Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi 967 ada 6 parsel, 1868 ada 223 parsel, 1869 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar ile Barbaros Mahallesi 2547 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapıların hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.
Duyuru Tarihi: 25.11.2022

İLAN

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1 –Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi 967 ada 6 parsel, 1868 ada 223 parsel, 1869 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar ile Barbaros Mahallesi 2547 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapıların hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2-Taşınmazın adresi,  tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ertuğrul MahallesiYazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 100,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alması mecburidir.

Madde 5-Kesin teminat bedeli, ihale bedeli üzerinden baz alınarak  % 6 (YüzdeAltı)’sı olarak hesaplanır.

Madde 6- İhaleler, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Madde 7-Hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi ihalesine katılacaklar, 05.12.2022 tarih ve 17:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7.1-İstekli; gerçek kişi olması halinde,yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.8- Yıkımı yapacak olan yüklenicinin 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Ve Kayıtlarının Tutulması hakkındaki yönetmeliğe göre yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası almış ve uygun sınıfta yeterliliğe sahip olmak zorunludur.

7.9-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 7.8 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Madde 8- Taşınmazlara ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

Sıra

                                                 İşin Adı

İşin Tahmini Bedeli

 (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarih ve Saati

1

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu (Çınarlı) Mahallesi 967 ada 6 parsel, 1868 ada 223 parsel, 1869 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar ile Barbaros Mahallesi 2547 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan yapıların hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırma işi,

464.558,64 TL

13.936,75 TL

06.12.2022

15:20

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020