Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti
Duyuru Tarihi: 21.05.2024

2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. maddesinde "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz" denilmektedir. 27.10.2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca evsel katı atıklar için toplama ve taşıma işine ait tam maliyet esaslı tarifelerin belirlenerek su faturası üzerinden veya diğer usullerle tahsil edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen ilgili mevzuat gereği; Tekirdağ İl sınırları içerisinde evsel katı atıkların toplanması ve taşınması hizmetlerini yürütmekte olan İlçe Belediyelerimizin, söz konusu hizmetler için oluşan toplam sistem maliyetlerinden yine bu belediyelerimizin çevre temizlik vergilerinden elde ettikleri gelirlerinin düşümü sonrasında oluşan net sistem maliyetlerinin İlimize bağlı ilçe belediyelerinin Çevre Temizlik Vergisi beyan kayıtları ve TESKİ Genel Müdürlüğü Su abone sayıları hane bazında dikkate alınarak tam maliyet esasına göre sabit tarife olarak belirlenerek 2024 Yılına ait Evsel Katı Atık Tarife Raporu hazırlanmıştır. İlgili Yönetmelik gereğince hazırlanan raporun Belediye Meclisince karar alınmadan önce önerilen tarifeler ve esasları hakkında halkın bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla Belediyemiz Web sayfasında yayımlanan Evsel Katı Atık Tarife Raporu hakkında görüş ve önerilerinizi 30.05.2024 Saat 17:00’ ye kadar belediyemize yazılı olarak bildirmeniz


gerekmektedir.

Halkımızın bilgisine sunulur.

 

Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024