Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2023 Yılı Ocak Ayı meclis toplantısını 03 Ocak 2023 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 30.12.2022

GÜNDEM

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde ‘’Belediye Meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırıldığı günde toplanır’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2023 yılında Belediye Meclisinin her ayın ilk haftası içerisinde hangi gün toplanacağının belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasında ‘’Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’’ denilmektedir. Bu maddeye istinaden 2023 yılında Belediye Meclisinin tatil ayının tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 7. fıkrasına göre; “Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere Belediye Meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir.” denildiğinden; Bu maddeye istinaden Belediye Başkan Yardımcılarına verilecek aylık ödeneğin tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.    

 

4-5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesinde; İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisi, her Ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur denildiğinden, 2023 yılı için denetim komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.    

 

5-5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir denildiğinden; Bu maddeye istinaden huzur hakkı ücretinin tespit edilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

                                                 

6- Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi, Hasan Ağa Caddesi üzerinde bulunan 1780 parselin sahibi olduğu rahmetli babası "Avukat Altan ÖZSOY"’un bu parsel çevresindeki çam ağaçlarını ekip, bakımını yaptığını, babasının hatırasını yaşatmak için; isminin Değirmenaltı Mahallesinde bulunan "Hasan Ağa Caddesi"ne verilmesi ve "Kızıl Sokak" isminin de rahmetli kızkardeşi "Dilek ÖZSOY" olarak değiştirilmesi talep ettiğinden konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7-Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Tekirdağ Şube Başkanlığı 12.12.2022 tarihli dilekçesinde 3713-2330 Sayılı Kanuna tabi Şehit ve Gazilerimizin isimlerinin yaşatılması için ilçemizde yapılan ya da yapılacak olan çocuk parklarına ve sokaklara şehit ve gazilerimizin isimlerinin verilmesini  talep edildiğinden konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

                                     

8-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 114 ada 5 sayılı parsele dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.07.2020 tarih ve 566 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

9- Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 11.06.2020 tarih ve 182 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.07.2020 tarih ve 625 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

10-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami (Eskicami) Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 07.07.2020 tarih ve 195 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 12.08.2020 tarih ve 812 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

11-İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi sınırlarında bulunan Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında yer alan bölgede; Trakyada Turizm alanında ön plana çıkarmayı hedeflediğimiz İlçemizin tanıtımına katkı sağlanması, kıyı şeridinin ve denizlerin vatandaşlarımız tarafından daha etkin kullanılması ve kıyılarımızın görsel olarak iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla tekne bağlama ve halkın günlük rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması için iskele yapılması konusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nden kullanım izni ve tahsis alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun belediye meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

12-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyinde yer alan tescilsiz park alanına trafo konulması amacıyla sunulan ve 01.09.2020 tarih ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.10.2020 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.    

 

13-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında,  07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 889 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.  

 

14-Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısında,  07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 888 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. 

 

15- Belediye Meclisinin Aralık ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

16- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020