Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Eylül Ayı meclis toplantısını 06 Eylül 2022 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 01.09.2022

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

        Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2022 Yılı Eylül Ayı meclis toplantısını 06 Eylül 2022 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.

 

 

 

 

            Cüneyt YÜKSEL             Belediye Başkanı                       

GÜNDEM                                                     :

 

1-  07 Temmuz 2022 gün ve 31889  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No:7414 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim  Bütçe Kanunu ile Bağlı Çetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 2022 Yılı İçin Ödenen Aylık Maktu Fazla Çalışma  Ücreti 667,00TL’den yeniden düzenleme ile 2022 yılının  diğer yarısı için 1.080.00TL çıkarılmıştır.” ücretlerinin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak  Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin  01  Temmuz 2022  dahil  ödenmesi doğrultusunda karar alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

2-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 360 ada 151 parsel üzerinde yer alan Trafo Alanının 2387 ada 425 parselin güneyinde yer alan park alanı içerisine taşınması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-Marmara Belediye Başkanlığının 04.08.2022 tarih ve 30702447-105.04-3818 sayılı yazısı ekinde  kardeş şehir talebi ile ilgili 28.07.2022 tarih ve 9/1 sayılı Meclis Kararı Belediyemize gönderilmiştir. Bahse konu talebin değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi ( p ) bendi gereği Süleymanpaşa Belediyemiz ve Marmara Belediyesi arasında eşgüdüm sağlamak, deneyim paylaşımını gerçekleştirmek, dayanışma duygusunu pekiştirmek ve karşılıklı yardımlaşma ile ilgili çalışmalar yürütülmek amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulması için konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

4-Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile Ankara Mamak Belediyesi arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, karşılıklı kültürel dayanışmayı sağlamak, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas (Değirmenaltı) Mahallesi, 146 ada 2 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 adanın kuzeyinde bulunan dinlenme alanı içerisine trafo yeri işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

 

 

7-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi

Şube Müdürlüğü' nün 25.02.2022 tarih ve 127430 sayılı yazısı ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1568 ada 1 parsel sayılı 2.385,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “SosyoKültürel Tesis, Taziye Evi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerinde kullanılmak” amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devredilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediye Meclisi' nin 01.03.2022 tarih ve 95 sayılı kararı ile "31.12.2022 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince projesinin hazırlanarak inşaata başlanması şartı ile ön tahsisinin kabulüne 31.12.2022 tarihinde kadar projenin hazırlanıp inşaata başlanmaması durumunda talebe konu iş ve işlemler Süleymanpaşa Belediyesince gerçekleştirilecek olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yönünden alınan kararın geçersiz sayılmasına" karar verilmiştir. Ancak belediye mülklerinde ön tahsis işlemi olmadığından alınan kararın "tahsis olarak kabulüne" şeklinde revize edilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.07.2022 tarih ve 956 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 104 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

9- İlçemiz, Kınıklar Mahallesi hudutlarında Kadastro Müdürlüğünce gerçekleştirilen 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun  22/a çalışmaları sonucunda tescilsiz durumdaki Muhtarlık ve Toplantı salonunun bulunduğu yer 119 ada 4 parsel olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tescil olmuştur. Sehven yapılan bu hatanın düzeltilmesi için bahse konu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınması hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10- Belediye Meclisinin Temmuz ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

11- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020