Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 10 (On) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.
Duyuru Tarihi: 17.02.2023

 MADDE 1- İHALE KONUSU:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen 10 (On) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaktır.

 

MADDE 2- İHALENİN YERİ VE ZAMANI:

İhale, 28/02/2023 tarihine tesadüf eden Salı günü gerçekleştirilecektir. Satılacak taşınmazların aşağıda ki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilmiştir.

Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.

 

MADDE 3 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanlar, şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nden alması mecburidir.

 İhaleye katılmak isteyenler,  aşağıdaki belgeleri 28/02/2023 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11:30’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

A) Gerçek kişilerden:

1.     Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. 

2.     Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3.     Noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti. 

4.     Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5.     Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,

6.     Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı.

 

B) Tüzel Kişilerden:

1.     İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti,

2.     Tebligat için Türkiye’ de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)

3.     Noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti. 

4.     Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacakların, noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri aslı ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış suretleri.

5.     Geçici teminat mektubu veya makbuzu aslı,

6.     Şartname ve eklerinin satın alındığını gösterir belge aslı,

 

C) Ortak girişim olması halinde: Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

 

 

 

SIRA NO

 

MAHALLE

 

ADA

 

PARSEL

 

YÜZÖLÇÜM

(m2)

 

NİTELİK

TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ

(TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

(TL)

İHALE SAATİ

1

ÇANAKÇI

102

11

4.170,28

TARLA

179.322,04

5.379,66

13:50

2

GENERLİ

 

258

11.100,00

TARLA

388.500,00

11.655,00

14:00

3

GENERLİ

 

96

9.850,00

TARLA

492.500,00

14.775,00

14:10

4

IŞIKLAR

162

22

24.941,73

TARLA

1.247.086,50

37.412,60

14:20

5

NUSRATLI

 

243

14.600,00

TARLA

1.635.200,00

49.056,00

14:30

6

ORMANLI

117

12

5.008,13

TARLA

200.325,20

6.009,76

14:40

7

ORTACA

102

26

15.535,83

TARLA

745.719,84

22.371,60

14:50

8

YAVUZ

969

110

349,55

ARSA

6.117.125,00

183.513,75

15:00

9

KARAEVLİ

 

1600

633,31

ARSA

2.572.821,88

77.184,66

15:10

10

FERHADANLI

122

6

600,00

ARSA

412.500,00

12.375,00

15:20

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2020