Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2022 Yılı Ekim Ayı meclis toplantısını 04 Ekim 2022 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 29.09.2022

 GÜNDEM                                                        :

 

1-  5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2023 Yılı Performans Programının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

2- Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2023 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin, 2023 Mali Yılında uygulanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

4-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi, 2039 ada 14 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 192 ada 21 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 593,50 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında yol ve park alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu park alanı 15.000,00m2' nin üzerinde olduğundan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği'nin Park Alanları başlıklı 8. maddesinde "Büyükşehir Belediyesi sınırlarında kalan 15.000,00m2 ve üzeri parklar Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda kalan alanların kamulaştırma, yapım, bakım ve onarımı ile temizliğinden Büyükşehir Belediyesi sorumludur." denildiğinden kamulaştırma sorumluluğu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesindedir. Taşınmazın uygulama imar planında "yol" alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- Belediye Meclisinin Eylül ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

7-Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020