Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2024 Yılı Mayıs Ayı meclis toplantısını 07 Mayıs 2024 Salı günü Saat 10.00’da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa Tekirdağ) yapacaktır.
Duyuru Tarihi: 06.05.2024

 GÜNDEM                              :

 

1-Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 127 ada 3 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

2-5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesapları ekte sunulmuştur.  2023 Mali Yılı Kesin Hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.’cü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği konunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

3- Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

4- Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

5- Süleymanpaşa Belediyesinin 2024 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 112.157.870,02 TL olup; önceki dönemde  20.000.000,00 TL'lik kısmı kullanılmıştır. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2024 Yılı için (net) 92.157.870,02 TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması,  revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

6- 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun 4. maddesi gereğince Çiftçi Malları Koruma Heyetine 5 asil, 5 yedek üye ve Murakabe Heyetine 5 asil, 5 yedek üye seçilmesi gerektiğinden, üye seçilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

 

7- Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararı ile Park ve Bahçeler Müdürü kadrosu münhaldir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Teşkilat yapımızda oluşturulmasına park ve bahçelerle ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

8- Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe bağlı kalınarak hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Yapı Kontrol Müdürü kadrosu ihdası hususunda hazırlanan yazı ve cetvellerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Yapı Kontrol Müdürlüğünün Teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

10-  Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe bağlı kalınarak hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Plan ve Proje Müdürü kadrosu ihdası hususunda hazırlanan yazı ve cetvellerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

11-5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Plan ve Proje  Müdürlüğünün Teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Plan ve Proje Müdürlüğü ile ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanması konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

12- Belediye Meclisinin Nisan ayında yapmış olduğu meclis toplantısında belediyemiz ihtisas komisyonlarına havale edilen evrakların Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.

 

13- Meclis gündemi hazırlandıktan sonra Belediye Başkanlığımıza gelen Belediye Meclisi tarafından görüşülmek üzere havale edilen 3194 Sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince plan değişikliği tekliflerinin ve Belediyemiz Birimlerinden gelen evrakların görüşülerek karara bağlanması.

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024