Meclis Kararları

2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince geleneksel olarak düzenlenen "Karadeniz Yayla Şenlikleri" etkinliğinin Covit 19 tedbirleri uygulanarak 02-03-04-05 Eylül 2021 tarihlerinde Belediyemiz ile işbirliği içerisinde yapılmasına, etkinliğin ortaklaşa organize edilmesine ve şenlik giderlerinin 75.000,00TL olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılmasına Kültür Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 23-24 Temmuz 2021 tarihlerinde, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 07 Ağustos 2021 tarihinde Covit 19 tedbirleri uygulanarak yapılmasına; Karacakılavuz Keşkek Şenliği"nin 350.000,00TL olarak, Ferhadanlı Karpuz Şenliği"nin 150.000,000TL olarak harcama konusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden kullanılmasına Kültür Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında Atatürk (Gündoğdu) Mahallesinde yer alan 2742, 2743, 2749, 2750, 2751, 2752, 2765, 2766, 2767 ve 2884 sayılı adalara yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ merkez revizyon ve ilave uygulama imar planı notlarında yer alan 2.17 sayılı hükmün değiştirilmesi ve Kumbağ revizyon uygulama imar planı notları, Banarlı revizyon uygulama imar planı notları ve Karacakılavuz revizyon uygulama imar planı notlarına plan notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündüzlü Mahallesi, 718, 719, 720 ve 1022 sayılı parsellere yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi için kamu yararı kararı alınması talebinin, kooperatif adına talep sunulmadığı ve kooperatif adına tapu mevcut olmadığından reddine kooperatif olarak talep sunulduğunda değerlendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 2038 ada 15 parselde kayıtlı 960,13 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri gereğince kat karşılığı verilip verilmeyeceğinin, kat karşılığı verilmesi halinde iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 212 ada 70 sayılı parselin ve batısında yer alan yolun düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3100 ada 3 sayılı parselin yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 2115 parselin arka kısmına denk gelecek şekilde meydanda konteyner konulmak üzere 4x5 ebatlarında 20 m2 olacak şekilde protokolün kalan süresi dikkate alınarak yer tahsisi yapılmasına ve bu konuda ek protokol yapılmasına Belediye Meclisince karar verilmiştir. Konteynerın konulması için 20 m2 tahsis edilen yerin teknik ihtiyaçlardan dolayı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tekirdağ Telekom Müdürlüğü tarafından hazırlatılan İnecik Yeni Santral Sahası vaziyet planına göre 56m2 alana çıkarılması talebinin kabulüne, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e protokol yapılma yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Yazar Mehmet Serez Caddesi, No:10 adresindeki Hizmet binamızın bulunduğu taşınmazın, 2021 Yılı Haziran sonu itibariyle kira protokolünün süresi biteceğinden aylık kira bedeline Temmuz ayından itibaren TÜFE oranında zam yapılacağı ayrıca yeni kira bedelinde ilk 3 ay için %20 oranında indirim uygulanacağı talebinin kabulüne ve Trakya Kalkınma Ajansından 1 (bir) yıl süre ile kiralanması için Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılacak protokolün düzenlenmesine ve bu hususta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 306 ada 3 parsel sayılı 50,67 m2 yüzölçümlü "Bahçeli Ahşap Ev" nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında "Çalgı Yapım Atölyesi" amacıyla kullanılmak üzere bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılmasına ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL' e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2835 ada 1 sayılı parselin yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 630 ada 4 parsel sayılı 265,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz, uygulama imar planında park ve yol alanında kaldığından bahse konu taşınmazın, mülkiyeti belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 9 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz ve 122 ada 8 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmazlar ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi hükümlerine göre trampa yolu ile kamulaştırılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1006 ada 1 parsel sayılı 43,00 m2 yüzölçümlü ‘arsa’ nitelikli taşınmaz fiili olarak yolda kaldığından ve 1819 ada 1 parsel sayılı 418,49 m2 yüzölçümlü ‘park’ nitelikli taşınmaz trafo ve yol alanında kaldığından kamulaştırılması talebi hususunda, 1006 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına ve 1819 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ise yolda kalan kısmının 2020-2024 Yılları Stratejik Plan kapsamına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına 'İlçemizde taban alanı 1000 m2'den büyük, 15 metre ve üstü yollara cepheli cami alanlarında, cami ile birlikte yapılması şartı ile; şadırvan, lojman, kurs, aşevi, cami yatakhanesi kullanımlarına ve bu alanlardaki binaların zemin ve bodrum katlarında kira gelirleri caminin giderlerinde kullanılmak üzere ticari birimlere yer verilebilir.' şeklindeki hükmün eklenmesi amacıyla hazırlanan önergenin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemizin kültürel değerlerinin gelecek kuşaklara taşınmasını sağlamak amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" nin 23-24 Temmuz 2021 tarihlerinde, "Ferhadanlı Karpuz Şenliği" nin 07 Ağustos 2021 tarihinde Covit 19 tedbirleri uygulanarak yapılması planlandığından, şenlikler için yapılacak harcamaların Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden kullanılması konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Karadeniz Yayla Şenlikleri" etkinliğinin Covit 19 tedbirleri uygulanarak 02-03-04-05 Eylül 2021 tarihlerinde belediyemiz ile ortaklaşa yapılacağı belirtildiğinden, etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerine Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Kültür Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atatürk’ün “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefine bağlı, araştırmacı, çözümleyici ve yaratıcı yeteneklere sahip öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalanması planlandığından, protokolün imzalanması için Süleymanpaşa Belediyesi adına Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1034 ada 137 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması talebinin 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/04/2021 tarih ve 811 ile 812 sayılı kararları ile plan değişikliği olduğundan güncel durumda parsel özel rekreasyon alanında kalmaktadır. Bu nedenle Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 137 sayılı kararının iptal edilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz araç envanterine katılacak olan 5 adet Açık Kasa Tek Kabin araçların T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.07.2021
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 3128 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 4 numaralı dükkanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’ inci maddesinin (d) fıkrası, 18’ inci maddesinin (e) fıkrası kapsamında “Sosyal ve Kültürel Etkinliklerde” kullanılmak üzere bedelsiz olarak 1 (bir) yıl süre ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tahsis protokolü yapılmasına ve protokol yapmak üzere Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024