Mülkiyeti ve Sorumluluğu Süleymanpaşa Belediyesine ait olup aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirtilen süre ile kiraya verilecektir.
Duyuru Tarihi: 16.02.2024

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1-Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan ve aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Madde 2-Taşınmazların adresi,  niteliği, aylık tahmin edilen KDV hariç ihale bedeli, geçici teminatı ile ihale tarih ve saati aşağıda belirtilmiştir.

Madde 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Şartname bedeli 200,00-TL olup ihaleye katılacak olanların şartnameyi Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alması mecburidir.

Madde 4-Geçici teminat 3 (üç) yıllık muhammen bedel üzerinden alınır. Oranı %3 (YüzdeÜç)’tür.

Madde 5-Kesin teminat 3 (üç) yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Oranı %6 (YüzdeAltı)’dır.

Madde 6-Taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesi Encümenince aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.

Madde 7-İhaleye katılmak isteyenler, aşağıdaki belgeleri 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, No:14 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılacak olanların ihale tarih ve saatinde Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7.1-İstekli;gerçek kişi olması halinde,yerleşim yeri belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisini, tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin adresini beyan etmek zorundadır.

7.2-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini sunmak zorundadır.

a-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

b-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

7.3-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini sunmak zorundadır.

7.4-Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ile şartnamenin satın alındığına dair belge aslını sunmak zorundadır. (Geçici teminatı 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar yatırması ve şartnameyi de yine 28.02.2024 Çarşamba günü saat 12:00’a kadar satın alması zorunludur.)

7.5-İstekliler; bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.6-İstekliler; Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.7-İstekliler; Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınmış, ilk ilan tarihinde veya ilk ilan tarihinden sonra Süleymanpaşa Belediyesine herhangi bir borcunun olmadığına dair belge aslını sunmak zorundadır.

7.8-İstekliler ortak girişim olmaları halinde; ortak girişim beyannamesini sunmak zorundadır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir.) İhaleye ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde; ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. (Ayrıca İdare ile yapılacak ihale sözleşmesini tüm ortaklar şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)

Madde 8-Taşınmaza ait diğer hususlar aşağıdaki tablodadır.

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

Sıra No

Mahalle

 Cadde-Sokak

Bağımsız Bölüm/

Kapı Numarası

Kiralanacak Alan

m2

Nitelik

1 Aylık Tahmin Edilen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat Bedeli

(TL)

İhale Tarih

ve Saati

1

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

4

2G

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:00

2

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

5

2H

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:10

3

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

8

2K

13,65

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:20

4

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

10

2M

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:30

5

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

11

2N

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:40

6

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

12

2O

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

09:50

7

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

13

2P

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

10:00

8

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

17

2U

17,80

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

10:10

9

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

18

2V

17,80

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

10:20

10

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

19

2Y

17,80

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

10:30

11

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

20

2Z

13,65

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

10:40

12

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

24

2AD

17,80

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

10:50

13

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

25

2AE

17,80

İşyeri

2.500,00

2.700,00

29.02.2024

11:00

14

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

27

2AG

35,60

İşyeri

7.000,00

7.560,00

29.02.2024

11:10

28

2A

15

Kumbağ Mahallesi

Hüsnü Paşa Caddesi

30

2C

17,80

İşyeri

4.000,00

4.320,00

29.02.2024

11:20

16

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak A Blok

110

3/3D

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

11:30

109

3/3C

108

3/3E

107

3/3B

17

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak A Blok

106

3/3F

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

11:40

105

3/3A

104

3/3G

103

3/3

18

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak B Blok

102

3/2D

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

11:50

101

3/2C

100

3/2E

99

3/2B

19

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak B Blok

98

3/2F

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

13:10

97

3/2A

96

3/2G

95

3/2

20

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak C Blok

94

3/1D

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

13:20

93

3/1C

92

3/1E

91

3/1B

21

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak C Blok

90

3/1F

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

13:30

89

3/1A

88

3/1G

87

3/1

22

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak D Blok

86

3D

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

13:40

85

3C

84

3E

83

3B

23

Kumbağ Mahallesi

İpek Ağacı Sokak D Blok

82

3F

60,00

İşyeri

8.000,00

8.640,00

29.02.2024

13:50

81

3A

80

3G

79

3

24

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak A Blok

63

1

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

14:00

25

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak A Blok

67

1B

30,00

İşyeri

6.000,00

6.480,00

29.02.2024

14:10

69

1C

26

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak A Blok

68

1E

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

14:20

27

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

71

1/1

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

14:30

28

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

73

1/1A

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

14:40

29

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

75

1/1B

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

14:50

30

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

76

1/1E

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

15:00

31

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

74

1/1F

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

15:10

32

Kumbağ Mahallesi

Kadife Çiçeği Sokak B Blok

72

1/1G

15,00

İşyeri

3.000,00

3.240,00

29.02.2024

15:20

33

Kumbağ Mahallesi

Belediye Caddesi A Blok

35

3/1B

60,00

İşyeri

11.000,00

11.880,00

29.02.2024

15:30

36

3/1E

37

3/1C

38

3/1D

34

Kumbağ Mahallesi

Belediye Caddesi B Blok

39

3/2

120,00

İşyeri

16.000,00

17.280,00

29.02.2024

15:40

40

3/2G

41

3/2A

42

3/2F

43

3/2B

44

3/2E

45

3/2C

46

3/2D

35

Kumbağ Mahallesi

Belediye Caddesi C Blok

47

3/3

120,00

İşyeri

(Kahvehane)

16.000,00

17.280,00

29.02.2024

15:50

48

3/3G

49

3/3A

50

3/3F

51

3/3B

52

3/3E

53

3/3C

54

3/3D

 
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024