Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Detayda Belirtilmiş Taşınmazların Kiralama İlanı
Duyuru Tarihi: 02.08.2022

 İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Madde 1 –Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (üç) süre ile kiraya verilecektir. 

Madde 2-Taşınmazın adresi,  niteliği, aylık tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (Yüzde Üç)’tür.

Madde 5- Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde Altı)’dır.

Madde 6- Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıda belgeleri yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.1- İstekli; gerçek kişi olması halinde, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)

7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)


Not: Kiralanacak taşınmazlar tablosunda 4. Sırada yer alan Karacakılavuz Mahallesi 3501. Sokak No:3 adresinde bulunan Halı Saha, Çay Bahçesi ve Büfenin kiralanması ihalesine katılmak için 7. Madde yer alan belgelere ek olarak İşletme konusunda Halı Saha olan bir yeri en az 5 (beş) yıl süre ile çalıştırdığına dair belge sunmak zorundadır.


Madde 8- Taşınmazlara ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Sıra

Adres

Niteliği

Kiralanacak Alan

 (m²)

1 Aylık

Tahmin Edilen Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)


İhale Tarih ve Saati

1

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Altınova Mahallesi, Dilaralı Sokak, No:13

Çay Bahçesi

Kapalı Alan: 25,00 m2 

Açık Alan: 650,00 m2


      1000,00 TL   

1080,00 TL


09.08.2022

14:15

2

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Hürriyet Mahallesi, Müjgan Kalelioğlu Caddesi, No:2/1

Çay Bahçesi

Kapalı Alan: 20,00 m2 

Açık Alan: 2750,00 m2


         1000,00 TL

1080,00 TL


09.08.2022

14:30

3

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Işıklar Mahallesi, 3207. Sokak, No:13/1

Kahvehane

48,00 m2 


      350,00 TL   

378,00 TL


09.08.2022

14:45

4

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 3501. Sokak No:3 

Halı Saha, Çay Bahçesi ve Büfe

1.Yapı: 172,35 m2
2.Yapı: 153,33 m2
3. Yapı: 153,53 m2
4.Yapı: 26,77 m2

Açık Alan: 10.329,08 m2

1500,00 TL

1620,00 TL


09/08/2022

15:00

5

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi Yerebatan Sokak No:1 

Büfe

37,00

570,00 TL

615,60


09/08/2022

15:15

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020