Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik
Duyuru Tarihi: 30.12.2022

T.C.
TEKİRDAĞ BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI

Karar No                  :1845

Karar Tarihi           :14/12/2022

Karar Dönem           :2022/Aralık

Birleşim/Oturum    :1/1

Evrak Tarihi            :08/11/2022

Evrak No                 :204474

Talep Eden Birim    :Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Konu                         :ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ

 

KARAR

TALEP:

          Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının 08.11.2022 tarih ve 204474 sayılı yazısı ile; 2023 yılı Evsel Katı Atık Taşıma, Toplama ve Bertaraf ücretlerine esas olmak üzere konut ve OSB atık ücretlerine ilişkin Evsel Katı Atık Taşıma, Toplama ve Bertaraf ücret tarifelerinin belirlenebilmesi için meclis gündemine alınması talep edilmektedir.

          Konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi talep edilmektedir.

KOMİSYON RAPORU:

          "Talep; Komisyonumuzda görüşülmüş olup; 2023 yılı Evsel Katı Atık Taşıma, Toplama ve Bertaraf ücretlerine esas olmak üzere konutlara ilişkin Evsel Katı Atık Taşıma, Toplama ve Bertaraf ücret tarifelerinin komisyonumuzca düzenlendiği şekliyle kabulüne, OSB'lere ilişkin ücretlerin işyerleri ile birlikte daha sonra belirlenmesine oybirliği ile karar verildi."

          Konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

          Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyon Raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 14 Aralık 2022 tarihli toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.

KARAR:

          Plan ve Bütçe Komisyon Raporu; Komisyondan geldiği şekliyle oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Kadir ALBAYRAK

Değer KARA

Gökay KELEŞOĞLU

Büyükşehir Belediye ve Meclis Başkanı

Katip

Katip

 

2022 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TAŞIMA VE BERTARAFI ÜCRET TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA RAPORU 2 (KONUT)

 

 • Amaç

Bu çalışmanın amacı; 27/10/2014 tarihinde Çevre Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan “Atıksu Altyapı ve Evsel Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelik” ve  “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” hükümlerine uygun olarak; Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğümüz tarafından, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından belirlenecek olan “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertarafı Ücret Tarifesi”ne esas teşkil etmek üzere 2022 yılı toplama taşıma ve evsel katı atık bertaraf maliyetlerinin ve bu maliyetler çerçevesinde hesaplanan ücret tarifelerinin meclis gündemine sunulmak üzere oluşturulmasıdır.

 • Kapsam

Hizmetin kapsamı; Katı Atık Yönetimi(KAY)’dir. Bir evsel katı atık idaresinin atık üreticilerine sağladığı tüm hizmetler katı atık yönetim (KAY) sistemine ait farklı süreçlerden (Toplama, Taşıma ve Bertaraf) oluşmaktadır. Tam maliyet esasına göre toplam sistem maliyeti hesaplanırken sağlanan her bir hizmetin maliyeti toplama dahil edilir. Bununla birlikte sistemin tam maliyeti atık üreticisinin hizmet aldığı sistem süreçlerine göre hesaplanır ve dağıtılır.

Bu raporun kapsamında konutlara ait hesapları ve bunların dağıtımı yer almaktadır.

 • Yasal Dayanak
 • 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesi, 11 inci fıkrası;”Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.”
 • 27/10/2010 tarih ve 27742 R.G. sayılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi, 1 inci fıkrası;”Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesisleri ile evsel katı atık bertaraf tesislerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletilmesi, kapatılması ve izlenmesi, bu tesislerle ilgili olarak verilen tüm hizmetleri karşılayabilecek tam maliyet esaslı tarifelerin; atıksu altyapı yönetimleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından belirlenmesi, ayarlanması ve uygulanması yoluyla çevresel altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır.”
 • Çevre ve Orman Bakanlığı “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz”
 • Raporun hazırlanmasında 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükümleri, Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemeler ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzdaki açıklamalar esas alınmıştır.
 • Tanımlar

                Bu çalışmanın uygulanmasında;

 1. Tam Maliyet esaslı tarife: Evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini,
 2. Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişileri,
 3. Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanacağı ilkesini,
 4. Toplam sistem maliyetini: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri,
 5. Ücret:26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği çevre temizlik vergisi ile aynı kanun 87 nci maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 sayılı kanun 13 üncü maddesi uyarınca alına kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödenmesi gereken parasal değeri,
 6. Abone :Su ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek tüzel kişiyi

      ifade eder.

 • İlkeler

                Sürdürülebilir evsel katı atık hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla tarifelerin belirlenmesinde ;

 1. Toplam sistem maliyetinin tarifelere yansıtılması,
 2. Tarifelerin kirleten öder ilkesine göre belirlenmesi,

     esastır.

 • Maliyet Analizleri ve Hesaplama Tabloları

 

                Tarife belirlemesi yapılacak olan konutlar için il geneli 11 ilçe için ayrı ayrı olmak üzere; 2022 yılına ait abone türleri, toplam abone sayıları ve toplam kullanılan su miktarlarına ait bilgiler ile TESKİ tarafından su faturaları içinde tahakkuk ve tahsil edilerek aktarılan konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) tahakkuk bilgileri TESKİ’den, çöp sahalarına kabul edilen katı atık, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları gelirlerine ait bilgiler Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğümüz ile ilgili şube müdürlüklerimizden, İlçe Belediyeleri tarafından Emlak Vergileri ile birlikte toplanan ÇTV Tahakkuk tutarları bilgileri de İlçe Belediyeleri’nden alınmıştır.

                Giderlere ait veriler cari yıla (2022 yılı) ait veriler baz alınmıştır. TESKİ'den, İlçe Belediyeleri'nden ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’müzden alınan veriler,  ait oldukları gün veya ay baz alınarak 1 yıllık verilere dönüştürülmüş ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır.

                27/10/2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi gazetede Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 13. Maddesi doğrultusunda “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertarafı Ücret Tarifesi”; 11 ilçe belediyesinden evsel katı atık toplama taşıma hizmetine yönelik belediye personel maliyetleri, belediye araçları tamir bakım maliyeti, belediye araçları yakıt maliyeti, müteahhitlik hizmet alımı maliyetleri, diğer maliyetler , amortisman maliyetleri ve 11 İlçe tarafından katı atıkların getirilerek tarafımızca depolanmak suretiyle bertaraf edildiği katı atık depolama sahaları işletme ve aktarma alanlarının kurulumu ve bu işle ilgili diğer bütün yatırım maliyetlerinin amortisman hesaplarına dayalı olarak çıkarılmış yıllık yatırım giderlerini içeren 2022 yılı toplam sistem maliyetinden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun Mükerrer 44 üncü maddesi hükmü gereği alınmakta olan çevre temizlik vergisi gelirleri çıkartılmak suretiyle belirlenmiştir.

Tarifelerin oluşturulmasında konut unsuru dikkate alınmıştır.İl genelindeki işyeri sayılarının tespitinde kullanılacak verilerin, ilçe belediyelerinin kayıtlarında farklı uygulamalar olması ve tam maliyetin dağıtımında kullanılacak olan bina gruplarındaki farklılık kaynaklı yaşanan güçlükler nedeniyle sanayi tesisleri ve işyeri hesaplama çalışmaları devam etmektedir.

 1. Konutlar;
  1. Su abonesi olan konutlar harcadıkları m3 su bedeline göre değişken tarife üzerinden,
  2. Su abonesi olmayan konutlar konut başına belirlenecek sabit tarife üzerinden ücretlendirilmişlerdir.     
 • Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tahakkuk Tahsilatına İlişkin Usul ve Esaslar

        27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Faturalandırma başlıklı  22 - (1) maddesi; “Atıksu ve evsel katı atık hizmetlerine ait ücretlendirme yapılan hizmetin karşılığı olarak müstakilen, düzenli aralıklarla su faturaları üzerinden yapılır.” hükmü doğrultusunda;

1-Konutlar için belirlenen “Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücreti”,Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) tarafından su faturaları içinde aylık olarak tahsil edilerek toplama taşıma ücretinin tamamı ilgili ilçe belediyesi hesabına aktarılır.

2-Su aboneliği bulunan konutlardan Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti, TL/m3 su bedeli üzerinden su faturaları içinde ayrı bir tarife ile TESKİ tarafından tahakkuk ve tahsil edilir.

3-Su aboneliği bulunmayan konutlarda; tarife hesaplamalarında abone sayısına göre belirlenen yıllık Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücretinin mükellefleri Büyükşehir Belediyesi tarafından tespit edilerek,bunlara ait ücretler Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tahakkuk ettirilmek suretiyle 31 Aralık 2023 tarihine kadar tahsil edilir.

4-Su abonesi olmayıp atıksu abonesi olan konutlardan Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Ücreti,   TL/m3 su bedeli üzerinden su faturaları içinde ayrı bir tarife ile TESKİ tarafından tahakkuk ve tahsil edilir, İlçe Belediyelerine aktarılır.

5- 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanuna göre Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak Katma Değer Vergisi oranı %18 olarak belirlenmesinden dolayı, Evsel Katı Atık Bedeli bir hizmet kapsamında değerlendirileceğinden Katma Değer Vergisi oranı %18 olarak uygulanmıştır.

6-Konutlarda su faturası dönemi içinde su tüketimi olmayan abonelerden Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücreti tahsil edilmeyecektir.

7-Vadesinde ödenmeyen Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücretleri için yasal gecikme zammı alınacaktır. Ücretlerin son ödeme tarihleri; su faturaları ile yapılacak tahsilatlarda fatura son ödeme tarihi, diğer tahsilatlarda ise 31/12/2023 tarihi sonuna kadardır.

8- Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet; su abonesi olan konutlarda aboneliğin başladığı ve sona erdiği tarihlerde, diğerlerinde ise bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden ayın başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir.

9- Danıştay Ondördüncü Dairesi'nin 2013/7503 Esas, 2015/1087 Karar nolu kararı ile; “abone “ tarifinin hem su, hem atıksu hem de katı atık hizmetlerinden yararlanan kişiyi ifade ettiği; su hizmetlerinden yararlanan abonenin atıksu üreteceğinin de tabii olduğu, suyun kullanılmasının ve atıksuyun meydana gelmesinin hayatın olağan akışı içinde, o yerde yaşamsal fonksiyonlar olduğunun ve bunun sonucunda katı atık üretiminin de olacağının kabulünü gerektirmektedir. Böylece su, atıksu ve katı atık hizmetlerinden faydalanan ve/veya faydalanacak gerçek ve tüzel kişilerin idareyle yapacakları abonelik sözleşmesi uyarınca, idarece atıksu ve katı atık yönetim sistemi ücreti tarifelerinin “kirleten öder” ilkesi uyarınca belirlenerek, su faturaları üzerinden tahsil edilebileceği, dolayısıyla su aboneliği sözleşmesinin olmasının yeterli olduğu sonucuna varılmıştır.” Kararı verilmiş olup, TESKİ ile abonelik sözleşmesi yapmış olanlar27.10.2010 tarih 27742 sayılı R.G’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12 inci maddesinde belirtilen sözleşmeyi yapmış sayılır.

10-27.10.2010 tarih ve 27742 Resmi Gazete sayılı “Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in Halkın Bilgilendirilmesi başlıklı 23. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda;  yukarıda belirtilen ücret tarifeleri kesinleşen meclis kararımızı müteakip yapılacak halkın bilgilendirilmesinden sonra uygulanmaya başlanacaktır.

 

 

 

 

 

BELEDİYE ADI

 

Net Toplam Sistem Maliyeti 

(TL/YIL)

(KDV DAHİL)

 

 

Konut Su Tüketim Miktarı m3/YIL

 

 

 

Konut

Abone Sayısı

2022 Yılında

Uygulanan

Birim Bedel 

(KDV DAHİL)

Teklif 2023 Yılı Birim Bedeli (KDV DAHİL)

Kabul Edilen 2023 Yılı Birim Bedeli  (KDV

DAHİL)

 

 

 

Kabul Edilene Göre Toplanması Gereken Toplam Konut Bedeli (TL/YIL)

(KDV DAHİL)

Değişken Tarife (TL/m3)

(KDV DAHİL)

 

Su Abonesi Olmayan (TL/AY) (KDV DAHİL)

 

Değişken Tarife (TL/m3)

(KDV DAHİL)

 

Su Abonesi Olmayan (TL/AY) (KDV DAHİL)

 

Değişken Tarife (TL/m3)

(KDV DAHİL)

 

Su Abonesi Olmayan (TL/AY) (KDV DAHİL)

TBB

0,00

0

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÇERKEZKÖY

68.116.186,95

6.362.755

67.273

1,58

18,96

3,48

41,76

3,48

41,76

22.142.386,24

ÇORLU

65.808.446,98

10.638.244

113.710

1,45

17,40

3,10

37,20

3,10

37,20

32.978.556,40

ERGENE

11.284.421,33

2.560.553

25.293

1,18

14,16

1,77

21,24

1,77

21,24

4.532.179,40

HAYRABOLU

8.049.254,81

1.559.072

13.723

1,70

20,39

3,10

37,20

3,10

37,20

4.833.123,20

KAPAKLI

65.827.395,40

4.239.552

46.398

1,48

17,76

3,75

45,00

3,75

45,00

15.898.320,00

MALKARA

11.647.840,29

2.506.667

26.097

1,50

18,01

2,75

33,00

2,75

33,00

6.893.333,33

MARMARAEREĞLİSİ

12.912.020,68

2.054.519

30.132

1,49

17,84

1,90

22,80

1,90

22,80

3.903.585,47

MURATLI

4.829.906,76

1.249.021

12.991

1,21

14,52

2,50

30,00

2,50

30,00

3.122.553,33

SARAY

8.706.427,46

2.214.344

23.703

1,50

18,00

2,75

33,00

2,75

33,00

6.089.446,00

SÜLEYMANPAŞA

46.272.983,90

9.116.039

104.149

1,48

17,76

3,28

39,36

3,28

39,36

29.900.606,83

ŞARKÖY

7.088.756,32

1.865.767

36.207

1,41

16,92

2,58

30,96

2,58

30,96

4.813.678,00

TOPLAM

310.543.640,88

44.366.532

499.676

 

 

 

 

 

 

135.107.768,20

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020