 700.000,00 TL ve Proje Giderleri bütçesinden 150.000,00TL’nin, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Kalkınma Ajanslarına 435.000,00 TL ve TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçesine 615.000,00 TL aktarım işleminin yapılması Berk ÖGE’nin red oyuna karşılık Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, ve Sezayi ÇETİN’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 178
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Belediye Meclisi’nin 03.10.2007 tarih ve 289 numaralı kararı ile ‘(1920-25) Bel. Bşk. Hilmi Bey Parkı’ olarak isimlendirilmiş olan Değirmenaltı Mahallesi Palamut Sokak ve Açelya Sokak’ın kesiştiği park alanının adının, mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda ‘Muhtar Faik Baba Parkı’ olarak değiştirilmesine; 100. Yıl Mahallesi Dürüst Sokak, Karataş Sokak ve Şölen Sokakların arasında kalan isimsiz park alanına da ‘(1920-25) Bel. Bşk. Hilmi Bey Parkı’ isminin verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 177
   KONU : GÖREV ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: İçişleri Bakanlığı’nın 26490 sayılı 11.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin tüm belediyeleri kapsayıcı nitelik arz etmesi nedeniyle, Belediye Meclisimizin 02.07.2014 tarih ve 132 numaralı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 176
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 117 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının ve talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 175
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 20.07.2017 tarih 4217 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla tescil şerhi kaldırılmış olup bu karar doğrultusunda yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 174
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 1705 parselin bulunduğu yapı adasını bütünlemeye yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşı komisyon kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 173
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tekirdağ İdare Mahkemesinin 07.11.2017 tarih 2017/1873 sayılı Kararına istinaden hazırlanmış olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 172
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 171
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih 2018/55 K. Sayılı kararına istinaden Süleymanpaşa İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1148 parsel sayılı taşınmazın güneyinden geçen yolun 10 metreye düşürülmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 170
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Tercihli ticari alanların belirlenmesine yönelik önergenin kent içinde ihtiyaç duyulan bazı cadde veya sokaklarda tercihli ticaret alanlarının belirlenmesinin uygun olmadığı Tekirdağ Valiliği-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 15.03.2018 tarih ve E.2440 sayılı yazısında belirtilmekte olup, bu şekilde gelen taleplerin ada bazında fonksiyon değişikliği yapılarak değerlendirilmesi gerektiğinden önergenin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 169
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A, G19A02B1C, G19A02B1D numaralı paftalarda, Namık Kemal Üniversitesi alanına ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 168
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve E.2440 sayılı yazısında Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında yer alan 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesinin de eklenmesine dair sunulan ve 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 13.12.2017 tarih ve 1391 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (k) bendine ve 26. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiş olduğundan, 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, 1.15 nolu plan hükmünün 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararından önceki haline döndürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 167
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere ödenek aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 166
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT-YOLA TERK
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan ve tapuda 109 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmının ihdas edilecek parsel ile takas yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 165
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan tapuda, 116 ada 4 parsel bitişiğinde belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak a parselin, 116 ada 4 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 164
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca taksi durakları projesinin hayata geçirilmesi ve belediyemize bağışlanmak istenen taksi duraklarının kabul edilmesi maksadıyla sosyal yardım ve bağış sözleşmesi yapmak üzere belediye başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a protokol / sözleşme yapma yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 163
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün Kara Taşıtı Alımları bütçesinden, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçesine aktarım işleminin yapılması talebinin geri çekilerek karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 162
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Etüt Proje Müdürlüğünün Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, Plan Proje Alımları ve Proje Giderleri bütçelerinden, Mali Hizmetler Müdürlüğünün Kalkınma Ajanslarına ve TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri Bütçelerine aktarım işleminin yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 161
   KONU : SOKAK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Şehit Aydın BALIM’ın isminin Süleymanpaşa İlçesinde bir sokağa verilmesi talep edildiğinden, söz konusu taleple ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak çalışmaya dayanak oluşturmak üzere konuyla ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün 07.05.2018 tarihli ve 12026639-757.01-E.14802 sayılı yazısı ile görüş sorulduğundan konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 160
   KONU : YOLA TERK-TAKAS-SATIŞ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 168 ada 2 parselde kayıtlı belediyemize ait taşınmazın 168 ada 18, 19, 27 ve 28 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarıyla takas ve sonrası satışı talep edildiğinden, takas ve satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 159
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesinde bulunan tapuda, 169 ada 8 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 169 ada 7 nolu parsel malikinin satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 158
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3047 adanın önünde bulunan park alanının, spor tesisi yapmak amacıyla kiralama talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.06.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 157
   KONU : 3. MUTLUGİLLER ÖYKÜ YARŞMASI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal - kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla 3. Mutlugiller Öykü Yarışması düzenleneceğinden, dereceye giren her öykü için “1.000TL Telif Ödülü” ödemesinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Mayıs Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 156
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 117 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adalarının, yolların ve park alanının düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 155
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Hüseyin Soyuer Sokakta bulunan park alanının çay bahçesi olarak kullanılmak üzere Olgun ÇEBİ tarafından 10 (on) yıl süre ile kiralama talebinin süresinin uzun olması nedeniyle reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 154
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: 8-18 Eylül 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR’ın Şikago Türk Festivali’ne katılım sağlamalarına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 153
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parselin tescil kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 152
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan, 1705 parselin bulunduğu yapı adasını bütünlemeye yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 151
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, üst ölçekli plana uyum sağlanması ve mahkeme kararı gereğince parsel maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 150
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi hudutlarında bulunan, ‘’(1920-25) BEL. BŞK. HİLMİ BEY PARKI’’nın adının değiştirilerek ‘’MUHTAR FAİK BABA PARKI’’ ismi verilmesi, İlçemiz 100. Yıl mahallesi hudutlarında bulunan, Dürüst sokak, Karataş sokak ve Şölen sokaklar arasında kalan, ekteki kroki ve resimlerde görüldüğü üzere halihazırda tamamlanmış ve kullanımda olan isimsiz park alanına da ‘’(1920-25) BEL. BŞK. HİLMİ BEY PARKI’’ isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 149
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali yılında uygulanacak Ücrete Tabi İşler Tarifelerinde belirlenen belediye evlendirme memurluğunda mesai saatleri dışında kıyılacak nikahlar ile Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde (düğün salonu, lokal,vb. yerlerde) kıyılacak nikahlardan alınacak nikah ücretinin Süleymanpaşa Belediyesinde çalışan personelden alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 148
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 147
   KONU : SÜLEYMANPAŞA ULUSLARARASI KİRAZ FESTİVALİ
   KARAR ÖZETİ: 2018 yılında yapılacak 54. Süleymanpaşa Uluslararası Kiraz Festivalinin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenmesine ve festival giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 146
   KONU : ALTIN KİRAZ HALKOYUNLARI YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ:Altın Kiraz Halkoyunları Yarışmasında birinci gruba 7.500,00 TL, ikinci gruba 5.000,00 TL, üçüncü gruba 2.500,00 TL, dereceye giremeyen diğer gruplara 1.000,00TL, hakem başına 1.000,00TL ve teknik sanat görevlisi başına 1.000,00TL ücreti verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 145
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi Ulu ve Uysal Sokak arasında kalan yazımız ekinde sunulan park alanında su parkı yapım işi ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemlerini gerçekleştirmek maksadıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) fıkrasındaki ‘’ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır’’ seklindeki hükme istinaden, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortak proje kapsamında yapılması konusunda protokol yapmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 144
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih ve 2018/55 K. sayılı kararı ile dava konusu 04.07.2001 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının davacının parselinden geçirilen 12 metrelik imar yoluna ilişkin kısmının iptaline dair verilen mahkeme kararının kabulüne, plan değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 143
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi Osman Tabak Sokak No:39 (tapuda Karaevli Köyü Bağlarsırtı Mevkii 387 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınma talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 142
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi Boz Sokak Çamlık Sitesi L Blok(tapuda 9 pafta 2263 parsel) adresinde bulunan 1,2,3,4 numaralı bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınma talebinin; söz konusu mahalin talep konusu kullanım açısından uygun olmaması ve bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen görüşte de emniyet ve asayiş açısından sakıncaların doğabileceği gerekçeleri ile reddine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 141
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİLKERİ
   KARAR ÖZETİ: 29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak Karadenizliler Yayla Şenliklerine Süleymanpaşa Belediyesinin katkı sağlamasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Karadenizliler Yayla Şenliklerinin Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile belediyemiz tarafından ortaklaşa yapılacağından şenlik giderleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden 80.000,00TL+KDV’ye kadar harcama yapılmasına da Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyonların kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 140
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Tercihli ticari alanların belirlenmesine yönelik konu ile ilgili taleplerin ada bazında fonksiyon değişikliği yapılarak değerlendirilmesi gerektiğinden önergenin reddine yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 139
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2328 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve 2926 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 138
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİTRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 138 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 137
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİTRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 138 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 136
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 509 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 135
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A, G19A02B1C, G19A02B1D numaralı paftalarda, Namık Kemal Üniversitesi alanına ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in kabul oylarına karşılık, çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 134
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİTRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 5 parsel ve 135 ada 2 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 133
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 4 parsel ve 135 ada 4 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ,Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 132
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 1800 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında konut fonksiyonuna sahip olması sebebiyle talebin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 131
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 2 parsel ve 135 ada 5 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 130
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 135 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 08.05.2017 tarihli ruhsatlı yapı olduğundan 18. Madde uygulama sınırı dışına çıkarılmasına, 137 ada 3 parsel, 135 ada 7 parsel ve 135 ada 6 parseller yönünden talebin reddine Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının ve talebin reddine, oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 129
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil Mahallesi, 415 parselin 148 parsel ile tevhit edilmek üzere 148 parsel sayılı taşınmazın hak sahiplerine satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 128
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında yer alan 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesinin de eklenmesine dair sunulan, Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı kararının iptaline, 1.15 nolu plan hükmünün 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararından önceki haline döndürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 127
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 512 ve 513 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ,Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 126
   KONU : 2017 MALİ YILI KESİN HESABI
   KARAR ÖZETİ: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları madde madde okunup oylanarak Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 125
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ: 05.07.2017 tarih 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih ve 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanan 512 ve 513 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 124
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 123
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 117 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 122
   KONU : 2017 MALİ YILI KESİN HESABI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.05.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 121
   KONU : GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tüm Belediye Zabıta Müdürlüklerini kapsayan ve Belediye Zabıtası görev yetki ve sorumlulukları ile özlük hakları ve çalışma şekilleri, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup; Bu nedenlerle; Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 02.07.2014 tarih ve 132 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Nisan Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 99
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 261 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre “Araç Park Yeri” olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 5 (beş) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 98
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyetleri Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 3, 4, 5, 7, 8, 9 parseller, 123 ada 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 127 ada 1, 2, 3, 4 parseller ile 129 ada 2 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı taşınmazların satışına ve ihale dosyasının hazırlanmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 97
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulundan 4960, 4968, 4969, 4970 ve 4971 parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınmasının uygun olduğuna Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in red oylarına karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 96
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil mahallesinde bulunan tapuda, 415 parselin 148 parsel ile tevhit edilmek üzere satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 95
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulundan 4960, 4968, 4969, 4970 ve 4971 parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınmasının uygun olduğuna Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in red oylarına karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 94
   KONU : TAKAS VE SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 168 ada 2 parsel sayılı taşınmazın talep sahibine ait bir parselle tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 93
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesindeki 2263 ada 7 ve 8 parsellerin cephe aldığı 7 metrelik yolun kaydırılmasına ilişkin teklif edilen uygulama imar plan değişikliği 2263 ada 9 ve 10 parseller ile 2262 ada 133 ve 134 parsel sayılı taşınmazları içerdiği ancak bu taşınmaz maliklerinin muvafakatı bulunmaması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 92
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 1813 ve 1814 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 91
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 152 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 90
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) mahallesinde bulunan tapuda, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 89
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 343 ada 122 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 88
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 775 parsel sayılı taşınmazın cinsi tarla olduğundan, cins değişikliği yapıldıktan sonra kendi adası içindeki imar durumu yeniden değerlendirilmek üzere talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 87
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebi 07.03.2018 tarih 68 sayılı Meclis Kararı ile imar ve bayındırlık komisyonuna havale edilmiş olup söz konusu plan değişikliği teklifi talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 86
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Boz Sokak, Çamlık Sitesi L Blok (tapuda; 9 pafta, 2263 parsel) adresinde bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur. 10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince bahse konu talep ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda; “…..asayiş ve güvenliğin sağlanması ve de korunması yönünde uygun yer ve konumda bulunmadığından Ömer KAYNARCA’ya ait iş yerinin içkili yer bölgesine alınması emniyet ve asayiş açısından Sakıncalı Olacağı” belirtilmekte olup uygun görüş verilmemiştir. Konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 85
   KONU : 2017 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesinin 2017 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporunun kabulüne, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 83
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 15.03.2018 tarih ve E.2440 sayılı yazısında Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında yer alan 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesinin de eklenmesine dair sunulan ve 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 13.12.2017 tarih ve 1391 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Plan Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (k) bendine ve 26. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiş olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 82
   KONU : RODOSTOBİKE BİSİKLET ŞENLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 13 Mayıs 2018 tarihinde sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturacak şekilde gerçekleşecek halka açık “II. RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesi planlandığından, bisiklet şenliğinin düzenlenmesine, forma plaket ödül vb… alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 81
   KONU : FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 80
   KONU : TARIM KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Ali Rıza ETİ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 79
   KONU : KÜLTÜR KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 78
   KONU : ÇEVRE SAĞLIK VE DİĞER İŞLER KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Alpay KUTAL, Ali Tunç SAYGUN, Veysel KAPLAN Nurettin DEĞİRMENCİ ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 77
   KONU : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Gönül DİNÇER, Fethiye Filiz ÇELİK, Deniz TANER, Berk ÖGE ve Abdürrahim KAR Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 76
   KONU : İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, komisyonun bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Ömer Faruk KÜÇÜK, Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 75
   KONU : ENCÜMEN ÜYE SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 74
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 09.03.2018 tarih ve 7257 sayı ile Belediyemize sunduğu dilekçede; her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’ etkinliğinin 15.sinin 2018 yılında 29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi Karadenizliler Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilmiş olup, etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 120
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa’da bir kısım kamu binalarının yeni yerlerine taşınması, bir kısım kamu binalarının ise taşınmasının planlanması, nüfus artışının beklenenden daha hızlı seyretmesi dikkate alındığında; ileride daha büyük sorunlarla karşılaşmamak için yeni yerleşim alanlarında vatandaşın günlük ihtiyaçlarını daha kolay ve daha hızlı görebilmesi ve az da olsa kısmen bir istihdam sağlamak maksadıyla bazı bölgelerde tercihli ticari alanlara ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu nedenle emsal artışı yapılmadan hangi bölgelerde, hangi arterler sağlı sollu tercihli ticari alana dönüştürülebilir konusunda bir inceleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 119
   KONU : SOKAK SAĞLIKLAŞTIRILMASI VE ÇEVRE DÜZENLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi Mimar Muslihittin Sokak, Şifa Sakok, Rokoczi Caddesi, Fırın Sokak, Yeşil Sokak ve Nuray Sokağın çevrelediği, ekte krokide görülen alanda sokak sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi yapılması için belirlenen alan sınırlarının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 118
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 117
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Ömer Kınalı’ya ait 138 ada 1 ve 4 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup 29.03.2018 tarih 9703/4370 sayılı dilekçe ile imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 116
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Serdar OKKAN’a ait 138 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 115
   KONU : CEZA İNFAZ KURUMU
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündüzlü Mahallesinde bulunan tapuda, 1011, 1010, 1009, 782, 783, 177, 178, 179, 180, 174, 643, 644 ve 794 sayılı parsellerde (hali hazırda mevcut ceza infaz kurumlarına komşu parseller) ceza infaz kurumu yapılması talebi esasen belediye meclisimizin yetki ve sorumluluk alanında yer almayıp, uygun görüşün ancak ilgili İdare tarafından verilebilecek olması göz önünde bulundurulmuş olup; imar planında öngörülecek değişikliğin projelendirip meclisimize sunulması halinde konunun ilgili ihtisas komisyonları tarafından değerlendirileceğinden talebin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 114
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza özel sağlık tesis alanı yapılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 113
   KONU : BESTE YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan " Süleymanpaşa Belediyesi Bisanthe Gülsin Onay Ulusal Beste Yarışması" kapsamında dereceye giren yarışmacılara ve jüri üyelerine; Birincilik Ödülü 10.000,00TL İkincilik Ödülü 7.500,00TL Üçüncülük Ödülü 5.000,00TL Mansiyon Ödülü (2 Adet) 2.000,00TL X 2 Adet= 4.000,00TL Jüri Üyeleri (6 Kişi Jüri Üyesi) 1.898,00TL X 6 Kişi= 11.388,00TL Yukarıda Belirlenen ödüllerin ödemelerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 112
   KONU : SATRANÇ TURNUVASI
   KARAR ÖZETİ:19-20 Mayıs 2018 Tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 4. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ve hakemlere; KATEGORİLER KATEGORİ SIRALAMASI ÖDÜLLER A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL Hakem Ücretleri 10 hakemin görev tutarı: 4.200,00TL Yukarıda belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 111
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Feray Özgen’e ait 509 parsel sayılı taşınmaz 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 110
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A, G19A02B1C, G19A02B1D numaralı paftalarda, Namık Kemal Üniversitesi alanına ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 109
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Nurten Toktay’a ait 137 ada 5 parsel ve 135 ada 2 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup uygulama alanından çıkarılması talebinde bulunduğundan, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 108
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Erkan Tuğrul’a ait 137 ada 4 parsel ve 135 ada 4 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup 28.03.2018 tarih 9575/4298 sayılı dilekçe ile uygulama alanından çıkarılması talebinde bulunduğundan, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 107
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 1800 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazların yapılaşma koşulu değiştirilmeden, fonksiyonunun ticaret alanından konut alanına çevrilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 106
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, Osman Tabak Sokak, No: 39 (tapuda; Karaevli köyü, Bağlarsırtı Mevkii, 387 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 105
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Hayriye Çalışkan’a ait 137 ada 2 parsel ve 135 ada 5 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup uygulama alanından çıkarılması talebinde bulunduğundan, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 104
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:05.07.2017 tarih 93 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. Erhan Tuğrul’a ait 137 ada 3 parsel, 135 ada 7 parsel, 135 ada 6 parsel ve 135 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup uygulama alanından çıkarılması talebinde bulunduğundan, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 103
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 117 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adalarının, yolların ve park alanının düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 102
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:29 Nisan – 3 Mayıs tarihleri arasında Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ve eşi Belgin EŞKİNAT Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenecek olan Avrupa Konseri’ne katılmalarına ve Avrupa Konseri’ne katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 101
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:TESKİ Genel Müdürlüğü Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan imar planında park olan tescilsiz alanın “Su Parkı” yapılması amacı ile gerekli izinlerin verilmesi 17.10.2017 tarih ve 12406 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı ile talep edilmiştir. 14.02.2018 tarih ve 276 sayılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısı ile Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 06.12.2017 tarih ve 275 sayılı kararında söz konusu park olan alanın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğindeki koşullar doğrultusunda TESKİ tarafından su parkı yapılması konusu uygun görüldüğü bildirilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 3379 sayılı yazısında; “Teski Su Parkı” projesi için daha önce düşünülen Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan park olan alandan vazgeçilerek, bu proje için Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2243 ada ile 3066 ada arasında kalan park alanına “TESKİ Su Parkı” yapımı için gerekli izinlerin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.04.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 100
   KONU : DENETİM KOMİSYONU RAPORU
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinin 2017 Mali Yılı Tablolarının incelenmesine ait Meclis Denetim Komisyon Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.

  Mart Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 73
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil Mahallesinde bulunan Belediyemize ait 415 nolu parselin 148 nolu parselle tevhit edilmek üzere satış işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 72
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:İlçemiz Barbaros Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan ve bu caddeye cephesi olan 4960, 4968, 4969, 4970 ve 4971 nolu parsellerde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınıp alınmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 71
   KONU : MÜZE KURULMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi hudutlarında bulunan, tapuda 299 ada 7 parsel ve 310 ada 2 parsel sayılı taşınmazlarda müze kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 70
   KONU : TAKAS-SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 168 ada 2 nolu parsel Belediyemize ait olup parselin yola terkinden kalan alanının 168 ada 18-19-27-28 parsellerin tevhidinden sonra yolda kalan c ve d alanlarıyla takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 69
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesinde bulunan tapuda, 2263 ada 7 ve 8 parsellerin cephe aldığı 7 metrelik yolun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 68
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza özel sağlık tesis alanı yapılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 67
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin arasından geçen imar yolunun kaldırılması ve kaldırılan yol alanı kadar parsellerin kuzeyinde otopark alanı oluşturulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 66
   KONU : TEMLİKNAME
   KARAR ÖZETİ:Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş. yazısı doğrultusunda, kullanılacak krediye karşılık olarak bankanın kiralanacak araçların kira bedellerinin Temlik altına alınması talebi olduğundan gerekli Temlik işleminin yapılmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 65
   KONU : KEFALET
   KARAR ÖZETİ:Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin 12.000.000,00TL kullanacağı kredi için bankanın Kefalet istemesinden kaynaklı Belediye Şirketinin kullanacağı 12.000.000,00TL kredi için Kefalet vermesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 64
   KONU : YETKİ ALABİLME
   KARAR ÖZETİ:Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin KHK 696 sayılı Kanun doğrultusunda Çöp Toplama ve Kent Temizliği hizmetinde kullanılmak üzere özel nitelikli ve özel ekipmanlı çeşitli araçların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. KHK’de mevcut araçların kiralanması veya yeni araçlar alınması konusunda idarelere yetki tanınmıştır. Bu bağlamda Belediyelerin daha fonksiyonel ve daha verimli olabilmesi için Belediye şirketi marifetiyle bu sürecin ilerlemesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle çeşitli özel nitelikli ve özel ekipmanlı araçların alınması için Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin kredi kullanması gerekmektedir. Konu hakkında gerekli izin, kredi kullanımı ve Süleymanpaşa Belediyesinin Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş. tarafından kullanılacak 12.000.000,00TL’ye kadar krediye kefil olmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 63
   KONU : SERMAYE ARTTIRIM TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin KHK 696 sayılı Kanun doğrultusunda Çöp Toplama ve Kent Temizliği hizmetinde kullanılmak üzere özel nitelikli ve özel ekipmanlı çeşitli araçların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. KHK’de mevcut araçların kiralanması veya yeni araçlar alınması konusunda idarelere yetki tanınmıştır. Bu bağlamda Belediyelerin daha fonksiyonel ve daha verimli olabilmesi için Belediye şirketi marifetiyle bu sürecin ilerlemesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenlerle çeşitli özel nitelikli ve özel ekipmanlı araçların alınması için Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin 2.500.000,00TL olan sermayesinin 2.500.000,00TL Sermaye Taahhüdü yoluyla artırılarak 5.000.000,00TL’ye çıkarılması; Ayrıca 01/02/2017 tarih ve 57 sayılı meclis kararında yapılan 500.000,00TL ayni sermaye artırımında belirtilen taşınır malların bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 62
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 152 ada 1 parsel ve 153 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Mevcut Uygulama İmar Planındaki yapılaşma şartlarında yapı yüksekliği Hmax:9,50 metre olup yapı yüksekliğinin Yençok:15,50 metre olarak değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 61
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 71 ada 26 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 71 ada 26 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 60
   KONU : YOLA TERK-İFRAZ-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 776 parsel bitişiğindeki C ihdas parselinin, 776 parselin parkta kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 59
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 33 ada 47 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 47 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 58
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 614 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 614 ada 23 parsel sayılı taşınmaz ile tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 57
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİ GERİ ÇEKME İSTEĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 218 ada 34 parsele ilişkin sunulan 07.02.2018 tarih ve 40 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 56
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği 15.06.2016 tarih 753 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır. 1333 ada 3 parsel sayılı taşınmaz; ayrık nizam, 3 katlı, TAKS:0,35 KAKS:1,05 yapılaşma koşulu ile ve 1333 ada 4 parsel sayılı taşınmaz; ayrık nizam, 5 katlı, TAKS:0,35 KAKS:1,75 yapılaşma koşulu ile sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 55
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 343 ada 122 parsel sayılı taşınmazın, taşkın tehlikesi ortadan kalkması sebebi ile taşkın tarama ve çizgilerinin kaldırılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.03.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 54
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 775 parsel bitişiğinde A ve B parsellerin ihdasen oluşturulmasından sonra, 775 parselin yolda kalan ve parkta kalan kısımları ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Şubat Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 53
   KONU : YURTDIŞI ÇIKIŞ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ: Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Volkan Berkay ÇAKIR ve Belediye Meclis Üyesi Ali Tunç SAYGUN’nun Fransa’nın Paris kentinde 05-06 Şubat 2018 tarihinde düzenlenecek olan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinliklerine katılmaları planlanmıştır. Ancak Belediye Meclis Üyesi Ali Tunç SAYGUN özel sebeplerden dolayı etkinliklere katılamamıştır. 25.09.1997 tarihli 50569 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesine göre Belediye Meclisi toplantı halinde değilse Belediye encümenince görevlendirme yapılabilmektedir. Seyahat planlandığında Belediye meclis toplantısı olmadığından ilgili genelge gereği Belediye encümeninden karar alınıp, seyahatin gerçekleştiği bilgisi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 52
   KONU : BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Yavuz Mahallesi ve Zafer Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanunu hükümlerince kadastro işlemlerinde, kadastro ekipleriyle görev yapmak üzere, Yavuz Mahallesinden; Hasan YENİPAZARLI, İsmet ÇOŞKUN, Şükrü ÖZCAN, Ahmet KIZILIRMAKLI, Hulusi YAŞAR ve Salim BULUT’un bilirkişi olarak görev yapmalarına, Zafer Mahallesinden; Ali TUNCA, Ömer DEMİR, Kamil TUNA, İrfan BORA, Mehmet Zafer BALOĞULLARI ve Ekrem HELVACI’nın bilirkişi olarak görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 51
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçe sınırları içerisindeki otobüs duraklarının kapalı, ısıtma ve soğutmalı, engelli şarj istasyonları da olacak şekilde tasarımlandırılıp, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında değerlendirilip, yapılması ile ilgili protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 50
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Barbaros Mahallesi 5 Pafta 860 Parsel, Gündoğdu Mahallesi Park Alanı ve Hürriyet Mahallesi 3093 ile 2066 Ada Arası Park Alanının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından halı saha ve spor tesisi yapılabilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) fıkrasına göre, ortak proje kapsamında yapılmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin (d) fıkrası gereğince 2 yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne, halı saha ve spor tesisi yapılmak amacıyla, tahsisi ile ilgili konularda protokol yapmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 49
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 02.07.2014 tarihinde İçkili Yer Bölgesiyle ilgili 127 sayılı Meclis kararı alınmış olup alınan kararda; “ İçkili yer bölgesinde kalsa dahi projesinde mesken, depo, ticari depo gözüken alanlara içkili ruhsat düzenlenmemesi” hükmü bulunduğundan özellikle Barlar Sokağı olarak nitelendirilen Eski İstanbul Caddesi ve Rıhtım Caddesindeki projesinde depo ve ticari depo geçen taşınmazlarda ilgili yoğun içki ruhsatı talepleri geldiğinden bahse konu hükmün tekrar düzenlenmesinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 48
   KONU : HOBİ BAHÇSİ ÜCRET TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan Hobi Bahçelerinin 2018 yılı için yıllık tahsis bedelinin 500,00TL, 16 aylık bedelinin 670,00TL olarak belirlenmesinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 47
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi 3503. Sokak üzerinde bulunan park alanında yapılan incelemede, Belediyemizin söz konusu park ile ilgili var olan projeleri ile bilgi ve bahse konu mahalde ikamet etmekte olan vatandaşların da görüşü alınmış olup; talep konusu parka bir adet ‘Zübeyde Hanım’ büstü konulması ve parkın isminin de bu yönde olacak şekilde değerlendirileceğine ilişkin elde edilen bilgiler ışığında, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne ayrıca Saniye DEMİR’in parka yapmış olduğu hizmetten dolayı bu hizmetleri anlatan bir yazının parkın bir bölümüne konmasına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 46
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1604 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 45
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseller arasındaki yola ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına, Rüştü ÖZGÜN ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 44
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan 554 ada 58, 29 ve 41 nolu parsellerin imar durum belgesinde tevhit edilmesi gerektiği belirtildiğinden 58 nolu parselin sadece 29 nolu parsel sahibine satışının uygun olmayacağı, tevhit şartına uygun üç parseli de içeren imar uygulama dosyasının hazırlanarak konunun Belediye Encümeninde görüşülmesi gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 43
   KONU : BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan 504 ada 24 parselin yaklaşık 100 dönümünde bahse konu genetik yapının korunmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı, tamamının anıt eser olarak tescillenmesinin uygun olmadığı Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in görüşüne karşılık Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu 504 ada 24 parsel sayılı taşınmazın Anıt Eser olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına, Haluk YILMAZ ve Sabri ÇINAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 42
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 192 ada 47 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 41
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın tamamı uygulama imar planında park alanında kaldığından 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 40
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 39
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 168 ada 2 parsel nolu taşınmazın talep sahibine ait bir parselle tevhit şartlı imar durumu belgesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 38
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile 4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanına ait kiralama talebinin şahıstan geldiği, Süleymanpaşa Belediyesinin talep konusu park alanlarını kiralama talebi bulunmadığından talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 37
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, 8557 parselde (eski parsel 8336) kayıtlı taşınmazın tamamı uygulama imar planında park alanında ve yolda kaldığından 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 36
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 71 ada 26 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 71 ada 26 parselin yolda kalan kısmı c parsel ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 35
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çınarlı Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:202 (tapuda; 797 ada, 7 Parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 34
   KONU : YOLA TERK- İFRAZ-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 776 parselin yola terk işleminden sonra park alanının ifraz ile ayrılarak Belediyemiz adına tapulandırılacak c ihdas alanı ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 33
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 33 ada 47 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 47 parselin yolda kalan kısmı c alanı ile takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 32
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 614 ada 22 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın maliki tarafından komşu parsel olan ve mülkiyeti Belediyemize ait Hürriyet Mahallesi 614 ada 23 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın satışı talep edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.02.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 31
   KONU : HOBİ BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: Fen İşleri Müdürlüğünce Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçesi için, 04/02/2015 tarihli Hobi Bahçesi Kullanma yönetmeliğine istinaden vatandaşlara tahsis işlemi yapılacağından Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçeleri 2018 yılı için tahsis bedelinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ocak Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 9
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 168 ada 2 parsel Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı olup yola terki mevcuttur. 168 ada 2 parselin yola terk işleminden sonra kalan alanının 168 ada 18, 19, 27 ve 28 parsellerin tevhit işleminden sonra yolda kalan alanları (c alanı ve d alanı) ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 8
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 4359 parselin önünde bulunan ‘Park’ alanı ile 4415 parselin önünde yer alan ‘Park’ alanının çay bahçesi ve restaurant olarak 10 (on) yıl süre ile kiralama talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 7
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 3503. Sokak üzerinde bulunan park alanına “SANİYE DEMİR PARKI” ismi verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 6
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8336 parselde kayıtlı taşınmaz imar planında “Park” alanında kaldığından, taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 5
   KONU : BAŞKAN YARDIMCILARI ÖDENEĞİ
   KARAR ÖZETİ:2018 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 4
   KONU : MECLİS ÜYELERİ HZURU HAKKI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 26.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 30
   KONU : 696 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDA YENİ KURULACAK ŞİRKET
   KARAR ÖZETİ:696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Ek Madde 20 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğin 28 inci maddesi doğrultusunda il özel idareleri, belediyeler ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve belediye bağlı kuruluşlarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve Kamu İhale Genel Tebliği 78 nci madde hükümleri kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin bu idarelerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarıdan fazlasına sahip oldukları şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilebilmeleri için kurulacak olan 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM Şirketine belediyenin %100 hisse ile kurucu ortak üye olarak iştirak ettirilmesine ve bu amaçla, tahakkuk edecek katılım payının ödenebilmesi için bütçede tertip açılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 3
   KONU : DENETİM KOMİSYONU KURULMASI
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisince 2018 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Ali Tunç SAYGUN (27 oy), Meral ÖZDEMİR (27 oy), Ömer Faruk KÜÇÜK (26 oy), Sezayi ÇETİN (23 oy) ve Şükriye GÜNDÜZLER (23 oy) Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 29
   KONU : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ
   KARAR ÖZETİ:31 Aralık 2017 gün ve 30287 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7066 Sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2018(dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 487,00TL (dörtyüzseksenyedi)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 28
   KONU : OLGUN KART TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Olgun Kart” projesi ile ilgili olarak protokol imza yetkisinin Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 27
   KONU : 696 SAYILI K.H.K. GÖRE YENİ ŞİRKET KURULMASI
   KARAR ÖZETİ:24 Aralık 2017 gün ve 30280 nolu Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyelerin personele dayalı hizmet alımları için yeni düzenleme karşısında bir Belediye Şirketi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan bu bağlamda, 696 sayılı K.H.K. çerçevesinde yeni bir şirket kurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın teklifin geç geldiğinden dolayı çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 26
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mah. 1604 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında “yol” olarak ayrıldığı belirtilerek, taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 25
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 nolu parsellerin arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikli talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 24
   KONU : KESMEKAYA PARK CEPHE DÜZENLEMESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi tapuda 305 ada, 2 ve 7 parsel için hazırlanan Kesmekaya Sokak Park Projesi Edirne Kültür Varlıklarını Bölge Koruma Kurulu’nca onanan projesine göre yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu 21. Madde 4. Paragraf ve 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan İmar Yönetmeliği’nin 40. maddesi 11. fıkrasına istinaden, park alanı çevresinde bulunan parsellerde dış cephe iyileştirilmesi yapılmasına, düzenlemelerin belirli bir standart dahilinde Belediyemizce yaptırılmasına ve bedellerinin ilgili mülkiyet sahiplerinden tahsil edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 23
   KONU : BELEDİYE ŞİRKETİ KURULMASI
   KARAR ÖZETİ:24 Aralık 2017 gün ve 30280 nolu Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Belediyelerin personele dayalı hizmet alımları için yeni düzenleme karşısında bir Belediye Şirketi kurulmasına ihtiyaç duyulduğundan sermayesinin tamamı belediyemize ait olan Mutlukent A.Ş.’nin bu bağlamda bu hizmetlere cevap verecek şekilde konumlanması ve ayrıca Mutlukent A.Ş.’nin ana faaliyetlerinden olan Mutlukent Çay Bahçeleri gibi Sosyal Tesis faaliyetlerini ve benzer faaliyetlerini yürütebilmesi için MUTLUKENT A.Ş.’nin kuruculuğunda yeni bir şirket kurulması gerektiğinden, MUTLUKENT A.Ş.’nin kuruculuğunda yeni bir şirket kurulmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 22
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 numaralı parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 21
   KONU : YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Çocuk Evi ile ilgili olarak hazırlanmış ve daha önce kabul edilen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği’ne eklenecek olan hususların, ilgili müdürlükçe hazırlanmış olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 20
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınması talep konusu mahalde yerinde yapılan incelemede, talebin değerlendirilmesi kapsamında, kabul veya ret kararının belirli kıstaslar göz önünde bulundurularak ve neticede bir taşınmaz özelinde değil bölgesel anlamda değerlendirme yapılması gerektiği de göz önünde bulundurulmuş; bölgesel anlamda, talebin kabulü halinde, ilgili bölgede söz konusu olabilecek sıkıntılar ve asayiş sorunları da nazara alınarak, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 2
   KONU : MECLİS TATİL AYI TESPİTİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2018 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 19
   KONU : BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 504 ada 24 parselin yaklaşık 100 dönümünde bahse konu genetik yapının korunmasına ilişkin çalışmaların yapıldığı, tamamının anıt eser olarak tescillenmesinin uygun olmadığı Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in görüşüne karşılık Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün bulunduğu 504 ada 24 parsel sayılı taşınmazın Anıt Eser olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 18
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 338 ada K ihdas parselinin, 338 ada 38 parselin yolda kalan kısmı b parsel ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 16
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 90 ada 18 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 90 ada 18 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 15
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3136 ada 579 parsel bitişiğindeki A ihdas parselinin, 579 parselin yolda kalan kısmı ile takas edilmesinin, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 14
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 1259 parsel nolu taşınmaz, 02.12.2015 tarih ve 513 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ile kamulaştırma programına alınmış ve bu karar halen geçerli olduğundan yeniden karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 13
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 192 ada 47 parselden geçen yolun kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 12
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   KARAR ÖZETİ:5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 43 (Kırküç) adet sözleşmeli personel kadrolarından A.H. sınıfı Avukat unvanlı 1/1 derecede 3 adet , G.İ.H. sınıfı Kameraman unvanlı 4/1 derecede 1 adet , G.İ.H. sınıfı Eğitmen unvanlı 3/1 derecede 2 adet, S.H. sınıfı Veteriner Hekim unvanlı 1/1 derecede 2 adet, T.H. sınıfı Mühendis unvanlı 1/1 derecede 11 adet, T.H. sınıfı Şehir Plancısı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Mimar unvanlı 1/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Ekonomist unvanlı 1/1 derecede 7 adet, T.H. sınıfı Tekniker unvanlı 1/1 derecede 5 adet, T.H. sınıfı Teknisyen unvanlı 3/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Programcı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H sınıfı. Çözümleyici unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Kimyager unvanlı 1/1 derecede 1 adet olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2018 – 30.06.2018 Dönemi Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 11
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1276 ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz “park” olarak kullanıldığından kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 10
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 218 ada 34 parsel sayılı taşınmaz ticaret fonksiyonlu, bitişik nizam, 4 katlı, Emsal:1,40 yapılaşma koşullarına sahip olup turizm tesis alanı, blok nizam, 4 katlı ve kitle işlenmiş şeklinde sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.01.2018
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 1
   KONU : MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

2017 Yılı Meclis Kararları

 • Aralık Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 285
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2762 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesinden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına “veri merkezi (data center)” olarak bedelsiz devir edilmiş olup, bahse konu taşınmazın kamulaştırma amaçlı takas işleminde kullanılabilmesi için devir amacının “ÖPA1 projesi kapsamında takas olarak değerlendirmek üzere” olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 284
   KONU : KREDİ ALINMASI
   KARAR ÖZETİ:Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 7.000.000,00TL (YEDİMİLYON) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 283
   KONU : BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 504 ada 24 parselde bulunan 1930 yılında kurulan ilçemizin simgesel alanlarında olan Bağcılık Araştırma Enstitüsü uygulama imar planı dışında olup bu alanın tarımsal alanda kalması, Anıt eser olarak tescil edilmesi ve zeminin yapılaşmaya uygun olmaması nedeni ile var olduğu şekilde kalması için koruma tesciline alınarak, ilçemize rekreasyon alanı olarak kullanılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 282
   KONU : YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Evi ile ilgili yönetmeliğin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yönetmeliğine eklenmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 281
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 338 ada 38 parselde kayıtlı taşınmazın takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 280
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami - Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No: 201 (tapuda; 30 Pafta, 102 ada, 13 Parsel, 56 nolu lokal) adresindeki taşınmaz ile ilgili daha önce de komisyonumuz tarafından yapılmış olan değerlendirmelerin ve neticede verilmiş olan kararların dayanaklarında her hangi bir değişikliğin söz konusu olmaması ve yine mevzuatta yer alan ve dini kurumlara uzaklık hususunda hükümler içeren düzenlemeye aykırı bir talebin kabulünün mümkün olmaması sebebiyle, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 279
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümler yerinde yapılan incelemede, mevzuatta belirtilen sınırlamalara uygunluğun söz konusu olması nedeniyle, Hürriyet Mahallesi Kar Sokak No:17/C (tapuda 703 ada 113 parsel) adresinde yer alan taşınmazda bulunan 28 bağımsız bölüm numarada yer alan ve halihazırda bir işletme olarak faaliyet gösteren kısım ile ilgili talebin kabulüne; 27 ve 29 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar için ise talebin reddine; Nurettin DEĞİRMENCİ ve İrfan DEMİR’in ret oylarına karşılık, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 278
   KONU : PLAN NOTLARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda değişiklik yapılması konusuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 277
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda, 640 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yapılması talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talep uygun hale geldikten sonra değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 276
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.06.2016 tarih 753 sayılı Karar ile Orta Yoğunluklu Konut Alanı olacak şekilde onaylanmış olup Süleymanpaşa Belediye Meclisine sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde ise ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,35, KAKS: 1,40 olacak şekilde sunulmuştur. Bölgedeki orta yoğunluklu diğer konut alanlarına bakıldığında teklif edilen KAKS değeri ve bina kat sayısı diğer örneklere göre yüksek olması sebebiyle uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 275
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan imar planında park olan alanın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki koşullar doğrultusunda TESKİ tarafından su parkı yapılması ile ilgili TESKİ’ye devredilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 274
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 360 ada 106,107,109 ve 110 parsellerin içinden geçerek Göçmen Konutlarına giden yolun kamulaştırılması istendiğinden ilgili parsellere yönelik aynı talep daha önce parsellerin diğer hissedarı olan İbrahim Kurtulmuş tarafından yapılmış olup konu ile ilgili 01.02.2017 tarih 47 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış olduğundan yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ taşınmazın ticaret alanında olduğundan değerinin arttığını düşündükleri için red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 273
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2352 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 272
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talebi ile ilgili dilekçenin ekindeki imar durumu belgesinin süresinin dolmuş olması sebebiyle, güncel imar durumu belgesiyle başvurulduğunda yeniden değerlendirilmek üzere talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 271
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1302 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan park ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ’ın taşınmaz malikinin taşınmazın 2008 yılında yol ve park alanında kaldığını bilerek bilinçli satın aldığından dolayı red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 270
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Ücret Tarifeleri 5.4 Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesi 2017 yılı ücret tarifelerinin değişmeden uygulanması; 5-7 Kantar ücretleri tarifesinde istenilen değişiklikler şöyledir. 2017 tarife 2018 Kabul Edilen 2018 Değişiklik 5.7 a Tır 25,00 TL 27.50 TL. 26.00 TL. 5.7.b Kamyon 12,00 TL 13.20 TL. 14.00 TL. 5.7.c Kamyonet ve Traktörler 6,00 TL 6.60 TL. 8.00 TL. olmak üzere istenilen değişiklik talepleri müdürlükten geldiği gibi Sezai ÇETİN ve Berk ÖGE’ nin ret, F.Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Deniz TANER’ in kabul oylarına karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 269
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 90 ada 18 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 18 parselin yolda kalan kısmı C alanı ile takas işleminin yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 268
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3136 ada 579 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 579 parselin yolda kalan kısmı C alanı ile takas işleminin yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 267
   KONU : KARDEŞ ŞEHİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Belediye Başkanlığı döneminde kardeş şehir olan Almanya/Bayreuth Belediyesi, yapılan devir tasfiye sonrasında Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi ile kardeş şehir statüsünü yürütüleceği için imzalanan ek protokol hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 266
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 1259 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı İmar Planında Park alanında kaldığından, bahse konu taşınmaza emsal olabilecek başka bir parsel ile takas talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 265
   KONU : 2018 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:2018 Mali yılında uygulanacak olan ücrete tabi işler tarifesi listesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait ücrete tabi işler tarifesinde değişikliğe gidildiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 264
   KONU : BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Bıyıkali, Demirli, Ferhadanlı, Hacıköy, Güveçli, Doğruk Karacamurat, Nusratfakı ve Seymenli mahallelerinde 5304 sayılı Kanunla Değişik 3402 Sayılı Kanunun 22/a maddesi hükümlerince uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleri ile görev yapmak üzere, Bıyıkali Mahallesinden; Ömer ÖZEN, Bilal YILMAZ, Nuriddin ÜLKER, Mustafa SANCAR, Halil GÜNDÜZ, İrfan TUNA Demirli Mahallesinden; Mustafa ÇELİK, Nihat DOĞAN, Necip UÇAN, Mustafa GÜLSEREN, Eyüp TÜRE, Servet MAHİR Ferhadanlı Mahallesinden; İslam ÖZKAN, Recep TURGUT, Mehmet COŞKUN, Selim ÜSTÜN, Kadir ORAN, Rafet DENİZ Hacıköy Mahallesinden; Hayrullah ÜSTÜN, Yaşar İBİŞ, Kamil ŞİRİN, Fahri KUŞOĞLU, Mehmet KESKİN, Ahmet EREN Güveçli Mahallesinden; Osman ÇALIM, Kemal KIR, Recep KAYA, Kadir DEMİRHAN, Kadir AKDEMİR, Zaim FAZLI Doğruk Karacamurat Mahallesinden; Sait EMİR, Ferit ŞİMŞİR, Seyfettin DEMİREL, Senayi ARSLAN, Fahrettin YILMAZ, Sedat BİTİGEN Nusratfakı Mahallesinden; Enver MİRAN, Ali UÇAR, Yücel KORKMAZ, Hamit TEKAY, Mustafa GÜLER, Ali GÜLER Seymenli Mahallesinden; Emin ÖZALP, İsmail ORHAN, Şevki ASAMAZ, Haşim ÖZALP, Faik YAVUZATALAY, Necmeddin ASAMAZ’ın bilirkişi olarak görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.12.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 263
   KONU : GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 90. ve müteakip maddeleri gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere asil üye olarak Ömer Faruk KÜÇÜK, yedek üye olarak da Ali Tunç SAYGUN’un görevlendirmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Kasım Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 262
   KONU : PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: 03/07/2017 tarih 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 1/10/2017 tarihinde yürürlükten kalkmıştır. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon Ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda değişiklik hazırlanmış olup konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 261
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 640 Ada 3 nolu parselde kayıtlı Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına, bedelsiz devir talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 260
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin; mevcut imar planında bulunan UOA (Uygun olmayan alan) ibaresinin kaldırılması, kat sayısının 5’ten 4 kata düşürülmesi ve Emsali 1,75’den 1,40’a düşürülmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 259
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: TESKİ Genel Müdürlüğünce Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan İmar planında park olan tescilsiz alanın “TESKİ Su Parkı” yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden bahse konu alanın “TESKİ Su Parkı” yapımı için gerekli izinlerin verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 258
   KONU : KARDEŞ ŞEHİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Japonya’nın Kushimoto Belediye Başkanlığı arasında kültürel birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerimizin başlatılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 256
   KONU : AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İstasyonlar, bisiklet parkları ve akıllı bisikletler ile kentimizde uygulamaya geçecek olan "Rodostobis Akıllı Bisiklet Sistemi" ile ilgili ücret tarifelerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 255
   KONU : PARK ADLANDIRILMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100.Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında bulunan park olarak gösterilen alana Prof. Dr. Türkan SAYLAN Parkı adının verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 254
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No: 201 (tapuda; 30 Pafta, 102 ada, 13 Parsel, 56 nolu lokal) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 253
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti TESKİ’ye ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesi 1433 parselde kayıtlı taşınmazın “Süt Toplama Merkezi” yapılması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden tahsis edilmesine, tahsisle ilgili protokol yapılması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 252
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 360 ada 106,107,109 ve 110 parsellerin içinden geçerek Göçmen Konutlarına giden yolun kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 251
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: Ücrete Tabi İşler Tarifelerinde, fiyat artışında bulunan, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait tarifelere Sezai ÇETİN ile Berk ÖGE’nin vermiş oldukları red oylarına karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğuyla kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı ekinde bulunan 2018 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifelerindeki Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne ait 4.2 maddesindeki Ruhsat Yenileme Ücreti olan 150,00TL’nin 120,00TL’ye çekilerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 250
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 2256 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel ile tevhit işlemlerinin yapılmak üzere 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel maliklerine satışının yapılması talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 249
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 2352 parselde kayıtlı taşınmazın maliki içinde evininde bulunduğu arsa niteliğindeki taşınmazın yaklaşık 200m2‘lik kısmına kamulaştırılmaksızın umuma açık yol haline getirilmek sureti ile idaremizce fiilen el atıldığını iddia ederek, fiilen yol olarak kullanılan kısmına ilişkin olarak bugüne kadar doğmuş ve doğacak tazminat ve ecrimisil haklarının tarafına ödenmesini ve taşınmazın kısmen kamulaştırılmasını talep etmekte olduğundan, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 248
   KONU : SOSYAL DENGE SÖZLEŞMESİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizde en çok üyeye sahip sendikamız TÜM BEL-SEN ile sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanmasına, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 247
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesinde bulunan tapuda 878 Parselde kayıtlı taşınmaz Belediyemize ait olup, tarım ve modern bağcılıkta kullanılan alet, traktör ve malzemeleri koymak amacı ile 10 (on) yıl süre ile kiralama talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 246
   KONU : KENT ESTETİK KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliğinin 5.maddesinde belirtildiği gibi komisyon üyelerinin bir kısmının, belediyemiz dışı kurum ve özel sektörden temsilci olarak katılım sağladığı görüldüğünden, komisyon çalışmalarında ücret olmaması, çalışmaların sağlıklı olarak yapılmasını zorlaştırdığı konusu Belediye Meclisinde görüşülmüş olup, talebin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 245
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 244
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1302 parselde kayıtlı taşınmazın daha önceki İmar Planında 4 katlı ticari imar izni olduğu, mevcut imar planında ise bir kısmının ‘Park Alanı’nda bir kısmının da “Cami” alanında kalmakta olduğunu belirtilerek, bu taşınmaza mümkün ise imar plan değişikliği yapılması veya kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle takas edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.11.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 243
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Akbulutlar Day. Tük. Mal. San. ve Tic. Ltd. Şirketi tarafından verilen dilekçe ile Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınması talebinin, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ekim Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 20.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 242
   KONU : 2018 YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ: Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. 2018 Mali yılı bütçe gelirleri 117.000.000TL. olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 13.000.000TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 130.000.000TL’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 130.000.000TL. hazırlandığı görülmüştür. 2018 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin 20/10/2017 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gider Bütçesi Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Rüştü ÖZGÜN, Haluk YILMAZ ve Ali DARICI’nın red oylarına, Temizlik İşleri Müdürlüğü Gider Bütçesi Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına, diğer bütçe kararnamesi maddeleri Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red, oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 241
   KONU : BOŞ KADRO ÜNVAN VE DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ:Boş Kadro Unvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 240
   KONU : TÜRKİYE SATRANÇ TURNUVASI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 11- 21 Kasım 2017 tarihlerinde Tekirdağ Ramada Otel’de Türkiye Satranç Turnuvası düzenlenmesi planlandığından, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüne istinaden; Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından turnuvanın ödül miktarının %50’si olan 17.500,00TL’nin federasyonun hesap numarasına ödenmesine, diğer tüm giderlerin Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 239
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 2256 ada A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel ile tevhit işlemlerinin yapılmak üzere 2256 ada 5 ve 6 parsel, 1482 ada 461 parsel malikine satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 238
   KONU : TAŞINIR MAL SATIŞI
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz Taşınır Mal Kayıtlarındaki araçlardan, yaşlarına bağlı olarak bakım, onarım giderlerinin artması ve ekonomik verimliliğini kaybetmiş olan, Süleymanpaşa 90-007 Plakalı 2006 Model Komatsu Marka 0108017 Şasi Nolu 1 adet İş Makinesinin modelinin 1990 Model, 59 AD 999 Plakalı 2005 Model Citroen Berlingo Marka PSAWJY10DXGA6002296 Şasi Nolu 1 adet Komyonetin, şasi numarasının VF7GCWJYB93198323 Şasi Nolu olarak düzeltilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 237
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ BİLGİLENDİRME
   KARAR ÖZETİ:Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın SODEM’in (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği) daveti üzerine Belçika’nın Brüksel kentinde 9-12 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan AB Komisyonu ve Bölgeler Komitesinin hazırladığı “Open Days” Avrupa Bölgeler ve Şehirler Haftasına katılmak için 08-13 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika’ya seyahati planlandığından, Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın bahse konu etkinliğe katılabilmek üzere 08- 13 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika’ya seyahat gerçekleştirmesi bilgisi belediye meclisine verilmiş olup, Belediye Meclisince de bahse konu etkinliğe Belediye Meclis Üyesi Ömer Faruk KÜÇÜK’ün de katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 236
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2018 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 235
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Koç Kemer ve Deri Ürünleri Gayr. Kuyum Petr. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi, Yeşilçam Sokak, YSK Center, No: 24 (tapuda; G18 Pafta, 2393 Parsel) adresindeki Troyka Cafe isimli işyerinin içkili yer bölgesine alınması talebi ile ilgili olarak Süleymanapaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün görüşü ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak; söz konusu mahallin, içkili yer bölgesi ilan edilmesinin yerinde görülmemesi nedeniyle, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 234
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 1602 parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 233
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan, 1899,74 m² a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m² yol1 alanı ile, 992,61 m² b(ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m² yol7 alanı ile, 797,67 m² c(ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m² yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılması talebinin kabulüne Nevzat BAHAR’ın red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararına bedel ve miktar farkı gözetmeksizin cümlesinin eklenerek komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 232
   KONU : PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notları1.15 nolu plan hükmünün “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Muratlı Caddesi, Çevreyolu ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönletmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir.” şekliyle onaylanmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 231
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait, tapuda 974 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 230
   KONU : TARIM KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Haluk YILMAZ’ın yerine Tarım Komisyonu üyesi olarak Abdurrahim KAR’ın seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 229
   KONU : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Ali DARICI’nın yerine Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak Berk ÖGE’nin seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 228
   KONU : İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYON SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesinin 4 fıkrasında bağlı olduğu partiden istifa eden komisyon üyesinin komisyon üyeliği de sona erer dendiğinden, partisinden istifa eden Rüştü ÖZGÜN’ün yerine İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi olarak Sezai ÇETİN’in seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 227
   KONU : 2018 YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ:Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2018 mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 226
   KONU : 2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2018 yılı Performans Programının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.10.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 225
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI.
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddelerine istinaden cetvelde belirtilen Hizmet Binası Tertibinden, Akaryakıt ve Yağ Alımları, Taşıt Kiralaması Giderleri, Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları, Hareketli İş Makinası Alımları, Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım Tertiplerine, aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Eylül Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 224
   KONU : OSMAN TABAK İSMİNİN VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi Seray Sokak 9/1 ve 9/2 adresinde bulunan, tapuda Yavuz Mahallesi 1306 ada 2 parseldeki taşınmazların bulunduğu alana Osman TABAK isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 223
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait, 17 pafta, 3455 nolu taşınmaz üzerine Sosyal Tesis yaptırılması amacına matuf olarak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrası gereğince, 30 yıla kadar sınırlı ayni hak tesis edilerek, yükleniciden işletme bedeli (kira) alınması karşılığında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü arttırma sureti ile yapılmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 222
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 299 ada 7 parselde 60,11 m2 alana sahip tapuda “Kargir Ev” olarak kayıtlı taşınmazın belediyemize bağlı ilgili müdürlüklerce hizmet binası olarak kullanılmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre satın alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 221
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 1602 parselde 75,00 m2 alana sahip tapuda “Arsa” olarak kayıtlı taşınmazın bir kısmı İmar Planında yolda kaldığından, adı geçen taşınmazın yolda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu esaslarına göre kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 220
   KONU : TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemiz tarafından gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında belediyemize gelen talepler doğrultusunda 20 Eylül 2017 Çarşamba günü Sahil Dolgu Alan Amfi Tiyatro yanındaki alanda Toplu Sünnet Şöleni gerçekleştirilmesi planlandığından Toplu Sünnet Şöleninin düzenlenmesi ve şölende gerçekleştirilecek harcamaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 219
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: 21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Belediye Meclis Üyemiz İlhan İMRAK ve Prof. Erol ERDİNÇ’in kardeş şehrimiz Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenen “Richard Wagner Festivaline” katıldıklarına dair bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 218
   KONU : RODOSTOBİKE BİSİKLET ŞENLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 30 Eylül- 01 Ekim 2017 tarihlerinde sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturacak şekilde gerçekleşecek halka açık “II. RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesine, bisiklet şenliği ile İlgili forma plaket ödül vb. alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 217
   KONU : NAKİT KREDİ ALINMASI
   KARAR ÖZETİ: Yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere 5.000.000,00 (beşmilyon)TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 216
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: 15-19 Ağustos 2017 tarihlerinde Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Hilmi İŞSEVER, Belediye Meclis Üyelerimiz Veysel KAPLAN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Rüştü ÖZGÜN’ün Kardeş Şehrimiz Romanya’nın Techirghiol şehrinde düzenlenen “Techirghiol Days” etkinliğine katıldıklarına dair bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 215
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyeri ve 15 pafta, 2966 parseller yerinde gidilip görüldü, Süleymanapaşa Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın asayiş ve genel güvenlik açısından herhangi bir sakıncanın bulunmadığına ilişkin yazısı, talebe konu işyeri çevresinde ikamet etmekte olan vatandaşların konu ile ilgili olumlu görüşlerini ve imzalarını içeren dilekçeleri göz önünde bulundurularak; İrfan DEMİR’in red oyuna karşılık talebin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 214
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde; 1899,74 m² a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m² yol1 alanı ile, 992,61m² b (ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m² yol7 alanı ile, 797,67m² c (ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m² yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 213
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunana tapuda, 1705 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 212
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik uygulama imar planı değişikliği teklifindeki yol açılması kabul edildiği takdirde oluşabilecek parsel sayısı, mevcut imar planına göre oluşabilecek parsel sayısından daha fazla olacağı ve böylece bağımsız bölüm sayısının artmasıyla söz konusu alandaki nüfusun artacağı, ayrıca talep edilen 7 metrelik yol için altyapı maliyeti oluşacağından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 211
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 1645 ada 16 ve 17 nolu parsellerin Meryem Eren ve hissedarlarına ait parsellerle tevhit şartlı imar durumu bulunması sebebiyle satış talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 210
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 168 ada 2 parselin Zeki Şirin’e ait olan herhangi bir parselle tevhit şartlı imar durumu bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 209
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının, bedel ve miktar farkı gözetilerek yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 208
   KONU : 3. TRAKYA BAĞBOZUMU VE EKOLOJİ FESTİVALİ
   KARAR ÖZETİ: Tarıma olan duyarlılığı arttırmak, tarımsal etkinliklerin önemi konusunda vatandaşları bilinçlendirmek, çevre bilinci oluşturmak ve kültürel gelişime katkıda bulunmak amacıyla 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Trakya Bağ Bozumu ve Ekoloji Festivalinin düzenlenmesine ve festivalde yapılan harcamaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 207
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ: Koç Kemer ve Deri Ürünleri Gayr. Kuyum Petr. San. Tic. Ltd. Şirketi tarafından İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi, Yeşilçam Sokak, YSK Center, No: 24 (tapuda; G18 Pafta, 2393 Parsel) adresindeki Troyka Cafe isimli işyerinin içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 206
   KONU : PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında 1.15 nolu plan hükmü; “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Çevreyolu Ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir. “ şeklinde olup Muratlı Caddesine cepheli parsellerin de aynı yapılaşma hakkına sahip olması için 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesi’nin de eklenmesine yönelik hazırlanan plan notunun; “1.15. D–110 (İstanbul-Malkara) Karayolu, Köseilyas Yolu, Muratlı Caddesi, Çevreyolu ve Hayrabolu Karayolu’dan Doğrudan Veya Bu Yollara Arada Başka Bir Kullanım Olmaksızın Doğrudan Bitişik Olan Yanyollardan Cephe Alan Ve Sit, Sit Etkileme Geçiş Ve Tarım Alanlarının Dışında Bulunan Parsellerde: Bu Planda Tanımlanan Yapılaşma Şartlarına Uyulması Kaydıyla Ve ‘Karayolları Kenarında Yapılacak Ve Açılacak Tesisler Hakkındaki Yönetmelik’ Hükümlerine Uygunluğun Sağlanması Koşuluyla ‘Ticaret’ Fonksiyonuna Sahip Yapı Ve Binalar Yapılabilir.” şeklinde onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 205
   KONU : BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Avşar, Çanakçı, Işıklar, Karahisarlı, Kumbağ, Naip, Oruçbeyli, Yazır, Yayabaşı ve Yeniköy mahallelerinde 5304 sayılı kanunla değişik 3402 sayılı kanunun 22/a maddesi hükümlerince uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleri ile görev yapmak üzere, Avşar Mahallesinden; Ali KAÇAK, Mestan SUNA, Halil DEMİR, Rıdvan KAÇAK, Ahmet DEMİR, Selahattin YILDIZ. Çanakçı Mahallesinden; Yusuf TOPÇU, Hüseyin ALTINTAŞ, Tayyip ÖZKAN, Salih ALKAN, Hayati ELMAS, Şevki ÜRKMEZ. Işıklar Mahallesinden; İsmail Hakkı DEMİREL, Metin YÜCEL, Mümin ELİTAŞ, CAFER KOŞAL, Hasan BUYUROL, Mustafa YILDIRIM. Karahisarlı Mahallesinden; Rüştü YAVUZ, Esat DÖNMEZ, Kaşif SATIK, Şükrü ŞILGA, Mehmet YÜKSEL, Ali İNCİ. Kumbağ Mahallesinden; Mehmet Metin AYTEN, Ahmet NAZLI, Birol ANIL, Demir CÖMERTLER, Hilmi ARIKAN, Abdullah PELVAN. Oruçbeyli Mahallesinden; Sedat YAVUZ, Şevki ÖZGÜL, Kamil KUŞ, Adnan DEVLET, Rafet KARACA, Ziya KARAMAN, Yazır Mahallesinden; Murat ÇAKIRER, İmdat GÖNÜL, Ayhan ÜNER, Salim ÇINAR, Sefer KUTUN, Mehmet İÇEN. Yayabaşı Mahallesinden; Bayram IRMAK, Veli KESKİN, Hüseyin YÜKSEL, İsmail ÖZCAN, İrfan IRMAK, Nevzat KESKİN. Yeniköy Mahallesi; Kamber GÜMÜŞ, Hüsnü GÜMÜŞ, Kemal ELMAS, Davut SAYGI, Kazım DEMİRTAŞ, Veli UMUR’un bilirkişi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 204
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait tapuda, 102 ada 13 parselde bodrum kat 18 noda kayıtlı tuvaletlerin, 10 yıllığına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu esaslarına göre kiralanması talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre Mülkiyeti Belediyeye ait taşınmazların üç yıldan uzun süreli kiralanmasında Belediye Meclisi yetkili olduğundan, yukarıda adı geçen taşınmazın kiralanmasına, kiralama ihalesi dosyasının hazırlanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 06.09.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 203
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait, tapuda 973 ada 19 parselde bulunan taşınmazın satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Temmuz Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 202
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi Projesi kapsamında ilimizin eski fotoğraflarının sahibi olup kurulacak müze için bağışlayan Dimitrios MAVRIDIS ile toplantı ve değerlendirmeler yapmak, açılış hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere 10-11-12-13-14-15 Ağustos 2017 tarihlerinde Yunanistan’ın Atina kentine seyahati planlandığından, belediye başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın bahse konu seyahati gerçekleştirmesine, seyahatin yol, yemek, konaklama ve iaşe giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 201
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi gereğince 2017 yılında uygulanacak tarifeler 02.11.2016 tarih ve 498 sayılı meclis kararı ile belirlenmiş olup, ancak tarifede kurban satışı yerlerinin su gideri, elektrik gideri ve temizlik hizmetlerine istinaden üreticilerden alınacak ücret belirlenmediğinden, Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 8’nci maddesini değiştirmek üzere; 8-3- Küçükbaş hayvan satışı yapılan 25m2’lik açık alanda :175.00 TL 8-4- Büyükbaş hayvan satışı yapılan yerden hayvan adedi başına :50.00 TL olarak alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 200
   KONU : RODOSTO FİLE VOLEYBOL TURNUVASI
   KARAR ÖZETİ:05-06 Ağustos 2017 tarihlerinde Gündal Plajında düzenlenmesi planlanan Rodosto File Voleybol Turnuvasında dereceye girenlere aşağıda belirtilen ödüllerin verilmesine, turnuvada yer alacak hakemlere ücret ödenmesine ve ödemelerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi. KADINLAR KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLERDEN BİRİNCİYE 4.000,00TL İKİNCİYE 2.000,00TL ERKEKLER KATEGORİSİNDE DERECEYE GİRENLERDEN BİRİNCİYE 4.000,00TL İKİNCİYE 2.000,00TL + HAKEM ÜCRETLERİ
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 199
   KONU : III. BİSANTHE TAŞ HEYKEL SEMPOZYUMU
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında 13 Eylül-13 Ekim 2017 tarihleri arasında “III. Bisanthe Taş Heykel Sempozyumu” düzenlenmesi planlandığından, etkinliğin düzenlenmesi ve sempozyum ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 198
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından Mayıs 2006’da Avusturya’nın Innsbruck kentinde imzaya açılan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nın’’ imzalanması gerektiğinden Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlerin, yetkilerini kullanmak ve ortaklıklar oluşturmak suretiyle, vatandaşlar için daha fazla eşitliği hayata geçirme görevini edinmeleri amacıyla hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı, Avrupa’daki yerel ve bölgesel yönetimlere hitaben hazırlanan Yerel yönetimler bu şarta imza koymaya, kadın erkek eşitliği ilkesini hayata geçirmeyi kamusal bir görev kabul etmeye ve kendi yetki alanları dahilinde bu uygulamayı imzalamaya çağırıldığından Şartın ilkelerine uygun olarak taahhütlerinin uygulanmasını desteklemek maksadıyla Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yasal temsilci olarak şartı imzalama yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 197
   KONU : TAŞIT ALIMI
   KARAR ÖZETİ:Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olan Dost Eli Aşevine artan talepler doğrultusunda sıcak yemek dağıtım aracı olarak kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet (BB Van) N1 Sınıfı, Motor Hacmi En az 1.600 cm3 ve en az 5 EURO sınıfında motor hacmi, En az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu, Turbo Dizel ve intercooler sitemine sahip, Motor gücü en az 100 HP ve üzerinde, Maksimum Tork en az 290 Nm ve üzerinde özelliklere sahip Kamyonet alımına ihtiyaç duyulduğundan belirtilen aracın 237 sayılı taşıt kanunun 10. Maddesine (EK cümle :03/07/2015 5393/85mb) göre 2017 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 196
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan 1899,74 m2 a(ihdas) alanının 99 parselin 2839,91 m2 yol1 alanı ile, 992,61 m2 b(ihdas) alanının 100 parselin 3483,43 m2 yol7 alanı ile, 797,67 m2 c(ihdas) alanının 3370 parselin 969,76 m2 yol3 alanı ile takas işlemlerinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 195
   KONU : DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eki olan Disiplin Amirleri çizelgesinin kabulüne, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 193
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, Uygulama İmar Planına işlenmiş olan 18. Madde uygulama sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişiklik talebinin reddine İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün kabul oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin kabulüne Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 192
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT-YOLA TERK
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, 1576 parselin yola terkinin yapılması, 1577 parselin ifraz ile yolda kalan kısmının ayrılması daha sonra ihdas parseli K parsel ile 1577 parselin yolda kalan kısmı b parselin takas işleminin bedel ve miktar farkı gözetilerek yapılması ve takas işleminin yapılması neticesinde ihdas parseli K ve 1576 parsel ile 1577 parselin imar adasında kalan kısmı a parselin tevhit işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 191
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1316 ada 21, 22 ve 23 parseller ile 2132 ada 24 parselin arasında bulunan, mevcut durumda yapı adası içinde kalan kadastral boşluğun imar yolu olarak açılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 190
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2.23 nolu plan notu değişikliğine ilişkin gelen itirazın reddine, 12.04.2017 tarih 495 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan şekliyle devam etmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 189
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunana tapuda, 1705 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 188
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 533 ada 33 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin tescil beyannamesi bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 187
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik yol açılmasına ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliğinin Nevzat BAHAR ve Rüştü ÖZGÜN’ün kabul oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 186
   KONU : İHDAS VE TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 174 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısımları ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 185
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 151 ada 41 nolu parselin 151 ada 42 nolu parsel ile tevhit şartı olması sebebiyle satış talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 184
   KONU : KREDİ ALINMASI TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parketaş yol yapım, onarım ve yeni imalat yapılması işi için İller Bankasından 6.090.000,00 TL’lik kredi kullanılması gerektiğinden İller Bankasından kredi kullanılabilmesinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 183
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, No: 184 (tapuda; 15 Pafta, 2965 Parsel) adresindeki işyerinin ve 15 pafta, 2966 parselin içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 182
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan tapuda 1645 ada, 16 ve 17 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazlar, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 181
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 168 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.07.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 180
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1477 ada, 233 ve 234 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Haziran Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 179
   KONU : 2017 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLENDİRME TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesi yeniden tanzim edilerek düzenlenmiş olan tarife değişiklikleri komisyonumuzca incelenmiş olup, Sezai ÇETİN’in ve Ali DARICI’nın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 178
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Mali Hizmetler Müdürlüğünün NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ’nin bir kamu Kurumu olması dolayısıyla, Ücrete Tabi İşler Tarifesinde belirlenen; 5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 5-1. İle 5-7 arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin, 6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 6-1 ile 6-25. Arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin alınmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 177
   KONU : TARİFE
   KARAR ÖZETİ:2017 Mali Yılında Haziran ayından itibaren uygulanacak olan Kumbağ Mahallesinde bulunan mesire alanına giriş ücretinin (Araç başına) :10,00 TL (KDV Dahil) olarak alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 176
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, Uygulama İmar Planına işlenmiş olan 18. Madde uygulama sınırının değiştirilmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 175
   KONU : İŞLETME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından, Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Sahil Boyu mevkii tapuda Kumbağ Mahallesi, 1863 parselde kayıtlı taşınmazın çay bahçesi, kafeterya ve büfe olarak 5 yıllığına işletilmesi talebinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 174
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT-YOLA TERK
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde 1576 ve 1577 parseller bitişiğindeki ihdas alanının tapulandırılması, 1576 parselin yola terkinin yapılması, 1577 parselin ifraz ile yolda kalan kısmının ayrılması daha sonra ihdas parseli K parsel ile 1577 parselin yolda kalan kısmı b parselin takas işleminin yapılması, takas işleminin yapılması neticesinde ihdas parseli K ve 1576 parsel ile 1577 parselin imar adasında kalan kısmı a parselin tevhit işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdas parselin K parsel= 230,53 m2 cinsi arsa, takas parselin b parsel 52,58 m2 cinsi yoldur. Takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 173
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ’nin bir kamu Kurumu olması dolayısıyla, Ücrete Tabi İşler Tarifesinde belirlenen; 5-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 5-1. İle 5-7 arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin, 6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde 6-1 ile 6-25. Arasında bulunan Maddelerinde belirtilen ücretlerin alınıp alınmayacağı ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 172
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1316 ada 21, 22 ve 23 parseller ile 2132 ada 24 parselin arasında bulunan, mevcut durumda yapı adası içinde kalan kadastral boşluğun imar yolu olarak açılmasına yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 171
   KONU : TARİFE
   KARAR ÖZETİ:Kumbağ Mahallesinde bulunan Mesir alanına giriş ücretinin belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifede yer almayan; Mesir alanına giriş ücreti (Araç başına) :10,00 TL (KDV Dahil) Yukarıda belirtilen Ücrete Tabi İşler tarifesinin 3.maddesinde belirtilen Mali Hizmetler Müdürlüğü tarifelerine 3.8 madde olarak eklenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 170
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:07.12.2016 tarih 531 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı 2.23 nolu plan notu değişikliği kabul edilmiş ve 12.04.2017 tarih 495 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanmıştır. İlgili kararlar ile değiştirilerek kabul edilen 2.23 plan notu hükmüne askı sürecinde iken itiraz gelmiş olup “50 metre ve üstü yollarda asma kat yapılmasında bir sakınca yoktur” şeklinde değiştirilerek onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 169
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda, 1705 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın ortasından geçen 7 metrelik yolun parselin doğusuna kaydırılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 168
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 533 Ada, 33 nolu Parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 167
   KONU : KİRALAMA TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, Lider Sokak ve Yakup Göçmen Caddesi arasında kalan ve tapuda Yavuz Mahallesi 1502 ada 133 parselde kayıtlı taşınmazın, Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından çay bahçesi ve büfe olarak 5 yıllığına işletilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 166
   KONU : KREDİ ALINMASI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa İlçe Sınırları içerisinde bulunan merkez mahallerde bozulmuş cadde ve sokaklarda parke taş yol, yapım, onarım ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen yerlere yeni parke taş yol yapım işi (2017/202733) kayıt nolu ihale için İller Bankasından 6.090.000,00 TL’lik kredi kullanılmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 165
   KONU : 2017 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLENDİRME TARİFESİ DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesi yeniden tanzim edilerek değişiklikleri ile birlikte sunulmuş olup konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 164
   KONU : MAHALLE SINIRLARININ BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. maddesi ile Belediye Meclisi’nin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin n bendi kapsamında, İlçemiz mahalle sınırlarını tespit etmiş olup, ekteki mahalle bazlı sınır haritalarının Kaymakamlık görüşü ile birlikte Valilik onayına sunulmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 163
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 1704 adanın kuzeyinde kalan tescilsiz park alanına trafo yapılmasına yönelik sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 162
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Kumbağ Uygulama İmar Plan Notlarına “Kentsel İş-Ticaret Merkezi Alanlarında zemin kat haricindeki normal katlarda konut yapılabilir” hükmünün eklenmesi talebindeki plan notunun nüfus yoğunluğunu arttıracağı ve artan nüfusa hizmet edecek kentsel donatı alanlarının önerilmemiş olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 161
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1917 ada 80 ve 81 nolu parsellere ilişkin sunulan kitle düzeninin adanın bütünlüğünü bozması ve parsel bazlı bir değişiklik önerisi olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 160
   KONU : MAHALLE SINIRLARININ DEĞİŞMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi ile Belediye Meclisinin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi kapsamında, İlçemiz Mahalle Sınırlarını tespit etmiş olup ekteki mahalle bazlı sınır haritalarının Kaymakamlık görüşü ile birlikte Valilik Onayına sunulmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 159
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada 206 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile Belediyemize ait 700 ada 419 parselin bedel ve miktar farkı tespit edilerek takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 158
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı tespit edilerek takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 157
   KONU : İHDAS-TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde buluna tapuda, 700 ada 202 ve 422 parselde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımları ile yoldan ihdas edilecek alanın bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 156
   KONU : DEVİR HAKKINDA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karabezirgan Mahallesi 878 nolu parsel, cinsi çayır mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, enerji nakil hattı tesisine ait 0,89 m²’lik pilon yeri mülkiyeti ile 912,43 m²’lik irtifak hakkı tesisinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca 2.400,00TL bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 155
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 343 ada 195, 196, 197, 198, 199 ve 200 nolu parsellerin ortasından kuzeydoğu-güneybatı yönünde 7 metrelik yol açılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 154
   KONU : DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin “Disiplin Amirleri” ekli çizelgesinde; Başkanlığımız bünyesinde ihdas edilen veya kapatılan Birim Müdürlükleri olması gerekçesiyle değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulduğundan Süleymanpaşa Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve eki olan Disiplin Amirleri çizelgesini kabul edilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 153
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:21-24 Ağustos 2017 tarihlerinde Kardeş Şehir kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi temsilcileri olarak Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ve Prof. Erol ERDİNÇ Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenecek olan Richrd-Wagner festivaline katılacağından, Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ve Prof. Erol ERDİNÇ’in yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 152
   KONU : III. INTERNATIONAL RODOSTO CUP
   KARAR ÖZETİ:Kentimizin ev sahipliği yapacağı 20-24 Temmuz 2017 tarihlerinde Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübünde düzenlenecek olan III. INTERNATIONAL RODOSTO CUP için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile belediyemiz arasında imzalanan protokole bağlı olarak protokolde belirtilen giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 151
   KONU : GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde yeni teşkil edilen Sivil Savunma Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğünün alt birimi olarak görevlendirildiğinden, bahse konu amirliğin yasal ve etkin olarak kurulabilmesi için, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yeni teşkilat yapısı, görev ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik taslağı, yeniden düzenlenmiş olup konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 150
   KONU : İHDAS-TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan 174 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, takas, ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiş olup, 174 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 149
   KONU : TAŞINIR MAL SATIŞI
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz Taşınır Mal Kayıtlarındaki araçlardan, yaşlarına bağlı olarak bakım, onarım giderlerinin artması ve ekonomik verimliliğini kaybetmiş, Süleymanpaşa 86-006 Plakalı 1986 Model Mıtsubıshı Marka 46000608 Şasi Nolu 1 adet Greyder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 94-011 Plakalı 1994 Model JCB Marka 4CX/414206 Şasi Nolu 1 adet Bekoloder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 96-012 Plakalı 1996 Model JCB Marka 4CX/415576 Şasi Nolu 1 adet Bekoloder-İş Makinesi, Süleymanpaşa 90-007 Plakalı 2006 Model Komatsu Marka 0108017 Şasi Nolu 1 adet İş Makinesi, 59 DE 001 Plakalı 2000 Model Fıat Marea Marka NM418500003001613 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 EN 001 Plakalı 2000 Model Hondo Accord Marka JHMCH3560YC200286 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 DP 360 Plakalı 2003 Model Fıat Albea Marka NM417800006309297 Şasi Nolu 1 adet Otomobil, 59 DL 131 Plakalı 2003 Model Citreon Berlingo Marka VF7GCWJYB94022087 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 AD 999 Plakalı 2005 Model Citroen Berlingo Marka PSAWJY10DXGA6002296 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 AZ 153 Plakalı 2006 Model Citroen Berlingo Marka VF7GCWJYB94212185 Şasi Nolu 1 adet Komyonet, 59 KA 456 Plakalı 1993 Model Ford Transit Marka SFAEXXDJVEPA15790 Şasi Nolu 1 adet Minibüsün 2886 sayılı yasa hükümlerine göre satışına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 148
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda 2460 parselde kayıtlı, 811,62 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince, TESKİ Genel Müdürlüğü adına “bedelsiz” devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 147
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda 8498 parselde kayıtlı 2.433,09 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince, TESKİ Genel Müdürlüğü adına bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 146
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesinde bulunan tapuda 249 parselde kayıtlı 3.500,00 m2 alana sahip “Tarla” vasfındaki taşınmazın “Mezarlık” olarak kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 nci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.06.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 145
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 151 Ada, 41 Parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Mayıs Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 12.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 41
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 41 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 144
   KONU : PROJE YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Serkan Tuban Caddesi ve Tepebaşı Caddesi ile birlikte iki cadde arasında kalan park alanlarının tasarlanması için fikir yarışması yapılmasına, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23.maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden yaptırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 143
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 1704 adanın kuzeyinde kalan tescilsiz park alanına Trafo yapılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 142
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Tekirdağ İdare Mahkemesinde 2016/846 E. ile Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 04.08.2010 tarih 371 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava 2017/149 K. İle 31.01.2017 tarihinde karara çıkmış olup, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Söz konusu mahkeme kararı Nazım ve Uygulama İmar Planlarıyla ilgili olan bir Meclis Kararını ilgilendirdiğinden, mahkeme kararının uygulanmasına konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmek üzere gönderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 141
   KONU : PLAN NOTLARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Kumbağ Uygulama İmar Plan Notlarına “Kentsel İş-Ticaret Merkezi Alanlarında zemin kat haricindeki normal katlarda konut yapılabilir” hükmünün eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 140
   KONU : 50. BALKAN KUPASI YELKEN ŞAMPİYONASI
   KARAR ÖZETİ: Kentimizin ev sahipliği yapacağı 5-10 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan 50. Balkan Kupası Yelken Şampiyonası için Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ile Belediyemiz arasında imzalanan iş birliği protokolüne bağlı olarak tüm giderlerin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 139
   KONU : SATRANÇ TURNUVASI
   KARAR ÖZETİ:27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 3. Rodosto Şah Satranç Turnuvasında dereceye girenlere ve hakemlere; KATEGORİLER KATEGORİ SIRALAMASI ÖDÜLLER A Kategori (1601 ve üstü UKD puanı olan sporcular) Birinci 1.000,00 TL İkinci 650,00 TL Üçüncü 350,00 TL B Kategori (1401-1600 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 750,00 TL İkinci 450,00 TL Üçüncü 300,00 TL C Kategori (1201-1400 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 500,00 TL İkinci 300,00 TL Üçüncü 200,00 TL D Kategori (UKD’siz ve 1000-1200 UKD puan aralığında olan sporcular) Birinci 250,00 TL İkinci 150,00 TL Üçüncü 100,00 TL A Kategori En İyi Bayan 350,00 TL B Kategori En İyi Bayan 300,00 TL C Kategori En İyi Bayan 200,00 TL D Kategori En İyi Bayan 100,00 TL En Küçük Yarışmacı 200,00 TL Hakem Ücretleri 11 hakemin görev ücretleri ve diğer giderler tutarı: 3.000,00TL Yukarıda belirlenen ödüllerin verilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 138
   KONU : BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE MADDE EKLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine “Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklar ile park vb. kamu alanlarına Kamyon, Tır, Beko Loder, Eskavatör, Grayder vb iş makinalarının park edilmesi ve bu yollarda paletli iş makinalarının seyretmesi yasaktır.” hususunun 122’inci madde olarak eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 137
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Pomorie Belediyesi 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde şehirlerinde düzenlenecek Pomorie Festivali’ne belediyemizi davet etmiş olup; bahse konu tarihlerde Fen İşleri Müdür Vekili Halit ARİŞ’in Pomorie Belediyesinin düzenlediği Pomorie Festivali’ne katılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 136
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1917 ada 80 ve 81 parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 135
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONEL
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizde istihdam edilecek Mimar Ünvanlı kadroya ilişkin görevleri yürütmek üzere 2017 Mali Yılında 31.12.2017 tarihine kadar 5393 sayılı Kanunun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılacak olan 1 (bir) adet sözleşmeli personel için, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 325 sayılı Genelgesi ekinde yayımlanmış olan (1) sayılı cetvelde belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar” ile (2) sayılı cetvelde belirtilen “01/01/2017 – 30/06/2017 Dönemi Brüt Oran ve Tutar” üzerinden ücret ödemesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 134
   KONU : BOŞ KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ:Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince, Boş Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 133
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ: Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri’’nin bu yıl 30 Haziran-02 Temmuz günleri arasında gerçekleşecek olan etkinliklerinin Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa “Süleymanpaşa Belediyesi Karadeniz Yayla Şenlikleri” adıyla organize edilmesine Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 132
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin gerçekleştireceği etkinlik için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 131
   KONU : MAHALLE SINIRININ BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunda çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 130
   KONU : KAPALI PAZAR YERİ İNŞAATI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde Pazartesi ve Perşembe günleri kurulan semt pazarlarının yeni inşaat bitimine kadar geçici olarak 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına; pazar yeri için uygulanan tahsis takviminin iptal edilerek; toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılmak üzere muhafaza edilmesi ve pazar yeri inşaatının tamamlanıp kullanıma uygun hale getirilmesinden sonra kura yolu ile gerçekleştirilecek tahsis işlemlerinde kullanılmasına yönelik talebin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 129
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:10.01.2017 tarih 138 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı Değişikliğine uygun olarak sunulan 3099 ada 1 parselin batısında bulunan park ve trafo alanının alan büyüklüğü korunarak adanın batısına kaydırılması, adanın doğu kesiminde bulunan ticaret fonksiyonunun alan büyüklüğü korunarak adanın batı kesimine kaydırılmasına yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 128
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseli içeren, ilgili parsellerin arasındaki imar yolunun değiştirilmesine yönelik sunulan uygulama imar planı değişikliği teklifinde 10 metrelik imar yolu hattının değiştirilmesi uygun görülmediğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 127
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 30 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takas işleminin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 126
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 70 parselin batısında kalan imar yolunun değiştirilmesine yönelik teklif edilen uygulama imar plan değişikliğinde 12 metrelik imar yolunun 10 metreye düşürüldüğü görülmüş olup Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddesine aykırılık oluşturması sebebiyle reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 125
   KONU : MAHALLE SINIRININ BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, CBS’ye altlık teşkil edecek şekilde konum bilgisiyle oluşturulması, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi işi ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilmekte olup mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunda incelemelerin devam etmesi sebebiyle çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 124
   KONU : PLAN NOTLARI
   KARAR ÖZETİ: Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına “Planın onay tarihi olan 07.12.2007 Tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notunun eklenmesine, Barbaros Uygulama İmar Plan Notlarına “Planın onay tarihi olan 16.06.2004 Tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notunun eklenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 123
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 10799 nolu parsel ve 10689 nolu parsellerin kendi başına yapılaşabilir parseller olması ve tevhit şartlı imar durumu bulunmaması sebebiyle talebin reddine Rüştü Özgün’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN, Haluk YILMAZ, Sabri ÇINAR Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 122
   KONU : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ:Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne konunun yeniden incelenmesi için 13.03.2017 tarih 2862 sayılı yazı yazılmış olup, 11.04.2017 tarih E.2782 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısında, “13.02.2017 tarih E.1225 sayılı yazıda onaylanan plan değişikliği ile ilgili tespit edilen aykırılıklara ilişkin gerekli düzenlemelerin ilgili idaresince gerçekleştirilmesi istenmiş olup konu ile ilgili ilave edilecek bir husus bulunmadığı, diğer yandan 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile imar mevzuatına, planlama esaslarına, şehircilik ilklerine ve kamu yararına uygunluğunun sağlanması planı yapan ve onaylayan ilgili idarelerin sorumluluğunda olduğu, bu itibarla konunun mevzuat hükümleri doğrultusunda ilgili idaresince değerlendirilebileceği” belirtilmiş olup komisyonumuz Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen uygulama imar plan değişikliğinin iptal edilerek 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararından önce geçerli olan plana dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 121
   KONU : KAPALI PAZAR YERİ İNŞAATI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde Perşembe ve Pazartesi günleri kurulan semt pazar alanına ilgili yönetmelikler gereği modern ve çok katlı Pazar yeri inşa edileceğinden bu alan içerisinde halen faaliyet gösteren Perşembe ve Pazartesi kurulan semt pazarlarının inşaat bitimine kadar, 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan Tahsis takviminin iptal edilip, toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılması için arşivlenerek muhafaza edilmesi ve Pazar yeri inşaatı tamamlanıp faaliyete başlayacak duruma ulaştığında, toplanan taleplere, ilgili yönetmelik gereği kura yolu ile tahsis işlemi uygulanması ile ilgili incelemelerin yerinde yapılması gerekmekte olduğundan çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin kabulüne, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 120
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 81 ada 22 parselin yolda kalan kısmı ile ihdasen oluşan 81 ada b parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas işleminin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 119
   KONU : KESİN HESAPLAR
   KARAR ÖZETİ: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2016 Mali Yılı Kesin Hesapları madde madde okunup oylanarak Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 118
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada, 206 ve 419 parsellerde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 77 ada, 206 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile belediyemize ait 700 ada, 419 parselin takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 117
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, ifraz, takas, yola terk ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 439 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 116
   KONU : ÜYELİK HAKKINDA
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizin proje ortağı olduğu S.S. Hayal Adası Kadınları Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi belediyemizi kooperatife üye olmaya davet ettiğinden, kadın emeğine sahip çıkmak, kadının toplumsal hayata katılımını sağlamak amacıyla kurulan kooperatife üye olunabilmesi amacıyla Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 115
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Pomorie Belediyesi Belediyemizi 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde şehirlerinde düzenlenecek Pomorie Festivali’ne davet ettiğinden bahse konu geziye, 4-5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde, Belediye Başkan Yardımcılarımız V. Berkay ÇAKIR ve M. Hilmi İŞSEVER’in katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediyemizin bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 114
   KONU : İHDAS-TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 700 ada, 202 ve 422 parsellerde kayıtlı taşınmazların ihdas, takas ve tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 700 ada, 202 ve 422 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta belediye encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 03.05.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 113
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karabezirgan Mahallesinde bulunan tapuda, 878 nolu parsel, cinsi “Çayır” mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan taşınmazın, enerji nakil hattı tesisine ait 0.89 m2’lik pilon yeri mülkiyeti ile 912.43 m2’ lik irtifak hakkı tesisinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi uyarınca 2.400,00 TL bedel karşılığında TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına devir talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Nisan Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 99
   KONU : İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz mahallesinde bulunan tapuda, 382 ada 14 ve 13 parseller Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda bulunmakta olup parsellerdeki tevhit şartı Koruma Planından gelen bir ibare olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 98
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 3099 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan 01.03.2017 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 97
   KONU : T CETVELİ
   KARAR ÖZETİ: 1 Adet M1 sınıfı yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu aracın stratejik plan kapsamında 2017 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 96
   KONU : PROJE YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde yapılması planlanan belediye hizmet binasının projelerinin temini maksadıyla; mimari proje yarışması düzenlenmesi planlandığından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden, ilgili alana ait mimari ve uygulama projelerinin tasarım yarışması ile yaptırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 95
   KONU : KAPALI PAZAR YERİ İNŞAATI
   KARAR ÖZETİ: 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; imar planında Pazar yeri olarak ayrılmış olan; Yavuz mahallesi Ruşen Güneş Caddesi ile Tintin Pınar Caddesinin kesiştiği alanda Pazar yerinin kurulması konusu 01.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile Belediye meclisimizce kabul edilmiştir. Mevcut alanda, ilgili yönetmelikler gereği modern ve çok katlı Pazar yeri inşa edileceğinden bu alan içerisinde halen faaliyet gösteren Perşembe ve Pazartesi kurulan semt pazarlarının inşaat bitimine kadar, 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan Tahsis takviminin iptal edilip, toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılması için arşivlenerek muhafaza edilmesi ve Pazar yeri inşaatı tamamlanıp faaliyete başlayacak duruma ulaştığında, toplanan taleplere, ilgili yönetmelik gereği kura yolu ile tahsis işlemi uygulanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 94
   KONU : 2016 MALİ YILI FAALİYET RAPORU
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2016 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 21 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 93
   KONU : TEKİRDAĞSPOR
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağspor Kulübü Derneği’nin 15.03.2017 tarihli dilekçesi ile, Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 860 parselde kayıtlı, imar planında “Spor Alanı” olarak ayrılmış taşınmazın, Tekirdağspor Kulübü Derneği tarafından, Süleymanpaşa İlçesi içerisindeki yetişkinler, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi ve Tekirdağspor Kulübü Derneği sporcularının antreman sahası ile soyunma odaları, dinlenme v.b. ihtiyaçlarının karşılanması için 10 yıllığına tahsis edilmesi talep edildiğinden, taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yada 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin c ve d bendi çerçevesinde uygun bir kamu kuruluşu ile yukarıda amaçlanan hizmetlerin sağlanabilmesine yönelik proje yapılması ve uygulanması hususunda protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 92
   KONU : DENETİM KOMİSYONU RAPORU
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 91
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 81 ada 22 parselde ihdas takas ve ifraz işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 90
   KONU : KARADENİZ YAYLA ŞENLİKLERİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri ’’ etkinliğinin 2017 yılında 30 Haziran-02 Temmuz günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilerek etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 89
   KONU : FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Edibe AKÇAKAYA, Ali Tunç SAYGUN, Serpil NALCIOĞLU ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 88
   KONU : TARIM KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Haluk YILMAZ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 87
   KONU : KÜLTÜR KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 86
   KONU : ÇEVRE, SAĞLIK VE DİĞER İŞLER KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, Nurettin DEĞİRMENCİ ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 85
   KONU : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Sezayi ÇETİN ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 84
   KONU : İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Nevzat BAHAR ve Rüştü ÖZGÜN İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 83
   KONU : ENCÜMEN ÜYESİ SEÇİMİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Ali Tunç SAYGUN, Ergün GÜLERYÜZ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 82
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda 1037 parselde çamlık olarak kayıtlı 5.125,00m2 alana sahip taşınmazın, Piknik Alanı olarak kullanılmak üzere kiralanması talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 112
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3099 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 111
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseli içeren, ilgili parsellerin arasındaki imar yolunun değiştirilmesine yönelik Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 110
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 30 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, takas, tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 30 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 109
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi Oluşum Projesi için 30 Kasım-1 Aralık 2016 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentine seyahat gerçekleştirmişti. Bahse konu Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışmalarının değerlendirilmesi, gelinen aşamanın tartışılarak projenin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın 03-04 Nisan 2017 tarihleri arasında Yunanistan’a yapmış olduğu seyahat hakkında bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 108
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 70 parselin batısında kalan imar yolunun değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 107
   KONU : MAHALLE SINIRININ BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, CBS’ye altlık teşkil edecek şekilde konum bilgisiyle oluşturulması, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi işi ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilmekte olup 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi ile Belediye Meclisinin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi kapsamında mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 106
   KONU : PLAN NOTLARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.10 maddesi “Planın onay tarihi olan 04.07.2001 tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde olup bu plan notunun Süleymanpaşa İlçesindeki diğer planlı mahallelerde de uygulanması talep edilmektedir. Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planlarının Plan Hükümlerine “Planın onay tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 104
   KONU : TAŞINMAZ İŞLEMLERİ
   KARAR ÖZETİ: 01.02.2017 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, Mülkiyeti Aşkın ALTAN’a ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 125 Ada 4 Parsel ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan 125 Ada 3 parselin tevhid ve ifraz işleminin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 103
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 10799 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 10689 nolu parsel ile tevhid edilmek üzere satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 102
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan tapuda, 696 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan imar plan değişikliği teklifinde akaryakıt istasyonunun fonksiyon alanının arttırılması ve emsal değerinin arttırılması sonucu toplam inşaat alanını arttırdığı, teklif edilen plan notları parsel çekme mesafelerindeki yapılarla ilgili karar getirdiği sebepleriyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 101
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜ
   KARAR ÖZETİ: Planlanan ‘Ro-ro Limanı ve Park Alanı’ Mevcut İmar Planında yeşil alanda kalmakta olduğu, Öneri Plan Değişikliğinde yeşil alan miktarı azaltılmış olması sebebiyle azaltılan yeşil alan miktarı kadar başka bir yerden yeşil alan ayrılması, 08.11.2016 tarih 515 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında belirtilen eksikliklerin teklif sahibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince çözülmesi kaydıyla Plan Değişikliği Teklifinin İlhan İmrak, Mustafa Özdemir ve Ergün Güleryüz tarafından uygun olduğuna, Nevzat Bahar ve Berk Öge’nin konunun aciliyeti açısından ve Kamu Yararı göz önünde bulundurularak Plan Değişikliği ile ilgili görüşün uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddi ile talep edilen Belediye Meclis görüşünün olumsuz görüş olarak kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR,, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oyları, Haluk YILMAZ, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.04.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 100
   KONU : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 ada 124-125-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun yeniden incelenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 13.03.2017 tarih 2862 sayılı yazı yazılmış olup henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.

  Mart Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 81
   KONU : PAZAR YERLERİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA
   KARAR ÖZETİ: 01.02.2017 tarih ve 60-62-63-64 sayılı Belediye Meclis Kararları ile yürürlüğe giren 2017 Yılı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücretlendirme Tarifesinin 3. bölüm 16. Maddesinde “Pazar yerlerinden alınacak olan evsel katı atık bedelleri ise işgal harcı ile birlikte günlük tahsil edilecektir” ve 7.8 Pazar yerleri maddesinde “Pazar yerlerinden alınacak olan evsel katı atık bedelleri ise işgal harcı ile birlikte günlük bir metrelik tezgah başına 1,00 TL’den hesaplanarak (4 metrelik tezgah başına 4,00 TL+KDV= 4,72 TL) tahsil edilecektir” söz konusu bu maddelerin iptal edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 80
   KONU : OHRİD FESTİVALİ DAVET
   KARAR ÖZETİ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren halk oyunları ekibi Makedonya’da düzenlenen “Ohrid Festivaline” davet edildiğinden gerekli tüm işlemlerin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmasına ve gerekli izinlerin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 79
   KONU : İPTAL-İHDAS
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediyesinin 02.11.2016 tarih ve 501 sayılı Meclis Kararı ile “İç Denetçi” kadro ihdası yapılmış olup; Ancak yapılan incelemelerde “İç Denetçi” kadro ihdasının “Belediye Meclisimizce değil Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılması gerektiği tespit edildiğinden 02.11.2016 tarih ve 501 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, ihdastan önceki durum olan “Mali Hizmetler Uzmanı” kadrosunun ihdas edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 78
   KONU : AĞIRLAMA
   KARAR ÖZETİ: Kolombiya Bogota Belediyesinin görevlendireceği eğitim sekreterliği biriminde uzman olarak görev yapan personel 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi ile eğitim konusunda işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak üzere geleceğinden belirtilen tarihlerde şehrimize gelecek olan personelin yol, konaklama, iaşe giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 77
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan tapuda, 696 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 76
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3099 ada 1 ve 2 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair Nazım İmar Planı Değişikliği 10.01.2017 tarih 138 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanmış olup bu plana uygun olarak hazırlanmış olan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 74
   KONU : İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde planlanan Ro-Ro limanı ile ulaşım bağlantılarının gösterilmiş olduğu ancak önerilen bağlantı yollarının yerinde inceleme yapılması gerektiğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 73
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2020 ada 231 parselin tevhit edilmek şartı ile 2020 ada 215 parsel maliki Atila ÇETİN ve diğer hissedarlarına satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 72
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 2644 parsel, uygulama imar planında bir kısmı üniversite alanında bir kısmı imar yolunda bulunmakta olup 2641 nolu parsel ile tevhit edilirken 2644 nolu parselin imar yolunda kalan kısmının bedelsiz terkinin yapılması şartıyla 1.000,00 TL bedelle satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 71
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 434 ada 30 parselin yolda kalan kısımları ile ihdas edilecek kısımlarının bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 70
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1412 parselin tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınarak kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 69
   KONU : PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesinde yer alan 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planında Katlı Otopark Alanına katılmasına ilişkin sunulan 04.01.2017 tarih 33 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 68
   KONU : ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih 302 sayılı Meclis Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 20.09.2016 tarih ve 1156 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Hürriyet Mahallesi, 2312 ada 124-125-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 26. Maddesinin 1. ve 5. Fıkrasına aykırı olduğu 13.02.2017 tarih E.1225 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yazısı ekinde bulunan raporda belirtildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 67
   KONU : İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 382 ada 14 parselde kayıtlı taşınmazın imar durumunda 13 nolu parselle tevhit şartı verildiğinden tevhit şartının kaldırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.03.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 66
   KONU : BİRLİĞE KATILIM
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi’nin Kıyı Ege Belediyeler Birliğine üye olmasına, Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde belediyemizi temsili için Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yetkilendirilmesine ve doğal üye sayılan Belediye Başkanının haricinde, Mustafa ÖZDEMİR, Ergün GÜLERYÜZ, Fethiye Filiz ÇELİK’in asil üye, Deniz TANER, Bezar Hülya KARAAĞAÇ ve Veysel KAPLAN’ın yedek üye olarak birliğe seçilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.

  Şubat Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 65
   KONU : SERMAYE ARTTIRIMI
   KARAR ÖZETİ:Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’nin sermayesinin 2.000.000,00TL ‘den 2.500.000,00TL ye çıkartılmasıyla ilgili 500.000,00TL sermaye artışının ayni miktarının belirlenebilmesi için ekteki listedeki aynilerin (taşınır mallar) Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine göre mahkeme kararı ile bedellerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 64
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Meclisimize sunulan önerge ile ilgili, 2017 mali yılında Şubat ayından itibaren uygulanacak olan evsel katı atık toplama ve taşıma ücret tarifelerinde konutlarda % 20 indirimli olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 63
   KONU : 2017 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLENDİRME TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesinin 2017 mali yılı Şubat ayından itibaren uygulanması Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 62
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:18.01.2017 tarihinde Kamu İhale Kurumunca kesinleşen Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İhalesi tahmin edilen bedelin altında olduğundan müdürlüğümüzün revize ederek yeniden hazırladığı fiyat tarifesinde geçen-konutlar için m3 başına 1.05 TL-olan maliyeti vatandaşlarımızın yararı gözetilerek %20 oranında indirim uygulanması talebi ili ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 61
   KONU : AĞIRLAMA
   KARAR ÖZETİ:Kolombiya Bogota Belediyesi’nde eğitim sekreterliği biriminde uzman olarak görev yapan Lina Maria Arıstızabal Duran 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi ile eğitim konusunda işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak üzere şehrimize geleceğinden yol, konaklama, iaşe giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 60
   KONU : 2017 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRETLENDİRME TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifeleri konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 59
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 2786 parsel, cinsi ‘’Park’’ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazın, Etüd Proje Müdürlüğünce proje çalışması planlanmakta olduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi adına, devir talebinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 58
   KONU : TEMA PARK
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 11/05/2016 tarih ve 627 sayılı meclis kararı ile belirtilen alan 25 (yirmibeş) yıl süre ile park olarak kullanım hakkı Süleymanpaşa Belediyesine verilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda tahsis talebinde belirtilen 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun ile ‘Tema Park’ yaptırılması işinin çok uzun süre alacağı ve hedeflenen verimlilikte sonuç alınamayacağı kanaatine varılmıştır. Belirtilen gerekçelerden dolayı ‘Tema Park’ projesinin bir an önce hayata geçirilebilmesi için iş bu taşınmaz üzerinde 23 (yirmiüç) yıl süre ile işletme hakkı tesisi ve işletme bedeli karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine yine aynı maddenin (j) fıkrasına göre ise yap işlet-devret modeli ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihalesinin yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 57
   KONU : SERMAYE ARTTIRIM TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesi ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin 2.000.000,00 TL olan sermayesinin 500.000,00 TL arttırılarak 2.500.000,00 TL ye çıkarılmasına, arttırılan 500.000,00 TL sermayenin nakdi ve ayni olarak ödenmesine, ayni sermaye bölümünün ekli listedeki taşınırların devri suretiyle ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 56
   KONU : İMAR DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞÜ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut plandaki Park Alanı kullanımının ‘Ro-ro Limanı ve Park Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik sunulan1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 55
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Emlak Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün alt birimi, İstimlak Biriminin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimi olması istinaden yapılan teşkilat organizasyon yapı değişiklinde İstimlak Birimi ile ilgili bütçe tertiplerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ekli cetvelde belirtilen yeni ödeneklerin açılarak, aktarılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 54
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2020 Ada, 231 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 53
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi (tapuda; 78-81 Pafta, 661 Ada, 1 Parsel, 1 nolu Bağımsız Bölüm) adresinde bulunan taşınmazların hali hazırdaki fiziki durumu, bulunduğu sokağın dar yapısı ve ayrıca söz konusu mahalin özellikleri göz önünde bulundurulmuş; ayrıca, ruhsatlandırma halinde söz konusu olacak işletmenin yaratacağı muhtemel sorunlar da nazara alınarak; talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 52
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami- Ortacami Mahallesi, 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 51
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:08.01.2014 tarih 34 sayılı Belediye Meclis Kararına konu olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 1772 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 29.11.2013 tarih 47828 sayılı dilekçe ile sunulan plan değişikliği talebi fonksiyon değişikliği içermesi sebebiyle öncelikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması gerekmekte olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 49
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 ada 7 parselin tamamı imar planında yolda kalmakta olduğundan kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 ada 7 parselin tamamı imar planında yolda kalmakta olduğundan 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınması olarak değiştirilmiş haliyle komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 48
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan bahse konu 1414 parselin yolda kalan kısımları ile ihdasen oluşturulacak b parselin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 47
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 106 ve 107 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, 360 ada 109 ve 110 parsellerin yolda kalan kısımları Karayollarına ait bir yolda kalmakta olduğundan kamulaştırma talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 106 ve 107 parsellerin yolda kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınması olarak değiştirilmiş haliyle komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 46
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 183 nolu adada bulunan İmar planında Belediye Semt Spor Alanı olarak belirlenmiş alanın tapuda tescilsiz alan olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 45
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2890 ada 4 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 44
   KONU : PAZAR YERİNİN BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; İmar planında pazar yeri olarak ayrılmış olan; Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi ile Tintin Pınarı Caddesinin kesiştiği alanda Pazar yerinin kurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 43
   KONU : TAŞIT ALIMI
   KARAR ÖZETİ:Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 Adet Komatsu GD675-5 Motor Greyder(4.320 mm bıçak, bıçak akümülatörü, uydu takip sistemi, radyo, klima, yerli 3’lü riper) , 3 Adet Mercedes Benz Axor 3342K/6*4/3600 şasi araç üzerine 14 m 3 hacimli 6 mm malzemeden imal mekanik arka kapaklı havuz tipi damperli kamyon , 2 Adet Ford Transit 350 L Çift Kabin Kasalı Klimalı Kamyonet, 2 Adet Fiat Doblo Combi 1.6 M Jet 105 HP Premio Plus iş makinesi ve hizmet araçlarına ihtiyaç duyulduğundan bahse konu iş makinesi ve hizmet araçlarının alınması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden kredi kullanılmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 42
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde; 6.1- maddesinin b-fıkrasına not olarak “6360 sayılı kanun ile Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Köy Yerleşik Alan içinde bulunan parseller için, Mevzii İmar Planı bulunan ve yapı ruhsatı almış olan parseller için İmar durum ücreti %40 indirimli, Köy Yerleşik Alan dışında bulunup Mevzii İmar Planı ve Yapı Ruhsatı bulunmayan parseller için İmar Durumu Ücreti alınmayacaktır.” İfadesinin eklenmesi, 6.1- maddesinin b.3- fıkrasına “ Planı olan ve olmayan alanlarda yazılı imar durumu bilgisi ücreti olarak talep edilen 175,00 TL’nin 80,00 TL olarak değiştirilmesine, 6.3- maddesinin a- fıkrasının bir kısmının 6.15 maddesi ve 6.16 maddeleri ile mükerrer olması sebebiyle “İmar Paftası sureti ozalit, disket, CD olarak” değiştirilmesi gerekmektedir. Ücrete Tabi İşler Tarifesinde 6.1- maddesinin b- fıkrası, 6.1- maddesinin b.3- fıkrası ile 6.3- maddesinin a-fıkrasında yukarıda belirtildiği şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 41
   KONU : T CETVELİ
   KARAR ÖZETİ:Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere; -1 Adet Greyder -3 Adet Damperli Kamyon -2 Adet Kapalı Kasa Kamyonet -2 Adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet alınmasına ve bahse konu araçların T Cetveline işlenmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 40
   KONU : HOBİ BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2017 yılı için tahsis bedellinin yıllık bedel 500,00 TL- 16 aylık bedel 670,00 TL olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 39
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 2644 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Mülkiyeti Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olan 2641 parsel ile tevhid edilmek üzere 1.000,00 TL bedelle satış talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 38
   KONU : ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 37
   KONU : FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİ
   KARAR ÖZETİ:24 Aralık 2016 gün ve 29928 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No:6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 453 TL ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 36
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 434 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz için ihdas-takas-tevhit işleminin yapılması talep edilmiş olup, takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 35
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait, 1037 parselde “Çamlık” olarak kayıtlı 5.125,00 m2 alana sahip taşınmazın, Piknik Alanı olarak kullanmak üzere kiralanması talep edilmiş, Süleymanpaşa Belediye Encümeninin 24.11.2016 tarih ve 1704 sayılı kararı ile taşınmazın 3 (üç) yıllığına kiralanması için ihale dosyasının hazırlanması kararı alınmıştır. Kiralama talebinde bulunulan taşınmaz üzerinde yapmayı düşünülen yatırımların gerçekleşebilmesi için 3 yıl sürenin yetersiz kalacağı, en az 10 yıllık kiralama yapılması talep edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verme yetkisi” Belediye Meclisinde olduğundan, Belediye Meclisince kiralama talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.02.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 34
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1412 nolu parselin imar planlarında park ve yol da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ocak Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 9
   KONU : DENETİM K0MİSYONU KURULMASI
   KARAR ÖZETİ:Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde belediye meclis üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ (32) oy, Deniz TANER (32) oy, Ali Tunç SAYGUN (32) oy, Sezayi ÇETİN (31) oy ve Serpil NALCIOĞLU (31) oy almış olup, 1 (bir) yıl süre ile Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 8
   KONU : MECLİS TOPLANTI GÜNÜNÜN BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 7
   KONU : MECLİS TATİL AYI BELİRLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2017 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 6
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizce yapılacak olan Buz Pisti Giriş Ücret tarifesi belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifelerde yer almayan; 1.5-BUZ PİSTİ GİRİŞ ÜCRETİ : a-) Öğrenci Bilet (30 dk) : 5,00.-TL. (KDV dahil) b-) Tam Bilet (30 dk) : 8,00.-TL. (KDV dahil) c-)Çocuk Kulübü Bileti (30 dk) : 2,50.-TL. (KDV dahil) olarak belirtilen tarifelerin Ücrete Tabi İşler Tarifesine 1.4-den sonra gelmek üzere 1.5- tarife maddesi olarak eklenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 5
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan 543 ada 1 nolu parselde kayıtlı toplam 78,27 m2 alana sahip gayrimenkulün 37,54 m2 ’lik kısmının kamulaştırma bedelinin yüksek olmasından dolayı, açılmış olan kamulaştırma davasından vazgeçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 4
   KONU : SÖZLEŞMELİ PERSONELLER
   KARAR ÖZETİ:5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesinde “Sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca, Belediyemizde 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında istihdam edilecek olan 46 (Kırk altı) adet sözleşmeli personel kadrolarından A.H. sınıfı Avukat unvanlı 1/1 derecede 3 adet , G.İ.H. sınıfı Kameraman unvanlı 4/1 derecede 2 adet , G.İ.H. sınıfı Eğitmen unvanlı 3/1 derecede.1 adet, S.H. sınıfı Veteriner Hekim unvanlı 1/1 derecede 2 adet, T.H. sınıfı Mühendis unvanlı 1/1 derecede 12 adet, T.H. sınıfı Şehir Plancısı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Mimar unvanlı 1/1 derecede 3 adet, T.H. sınıfı Ekonomist unvanlı 1/1 derecede 7 adet, T.H. sınıfı Tekniker unvanlı 1/1 derecede 8 adet, T.H. sınıfı Teknisyen unvanlı 3/1 derecede 4 adet, T.H. sınıfı Programcı unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H sınıfı. Çözümleyici unvanlı 1/1 derecede 1 adet, T.H. sınıfı Kimyager unvanlı 1/1 derecede 1 adet olarak istihdam edilecek olanlara Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2017 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilen sözleşmeli personel “net aylık tutarı” üzerinden ücret ve (2) sayılı “ek ödeme oranları” cetvelinde belirtilecek oran ve tutarlar üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 33
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami- Ortacami Mahallesi, 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planında Katlı Otopark Alanına katılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 32
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2890 ada 4 parselin bulunduğu yapı adası içindeki imar hattının değiştirilmesine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 31
   KONU : BAŞKAN YARDIMCILARI ÖDENEĞİ
   KARAR ÖZETİ:2017 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 30
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1772 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 3
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda, b parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 3521 ve 1414 parsellerle birleştirilmesi için 1414 parselin yolda kalan kısımları ile takasının yapılması konusu belediye Encümeninde karara bağlanması yönünde oylanmış olup; Ancak konu takas olduğundan İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklinde değiştirilerek konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 29
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mah. Tapuda 114 ada 13 parselde kayıtlı taşınmazlardan, tapuda 20/316 hisseye sahip Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğinde, 30/316 hisseye sahip 4. Kat 10 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mesken niteliğinde ve 12/316 hisseye sahip Bodrum Kat 12 nolu bağımsız bölümde kayıtlı mağaza niteliğinde bulunan taşınmazlar, atıl durumda olduğundan ve Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmadığından dolayı satılmasına, satış ihalesi dosyasının hazırlanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 28
   KONU : TEŞKİLAT YAPISI
   KARAR ÖZETİ:Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi olan Emlak İstimlak Biriminin kaldırılarak Emlak Birimi ve İstimlak Birimi olarak ayrılmasına, Emlak Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi, İstimlak Biriminin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimi olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 27
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:02.11.2016 tarih 498 sayılı Meclis kararı ile 2017 Mali yılında uygulanacak Ücret tarifelerinde belirlenen Yazı İşleri Müdürlüğüne ait 2.1- Evlendirme Memurluğunca Yapılan Nikah İşlemleri maddesinin; g-) Tüm nikahlardan alınacak Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Evlilik cüzdanı ücreti 90,00TL olarak belirlenmiştir. Ancak; 21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliğinde Aile Cüzdanları Ücreti 86,00TL olarak belirlendiğinden, 2.1- Evlendirme Memurluğunca Yapılan Nikah İşlemleri maddesinin; g-) Tüm nikahlardan alınacak Maliye Bakanlığınca belirlenen Uluslararası Evlilik cüzdanı ücretinin 86,00TL olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 26
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi (tapuda; 78-81 Pafta, 661 Ada, 1 Parsel, 1 nolu Bağımsız Bölüm) adresinde bulunan taşınmazların içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 25
   KONU : YURTİÇİ GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:İnsani Gelişme Vakfı tarafından 25.01.2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Act - Human İnsani Gelişme Zirvesine Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT’ ın katılmasına yol, iaşe, konaklama ve toplantı kayıt ücretlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 24
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan tapuda, 125 Ada 4 parsel üzerindeki binanın çekme mesafelerinden kaynaklanan parsel sahibinin mağduriyetinden ötürü, komşu parseli olan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 125 Ada, 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satışı, satışı uygun görülmez ise 119 Ada 10 parsel ile 125 Ada 3 parselin takas talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 22
   KONU : PAZAR YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ:Pazar Yerleri İkincil Düzenleme yönetmeliği ve çizelge ile bunlara uygun olarak hazırlanmış tutanak örneğinin, mevzuata uygun görülerek kabulüne; yönetmelik ve çizelge içinde bulunan ve idari para cezası içeren bölümlerde yer alan ceza miktarları ile ilgili olarak, Belediye Meclisimizin ilgili komisyonunun da görüşünün alınmasının tavsiye edilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 2
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 360 ada, 106, 107,109 ve 110 nolu parsellerin bir kısmının İmar Planlarında yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 19
   KONU : YAP-İŞLET-DEVRET/KATKARŞILIĞI İNŞAAT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, - ada, 3286 parselde mülkiyeti belediyemize ait olan 3286 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili Mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne .oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 18
   KONU : YAP-İŞLET-DEVRET/KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda mülkiyeti belediyemize ait olan 1226 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili Mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 17
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 8314 parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 16
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 382 nolu tarla vasfındaki parsel kadastral yoldan cephe almakta ve parselin bir kısmı Barbaros Uygulama İmar Planında yol alanında kalmaktadır. Yerinde yapılan incelemede yolun fiili durumda Uygulama İmar Planında gösterildiği şekliyle genişletilmediği ve 382 parselden geçecek şekilde bir uygulama yapılmadığı, talep sahibinin parselinin tamamını kullanabildiği ve herhangi bir mağduriyet olmadığı tespit edilmiş olup Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından talep sahibine yazılı bilgi verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 15
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 208 ada, 179 nolu parselin tapu kaydında “Üzerindeki üç kerpiç ev ve kuyu Osman Yılmaz’a ait olup bu yerde şağildir” ifadesi bulunmakta olup Tapu Kaydının Muhdesat Bilgileri kısmındaki bu ifade kaldırılıp, parselin yola terklerinin yapılmasından sonra satış işleminin tekrar görüşülmek üzere reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 14
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih E.17526 sayılı yazısı ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince imar planında otopark alanında bulunan 1504 ada 42 parselin kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 13
   KONU : TEMİNAT MEKTUBU
   KARAR ÖZETİ:Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin ihalelere katılabilmek amacıyla 1.000.000,00TL olan banka teminat mektubunun 5.000.000,00TL olarak değiştirilerek kabulüne, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 12
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 Ada 7 Parselin imar planlarında yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 11
   KONU : DOLU KADRO DERECE DEĞİŞİKLİĞİ (MEMUR)
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, 8 (Sekiz) adet dolu kadro değişikliği cetvellerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 10
   KONU : MECLİS ÜYELERİ HUZUR HAKKI
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 04.01.2017
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 1
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde 183 adada bulunan alanın, Kumbağ Spor Kulübü’ne spor tesisleri yapılması için tahsis edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

2016 Yılı Meclis Kararları

 • Aralık Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 553
   KONU : KENT ESTETİK KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Söz konusu yönetmeliğin; ’’Komisyonun oluşumu’’ başlıklı 5.maddesine, ‘’g’’ bendi olarak, ‘’Mecliste grubu bulunan siyasi, partiler tarafından, her grup tarafından belirlenecek birer meclis üyesi’’ ifadesinin eklenmesine; son fıkrada yer alan ‘’toplam 7 kişiden oluşur‘’ ifadesinin de ‘’toplam 10 kişiden oluşur‘’ şeklinde değiştirilmesine, diğer hususların ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 552
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 4.000.000,00TL (DÖRTMİLYON) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Abdurrahim KAR’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 551
   KONU : YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 2752 ve 2755 adalar arasında kalan Belediyemiz adına tahsisli 52.308,00 m2 park alanına, 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” gereğince TEMA PARK yaptırılması düşünüldüğünden, ilgili taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine, dosyanın yeterince incelemediği gerekçesi ile Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın ret oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 550
   KONU : YAP-İŞLET-DEVRET/KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda 17 pafta, - ada, 3286 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 549
   KONU : YAP-İŞLET-DEVRET/KAT KARŞILIĞI İNŞAAT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi hudutlarında bulunan tapuda - pafta, - ada, 1226 parsel nolu taşınmaz üzerinde Yap-İşlet-Devret Modeli veya Kat Karşılığı İnşaat Modeli ile ilgili mevzuatın yürütülebilmesi için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 548
   KONU : YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ:Çocuk Hakları Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetmeliğine eklenmiş olup, konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 547
   KONU : KENT ESTETİK KOMİSYONU
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 546
   KONU : PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Pazar Yerleri Hakkında İkincil İdari Düzenleme Komisyonu tarafından hazırlanan, toplam 67 maddeden oluşan “Pazar Yerleri İkincil Düzenleme Yönetmeliği” ile bu yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan “İdari Yaptırımları Gösterir Çizelge” ve yönetmeliğe aykırı eylemlerde tanzim edilmek üzere hazırlanmış olan “İdari Para Cezası Tutanağı Örneği” ekte olup; yönetmelik, İdari Para Cezası Tutanağı ve 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak idari para cezası çizelgesinin kabulü konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 545
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 8314 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 544
   KONU : HULUSİ ÖZOCAK
   KARAR ÖZETİ:Hulusi ÖZOCAK 23/11/2016 tarihinden itibaren 1 dereceli münhal bulunan Özel Kalem Müdürlüğüne yanısıra Belediye Başkan Yardımcılığına görevlendirildiği konusu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 543
   KONU : PROTOKOL YETKİSİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi Antik Heraion Teikhos Kentinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Namık Kemal Üniversitesi adına Prof. Dr. Neşe ATİK başkanlığında arkeolojik kazı yapılmasına izin veren 17.06.2009 tarih ve 2009/115433 sayılı Bakanlar Kuruluna dayalı olarak, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Antik Kentin 2016 yılında kamulaştırılmış olan 443 nolu parselde koruma altına alınması amacıyla parselin tel-çit ile çevrilmesi vb. gibi ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için ortak hizmet projeleri konusunda protokol yapmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 542
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinde bulunan yerin, tenis sporu faaliyeti icra etmek amacıyla ve süre sonunda üstünde yapılan taşınmazların devri şartı ile 29 yıllığına kullanım hakkının Tekirdağ Tenis Spor Kulübü Derneği adına verilmesi talebinin reddine, yapacağı faaliyetle ilgili proje sunduktan sonra talebin yeniden değerlendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 541
   KONU : SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARI
   KARAR ÖZETİ:07/05/2014 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile Süleymanpaşa Belediyesinin norm kadroları tespit edilmiş ve 183 adet Sürekli işçi kadrosunun 127 dolu 56 boş kadro olarak ihdas edildiği görülmüş, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Dair Yönetmelik gereği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri işçi kadro cetvellerine uygun olarak kadro unvanlarının dağılımının yapılmadığı tespit edilmiştir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının Normu C12 grubu olarak 22.05.2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve işçi normu 214 olarak belirlenmiştir. 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinde “Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir” denildiğinden “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olan sürekli işçi kadro ihdaslarının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 540
   KONU : GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 537
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:2017 mali yılı ücrete tabi işler tarifesi Fen İşleri Müdürlüğü tarifelerindeki 5.3 maddesindeki not kısmındaki yukarıda ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır. İfadesinin “Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde yol kot tutanağı ücreti alınmayacaktır.” şeklinde değiştirilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 536
   KONU : 2017 YILI KATI ATIK ÜCRETLENDİRME TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Ali DARICI’nın tarifelerdeki 4.1.3, 4.1.4, 7.3, 7.4 maddelerine ait ücretler ilçe merkezi dışındaki kapanan belde belediyeleri ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanması ifadesinin eklenmesi ve 4.1.3 maddelerindeki Marketler, Her Türlü Yeme İçme ve Eğlence Yerleri bulunduğu grupta %1000 civarında bir artışın halkımız nezdinde çok tepki göreceği ve ilçemizdeki yol yapım çalışmalarından mağdur olan esnafımızın bir nebze de olsa rahatlatılabileceği düşüncesiyle bu grupla ilgili tarifelerin 2016 yılı tarifeleri ile devam etmesi gerektiği kanısıyla bu grupla ilgili tarifeye ALİ DARICI’nın red oyu ve Abdurrahim KAR’ın da tarifelerin tamamına red oyu vermesiyle, 2017 Yılı Evsel Katı Atık Tarifelerine Plan ve Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 535
   KONU : MEVZİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesi 1140 parsele ilişkin sunulan Mevzi İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 534
   KONU : AVAN PROJENİN ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselde kayıtlı taşınmaz için revize edilerek sunulan Avan Proje 1.16. Plan hükmüne göre incelendiğinde, otel bloğunun yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kaldığı ve emsalde %50 artış sağlandığı için uygun olduğuna, parselde turizm tesisi yapılan kısmın dışında kalan alanda yapılacak olan ticari yapıların emsal değeri E=1,40’ı geçmediğinden sunulan Avan Projenin uygun olduğuna, diğer konularda ilgili mevzuat hükümlerine göre İmar Müdürlüğünce incelenerek ruhsat verilmesinin uygun olacağına Nevzat BAHAR ve Berk ÖGE’nin çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın parsellerin ayrılmadığı gerekçesiyle çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 533
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2311 ada 255 ve 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Emsal=0,80 Yençok= 2 kat ve yollardan 5 metre çekilecek şekilde sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 532
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin Berk ÖGE ve Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın planların birbirini tutmadığı gerekçesiyle çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 531
   KONU : MECLİS KARARI DÜZELTME
   KARAR ÖZETİ:Değiştirilen 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 2.23 Hükmünün “2.23. UYGULAMA İMAR PLANINDA KONUT KULLANIMINDAKİ ALANLARDA; 7, 8 VEYA 9 METRELİK YOLDAN CEPHE ALAN TOPLAM PARSEL SAYISININ EN AZ %10’UNDA ZEMİN KATI TİCARET OLARAK TEŞEKKÜL ETMİŞ RUHSATLI YAPI VARSA AYNI YOLDAN CEPHE ALAN PARSELLERDEKİ BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARI DAHİLİNDE RUHSAT PROJESİNDE GÖSTERİLMEK VE KAT YÜKSEKLİĞİNİN 4,00 METREYİ GEÇMEMESİ ŞARTIYLA İSTEĞE BAĞLI OLARAK TİCARİ KULLANIMLARA YER VERİLEBİLİR. UYGULAMA İMAR PLANINDA 10 METRE VE DAHA FAZLA GENİŞLİKTEKİ İMAR YOLUNDAN CEPHE ALAN İMAR PARSELİ NİTELİĞİ TAŞIYAN KONUT ALANI KULLANIMINDAKİ SAHALARA YAPILACAK BİNALARIN ZEMİN KATLARINDA PLANDA BELİRTİLEN YAPILAŞMA ŞARTLARI DAHİLİNDE İSTEĞE BAĞLI OLARAK TİCARİ KULLANIMLARA YER VERİLEBİLİR. BU HÜKÜMDE BELİRTİLEN ŞARTLARI SAĞLAYARAK ZEMİN KATTA TİCARET KULLANIMI YER ALACAK BİNALARIN BODRUM KATLARINDA İÇTEN BAĞLANTILI PİYESLERİ OLABİLİR, BU PİYESLERİN AYRI GİRİŞLERİ OLAMAZ, BİNALARIN ORTAK ALANLARI VE MÜŞTEMİLATLARIYLA İRTİBATLANDIRILAMAZ.” Şeklinde değiştirilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 530
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda Aydoğdu Mahallesi 343 ada 121 nolu parselin bulunduğu park alanının 15.000 m² den büyük park alanlarından olması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğundan reddine, parselin içinden geçen 25 m.lik yolun ( Trabzon Caddesi) Karayollarının sorumluluğunda bulunan yollardan olması sebebiyle reddine, parselin içinden geçen 7 metrelik yolda kalan kısmın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 529
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin sadece ön bahçe mesafelerinde yapılacak olan pergole, kış bahçesi veya sundurma alanı bağlı bulunduğu bağımsız bölüm zemin kat alanını ve bağımsız bölüm sınırını geçmeyecek şekilde, tüm maliklerden muvafakat alınarak, bina cephesinden 5 metre uzaklığı aşmamak ve parsel sınırıyla pergole, kış bahçesi veya sundurma sınırı arasında en az 2 metre mesafe kalmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, yangına dayanıklı hafif malzemeden olmak kaydıyla bitişik mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde karar alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde tüm maliklerden muvafakat alınarak bina dışında onaylı mimari projesinde belirtilen bağımsız bölümüm zemin kattaki ticari alan büyüklüğünü geçmemek kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir, hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Süleymanpaşa Kent Estetik Kurulundan onay alınarak Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde değiştirilerek Ömer Faruk KÜÇÜK’ün red oyuna karşı kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 528
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10689 nolu parselin doğusunda bulunan tescilsiz alan Belediyemiz adına tapulandırıldığında tek başına yapılaşabilir olması ve 10689 parselin de tek başına yapı yapabilir olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 527
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1863 ada 240 nolu parsel İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında bulunduğundan tasarruf hakkı Milli Eğitim Müdürlüğünde olduğundan kamulaştırma talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 526
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 nolu parselin kamulaştırma talebinin Nevzat BAHAR ve Berk ÖGE’nin çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 525
   KONU : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI DENETİM SONUÇLARI
   KARAR ÖZETİ:6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, belediyemizin denetimi sonucunda düzenlenen “2015 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” ile “Sonraki Denetimlerde İzlemeye Alınacak Bulgular”ın 5393 sayılı Belediye Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca 2015 yılı denetim sonuçları Belediye Meclisinde okunarak Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 524
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 4.000.000,00 (DÖRTMİLYON) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 523
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Cemal Nadir Sokak, No:8,10,12,14,16 sayılı yerde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinin bulunduğu taşınmazların içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 521
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 382 parselin bir kısmının İmar Planlarında ‘Yol’ da kalmakta olduğu belirtildiğinden bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 520
   KONU : SATIŞ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 208 ada, 179 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 519
   KONU : ÖYKÜ YARIŞMASI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa İlçesinde yaşayan bir ailenin yaşamından kesitler sunularak unutulmaya yüz tutan geleneklerimizi ve ilçemizin sosyal - kültürel yaşamını tanıtmak, Süleymanpaşa Çocuk Kulübü üyelerine de hediye edilmek amacıyla basılacak resimli öykü kitaplarımız yayımlanmaya değer bulunan her öykü için “1.000TL Telif Ödüllü Öykü Yarışması” düzenlenmesine ve teknik şartnamenin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 518
   KONU : YURT DIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Beaux Ulusal Sanatlar Derneği 08-11 Aralık 2016 tarihlerinde Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek olan Bruno MOİNART resim sergisine davet konulu teklifin geri çekilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 517
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:İlçemiz Ertuğrul Mahallesi hudutlarında bulunan, mevcut ATATÜRK portrelerinin kuzeyinde kalan park alanının isminin, 5393 Sayılı Belediye Kanun 18. Madde (n) fıkrasına dayanılarak, Mustafa Kemal ATATÜRK parkı olarak adlandırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.12.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 516
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 1504 ada 42 parselin tamamının İmar Planlarında ‘ Otopark ‘ alanında kalmakta olduğu belirtildiğinden bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Kasım Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 08.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 515
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ekinde gönderilen belgeler arasında, daha önce Bakanlık ve kurumlar arasında yapılmış olan ilgi yazılar ile Fizibilite Raporunun yer almaması ve gönderilen plan açıklama raporlarının yüzeysel olması sebebiyle detaylı inceleme yapılamamıştır. Planlanan Ro-Ro limanı ile üst ve alt ölçeklerde ulaşım bağlantılarının çözülmemiş olması, ÇED Raporu sürecinin tamamlanmamış olması, Mevcut İmar Planında yer alan yeşil alan ve yol alanlarının azaltılmış olması ve yerine yeni alanların önerilmemiş olması, Önerilen Liman kapasitesinin, beklenen araç miktarının, deniz araçlarına ait trafik çözümlemesinin plan açıklama raporlarında yer almaması, Yolcu ve yük taşımacılığına ait araçların bekleme alanlarına ilişkin çözüm üretilmemesi, Mevcut ve planlanan araç sayısının, mevcut karayolu trafik akışına etkisinin ölçülmemiş olması gibi eksiklikler tespit edilmiştir. Bu sebeple görüş sorulan plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına, Ro-Ro Limanı planlanması fikrinin genel itibariyle şehrimize katkı sağlayacağı ancak yukarıda bahsedilen eksiklikler giderildikten sonra yeniden değerlendirilebileceğine, Nevzat Bahar ve Berk Öge’nin; yukarıdaki belirtilen eksikliklerin Süleymanpaşa Belediyesine ait olmadığı, Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığınca değerlendirilmesinde yarar olacağı ve Belediye Meclisince görüş bildirilmesinin gerek olmadığı şerhiyle, komisyonumuz oy çokluğu ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezai ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 08.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 514
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut planındaki “Park Alanı” kullanımının “Ro-Ro Limanı Ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Belediye Meclisinin görüşünün alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 513
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut planındaki “Park Alanı” kullanımının “Feribot İskelesi Ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 2. Birleşimde görüşülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 512
   KONU : MEVZİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1140 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Mevzii İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 511
   KONU : AVAN PROJENİN ONAJLANMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselde kayıtlı taşınmazın güncel imar durumuna göre revize edilmiş olan Avan Proje Tadilatı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 510
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2311 ada 255 ve 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 509
   KONU : ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Etüt Proje Müdürlüğüne ait sunulan Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 508
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 507
   KONU : MECLİS KARARI DÜZELTME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:05.10.2016 tarih 456 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2.23. Nolu Plan Hükmü Değişikliği Belediye Meclisince komisyon kararına yüksekliğin bozulmaması kaydıyla ibaresinin eklenerek kabul edilmesine karar verilmiş ancak eklenen bu ibare plan hükmünün içinde geçmemektedir. Söz konusu ibare plan hükmü içinde yazılmış olup; “2.23. uygulama imar planında konut kullanımındaki alanlarda; 7, 8 veya 9 metrelik yoldan cephe alan toplam parsel sayısının en az %10’unda zemin katı ticaret olarak teşekkül etmiş ruhsatlı yapı varsa aynı yoldan cephe alan parsellerdeki binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek ve bina yüksekliğinin bozulmaması (asmakat yapılmaması) şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. uygulama imar planında 10 metre ve daha fazla genişlikteki imar yolundan cephe alan imar parseli niteliği taşıyan konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek ve bina yüksekliğinin bozulmaması (asmakat yapılmaması) şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. bu hükümde belirtilen şartları sağlayarak zemin katta ticaret kullanımı yer alacak binaların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir, bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binaların ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Şeklinde değiştirilen 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 2.23 Hükmünün görüşülmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 506
   KONU : KENT KONSEYİ PROJESİ
   KARAR ÖZETİ:06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16/A maddesi “Belediyeler Kent Konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” Denildiğinden, bahse konu yönetmelik maddesi gereğince Süleymanpaşa Kent Konseyinin kanun ve mevzuatlara uygun yapılacak faaliyet ve harcama giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 505
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Doğu – Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent tarafından 18-19-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ta “Yöneticilerin Davranış Profili“ konulu eğitim yapılacaktır. Doğu – Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent tarafından düzenlenen bahse konu eğitime Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 504
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede göç eden ve Tekirdağ ilimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak, protokol imzalama çalışmaları için Kasım ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın ve yazar Ayşe ARMAN’ın Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine geziye katılacak olan kişilerin, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 503
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda Aydoğdu Mahallesi 343 ada 121 nolu parselin imar planında park alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 502
   KONU : ÇOCUK KLULUBÜ BİRİMİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesinde faaliyetlere kurumsal yaklaşım getirmek, çocuk dostu şehir kriterlerinden olan çocuk haklarını yaygınlaştırmak, kurumsallaşmasını sağlamak ve çocukların etkin katılımı konularında ilerleme kaydetmek amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalara başlamış olup,. UNICEF ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin belediyeleri ile gerçekleştirilecek ortak etkinlikleri ve çalışmaları kurumsal bir yapı içerisinde ilerletmek amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde ICC (Uluslararası Çocuk Merkezi) ile koordinasyon ve işbirliği içinde, Çocuk Hakları Birimi kurulmasına, çocuk yoksulluk ve yoksunluğunun azaltılması, temel eğitimi alamamış olan çocuklar için telafi eğitimi sağlanması, caddelerin ve sokakların çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amacıyla, çocuklar için yeterli bütçe ayrılması, gerekli araştırmaların yapılması ve kaynak tahsislerinin arttırılması, hem yetişkinler hem çocuklar arasında çocuk hakları konusunda duyarlılığın arttırılması, çocuklar için spor ve dinlenme etkinlikleri ve tesislerin arttırılması gibi konularda faaliyet gösterecek Çocuk Hakları Birimi kurulmasına ve bu konuda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Ali DÜNDAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 501
   KONU : İPTAL VE İHDAS
   KARAR ÖZETİ:22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair” Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11- (1) Boş Memur Kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadrolarının İptali ve Dolu Kadrolarda Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadrolarının İptali ve Dolu Kadrolarda Derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden ( II) sayılı cetvel Boş Kadro Değişikliği (Memur), (IV) sayılı cetvel Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvelleri doldurulmuş olup, boş kadro değişikliği talebine ilişkin yazı ve eklerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 500
   KONU : GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz Müdürlüklerinden bazılarının kapanması ve yenilerinin açılması sebebiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği güncellenmiş olup, hazırlanan yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 498
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Ücrete tabi işler tarifelerindeki Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine 9.1 Maddesi “Konutlardan alınacak moloz ve cüruf atıkları ücretleri” 9.2 Maddesi “Ticari İşletmelerden alınacak moloz ve cüruf atıkları ücretleri” ifadeleri eklenmiş olup, Ali DARICI Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğünün tarifelerindeki fiyat artışından ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki mesafe ölçüm ücretinin vatandaşın ruhsat başvurusu ile alakalı bir durum olduğundan bunun gereklerinin belediye tarafından yapılması gerektiğinden red kararı vermiştir. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de , Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, ve Ali DARICI’nın red, oylarına karşı Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 497
   KONU : 2017 YILI KATI ATIK TOPLAMA,TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETLENDİRME TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:Ali DARICI tarifelerdeki 4.1.3, 4.1.4, 7.3, 7.4 maddelerine “Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki mülga belde belediyeleri ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanması ifadesi eklenmesi ve 4.1.3 maddelerindeki marketler her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri bulunduğu grupta %1000 civarında bir artışın halkımız nezninde çok tepki göreceği ve ilçemizdeki yol yapım çalışmalarından mağdur olan esnafımızın bir nebzede olsa rahatlatılabileceği düşüncesiyle bu grupla ilgili tarifelerin en uygun şekilde devam etmesi gerektiği kanısıyla bu grupla ilgili tarifeye red kararı vermiştir. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiştir olup, Belediye Meclisince de konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 496
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde, bina dışında en fazla onaylı mimari projesinde belirtilen kapalı alan büyüklüğü kadar bir alan daha kullanmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafetarya, pastane, kıraathane, çayhane vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde karar alınmasına Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de konu hakkında komisyonun çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 495
   KONU : KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda, 263 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan ve 26.09.2016 tarih 3417 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun olduğuna karar verilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de İmar ve Bayındırlık Komisyonda 14 olarak belirtilen parsel numarasının 13 olarak düzeltilerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 494
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu mahallesi 1988 ada 213 parselin imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 493
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 10 ada 8 parselin kendisine satışı talebi ekinde sunulan tapu tahsis belgesi ile güncel tapu kaydı üzerinde belirtilen işgalcinin farklı isimlerde olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği karar ile verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 492
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesinin 22.09.1995 tarih ve 1994 numaralı Tekirdağ Belediyesi Encümen kararına istinaden İmar Planına uygun olarak kamuya terk edilen alanın 04.07.2001 tarihinde onaylanan İmar Planında yapı alanına dönüşmesi sebebi ile yerin tapusunun çıkartılıp bedelsiz devredilmesi talep edildiğinden, 2187 ada 1 parsel ile 662 ada 1 parsel arasında kalan alan parsel numarası olmayan tescilsiz bir alan olması sebebiyle öncelikle Belediyemiz adına parsel numarası çıkarılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 491
   KONU : KAMULAŞIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 10688 ve 10689 nolu parsellerin önünde bulunan arsanın (tescilsiz alan) satın alma talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 490
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselle ilişkin sunulan 04.05.2016 tarih 275 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen Avan Proje Tadilatı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 489
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsellere ilişkin daha önce Uygulama İmar Planı Değişikliği için sunulan talebin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 488
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2561 ada 14 parsele ilişkin daha önce Uygulama İmar Planı Değişikliği için sunulan talebin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 487
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1863 ada 240 nolu parselin imar planında İlköğretim Tesis alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 486
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1465 ada 104 nolu parselin imar planında Kültürel Tesis alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 485
   KONU : TEŞKİLAT YAPISI
   KARAR ÖZETİ:Belediyemizin görev ve yetki alanına giren ve mevzuatla verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen, faaliyet alanlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcısı nitelikte olması mevcut personelin daha verimli hizmet vermesi, hizmetlerde koordinasyon ve bütünlüğün sağlanması amaçlanmış olup, bu nedenle teşkilat organizasyon yapısında değişik yapılması gerektiği sonucuna varıldığından, Emlak İstimlak Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi olmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red, oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 484
   KONU : ATIK TAŞIMA KABUL BELGESİ
   KARAR ÖZETİ:Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından düzenlenen Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesindeki taşıyıcı firmaya ait nakliyede kullanılacak araçların plakalarının yer aldığı kısma araç sayısı sınırlaması getirilmemiştir. Bu durum kaçak dökümü artırarak, denetim yapılmasını zorlaştırmakta olup, belge başına en fazla 10 (on) araç yazılabilir şekilde sınırlandırılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 02.11.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 483
   KONU : ATIK TOPLAMA ALANLARI SAATLERİ
   KARAR ÖZETİ:Hükümet Caddesi üzerinde yer alan işletmelerin ambalaj ve evsel atıklarını gelişigüzel zamanlarda cadde ve kaldırımlara çıkartmalarından dolayı kötü bir görünüm ortaya çıkmakta, ayrıca konuyla ilgili yoğun vatandaş şikayetleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle belirlenen saatlerin (09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00’da saat başlarında olmak üzere) dışında ambalaj ve evsel atıkların kaldırımlara çıkarılmasının yasaklanması ve bu kararın Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine eklenmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Ekim Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 25.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 482
   KONU : 2017 YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ:Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. 2017 Mali yılı bütçe gelirleri 121.500.000TL.olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 13.500.000 TL.borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 135.000.000TL.’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 135.000.000TL.hazırlandığı görülmüştür. 2017 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin 25/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
  • TARİH: 25.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 481
   KONU : 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2017 yılı Performans Programında yatırım giderlerini yetersiz bulduğu gerekçesiyle Abdurrahim KAR red oyu kullanmıştır. Ali DARICI Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine red oyu ve Gerçekleşme oranlarının düşük olacağı gerekçesi ile çekimser oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 25.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 480
   KONU : 2017-2019 SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN GÜNCELLEMESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre 2015 – 2019 yıllarına ait Stratejik Plan hazırlanarak; 24/09/2014 tarih ve 252 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin” 7/2 maddesinde “Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra Stratejik Planın kalan süresi içim güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, Stratejik Planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.” denmektedir. İlgili yönetmeliğe istinaden uygun şekilde 2017- 2019 Stratejik Planının güncellenmesinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 479
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Meclisince “Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. (Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir.) Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde, belediyenin uygun göreceği yere kadar; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane çayhane vb. hizmete yönelik dükkânlara sökülüp takılabilir hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir.’’ Şeklinde karar alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 478
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 477
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2561 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 476
   KONU : 2017 YILI KATI ATIK ÜCRETLENDİRME TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:01.01.2017 tarihi itibariyle uygulanmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 475
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Yavuz Mahallesi Barbaros Yalı mevkii 2564 ada 87 nolu imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış bulunan taşınmazın “Belediye Hizmet Binası” yapılması kaydı ile Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 474
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Kapaklı mevkii sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1988 ada 213 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 473
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2017 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 472
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Ertuğrul Mahallesi tapuda 310 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizce “Tekirdağ Eski Fotoğraflar Müzesi” olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 471
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre 2016 Yılı bütçesi tertibinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde bulunan Temizlik Hizmeti Alım Giderleri tertibine Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan Yol Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri tertibinden aktarma işlemi yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR tarafından yol çalışmalarının hızlanması için ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğünde kalmasının uygun olacağı düşünüldüğü gerekçesiyle red oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 470
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:12-15 Ekim 2016 tarihlerinde Bogota’da gerçekleşecek olan “DÜNYA YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ’ne” ve 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde QUİTO’da gerçekleşecek olan HABİTAT-III toplantılarına Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ ın katılmasına, yol, iaşe, konaklama ve toplantı kayıt ücretlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 469
   KONU : PROJE ORTAKLIĞI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği tarafından 2016 yılı Sosyo – Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan “Mutlu Kentin Gözleri ve Kitapların Sesleri” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuzca ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen 13.019,02 TL tutarındaki eş – finansmanın sağlanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 468
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:İmar Uygulaması sonucu, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Yavuz Mahallesi 531 ada 13 nolu ve 1268 ada 93 nolu arsa vasfındaki taşınmazların “Belediye Hizmet Binası” yapılması kaydı ile Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 467
   KONU : KENT KONSEYİ GENEL KURUL KARARLARI
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Kent Konseyinin 30.06.2016 tarihli genel kurul kararları Kent Konseyi Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 465
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Ülkemizde vuku bulan menfur darbe girişiminin ardından, İlçemizde bulunan bir okulun ismi değiştirilmek suretiyle, Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın isminin verildiği bilgisine ulaşılmış; bu nedenle de mükerrer isimlendirmeden kaçınmak gereği göz önünde bulundurularak, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI tarafından Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın isminin Çınarlı Mahallesindeki bir yere verilmesi isteği gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 464
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parselin satışı talebi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 463
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 1692 ada 113 ve 101 parsellerin yolda kalan kısmı ile ihdas edilecek kısmının takas edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 462
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 963 sayılı kararı gereği, Aydoğdu mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nın kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 461
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355, 3370 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 460
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde bulunan 18 adet park alanına ( kamu eline geçmemiş olan parseller; Barbaros: 3292, 1120, 4049, 782, 662 parseller, Kumbağ: 68, 491, 1302 parseller) yapılması planlanan Basınç Düşürücü Trafoların Uygulama İmar Planlarına Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı olarak işlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Tekliflerinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI tarafından bahse konu taşınmazların kamu yararına geçmemiş mallar olduğu gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 459
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan, 68 ada 57 parselin tamamı yolda kaldığından parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 458
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 35 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 457
   KONU : İHDAS VE TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan bahse konu 162,163 ve 164 parsellerin yolda kalan kısımlarıyla, 162 parselin ihdas edilecek kısmının takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 456
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan hükümlerinden 2.23 maddesinin “2.23. Uygulama İmar Planında Konut kullanımındaki alanlarda, 7, 8 veya 9 metrelik yoldan cephe alan toplam parsel sayısının en az %10’unda zemin katı ticaret olarak teşekkül etmiş ruhsatlı yapı varsa aynı yoldan cephe alan parsellerdeki binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. Uygulama imar planında 10 metre ve daha fazla genişlikteki imar yolundan cephe alan imar parseli niteliği taşıyan konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. Bu hükümde belirtilen şartları sağlayarak zemin katta ticaret kullanımı yer alacak binaların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir, bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binaların ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Şeklinde değiştirilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararına yüksekliğin bozulmaması kaydıyla ibaresinin eklenerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 455
   KONU : AVAN PROJENİN ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 454
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1270 ada 6 nolu parsel kendi başına yapılaşabilir bir parsel olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 453
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan 3026 ada 321 parsel ile 3027 ada 324 parselin takas talebinin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin yapılmasının oybirliği ile reddine, takas talebinin bedeli mukabilinde yapılmasına Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR tarafından bahse konu taşınmazların ayrı ayrı değerlendirilip işlem yapılması düşünüldüğü gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 452
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu mahallesinde bulunan 1763 ada 503 parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 451
   KONU : AVAN PROJENİN ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan tapuda 2312 ada 260 parsel ve 2312 ada 258 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı ile talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 450
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI NOTLARI
   KARAR ÖZETİ:04.07.2001 tarih 92 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanmış olan Tekirdağ İli 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 1.18. maddesi’nin Plan Hükümlerinden kaldırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 449
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan, 2387 ada 201 ve 246 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla ihdas edilecek bölümün takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 448
   KONU : 2017 YILI BÜTÇESİ
   KARAR ÖZETİ:2017 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığından konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 447
   KONU : 2017 YILI PERFORMENS PROGRAMI
   KARAR ÖZETİ:5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2017 yılı Performans Programı hazırlanmış olup, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 446
   KONU : 2017-2019 SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ PLAN GÜNCELLEMESİ
   KARAR ÖZETİ:2017 – 2019 yıllarına kapsayan Stratejik Planı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 7/2 maddesine istinaden Stratejik Plan güncellemeye uygun olarak hazırlandığından konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 445
   KONU : GERİ ÇEKME TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine ilişkin alınan 01.07.2016 tarih ve 347 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itirazın geri çekilme talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 444
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 306, 309 ve 310 nolu adaların konumlandığı bölge kentsel sit alanının içinde bulunan, mimarisi ile dikkat çeken tescilli yapıların yoğun olduğu bölge olması sebebi ile ve 306,309 ve 310 nolu adaları ve cephe aldıkları sokakları kapsayan alanın sağlıklaştırılması, yeniden işlevlendirilmesi ve bölgedeki fiziksel ve sosyal yapılanmaya örnek teşkil etmesi amacı ile bir proje hazırlandığı 22.09.2016 tarih ve 9567 sayılı İmar İşleri Müdürlüğünün yazısında belirtildiğinden, hazırlanan proje kapsamında söz konusu 306, 309 ve 310 nolu adaların hazırlanan proje ve kamulaştırma gerekçeleri doğrultusunda kamulaştırmasının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 443
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesinin 22.09.1995 tarih ve 1994 numaralı Tekirdağ Belediyesi Encümen kararına istinaden İmar Planına uygun olarak kamuya terk edilen alanın 04.07.2001 tarihinde onaylanan İmar Planında yapı alanına dönüşmesi sebebi ile yerin tapusunun çıkartılıp bedelsiz devredilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 442
   KONU : GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 05.10.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 441
   KONU : SERAP ÖNDER MUTLUGİLLER ÇİZİM BEDELİ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap DELİORMAN’a çizim başına 3.000,00TL olmak üzere toplamda 6 çizim için 18.000,00TL ödenmesi konusunda 01.06.2016 tarihinde belediye meclisinde görüşülerek karar alınmıştır. Ancak; Serap DELİORMAN’ın evlilik dolayısıyla soyadının “ÖNDER” olarak değişmiş olması nedeniyle Serap ÖNDER adına ödemenin yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Eylül Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 440
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:15 Temmuz 2016 gecesi meydana gelen, birlik ve beraberliğimize, ülkemizdeki kardeşlik iklimine, ülkemizin istikrarına ve kalkınmasına göz diken Terör Örgütlerinin tümüne karşı yürütülen mücadelede yaşamını yitiren ve 15 Temmuzda milli irademize sahip çıkma adına şehit olan vatandaşlarımız ile, 15 Temmuz gecesi hainlerin milletten gasp ettikleri jete, tanka ve silahlara karşı büyük bir vakar ile iman dolu göğüslerini siper eden, 24 gün boyunca demokrasi meydanlarında geceli, gündüzlü nöbet tutan, ülkemiz demokrasisine müdahale edilemeyeceğini ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu bir kez daha ispatlayan yüce Türk Milleti’nin fedakarlığı ve vatanseverliğinin hatırası olarak, İlçemiz Köprübaşı Meydanı’na (Tekira AVM önü) “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı’’ adı verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 439
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:15 Temmuz 2016 günü devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü yok etmeye ve anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs eden Fettullah terör örgütünün saldırılarına karşı onurlu mücadele verip, şehit olan Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın aziz hatırasının ilelebet yaşatılması için Süleymanpaşa Belediyesine ait herhangi, bir kamu alanına ’15 Temmuz Şehidi Münür ALKAN’ isminin verilmesi talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 438
   KONU : NAKİT KREDİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 3.000.000,00 (ÜÇMİLYON) TL kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 437
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede göç eden ve Tekirdağ İlimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşmeler yapmak, protokol imzalama çalışmaları için Eylül ve Ekim ayları içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT, Hukuk İşleri Müdür Vekili Av. Merve DÖKMEN SERİN ve yazar Ayşe ARMAN’ın iki günü geçmemek üzere Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine, Geziye katılacak olan kişilerin, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 436
   KONU : BEDELSİZ DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yağcı Mahallesi 340.700,00m2 yüzölçümlü şahıs merası vasfındaki 225 parselde Süleymanpaşa Belediyesine ait 1/8 oranındaki (42.587,50 m2)’lik hissenin tamamının TESKİ Genel Müdürlüğüne bedelli-bedelsiz tahsisi yada takası için görüşmelerde bulunma ve protokol imzalama konusunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 435
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibine tapu tahsis belgesine istinaden 10 ada 8 parsel’in kendisine satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 434
   KONU : UYGULAMA İMAR PLAN NOTU
   KARAR ÖZETİ:04.07.2001 tarih 92 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanmış olan Tekirdağ İli 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 1.18. maddesi “1.18. Planda Bitişik Düzen Konut ve Ticaret Bölgelerinde, Tek Parça Olarak İmar Adasının En Az ¼ Büyüklüğüne Sahip Taşınmazlarda 5 / A–7 / 4 Yapılaşma Şartları Dâhilinde Ayrık Nizamda Uygulama Yapılabilir. “ şeklinde olup bu plan notunun şehircilik koşulları ve ilkelerine göre yeniden görüşülmesi talep edilen konunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 433
   KONU : İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi 1692 ada 113 ve 101 parsellerin ve oluşan ihdas parselinin yol ile takas edilerek tevhidi yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 432
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 963 sayılı kararı gereği hazırlanan Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve Kentsel Dönüşüm Alanı ve Sınırı’nın kaldırılması amacıyla hazırlanıp sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 431
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355, 3370 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 430
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu, Barbaros ve Kumbağ mahalleleri içerisinde bulunan 18 adet park alanına ( kamu eline geçmemiş olan parseller; Barbaros: 3292, 1120, 4049, 782, 662 parseller, Kumbağ: 68, 491, 1302 parseller) yapılması planlanan Basınç Düşürücü Trafoların Uygulama İmar Planlarına Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı olarak işlenmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği Tekliflerinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyona havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 429
   KONU : BAĞIŞ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca bebek emzirme ve bakım kabinleri projesinin hayata geçirilmesi ve belediyemize bağışlanmak istenen emzirme ve bakım kabininin kabul edilmesi için Sosyal Yardım Bağış Sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem EŞKİNAT ‘a imza yetkisinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 428
   KONU : YETKİ VERİLMESİ
   KARAR ÖZETİ:“2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan “Süleymanpaşa İlçesi Modern Serada Çiçekçilik Örnek Uygulama Alanı” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 189.076,04 TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında, proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Muhasebe Yetkilisi Hasan YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 427
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi Selvili Mescit Çıkmazı Sokak 21 pafta, 68 ada, 57 parselde bulunan toplam 406,90 m2 arsanın ½ hissesi maliki arsanın tamamından yol geçeceğinden yolda kalan hissesini uzlaşmalı olarak satmak istediğinden kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 426
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 35 parsele ilişkin 11.05.2016 tarih 638 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 425
   KONU : BAĞIŞ
   KARAR ÖZETİ:Onur Işıl Otomotiv Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti isimli firmanın belediyemize şartsız bağışlamak istediği 1 adet Honda PCX 125 aracın kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 424
   KONU : İHDAS VE TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi 1956 ada 162, 163 ve 164 parsellerde ihdas-takas-yola-terk-tevhit işlemlerinin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 422
   KONU : ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR TEKNİK KLAVUZU
   KARAR ÖZETİ:Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, söz konusu kılavuzda yer alan düzenlemelerin yerindeliği teyit edilmiş, her türden engellinin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması hususunun önemi kabul edilmiş ve netice olarak, bahse konu Teknik Kılavuz ve içeriğinin, ilgili konularda Belediyemiz birimlerine yapılacak başvuruların sahiplerine, tavsiye niteliğinde, iletilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 421
   KONU : MCLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 42 ve 45 nolu parsellerin maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parsellerin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 42 ve 45 parseller 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 420
   KONU : 18. MADDE UYGULAMAS VE KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 1047 ada 27 parselin bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasıyla yapılan düzenlemeye göre DOP %40’ı aşan kısmın kamulaştırılarak bedelinin ödenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 419
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 47 parsel maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parselin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 47 parsel 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı; M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyları ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 418
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan, 192 ada 39 parsel maliki tarafından 18. Madde uygulama sınırı dışında bulunan bu parselin uygulama sınırı içerisine alınması istenmektedir ancak söz konusu 192 ada 39 parsel 10.03.2015 tarih 253 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 1 inci 5 (beş) Yıllık Yatırım ve Kamulaştırma Planına alınmış olduğundan talebin reddine Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı, M.Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Volkan Berkay ÇAKIR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın kabul oyuyla komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 417
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:04.07.2001 tarihinde onaylanan imar planında; 18. Madde İmar uygulamaları dışında kalan ticari alanlarda, zemin katta işyeri yapılması şartıyla normal katlarda konut veya ticaret amaçlı yapı yapabilme imkanının tercihli hale getirilmesi talebi incelenmiş olup, ticaret fonksiyonlu alanlarda yapılan binaların normal katlarında konut kullanımına izin verilmesi nüfus yoğunluğunu arttıracak ve mevcut donatı miktarı artan nüfusun gereksinimlerini karşılayamayacaktır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14. Maddenin 3 fıkrasının c bendinde “Ticaret+Konut, Turizm+Ticaret+Konut gibi konut da yapılabilen karma kullanım alanlarında konut veya yüksek nitelikli konut yapılabilmesi için konutun ihtiyacı olan sosyal ve teknik alt yapı ve donatı alanlarının konut kullanımının getireceği nüfus yoğunluğu üzerinden hesap edilerek bu alana hizmet verecek şekilde ayrılmış olması şarttır.” İfadesi yer almakta olup ticari fonksiyonlu alanlarda konut kullanımına izin verildiği takdirde gerekli donatı alanının da ayrılması gerekeceği ve Mevcut Uygulama İmar Planında bu şekilde yapılacak bir değişiklikle artacak nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının ayrılması mümkün olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın komisyon kararının reddi yönünde oy kullanmalarına karşı, M. Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER ve Volkan Berkay ÇAKIR komisyon kararının kabulü yönünde oy kullanmış olup, Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 416
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, Ova Mevkii Askeri Kamp bitişiğindeki Vatan Caddesinde bulunan 2085 nolu parselin mülkiyeti Hazineye ait olup daha önce terki talep edilmiş ancak 08.07.2015 tarih 4518 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ile terki uygun görülmemiş ve 15.10.2015 tarih 6423 sayılı Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü yazısında 2085 parsel ile ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün kamp eğitim merkezi yapılması amacı ile tahsis talebinin bulunduğu bildirilmiş olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 415
   KONU : PLAN NOTU EKLENMESİ
   KARAR ÖZETİ:Teklif edilen plan notunun Tekirdağ İli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Hükümlerine “2.26. Minimum yapılaşma şartlarını sağlamayan mevcut parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır ancak ikili veya üçlü blok yapılması gerektiği durumlarda, daha uygun çözüm yolları bulmak amacıyla birkaç dar parseli birlikte değerlendirerek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak düzenden uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen minimum bina cephesinden az olmamak kaydıyla işlem yapılabilir.” Şeklinde eklenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 414
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 211 ada 105 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 413
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1146 ada 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 412
   KONU : KAMULAŞTIMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan, Tapuda 1819 ada 1 parselin yolda kalan kısmının ve 1006 ada 1 parselin tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 411
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 282 ada 1 parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 410
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 409
   KONU : AVAN PROJE TADİLATI ONAYI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 408
   KONU : ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR TEKNİK KLAVUZU
   KARAR ÖZETİ:Konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, söz konusu kılavuzda yer alan düzenlemelerin yerindeliği teyit edilmiş, her türden engellinin yaşamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması hususunun önemi kabul edilmiş ve netice olarak, bahse konu Teknik Kılavuz ve içeriğinin, ilgili konularda Belediyemiz birimlerine yapılacak başvuruların sahiplerine, tavsiye niteliğinde, iletilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 407
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, 218 ada 13 nolu parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 406
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan 1713 nolu parsel imar planında Spor Alanında bulunmakta olup Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 405
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros mahallesinde bulunan ve tapuda, 1595 ve 5696 nolu parsellerin yolda kalan kısımlarıyla, oluşacak ihdas parselinin takasının uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
   Karar No: 404
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda; 554 ada 55 parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu adadaki 29 nolu parselin komşu parsellerinde binalar olması, adadaki 32, 34, 35, 26, 57 nolu parsellerde ruhsatlı bina bulunması ve 29 parselin cephe alabilmesi için tevhit olma durumunun belirsiz olması sebebiyle takasın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 403
   KONU : NORM KADRO İHDASI
   KARAR ÖZETİ:22/05/2016 tarih ve 29719 sayılı Resmi Gazetede “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yayınlanan yönetmelikte Norm Kadro Standartları Cetvellerinde değişiklik yapıldığından, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının yer aldığı C12 grubu cetveller içerisinde değişiklik yapılmıştır. Yasal gerekçelere uygun olarak yönetmelik eki Diğer Müdürler normunda yapılan artış gereği (III) sayılı listeden Arşiv Müdürü ve Tarımsal Hizmetler Müdürü normu belirlenmiştir. Ayrıca önceki yıllarda 22 müdürlük ismi belirlenmesi gerekirken ( 1) müdürlük normu eksik belirlenmiştir. Eksik belirlenen müdürlük normu içinde Halkla İlişkiler Müdürü normu belirlenmiş olup; İlgili Yönetmeliğe göre Diğer Müdürler grubundan 3 adet kadronun ihdasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 402
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, 244,25m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 1270 ada 6 nolu parselin satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 401
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, 2.900,00m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 951 nolu parselin satın alınma talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 400
   KONU : KOMBİNE TARAFTAR KARTI
   KARAR ÖZETİ:Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içerisinde daha fazla yer alabilmeleri ve toplumsal olaylara dahil olabilmeleri amacıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan Engelli rehabilitasyon projeleri kapsamında 150 adet Tekirdağspor kombine kart alımına, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüklerinin bütçesinde uygun bütçe tertibi bulunmadığından bahse konu kart alımının Özel Kalem Müdürlüğünce yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 399
   KONU : ARAÇ ALIMI
   KARAR ÖZETİ:Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmalarımızda kullanılmak üzere, N1 Sınıfı çift kabin 4X4 arazi aracının alınmasına ve T Cetveline işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 398
   KONU : NORM KADROLARIN TESPİTİ
   KARAR ÖZETİ:Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’in ekli cetvellerinde Belediyemizin içinde bulunduğu C12 grubu için 22/05/2016 tarih ve 29719 Resmi Gazetede yayımlanan Norm Kadrolara ek olarak Diğer Müdürler 15 adet iken 17 adet olarak, Norm Kadro toplamı 427 adetten 429 adete göre düzenlenmiş olup, Diğer Müdürler grubundan 2 adet kadronun ihdasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 397
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 3026 ada 323,324 ve 404 nolu parsellerin malikleri, mevcut imar planına göre mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin 3026 ada 323 ve 404 parsellerle tevhid şartı bulunduğu bu nedenle; 3027 ada 324 parsel ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere takas işlemi yapılması talep ettiğinden, söz konusu Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 3026 ada 321 parselin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin 3026 ada 323 ve 404 nolu parseller ile tevhid edilmek üzere 3027 ada 324 parsel ile takas talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 396
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 395
   KONU : 18.MADDE UYGULAMASI VE KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 1047 ada 27 parselin bulunduğu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamasına göre düzenleme yapılmış olup, DOP %40’ı aştığından kamulaştırılacak kısım ile ilgili Belediye Meclis Kararı alınması gerektiğinden talep edilen işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 394
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 1763 ada 503 parsel yol genişletme alanı içerisinde kaldığından parselin kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 393
   KONU : RODOSTOBİKE BİSİKLET ŞENLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediyesi olarak, bisiklet sporuna ve sporcusuna verilen önemi arttırmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla 25 Eylül 2016 Pazar günü sahil dolgu alan ve Naip mahallesi arasında ring oluşturacak şekilde gerçekleşecek “İki Teker Bize Yeter” sloganıyla halka açık “RODOSTOBİKE Bisiklet Şenliği” düzenlenmesine, bisiklet şenliğinin düzenlenmesi, forma plaket ödül vb… alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden, şenlikle ilgili diğer alımların ve görevlerin ilgili müdürlükler tarafından yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 392
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 391
   KONU : MECLİS KARARINA İTİRAZ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde Uygulama Sınırının İmar Planlarına işlenmesi amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediyesinin 01.06.2016 tarih ve 333 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 15.06.2016 tarih ve 860 sayılı Kararları ile onaylanmış olup bu plan değişikliğine itiraz edildiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 390
   KONU : AVAN PROJE
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan tapuda 2312 ada 260 parsel ve 2312 ada 258 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Avan Projelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 389
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait, Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi 2215,00m2 yüzölçümlü tarla vasıflı 2297 ada 123 nolu parselde aktif olarak kullanılan su deposu bulunduğundan, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce parselin bedelsiz olarak devri talep edilmekte olup, söz konusu parselin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun da görüşü alınarak su deposu olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir yada takas işlemlerini gerçekleştirmek üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 388
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 371 ada 7 ve 8 nolu imar planında park alanında bulunan parsellerin % 3 ciro ile 5 yıl süreliğine çay bahçesi ve büfe olarak işletmek için Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. verilmesine, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI’nın çekimser, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı, M. Ekrem EŞKİNAT, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Deniz TANER, Gülferah GÜRAL, Ömer Faruk KÜÇÜK, İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR, Ali Tunç SAYGUN, Edibe AKÇAKAYA, Veysel KAPLAN, Ergün GÜLERYÜZ, Alpay KUTAL, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın kabul oyuyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 387
   KONU : ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ:5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine gereğince 2016 yılında uygulanacak tarifeler 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. İlgi tarifede, Kurban satış yerlerinin su gideri, elektrik gideri ve temizlik hizmetlerine istinaden Üreticilerden alınacak ücret belirlenmediğinden, Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 8-nci maddesine eklenmek üzere; 8-4- Küçükbaş hayvan satışı yapılan 25m2’lik açık alanda: 20,00TL. 8-5- Büyükbaş hayvan satışı yapılan yerden hayvan adedi başına: 1,00TL. ücret alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 386
   KONU : İHDAS-TAKAS-İFRAZ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi 2387 ada 201 ve 246 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla ihdas edilecek bölümün takası ile oluşan alanın bu parseller ile tevhit edilmesi talep edilmektedir. Takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 07.09.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 385
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Uygulama İmar Planı gereği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre ihdas ile oluşturularak bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken veya önceden var olup da bitişik parsele tevhit yapılmak üzere satışı gereken, 50m2 (dahil) kadar tek başına inşaat yapmaya elverişli olmayan Belediyemiz parsellerinin, Belediye Encümeni tarafından satışlarının yapılabilmesi için Belediye Meclisince yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

  Ağustos Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 05.08.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 357
   KONU : DOĞALGAZ MÜRACAAT TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası çerçevesinde İlçe ve Belediye sınırlarımız genişlemiştir. Genişleyen İlçe ve Belediye sınırlarımız içerisindeki bütün yeni bölgelerde; 1- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’nin dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine, 2- Dağıtım bölgesinin genişletilmesi prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken, aynı kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek hareket edilmesine, 3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin; a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine gecikmeksizin izin verileceğine, b) Süleymanpaşa İlçesinde dağıtım şebekesi yapım çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğine, c) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesi ve yapılacak iş ve işlemler konusunda Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.

  Temmuz Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 384
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesinde yer alan ekli krokide gösterilen Değirmenaltı Caddesi’nin isminin değiştirilerek Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN adının verilmesi konusundaki önergenin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 383
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ:Sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından taahhüt edilen Mutlukent Esenlik Hiz. A.Ş.’nin resmi makamlarda temsili için gerekli olan yetkinin, belediye meclis üyelerimizden İlhan İMRAK ve Gönül DİNÇER’e verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 382
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: 04.07.2001 tarihinde onaylanan imar planında; 18. Madde İmar uygulamaları dışında kalan ticari alanlarda, zemin katta işyeri yapılması şartıyla normal katlarda konut veya ticaret amaçlı yapı yapabilme imkanının tercihli hale getirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 381
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Kumbağ Mahallesi, Ova Mevkii Askeri Kamp bitişiğindeki Vatan Caddesinde bulunan 2085 parsel numaralı taşınmazın imarı belediyemize ait spor alanı gözükmektedir. Bu mahalledeki vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için belediyemiz tarafından spor tesisi ve sosyal yaşam alanı olarak düzenlenmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 380
   KONU : PARK İSMİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 41 parselin kuzeyinde kalan park alanına ‘ÖĞRETMENLER PARKI’ isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 379
   KONU : 2016 ÜCRETE TABİ İŞLER DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı kararı ile kabul edilen 2016 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 6.1.b maddesinde yer alan İmar Durumları ile ilgili kısma “6360 sayılı kanun ile Köyden Mahalleye dönüşen yerlerde Köy Yerleşik Alanı dışında yer alan, Mevzii İmar Planı bulunan ve ruhsat almış olan yerler dışındaki parseller hariç” şeklinde not eklenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 378
   KONU : PLAN NOTU EKLENMESİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Hükümlerine “Minimum yapılaşma şartlarını sağlamayan mevcut parsellerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine uyulacaktır ancak ikili veya üçlü blok yapılması gerektiği durumlarda, daha uygun çözüm yolları bulmak amacıyla birkaç dar parseli birlikte değerlendirerek o yer için tespit edilen yapı karakterine uyacak düzenden uzaklaşmamak üzere bina cepheleri toplamı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenen minimum bina cephesinden az olmamak kaydıyla işlem yapılabilir.” Hükmünün eklenmesi isteği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 377
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Topolovgrad Belediyesi, Belediyemizi şehirlerinde düzenlenen Gençlik Günü Kutlamalarına davet etmiştir. Bahse konu olan kutlamaya, 11-12-13 Ağustos 2016 tarihlerinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk Kulübü Korosu üyeleri ( UMAY AKINCI ,DURU AKINCI, IRMAK TULACILAR, DOĞA AFRA ATAÇ, IRMAK ÇUBUKÇU, NİSAN EZGİ KARAKAYA, SUDE AYSEL, BERKE GÜLERYÜZ, SERCAN ERAT, RANA NİL EKER, BARAN DENİZ KÜÇÜKERDEM, İBRAHİM CEM YILDIRIM, JASMİN DOROTHY ROACH, HASAN ALP ÇİZEN, SELİN ÇİFTÇİ, MELİS ERKAN, ECENAZ MERİH, SERHAN AKSÖYLER, MEHMET ÇINAR YILMAZ, ZEHRA DEMİRHAN) ile Koro Hocası Ertan ERKAN, Keman Öğretmeni Sinem GÜNGÖRMEZ, Akordiyon Öğretmeni Emine Esin SAYIM ve görevli olarak belediye hizmet personelleri Ayşe Miray PEHLİVAN, Öznur KOÇ, Memur Arda ALTINKARADAĞ’ın kutlamaya katılmasına ve geziye katılanların yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına, hizmet pasaportlarının çıkartılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 376
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 211 ada, 105 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Yol’da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması isteği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 375
   KONU : YÖNETMELİK
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi ile Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde personelin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği taslağının Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 374
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1146 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 373
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde bulunan, Tapuda 1819 Ada 1 nolu parsel ve 1006 Ada 1 Parselin İmar Planlarında Park ve yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 372
   KONU : PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli genelinde mevcut sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılama işlemlerini gerçekleştirmeleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince uygun yere ihtiyaç duyulduğu ve bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesince, Belediyemiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinin kullanılması konusunda karşılıklı yapılacak protokol için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT‘a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 371
   KONU : HİSSE DEVRİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının hissedar olduğu Yağcı Mahallesi 225 nolu 340.700,00m2 yüzölçümlü şahıs merası vasfındaki 1/8 oranında (42.587,50 m2) hissenin 10.000,00m2’lik kısmının TESKİ Genel Müdürlüğüne bedelsiz devri konusunda görüşmeler yapmaya ve protokol imzalamaya Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 370
   KONU : DEVİR
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parselde bulunan tarihi binada belediyemizce “Çalgı Yapım Atölyesi” kurulması için bahse konu taşınmazın Belediyemize bedelsiz devrinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 369
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 282 Ada 1 nolu Parselin İmar Planlarında Belediye Hizmet alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 368
   KONU : T CETVELİ
   KARAR ÖZETİ:Fen işleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere 1 Adet 30 ton kapasiteli Paletli Ekskavatör alınması için 1 Adet 30 ton kapasiteli Ekskavatör’ün T Cetveli’ne işlenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 367
   KONU : TAŞIT ALIMI
   KARAR ÖZETİ: 06.04.2016 tarih ve 199 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere İş Makinası ve Araç Parkı alınması talebindeki Asfalt Robotu’nun alınmasının iptal edilerek, yerine Belediyemizin daha acil ihtiyacı olduğu düşünülen 1 adet 30 ton kapasiteli Ekskavatör alınmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 366
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: 01-02-03-04 Ağustos 2016 tarihlerinde Almanya’nın Bayreuth şehrinde düzenlenecek olan, Bayreuth Festivaline Belediyemiz davet edilmiştir. Belirtilen tarihlerdeki Festivale Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT, Tekirdağ eski Valisi Enver SALİHOĞLU, sanatçı Candan ERÇETİN, sanatçı Kemal KÜÇÜK ve tercüman Mennan YILDIRIM’ın katılmalarına, Festivale katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına, 9 ret ve 5 çekimser oya karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 365
   KONU : SARIKAMIŞ ASKER HEYKELİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için belediyemize ait bütün park alanları incelenmiş ve heykelin Hürriyet Mahallesi 59 pafta, 1047 ada, 85 parseldeki park alanına yapılmasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 363
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması talebinin kabulüne ve söz konusu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğin de, komisyonumuzca hazırlanmış şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 çekimser oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 362
   KONU : ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR TEKNİK KLAVUZU
   KARAR ÖZETİ:Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 361
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 10714 parselin kuzeyinde bulunan ve krokisinde A ile gösterilen ihdas parselinin tevhit şartı ile 10714 parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 360
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde yer alan ve tapuda, 383,384,385,386 ve 1042 parsellere ait 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave İmar Planı teklifinin doğusunda bulunan 7 metrelik yoldan çekme mesafesinin 5 metre olacak şekilde değiştirilerek onaylanmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 çekimser oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 359
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda, 338 parselin imar planında park ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 358
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda, 449 ada 15 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 357
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda, 727 ada içerisindeki park alanındaki trafo yeri ile ilgili sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep sahibinin kendine ait olmayan bir parsele ilişkin bir plan değişikliği teklifi yapması, değişiklik teklifinin kamuya ait olan bir park alanına ilişkin olması ve park alanının azaltılması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 356
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 630 Ada 2,3 ve 4 parseller 01.10.2014 tarih 277 sayılı Meclis Kararı ve 01.10.2014 tarih 307 sayılı Meclis Kararı ile kamulaştırma programına alınmış olduğundan söz konusu taleple ilgili yeniden karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 355
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3287 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 354
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 353
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, tapuda 218 ada 17 parsel tek başına yapılaşabilecek bir parsel olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 352
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ: 02.12.2015 tarih 507 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinde Meclis Kararına TAKS 0,40’ı aşmamak koşulu ile kabul edilmiştir yazılmış olmasına rağmen 06.05.2016 tarih E.4264 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunda pafta üzerinde TAKS yazılmamış olduğundan belirtilen TAKS değerinin geçerli olmadığı belirtildiğinden, söz konusu rapor doğrultusunda 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine uygulama imar planına “TAKS:0,40” yazılmasına Nevzat Bahar’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 14 çekimser oya karşı, 15 kabul oyla komisyon kararına oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 351
   KONU : KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan ve 10.05.2016 tarih ve 3215 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun görülen 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 350
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2662 ada 1 parsel imar planında Sağlık Tesisi Alanında kalmakta olup söz konusu alanla ilgili Belediyemizin bir yatırımı bulunmamakta ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 21 maddesine göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 349
   KONU : İFRAZ-SATIŞ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1026 ada 75 parselin ifraz olduktan sonra folyede ‘C’ ile gösterilen parçasının 1026 ada 79 parsele satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 348
   KONU : AVAN PROJE TADİLATI ONAYI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 347
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı dışında kalan 101 ve 110 parsellerin güneydoğusundan geçen ve mevcut imar planında kuzeydeki 20 metrelik yola bağlantı sağlayan 15 ve 10 metrelik yolların plan değişikliği ile 20 metrelik yol ile bağlantısının kapatılması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 346
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ–Malkara Devlet Yolu’nun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1/1000 Ölçekli Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karayolu Geçişi için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği öncesinde söz konusu alanda alt geçit yapılmış olduğu ve mevcut duruma göre planların uyumlaştırılması için 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yapıldığı görülmüş, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin de Nazım İmar Planı doğrultusunda kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 kabul oya karşı, 19 red oyla komisyon kararının ve talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 345
   KONU : ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR TEKNİK KLAVUZU
   KARAR ÖZETİ: Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlanması ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 344
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 2445 ada 1 parsel imar planında Resmi Kurum Alanında bulunmakta ve Resmi Kurum Alanlarının ilgili idaresi tarafından kamulaştırılacağından ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ayrıca kamulaştırma yapılana kadar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine, 2444 ada 1 parsel imar planında Spor Alanında bulunmakta ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 343
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih E.17526 sayılı yazısında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesi gereğince açık otopark yapma görevi Büyükşehir Belediyelerine verildiğinden, imar planında otopark alanında bulunan 2241 ada 363 parselin kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde olduğu belirtilmiş olduğundan talebin reddine, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Resmi Kurum Alanında kalan kısımlarının ilgili idare tarafından kamulaştırılacağından ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin bu alanla ilgili herhangi bir yatırımı bulunmadığından ayrıca kamulaştırma yapılana kadar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi’ne göre yapı yapılabileceğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 342
   KONU : 2016 MALİ YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ
   KARAR ÖZETİ: Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı kararı ile kabul edilen, 2016 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesi’ndeki 5.3 Yol Kotu Tutanak Belgesi için İlçe Merkezi dışındaki Köy Tüzel Kişiliği sona erip Mahalleye dönüşen Köylerde %50 indirimli olarak uygulanmasının iptal edilerek, İlçe Merkezi dışındaki Köy Tüzel Kişiliği sona erip Mahalleye dönüşen Köylerde Yol Kotu Tutanağı Ücreti alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 341
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda; 218 ada 13 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 340
   KONU : RODOSTO CUP PROTOKOL
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında 21–24 Temmuz 2016 tarihleri arasında “II.Rodosto Cup Yelken Yarışması” düzenlenmesi planlandığından etkinliğin düzenlenmesi ve yarışma ile ilgili düzenlenecek protokollerin imza yetkisinin Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 339
   KONU : KİRALAMA
   KARAR ÖZETİ:Mülkiyeti Belediyemize ait olan ekli listede yer alan 267 parça tarla, bağ ve bahçe vasfındaki taşınmazların 4 (dört) yıl süre ile kiralanmasının uygunluğuna, kiralama işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 338
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1713 nolu parselin İmar Planlarında Spor alanında kalması sebebi ile taşınmazının kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 337
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ: Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre 2016 Yılı bütçesinden tertibi bulunan Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri ödeneğinin yetersiz olması nedeniyle Etüt Proje Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüklerinin ilgili bütçe kalemlerinden aktarma işlemi yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince 9 red oya karşı, 20 kabul oyla oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 336
   KONU : TAKAS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1595 ve 5696 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla oluşacak ihdas parselinin takası talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 335
   KONU : İFRAZ-İHDAS-TAKAS-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda; 554 ada 55 parselde kayıtlı taşınmazın bitişiğindeki ihdas edilecek alanın taşınmazın yolda kalan alanıyla takası ve kalan parçanın parselle tevhit işlemi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.07.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
   Karar No: 334
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair alınan mahkeme kararının uygulanarak, 03.12.2014 tarih ve 434 sayılı Meclis Kararın iptaline, konunun görüşülmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

  Haziran Ayı Meclis Kararları

  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 333
   KONU : 18. MADDE UYGULAMASI SINIRI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi sınırlarında yer alan İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. Madde uygulama sınırının yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi hakkında alınan 03.06.2015 tarih 303 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, revize edilen 18. Madde uygulama sınırının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede 9 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 332
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1771 ada 157 parsel numarasında kayıtlı Cami Alanı ve Arsası niteliğindeki boş arsaya cami yapılması istenmekte olup caminin kıbleye doğru çevrilerek inşaa edilmesi gerektiğinden Mevcut Uygulama İmar Planındaki çekme mesafelerinin değiştirilmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifindeki plan notunun kaldırılarak, ön bahçe mesafesinin 5 metre yan bahçe mesafelerinin 3 metre ve arka bahçe mesafesinin 5 metre olmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 331
   KONU : İHDAS-TEVHİT-SATIŞ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 10714 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeyinde kalan alanın ihdası ve 10714 parsele tevhiden satışı talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 330
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi 383,384,385,386 ve 1042 parsellere ait 1/1000 ölçekli revizyon ve ilave imar planı teklifinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 329
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 338 nolu parselin imar planında park alanında kalması sebebiyle kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 328
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden cetvelde belirtilen Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Tertibine, İş Makinesi Kiralama Giderleri Tertibinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 327
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 326
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda, 727 ada içerisindeki park alanındaki trafo yeri ile ilgili sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 325
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 630 Ada 2,3 ve 4 Parsellerin İmar Planlarında ‘ Park Alanı’nda ‘ kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parsellerle trampa edilmesi talep edilmiş olup, 01.10.2014 tarih ve 277 sayılı Meclis Kararı ve 01.10.2014 tarih ve 307 sayılı Meclis Kararı alınmıştır. Alınmış olan Meclis Kararlarına istinaden bahse konu parsellerin imara açılması veya Kamulaştırma programına alınmasına ya da trampa işleminin yapılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 324
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3287 parsel numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 323
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI NOTU DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları’nın 2.23 Maddesinin Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 322
   KONU : TAHSİS
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesinde bulunan eski belediye binasından 2016 yılı yaygın kültürel eğitim faaliyetleri planı çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce açılacak olan ‘‘cicim dokuma kursu’’ için süreli olarak yer tahsisi yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 321
   KONU : SATIŞ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan, Tapuda 216 ada, 16 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın bedeli karşılığında satışı talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 320
   KONU : ÖDENEK AKTARILMASI
   KARAR ÖZETİ:Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Metal Ürünü Alımları Tertibine, Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Tertibinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 319
   KONU : TAŞIT ALIMI
   KARAR ÖZETİ:Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce uygulanmakta olan ‘’Evde Bakım Temizlik Hizmetleri’’ projesinde kullanılmak üzere 1 adet Uzun Şase Kamyonet (BB Van) N1 sınıfı Motor hacmi en az 1600 cm3 ve en az 5 EURO sınıfında motor hacmi en az 4 silindirli ve Commonrail enjeksiyonlu motor, Turbo Dizel ve intercooler sistemine sahip, en az 100 HP ve üzerinde motor gücü ve en az 290 Nm maksimum Tork, hidrolik direksiyon, ABS+EBD sistemi beyaz (opak) rengine sahip ve koltuk sayısı (sürücü dahil) 5 olan özelliklere sahip kamyonet alınmasına, belirtilen aracın 237 sayılı taşıt kanunun 10.Maddesine (EK cümle :03/07/2015 5393/85mb) göre 2016 yılı satın alma programına alınması ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 318
   KONU : OLGUN KART TALEBİ
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve Engelli Kartı bulunan vatandaşlarımıza Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tanıtım kartı düzenlenmesi ve kart sahiplerinin Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından işletilen çay bahçelerinden 65 (altmış beş) yaş üstü vatandaşlarımıza sağlanan olgun kart imkanlarından Belediye bütçesinden karşılanması şartı ile yararlandırılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 317
   KONU : İÇKİLİ YER BÖLGESİ
   KARAR ÖZETİ:İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Zümrüt Çayı Sokak, No:2/A sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması ile ilgili talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 316
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ:Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine taraf Devletler 9. Toplantısı 14-16 Haziran 2016 tarihlerinde New York’ta yapılacak olan toplantıya, Dünya Engelliler Birliği Türkiye’de tek ve örnek Belediye olan kurumumuzu davet etmiştir. Gerçekleştirilecek olan toplantıya Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR ’ın katılmalarına ve 10-16 Haziran 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu seyahatin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna, 5 ret oya karşılık Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 315
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 06.05.2016 tarih ve E.4264 sayılı yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve 02.12.2015 tarih ve 507 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla ve 09.02.2016 tarih ve 204 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği paftası üzerinde, plan açıklama raporunda veya plan notlarında “TAKS 0,40 aşmamak şartı” ifadesi yer almadığı, meclis kararında yer alan ancak plana işlenmemiş bir hükmün geçerli olmadığı gerekçesiyle plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Hükümlerinin 26. Maddesinin 5. ve 7. Fıkralarına aykırı olduğu belirtilmiş olduğundan, konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 314
   KONU : BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Zabıta Müdürlüğünün Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’ne ilave olarak; “120- a) Oda tasdikli fiyat tarifesini, işyerinde herkesin görebileceği yere asmak mecburidir. b) Oda tasdikli fiyat tarifesinde belirtilen fiyat üzerinde satış yaparak fahiş fiyat uygulamak yasaktır.” Maddesinin eklenmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 313
   KONU : YURTDIŞI GEZİSİ
   KARAR ÖZETİ: Belediyemizin kültür etkinlikleri kapsamında ilçemizde yaşayan ve Balkanlardan göç yoluyla gelen halkımızın geldikleri köyleri ziyaret etmeleri amacıyla (2 gün 1 gece) Yunanistan Bulgaristan ve Makedonya ülkelerine dört (4) sefer halinde gezi düzenlenecek olan gezilerin giderlerinin (konaklama, iaşe vb…) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçe kaleminden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 312
   KONU : KORUMA AMAÇLI NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan ve 10.05.2016 tarih 3215 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla uygun görülen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Değişikliği’ nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 311
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2662 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında Sağlık Tesis Alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 310
   KONU : İFRAZ-SATIŞ-TEVHİT
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Tapuda 1026 ada, 75 nolu parselde kayıtlı Belediyemize ait taşınmazın ifraz olduktan sonra bir parçasının 1026 ada 79 parsele satışı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 309
   KONU : ÇOCUK KULUBÜ
   KARAR ÖZETİ:Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde etkinlik ve faaliyetlerinin devamının sağlanması adına oluşumu tamamlanan Süleymanpaşa Çocuk Kulübünün kurulumunun kabulü ile birim faaliyeti olarak tanımlanabilecek bu kulübün işlerlik kurallarının Başkanlık Oluru ile tespitinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 308
   KONU : SARIKAMIŞ ASKER HEYKELİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine Sarıkamış Asker Heykelinin yapılması için belediyemize ait bütün park alanları Kültür Komisyonunca incelenmiş ve heykelin Gündoğdu Mahallesi G19A01B3A pafta ve park 9 parseldeki park alanına yapılmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 307
   KONU : ÖNERGE
   KARAR ÖZETİ: Süleymanpaşa genelinde hemşehrilik bilincinin oluşumu ve gelişimini sağlamak belediye hizmetlerine ve hizmetlerin yürütülmesine katılımın sağlanması amacıyla mahallelerde yerel konseyler kurulması ve bu konseylerin çalışma esaslarını düzenleyerek yönetmelik hazırlanması konusunda verilen önerge ile belirtilen çalışmaların planlanması ve hukuki temel olarak hazırlanması gerekli olan yönetmeliğin hazırlanması süreci devam etmekte olduğundan; bu süreçte, konu ile ilgili daha önce çalışma yapmış olan Belediyelerin ilgili birimlerinden de görüş ve öneri alınması süreci de sürmekte olduğundan, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 304
   KONU : ENGELLİLER İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR TEKNİK KLAVUZU
   KARAR ÖZETİ:Engelliler için teknik standartlar USTAD 2011: 2015 Çevre ve Yapı Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılaması için ilgili şartların yerine getirilmesine destek sağlamakta olup, gerçekleştirilecek çalışmalar ve neticede hazırlanacak olan yönetmeliğe esas teşkil edecek görüş ve önerilerin toplanarak değerlendirme süreci devam ettiğinden, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 303
   KONU : AVAN PROJENİN ONAYLANMASI
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 302
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 2312 ada 125-124-107-121-18-183 nolu parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü 03.05.2007 tarihli Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı Yerleşime Uygunluk Haritasında Önlemli Alan-3 olarak gösterilmiş olduğu ve yapılaşmaya uygun olduğundan, söz konusu ada bütünü için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 301
   KONU : TALEP
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1321 ada 9 parsel ve 1321 ada 322 parselin arasındaki 98m²’lik mükerrer alandaki iki mülkiyet sahibinin aynı alanda hak sahibi olması sebebiyle konuyla ilgili Belediye Meclisince karar alınmasına yer olmadığından reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede 5 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 300
   KONU : MAHKEME KARARI
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 3292 parsel numarasında kayıtlı taşınmazla ilgili 2016/237 Karar Numaralı Tekirdağ İdare Mahkemesi kararı doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 3292 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu kısmın iptaline İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 299
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99-100-105-2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 298
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 263 ada 13 parselde kayıtlı taşınmaza trafo alanı yapılması için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 297
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 2537 nolu 2537 parselin bir kısmı Belediye (Hürriyet) caddesinde bulunduğu ve bu caddenin sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde bulunması sebebiyle reddine, bir kısmının Ortaöğretim Alanında kalması ve bu alanın sorumluluğunun Milli Eğitim Müdürlüğü’nde olması sebebiyle reddine, parselin diğer 10 metrelik yollarda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 296
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ:Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan 1917 ada 79 parsel, 111 ada 3 ve 4 parsel ve Kumbağ Mahallesi G18B15D1B paftasında yer alan tescilsiz Park alanında trafo yapmak için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 295
   KONU : KAMULAŞTIRMA
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tapuda 1169 nolu parsel kadastral haritada tescilsiz alan olarak görülmekte olup 1169 sayılı bir parsel bulunmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 294
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Madenler Mevkiinde bulunan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının revize edilen sınırının plana işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
  • TARİH: 01.06.2016
   BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
   Karar No: 293
   KONU : UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
   KARAR ÖZETİ: Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Tekirdağ–Malkara Devlet Yolunun Yenibağlar Kavşağı, Belediyemiz sorumluluğundaki imarlı sahalardan geçmekte olup imar planları ile yol güzargahı ve kamulaştırma planlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırla