Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirtilen süre ile kiraya verilecektir.
Duyuru Tarihi: 01.12.2023

 SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1 –Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirtilen süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2-Taşınmazın adresi,  niteliği, aylık/yıllık tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Hükümet Caddesi No:14 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (Yüzde Üç)’tür.

Madde 5- Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde Altı)’dır.

Madde 6- Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıda belgeleri yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.1- İstekli; gerçek kişi olması halinde, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)

7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Madde 8- Taşınmazlara ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

Not:  

·   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Evciler Mahallesi, 64 Parselde kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın kiralanması ihalesi için yukarıdaki belgelere ek olarak Çiftçilik Belgesi istenmektedir.

·   100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 5 ve 6 Nolu ATM Yeri ile 100. Yıl Mahallesi, 2182 ada 78 Parselde Bulunan ATM Yerinin kiralanması ihalesi için ise Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

 

 

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

 

Sıra

No

Adres

Nitelik

Kiralanacak Alan

m2

Aylık Tahmin Edilen Bedel

(TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

Güvence Bedeli

(TL)

İhale Tarih

ve Saati

Kira

Süresi

1

Banarlı Mahallesi Pınarlı Caddesi 1743 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 1 Numaralı Dairesi

Konut

100,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

13:20

3 (üç) yıl

2

Banarlı Mahallesi, Pınarlı Caddesi, 120 Ada 4 Parsel Üzerinde Bulunan 4 Numaralı İş Yeri

İş Yeri

15,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

13:30

3 (üç) yıl

3

Banarlı Mahallesi, Pınarlı Caddesi, 120 Ada 4 Parsel Üzerinde Bulunan 4B Numaralı İş Yeri

İş Yeri

15,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

13:40

3 (üç) yıl

4

Evciler Mahallesi, 64 Parsel

Tarla

6.450,00

1 Yıllık

4.966,50

447,00

-

12.12.2023

13:50

3 (üç) yıl

5

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 3 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:00

3 (üç) yıl

6

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 4 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:10

3 (üç) yıl

7

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 6 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:20

3 (üç) yıl

8

Karacakılavuz Mahallesi, 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 1A Numaralı İş Yeri

İş Yeri

45,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

14:30

3 (üç) yıl

9

Karacakılavuz Mahallesi, 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 1D Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

14:40

3 (üç) yıl

10

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan Aile Sağlık Merkezi

Aile Sağlık Merkezi

-

1.000,00

1.080,00

-

12.12.2023

14:50

3 (üç) yıl

11

Karacakılavuz Mahallesi, Şehit Ercan Ay Caddesi, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 34A Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

15:00

3 (üç) yıl

12

Karacakılavuz Mahallesi, Şehit Ercan Ay Caddesi, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 34B Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

15:10

3 (üç) yıl

13

Karadeniz Mahallesi Dumansız 7. Sokak ve Dumansız 9. Sokak Arasında Kalan Park Alanı

Büfe

37,00

500,00

540,00

-

12.12.2023

15:20

3 (üç) yıl

14

Karaevli Mahallesi, 652 Numaralı Parsel Üzerindeki Depo ve Süt Toplama Merkezi Haricindeki Alan

Arsa

1.400,00

1 Yıllık

15.000,00

1.350,00

-

13.12.2023

13:20

3 (üç) yıl

15

Kaşıkçı Mahallesi, Kumdere Caddesi, 2725 Parsel Üzerinde Bulunan İşyeri

İşyeri

20,00

800,00

864,00

-

13.12.2023

13:30

3 (üç) yıl

16

Kaşıkçı Mahallesi, Kumdere Caddesi, No:2A Adresinde 2725 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

80,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

13:40

3 (üç) yıl

17

Işıklar Mahallesi, 3207. Sokak, No:13/1 Adresinde 249 Ada 24 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

48,00

500,00

540,00

10.000,00

13.12.2023

13:50

3 (üç) yıl

18

Kazandere Mahallesi, Memiş Pehlivan Caddesi, 1246 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

95,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14.00

3 (üç) yıl

19

Kılavuzlu Mahallesi, Pir Sultan Caddesi, 1205 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

60,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14:10

3 (üç) yıl

20

Nusratlı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, 965 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

96,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14:20

3 (üç) yıl

21

Yenice Mahallesi, Burhan Türbe Caddesi, 140 Ada 3 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

56,00

400,00

432,00

-

13.12.2023

14:30

3 (üç) yıl

22

Topağaç Mahallesi, Dikmen Sokak, No:8 Adresinde Bulunan Kafeterya

Kafeterya

1.Kapalı Alan: 191,82 m2

2.Kapalı Alan: 229,94 m2

3.Kapalı Alan: 15,62 m2

Açık Alan: 3.200,00 m2

2.500,00

2.700,00

20.000,00

13.12.2023

14:40

3 (üç) yıl

23

Zafer Mahallesi, Balasanlar Sokak, No:13/1 Rahmi Urcan Park Alanı 51 Ada 15 Parselin Kuzeyinde Bulunan Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

Kapalı Alan: 54,00 m2

Açık Alan: 107,00 m2

1.000,00

1.080,00

-

13.12.2023

14:50

3 (üç) yıl

24

100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 5 Nolu ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:00

3 (üç) yıl

25

100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 6 Nolu ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:10

3 (üç) yıl

26

100. Yıl Mahallesi, 2182 ada 78 Parselde Bulunan ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:20

3 (üç) yıl

27

Kumbağ Mahallesi, Belediye Caddesi, 1193 Parselde Bulunan Çay Bahçesi ve Kafeterya

Çay Bahçesi

ve

Kafeterya

Kapalı Alan: 51,00 m2

Açık Alan: 3.400,00 m2

4.150,00

4.482,00

-

13.12.2023

15:30

3 (üç) yıl

 

 

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

 

Madde 1 –Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirtilen süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2-Taşınmazın adresi,  niteliği, aylık/yıllık tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Hükümet Caddesi No:14 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4- Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı % 3 (Yüzde Üç)’tür.

Madde 5- Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı % 6 (Yüzde Altı)’dır.

Madde 6- Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 7- İhaleye katılmak isteyenler, aşağıda belgeleri yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.1- İstekli; gerçek kişi olması halinde, yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.3-Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine aşağıdaki tabloda belirtilen ihale tarihinde ve saat 11:30’a kadar satın alması zorunludur.)

7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Madde 8- Taşınmazlara ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

Not:  

·   Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Evciler Mahallesi, 64 Parselde kayıtlı Tarla nitelikli taşınmazın kiralanması ihalesi için yukarıdaki belgelere ek olarak Çiftçilik Belgesi istenmektedir.

·   100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 5 ve 6 Nolu ATM Yeri ile 100. Yıl Mahallesi, 2182 ada 78 Parselde Bulunan ATM Yerinin kiralanması ihalesi için ise Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

 

 

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

 

Sıra

No

Adres

Nitelik

Kiralanacak Alan

m2

Aylık Tahmin Edilen Bedel

(TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

Güvence Bedeli

(TL)

İhale Tarih

ve Saati

1

Banarlı Mahallesi Pınarlı Caddesi 1743 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 1 Numaralı Dairesi

Konut

100,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

13:20

2

Banarlı Mahallesi, Pınarlı Caddesi, 120 Ada 4 Parsel Üzerinde Bulunan 4 Numaralı İş Yeri

İş Yeri

15,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

13:30

3

Banarlı Mahallesi, Pınarlı Caddesi, 120 Ada 4 Parsel Üzerinde Bulunan 4B Numaralı İş Yeri

İş Yeri

15,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

13:40

4

Evciler Mahallesi, 64 Parsel

Tarla

6.450,00

1 Yıllık

4.966,50

447,00

-

12.12.2023

13:50

5

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 3 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:00

6

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 4 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:10

7

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak 9398 Parsel Üzerinde Bulunan Lojmanın 6 Numaralı Dairesi

Konut

75,00

750,00

810,00

-

12.12.2023

14:20

8

Karacakılavuz Mahallesi, 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 1A Numaralı İş Yeri

İş Yeri

45,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

14:30

9

Karacakılavuz Mahallesi, 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 1D Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

14:40

10

Karacakılavuz Mahallesi 3505. Sokak, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan Aile Sağlık Merkezi

Aile Sağlık Merkezi

-

1.000,00

1.080,00

-

12.12.2023

14:50

11

Karacakılavuz Mahallesi, Şehit Ercan Ay Caddesi, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 34A Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

15:00

12

Karacakılavuz Mahallesi, Şehit Ercan Ay Caddesi, 9325 Parsel Üzerinde Bulunan 34B Numaralı İş Yeri

İş Yeri

30,00

800,00

864,00

-

12.12.2023

15:10

13

Karadeniz Mahallesi Dumansız 7. Sokak ve Dumansız 9. Sokak Arasında Kalan Park Alanı

Büfe

37,00

500,00

540,00

-

12.12.2023

15:20

14

Karaevli Mahallesi, 652 Numaralı Parsel Üzerindeki Depo ve Süt Toplama Merkezi Haricindeki Alan

Arsa

1.400,00

1 Yıllık

15.000,00

1.350,00

-

13.12.2023

13:20

15

Kaşıkçı Mahallesi, Kumdere Caddesi, 2725 Parsel Üzerinde Bulunan İşyeri

İşyeri

20,00

800,00

864,00

-

13.12.2023

13:30

16

Kaşıkçı Mahallesi, Kumdere Caddesi, No:2A Adresinde 2725 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

80,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

13:40

17

Işıklar Mahallesi, 3207. Sokak, No:13/1 Adresinde 249 Ada 24 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

48,00

500,00

540,00

10.000,00

13.12.2023

13:50

18

Kazandere Mahallesi, Memiş Pehlivan Caddesi, 1246 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

95,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14.00

19

Kılavuzlu Mahallesi, Pir Sultan Caddesi, 1205 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

60,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14:10

20

Nusratlı Mahallesi, Seyit Onbaşı Caddesi, 965 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

96,00

600,00

648,00

-

13.12.2023

14:20

21

Yenice Mahallesi, Burhan Türbe Caddesi, 140 Ada 3 Parsel Üzerinde Bulunan Kahvehane

Kahvehane

56,00

400,00

432,00

-

13.12.2023

14:30

22

Topağaç Mahallesi, Dikmen Sokak, No:8 Adresinde Bulunan Kafeterya

Kafeterya

1.Kapalı Alan: 191,82 m2

2.Kapalı Alan: 229,94 m2

3.Kapalı Alan: 15,62 m2

Açık Alan: 3.200,00 m2

2.500,00

2.700,00

20.000,00

13.12.2023

14:40

23

Zafer Mahallesi, Balasanlar Sokak, No:13/1 Rahmi Urcan Park Alanı 51 Ada 15 Parselin Kuzeyinde Bulunan Çay Bahçesi

Çay Bahçesi

Kapalı Alan: 54,00 m2

Açık Alan: 107,00 m2

1.000,00

1.080,00

-

13.12.2023

14:50

24

100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 5 Nolu ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:00

25

100. Yıl Mahallesi, Eski Gümrük Müdürlüğü Önünde Bulunan 6 Nolu ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:10

26

100. Yıl Mahallesi, 2182 ada 78 Parselde Bulunan ATM Yeri

ATM

-

7.500,00

8.100,00

-

13.12.2023

15:20

27

Kumbağ Mahallesi, Belediye Caddesi, 1193 Parselde Bulunan Çay Bahçesi ve Kafeterya

Çay Bahçesi

ve

Kafeterya

Kapalı Alan: 51,00 m2

Açık Alan: 3.400,00 m2

4.150,00

4.482,00

-

13.12.2023

15:30

 

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024