Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı Şubat Ayı meclis toplantısını 06 Şubat 2024 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde (Küçük Salonunda) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 02.02.2024

GÜNDEM :

1- 31 Aralık 2023 gün ve 32416 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No: 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 2023 Yılı İçin Ödenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 1.325.00 TL’den  (1 ocaktan geçerli olmak üzere)   2024 yılı için 2.470.00 TL çıkarılmıştır.” ücretlerinin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenmesi doğrultusunda konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-İlçemiz Çiftlikönü Mahallesindeki 'Mektep Sokak' olan ismin 'Hüsamettin Makaracı'; 'Büyük Avlu Sokak' olan ismin 'Yüksel Makaracı' olarak değiştirilmesi talep konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesi 2383 ada 63 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 2129,10 m2 yüzölçümlü taşınmazın büyük bir kısmı fiili olarak yol alanında kaldığından kamulaştırılması için belediyemize başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu taşınmaz uygulama imar planında kısmen ilköğretim alanında kısmen refüj alanında kalmakta olup fiili olarak yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması ve 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi,  2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi, Aydoğdu Mahallesi 23 ada 31 parsel güneyinde yer alan tescilsiz alanlar ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- İlçemizi ferdi ve takım olarak temsil eden Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün başarılı sporcularına Belediyemiz tarafından 2024 yılı içerisinde verilecek ödülleri belirleyen tarife sunulmuş olup;  31.12.2024 tarihine kadar geçerli olacak olan ödül tarifesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- 23 Nisan 2024 tarihinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının uluslararası düzeyde yapılabilmesi ve yapılacak olan etkinliklere davet edilen ülkelerden katılım sağlayan gruplara ülkelerinin şehrimize olan uzaklıklarına göre (500-1000 km. arasına 10.000,00 TL, 1000 km ve üzeri 15.000,00 TL) ödenecek olan katılım ücretlerinin Belediyemiz bütçesinden karşılanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

7- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ nın 10/01/2024 tarih ve 144 sayılı Meclis Kararında; Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tapuda; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmaz "Türk Dünyası Çalgıları Müzesi" olarak kullanılmak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süre ile tahsis yapılmasına, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılmasına kararı alınmıştır.  Alınan Meclis Kararına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,  Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında  "Türk Dünyası Çalgıları Müzesi" amacıyla kullanılmak üzere 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılması ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR' a  yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8-  Süleymanpaşa Belediyesinin 2024 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 112.157.870,02 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için,  Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2024 Yılı için (net) 112.150.000,00 TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması,  revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

9- Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 47.500.000,00TL (KırkyedimilyonbeşyüzbinTL),  olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10- Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 17.500.000,00TL (OnyedimilyonbeşyüzbinTL), olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11- Belediye Meclisinin Ocak ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024