Meclis Kararları

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde taban alanı 1000m2 den büyük, 15mt ve üstü yollara cepheli cami alanlarında cami ile birlikte yapılması şartı ile; şadırvan, lojman, kurs, aşevi, cami yatakhanesi kullanımlarına ve bu alanlardaki binaların zemin ve bodrum katlarında kira gelirleri caminin giderlerinde kullanılmak üzere ticari birimlere yer verilebilir. Bu hususta plan notunun eklenmesini konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. tarafından hibe edilmek istenen 31 VD 892 plakalı Karayolu ile Uluslararası yük taşımacılığı, gıda taşıma yetkisine sahip 1984 model açık kasa, yarı römorklu motorsuz taşıtın Süleymanpaşa Belediyesine hibe talebinin kabulüne, Belediyemiz araç envanterine ve ayrıca T cetveline işlenmesine, trafik tescil işlemlerinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2835 ada 1 sayılı parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park ve yol alanında kalmaktadır. Talebe istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel ile aynı mahallede yer alan 122 ada 8 parselin trampa yolu ile kamulaştırma konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz, Otmanlı ve Banarlı Mahallelerinde bulunan 2.003 adet ve toplam 921,008m3 melez kavak ağaçların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre melez kavak ağaçların dikili olarak satışının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesi 1819 ada 1 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının ve Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tamamının kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nin 01.12.2020 tarih ve 396 sayılı kararı ile 67 adet tarla nitelikli taşınmazın sermayesinin % 100'ü Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerine katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak devredilmesine karar verilmiştir. Bahse konu 67 adet tarla nitelikli taşınmazın Belediyemiz borçlarına teminat olarak gösterilebilmesi konusunda çalışmaların devamına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının ve talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 3 parsel sayılı 228,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 4 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 2 parsel sayılı 229,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Üzerinde yapı bulunmaktadır. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 5 parsel sayılı 223,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmaz ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 26 ıncı maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırları içerisinde özellikle kırsal mahallelerimizde tarla ve arsa vasıflı taşınmazların üzerine yapılan izinsiz konteyner ve prefabrik yapılar bölgemizde görüntü kirliliği yaratmakla birlikte çarpık yapılaşmaya sebep olduğundan, kırsal alanda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleriyle yürütülen çalışmaların haricinde, ilçemizdeki tüm kaçak yapılan imalatların caydırıcılığının sağlanması için, yapıların mevzuata uygunluğunu bilme yükümlülüğü olan kişiler olarak; parsel ve arsasına kaçak yapı yapan mal sahibine, kaçak imalatları yapan taşerona, usta veya kalfalara, parsel veya arsada ruhsatsız/izinsiz konteyner veya prefabrik imalatı yapan imalatçılara, kaçak yapılara beton sağlayan beton santrallerine gerekli cezaların verilmesi hususunun, 03 Aralık 2019 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Meclisinde onaylanarak yürürlüğe giren Belediye Emir ve Yasaklar Uygulama Yönetmeliğinin 30. Maddesinin (b) bendine ‘Yapı ruhsatı olmayan inşaat ve yapılara beton temin etmek yasaktır.’ ibaresinin eklenmesi ve ruhsatsız/izinsiz yapılaştığı tespit edilen konteyner ve prefabriklere yürürlükteki mevzuatlar ve Belediye usul ve esaslarına göre belirlenen tutarlarda cezai işlem uygulanmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Topağaç (Barbaros) Mahallesi, 1853 ve 1854 sayılı parseller ile 1855 sayılı parselin bir kısmının yer aldığı alanda, Barbaros Uygulama İmar Planında belirtilen yol genişlikleri ile sayısal planlarda belirtilen yol genişlikleri arasındaki uyumsuzlukları gidermek amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümleri ile Kumbağ Uygulama İmar Planı Hükümlerine ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifi hususunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları Yapılaşma Hükümleri 2.24 sayılı maddenin düzenlenerek “ Planda ayrık nizam yapılaşma şartlarına sahip taşınmazlarda, planda belirtilen kat adedinden daha az katlı ve planda belirtilen bina yüksekliğinden daha az bina yüksekliğinde binalar yapılabilir. planda bitişik, blok ve blok-ikiz nizam yapılaşma şartlarına sahip taşınmazlarda, statik projelerinin planda belirtilen kat yüksekliğine göre hazırlanması ve yapı malikleri tarafından eksik yapılan katın bitişiğindeki yapı veya yapılara ait katların su ve ısı izolasyonunun yapılması şartı ile planda belirtilen kat adedinden 1 kat eksik ve planda belirtilen yapı yüksekliğinden 3.00 metre daha az yükseklikte binalar yapılabilir.” şeklinde değiştirilmesine; Barbaros, Kumbağ, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planı hükümlerine “ Planda ayrık nizam yapılaşma şartlarına sahip taşınmazlarda, planda belirtilen kat adedinden daha az katlı ve planda belirtilen bina yüksekliğinden daha az bina yüksekliğinde binalar yapılabilir. planda bitişik, blok ve blok-ikiz nizam yapılaşma şartlarına sahip taşınmazlarda, statik projelerinin planda belirtilen kat yüksekliğine göre hazırlanması ve yapı malikleri tarafından eksik yapılan katın bitişiğindeki yapı veya yapılara ait katların su ve ısı izolasyonunun yapılması şartı ile planda belirtilen kat adedinden 1 kat eksik ve planda belirtilen yapı yüksekliğinden 3.00 metre daha az yükseklikte binalar yapılabilir.” şeklinde plan notu eklenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2865 ada 9 parsel sayılı taşınmazın fonksiyonunun özel sosyal tesis alanı olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.06.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Otmanlı Mahallesi, 111 ada 1 parseldeki 180,64 m2 yüzölçümlü cinsi “Muhtarlık ve Kahvehane” olan sehven Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tescili yapılan taşınmaz, Belediyemiz sorumluluğunda ve Mahalle ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemiz tarafından kullanıldığından, 5393 sayılı Kanunun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak devir alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024