Meclis Kararları

2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 12.10.2021
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2022 Mali yılı bütçe gelirleri 305.000.000,00 TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 44.563.000,00 TL borçlanma uygun görülmüş olup, Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun olarak 349.563.000,00TL hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 12.10.2021 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2022 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi 9 red oya karşı 18 oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 12.10.2021
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Belediyemizin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımları içeren 2022 Performans Programı, 2020-2024 Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon, Stratejik Amaç ve hedeflerle uyumlu olarak hazırlanmış, ayrıca bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilebilecek faaliyetler bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine de yer verildiği görülmüştür. Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit eden ve sonuçları raporlayan izleme değerlendirme sistemi kurulduğu değerlendirilmiş olup, 2 red oya karşı 2022 Performans Programının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyon oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 9 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclis Üyesi Sami DURHAN bundan sonraki hayatını bazı özel nedenlerden dolayı başka bir ilde devam ettireceğinden dolayı vermiş olduğu istifa dilekçesi belediye meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Planda emsal değeri belirtilmemiş bitişik nizama sahip küçük sanayi sitesi parsellerinin emsal hesabı, bina taban alanı ile kat adedinin 1,5 ile çarpılmasıyla hesaplanır.’ Şeklinde plan notu eklenmesini konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
‘Planlarda, planın ilk yapıldığı eski jeolojik altıklar sebebiyle imar adalarının veya parsellerin farklı emsal, kat adedi gibi farklı yapılaşma koşullarına sahip olması durumunda sınır çizgisinin (yapılaşma koşullarını belirten ayrım çizgisinin ) içinden geçtiği imar adasındaki parsellerde, mevcut inşaat alanı hakkı aynı kalmak kaydıyla ada bazında kat adedi fazla olan uygulanabilir.’ Şeklinde plan notu eklenmesini konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Planda sadece yükseklik değeri belirtilen, ancak yapı nizamı, Emsal ve Taks değerleri belirtilmeyen ticarete tahsisli alanlarda emsal hesabı; parsel alanı ile kat adedinin 1,5 ile çarpılmasıyla hesaplanacak olup, yapı yaklaşma mesafelerinin ve bina taban oturumunun belirlenmesinde ilçe Belediyesi yetkilidir. Şeklinde plan notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin yetki ve sorumluluğundaki bölgelerde alt yapı kurumlarının (doğalgaz hariç) yapılacak olan çalışmalarında, Süleymanpaşa Belediyesinden bir teknik personelin istenmesine teknik personelin imzası alınarak işin başlatılmasına ve bitirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Cumhuriyetinin eski Başkanı ve Kıbrıs Fatihi Sayın Bülent ECEVİT’in isminin verildiği Altınova Mahallesi hudutlarındaki “Bülent ECEVİT PARKI” isminin devam etmesi hakkındaki konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 sayılı parsellerde ön cephe hattında bütünlüğün sağlanması için ada kenarı hattı düzenlemesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi’nin yol açımları, asfalt üretimi, taş işi vb. işlerde kullanılmak üzere kırma taş (agrega), kum vb. alımları ile ilgili Rödovans kiralama sözleşmesi, protokol vb. imzalamaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 11 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde öğrenim görmekte olan lise, ortaokul ile ilkokul (özel okullar hariç) öğrencilerinin spor etkinliklerine daha fazla zaman ayırabilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturabilmesi için,2021-2022 ve 2022-2023 yılları içerisinde, öğrencilere spor ayakkabısı dağıtımı yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin o fıkrasında, ”Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek” Belediye Meclisinin görev ve yetkileri arasında sayılması sebebiyle 31.12.2021 tarihi itibariyle Trakya Belediyeler Birliğinden ayrılmasına bu konuda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine, 11 red oya karşılık 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verilmiştir.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet (Hürriyet) Mahallesi, 1191 ada 9 ve 12 sayılı parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.06.2021 tarihli ve 163 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.07.2021 tarihli ve 1319 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde ilgi dilekçeyle itiraz edilerek konunun yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir. Konunun, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c), 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33(5) maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Yazı İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Etüt Proje Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası bozulmuş olmasından dolayı asfalt ihtiyacı arttığından; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Zabıta Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, parke taş ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak parke taş ihtiyacını karşılamak amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği üzere Muhtarlık İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine yatırım kodları ile birlikte aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 150 parsel sayılı "Bağ" niteliğindeki 1160,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1604 ada 1 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 126,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2022 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2022 Yılı Performans Programı konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik Şehrine düzenlenecek organizasyona Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Üyeleri, Mecliste Grubu bulunan İlçe Başkanları, Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri ve İnternet sayfasına sahip Basın Kuruluşları temsilcilerinin İsimlerinin belirlenerek katılması ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına; İlgili programın gerçekleşmemesi durumunda ise Ankara Anıtkabir programının gerçekleştirilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 8-12 Kasım tarihleri arasında Atamızın doğup büyüdüğü ve Yunanistan’ın Selanik şehrinde bulunan evinde yapılacak anma programına Süleymanpaşa Belediye Başkanı CÜNEYT YÜKSEL, SABRİ ÇINAR, HÜSEYİN UZUNLAR, ŞENOL KARAKÜÇÜK, FEDAİ YÜKSEL, ALİ RIZA ETİ, HİKMET MUTLU, ŞAHİN UMUR, GÜROL BİBER, BÜLENT TOPÇU, AYTAÇ ERİZ, METİN ÇALIŞKAN, ŞÜKRİYE GÜNDÜZLER, AYŞE ŞEN SEVEN, HÜSEYİN ÖZTEKİN, MUHAMMET KARAMAN, MUHAMMET POLAT, İDRİS YATMAN, ÖZLEM ÇOŞKUN, MÜNÜR KARAEVLİ, İLHAN İMRAK, MURAT UYSAL, ALİ TUNÇ SAYGUN, VOLKAN BERKAY ÇAKIR, UFUK BEKİR ERSÖZ, ERGÜN GÜLERYÜZ, NURTEN YONTAR, ÖMER TAŞ, SAMİ DURHAN, SERKAN ERİŞ, MUSTAFA TURHAN, EMİN BENAN UTKU, SEZAİ ÇETİN, ALİ DARICI, AYCAN GÜNDÜZ, HÜSEYİN ÜRETÜRK, HASAN ALP, EKREM BİLECEN, TURHAN DURUKAN, ZEKERİYA ÖRNEK, RECEP NAHİT ÇELEBİ, RIZA ERENLER, CENAP KÜRÜMOĞLU, MERAL AKYAZI, NACİ AKYAZI, OSMAN GÜNEYKAYA, E. BEDİA İLERLER, PERVİN IŞIKSAL, HANDE UZALTAN, TAYFUN BİLMEÇ, FATİH ERGE, ÖZKAN DİKMEN, HABİBE UZEL, MEHMET ŞEN, SERAL BARIŞ, SALİH CANİKLİ, ABDULLAH YALÇIN, ERTAN GENCE, PAKİZE GÜREL, ALPASLAN PEKER, MEHMET PORTAKAL, SEÇKİN GÜLTEN, MURAT ÜLKER, AYNUR GÜNER, ÜLKÜ YALINKILIÇ, NİJAT AYVAZ, FERHAT AKGÜN, ÖZER ENGİNLER, TARIK ESKİ, FATİH ÇINAR, ÖZKAN SOBACIOĞLU, NİLÜFER SOBACIOĞLU, TEKİN ŞAHİN, BERK BOAÇHAN VARNALI, MESUT KARADUMAN, YAŞAR SEVİNÇ, ATILGAN ALKIRAN, SERAP CÖMERTOĞLU, RUHAN YALÇIN, NECMİ IŞIKSAL ve HALİL DAĞ’ın katılmasına ve bu seyahatin yol, konaklama, iaşe bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘BİTİŞİK NİZAM PARSELLERDE; YAPININ OTOPARK İHTİYACININ KISMEN VEYA TAMAMININ BODRUM KATINDA KARŞILANAMADIĞININ PROJE MÜELLİFİNCE HAZIRLANAN BİR TEKNİK RAPORLA TESPİT EDİLMESİ VE İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN ONAYLAMASI HALİNDE; ZEMİN KATIN ALTINDAKİ BODRUM KATIN YALNIZCA BİNANIN GEREKLİ ARAÇ SAYISI İÇİN BIRAKILACAK OTOPARK VE BİNAYA AİT ZORUNLU OLAN TESİSAT ALANI İLE BİNA GİRİŞİNE KONU EDİLMESİ ŞARTIYLA YAPININ SU BASMAN YÜKSEKLİĞİ KİRİŞ ALTI 220 CM OLACAK ŞEKİLDE DÜZENLENEBİLİR. BU ALANLARIN ALTI HİÇBİR ŞEKİLDE İSKANA KONU EDİLEMEZ.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin kabulüne 11 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi adına kayıtlı Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 176 ada 28 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı ‘arsa’ nitelikli 97,96 m2 yüzölçümlü taşınmaza ait tapu tahsis belgesine konu tek katlı kerpiç bina yerinde bulunmadığından, tapu tahsis belgesinin iptali ve tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılması hususunun, tapu tahsis belgesi şartlarını sağlamadığından ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yapının yerinde bulunmadığına dair yazısına istinaden kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Talebe konu parselin Tapu Tahsis belgesinin iptal edilmesine ve tapu kütüğünün beyanlar hanesi ile muhdesat bilgilerinde yer alan ifadelerin kaldırılmasına da Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2262 ada 133 parsel, 2262 ada 134 parsel, 2262 ada 277 parsel, 2263 ada 1 parsel, 2263 ada 7 parsel, 2263 ada 8 parsel, 2263 ada 9 parsel ve 2263 ada 10 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki imar adasının kadastro parsel sınırına uyumlandırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adaların geniş cepheli olması ve dokunun blok nizama uygun olmaması nedeniyle, mevcut uygulama imar planında ‘Blok nizam’ olan yapı nizamının ‘Ayrık nizam’ olacak şekilde değiştirilmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun kitle çalışması gerektiğinden dolayı reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün ’04.07.2001 TARİHİNDE 18. MADDE UYGULAMASI İÇİN BELİRLENMİŞ ALTI BÖLGE HARİCİNDEKİ ALANLARDA, PLANDA TİCARET FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLER TİCARET+KONUT(TİCK) KARMA FONKSİYONLU OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, BU PARSELLERİN İSKAN EDİLEN ZEMİN VE BODRUM KATLARI HARİCİNDEKİ KISIMLARINDA KONUT KULLANIMINA YER VERİLEBİLİR. BU PARSELLERİN ZEMİN VE BODRUM KATLARININ TİCARET FONKSİYONUNDA OLMASI ZORUNLUDUR.’ şeklinde değiştirilmesi; Kumbağ Revizyon Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Revizyon Uygulama İmar Planı Notları ve Karacakılavuz Revizyon Uygulama İmar Planı Notlarına ‘PLANDA TİCARET FONKSİYONUNA SAHİP PARSELLER TİCARET+KONUT(TİCK) KARMA FONKSİYONLU OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, BU PARSELLERİN İSKAN EDİLEN ZEMİN VE BODRUM KATLARI HARİCİNDEKİ KISIMLARINDA KONUT KULLANIMINA YER VERİLEBİLİR. BU PARSELLERİN ZEMİN VE BODRUM KATLARININ TİCARET FONKSİYONUNDA OLMASI ZORUNLUDUR.’ şeklinde plan notu eklenmesi hususunun kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 156 ada 15 parsel sayılı 3802,31 m2 yüzölçümlü ‘yol’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından, Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluğunda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 256 ada 3 ve 4 sayılı parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda; 1593 ada 1 parselde ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi'ne ait olan 1594 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlarda ihdas-takas-ifraz-tevhit işlemi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2016 yılında vefat eden Hakim Ahmet GENÇ' in isminin ikameti olan Barbaros Mahallesinde bulunan HAKİM sokak adının HAKİM Ahmet GENÇ Sokak olarak değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Matematik Öğretmeni Sabri BABACAN isminin Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir sokağa ya da yeni açılacak bir sokağa verilmesini konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024