Meclis Kararları

2015 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 21.10.2015
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
07.10.2015 tarih ve 420 sayılı Belediye Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2016 Yılı ve izleyen iki yılın Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmüş olup; 2016 Mali yılı bütçe gelirleri 126.000.000TL. olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 14.000.000 TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 140.000.000TL.’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 140.000.000TL. hazırlandığı görülmüştür. Süleymanpaşa İlçesine yapılacak hizmet ve yatımlar göz önünde bulundurularak, 2016 yılı bütçesi hazırlanmış ve Plan ve Bütçe Komisyonunun Raporu Belediye Meclisine sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafında hazırlanan rapor ve 2016 yılı bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 21.10.2015 tarihli 2. birleşiminde görüşülmüş olup yapılan oylamada; a-Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak oyçokluğu ile kabul edildi. b-Yılı Gider Bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyi okunarak oyçokluğu ile kabul edildi. c-Yılı Gelir Bütçesini Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oyçokluğu ile kabul edildi. d-Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi itibari ile toplamları üzerinden okunarak oyçokluğu ile kabul edildi. e- Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde okunarak oyçokluğu ile kabul edildi. 2016 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 21/10/2015 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler oylanarak oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2015 yılı tertibinde bulunan Temsil Ağırlama Tören, Fuar Organizasyon Giderleri, Tablo-Heykel Yapım, Alım ve Onarım Giderleri, Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralama Giderleri tertiplerinin yetersiz olması nedeniyle Özel Kalem Müdürlüğü’nün Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Giderleri Tertibinden ödenek aktarılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 8 pafta, 1991 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 5 pafta, 870 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 3335 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 1300 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 2357 ada, 157 no’lu parsele ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2824 ada, 1 nolu parsele ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 568 ada, 9 ve 10 no’lu parsellerin kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belçika’nın Brüksel şehrinde düzenlenen programa Belediye Başkanımız M. Ekrem EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyemiz Ali Tunç SAYGUN’un 12-13-14-15 Ekim 2015 tarihlerinde katılmasına, Programa katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Yavuz Mahallesinde bulunan 403 adayı kapsayan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2300 ada, 61 nolu parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacını teminen; 5393 Sayılı Kanunun 68/d-e bendi hükmüne istinaden; yurtiçi Kamu, Özel bankalar, katılım bankaları veya İller Bankasının kredi kuruluşlarından (1 yıla kadar geri ödemesiz 4 (Dört) yıl vadeli 10.000.000,00.- TL (On Milyon Türk Lirası)+ faiz tutarında kredi kullanılmak suretiyle borçlanılmasına, bu borçlanma ile ilgili gerektiğinde ipotek karşılığı, gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınması, gerektiğinde temlik vermek, bu krediler karşılığında Belediye gelir kalemlerinden olan Emlak Vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, İşgal harcı, kira gelirleri ile idarenin diğer tüm gelirlerinden teminat göstermek, borçlanma tarihi ile vade ve geri ödemesiz süreyi tespit etmek, yapılacak borçlanmanın iptalini istemek, borçlanma ile ilgili tüm işlemleri yapmak ve sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı'na Yetki verilmesine ve bu borçlanma yetkisinin İçişleri Bakanlığının Onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda; 1047 ada 7 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarında yol ve park alanında kalmakta olduğundan kamulaştırılmasına ait talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 151 ada, 3 ve 41 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların satışına ait konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2015 Yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan “HAYAL ADASI” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuzca ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen 27.687,49TL.tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Enerji Spor Kulübünün 2015-2016 Basketbol sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol liginde yer alacak A Kadın takımına destek vermek amacıyla Belediyemiz ile Tekirdağ Enerji Spor Kulübü arasında protokol imzalanması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 531 Ada, 8 Nolu Parselin içerisinde bulunan, Karadeniz Mahallesi Muhtarlık binasının, Milli Emlak Defterdarlık Müdürlüğünce, Süleymanpaşa Belediyesi adına tahsis işleminin kabulüne, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesine istinaden hazırlanan ödenek açma ve aktarım işlemindeki Sosyal Tesisler ödeneği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağından talebin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumluluk alanında bulunan (yollar, caddeler, meydanlar vs) yerlerde kullanılmak üzere Bilboard, CLP (Reklam Vitrini), Megalight yaptırılması ve 10 yıl süre ile işletilmesi kiralanması ve bakım işinin yapılmasına bu işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesi Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. Maddesine istinaden hazırlanan ödenek açma ve aktarım işlemindeki Sosyal Tesisler ödeneği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağından talebin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.ne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununda Meclisimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında ‘’ Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak Ücret Tarifesini belirler’’ denilmektedir. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifeler ekte sunulmuş olup, 2016 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi mevcut Ücrete Tabi İşler Tarifesinde yer almayan ve 37. Maddesinden sonra gelmek üzere eklenmesi istenilen 42-4 madde, 42.5 madde, 42-9 madde, 42.14-10 madde, 42.14-11 madde, 42.14-13 madde, 42.14-15 madde ile 43. Maddenin dışında kalan tüm maddelere ait Müdürlüğün teklif ettiği ücretler Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiştir. Ancak; Plan ve Bütçe Komisyon üyesi İrfan DEMİR Ücrete Tabi İşler Tarifesinde bulunan 42-9 madde ile 42.5 nci maddenin tamamındaki müdürlükçe teklif edilen ücretlerin yüksek olduğunu belirtip düşürülmesi ve Ücrete Tabi İşler Tarifesinde bulunan 42-4 madde, 42.14-10 madde, 42.14-11 madde, 42.14-13 madde, 42.14-15 madde ile 43. Maddenin tarifelerden çıkarılmasını istediğinden ilgili maddeler Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de 9 red oya karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
100. Yıl Mahallesi Tahsin Şahinkaya Sokak isminin 'Türkan Saylan Sokak olarak; Sedat Celasun Sokak isminin Kayahan Açar Sokak olarak; Nejat Tümer Sokak isminin Zeki Alasya Sokak olarak; Nurettin Ersin Sokak isminin Faruk Nafiz Çamlıbel Sokak olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1130 nolu parselin imar planına göre kamulaştırılması talebinin reddine, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2536 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, Yağcı Mahallesi, 121 ada 1 parsel, 122 ada 1 parsel, 123 ada 1 parsel, 124 ada 1 parsel, 125 ada 1 parsel ve 126 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada, 106 nolu parselin kamulaştırma konusu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinde 2014/1368 E. İle Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava 2015/606 K. İle 15.05.2015 tarihinde karara çıkmış olup, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Mahkeme Kararına istinaden yapılan taleple ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 8996, 9874, 9875, 10709, 10616, 10708, 8994, 8992, 8993, 10694, 8991, 8989, 8990, 8988 parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve aynı adada Uygulama İmar Plan Değişikliğine esas olacak 10709, 10708, 8994, 10616, 8992, 8993, 10694, 8991, 8989, 8990 ve 8988 nolu parselleri kapsayan 18. Madde Uygulama Sınırının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesi talebinin Berk Öge’nin çekimser oyuna karşılık, 4 kabul oyuyla, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin oyçokluğu ile kabulüne karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de 14 red oya karşı, Komisyon Kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneğinin başvuru dosyasında belirtilen krokideki taşınmazın yer aldığı Park Alanı 15.000 m2 üzerindeki park alanlarından olmasından dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, görev ve sorumluluğunda olması sebebiyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oy birliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne tahsis talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
23.03.2015 gün ve 2015/7474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Afete Maruz Bölge kapsamından çıkarılmış olan 2247 ada 1 parsel ile 212 ada 8, 9, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 74, 75, 76, 77 nolu parsellerin bulunduğu bölgeye dair afete maruz bölge kararının kaldırılmasına ve jeolojik ve jeoteknik etütlerdeki yerleşime uygunluk sınıflarının işlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 156 ada 22 parseldeki trafo alanıyla ilgili Tredaş Genel Müdürlüğü’ne belirtilen yere trafo yapılıp yapılmayacağıyla ilgili görüş sorulmuş olup, 04.06.2015 tarih 278-1218 sayılı Tredaş Genel Müdürlüğü yazısında 156 ada 22 parsel numaralı taşınmaza 2016-2020 yılları tesis yatırımları kapsamında trafo tesisi yapılması planlandığı belirtildiğinden İmar ve Bayındırlık Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne satış talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 3068 ada A parselin 3068 ada 1 parsel ile tevhit şartı ile satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 nolu parselde kayıtlı taşınmazla ilgili Avan Proje Tadilatının yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. maddesine göre onaylanması konusu ile ilgili çalışmaların devamına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda, 2362 ada, 61 Parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair alınan, 04.03.2015 tarih ve 132 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, 04.03.2015 tarih ve 132 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen plan değişikliğinden önceki mevcut haline dönülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oy birliği ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1520 ada 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazla ilgili daha önce alınmış olan 04.02.2015 tarih 80 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptaline, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 12.05.2015 tarih ve 478 sayılı Meclis Kararı ile onayladığı 1520 ada 5 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon Kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 2314 ada, 249 parsel noda kayıtlı taşınmazın tek başına yapılaşmaya müsait bir parsel olmadığından söz konusu taşınmazın satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince’de komisyon kararının kabulü ile birlikte taşınmazın tevhit şartı ile satışına veya kat karşılığı olarak verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 2300 ada 51 no da kayıtlı taşınmazın yer aldığı yol Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yetki, görev ve sorumluluğunda olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisincede Komisyon Kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2016 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programı ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2016 yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2016 yılına ait Performans Programının kabulüne 14 red oya karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) Türkiye sıralamasında ilk 100’e giren ve Süleymanpaşa İlçesinde ikamet eden öğrencilere Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’nün Ödül, İkramiye vb. ödemeler bütçesinden kişi başına 5.000,00TL. ödül verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2016 yılı için alınacak Katı Atık toplama, taşıma hizmetleri ücret Tarifelerinin uygulanması için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ (Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından Süleymanpaşa İlçe Belediye Sınırları dahilindeki tüm su abonelerine ekteki tarifelere göre tahakkuk ve tahsilatının yapılması, yapılan tahsilatların her ayın 20’sine kadar Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı hesabına aktarılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
30.07.2015 tarih ve 6338 sayılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısına istinaden Mülkiyeti belediyemize ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1822 ada 87 ve 89 nolu parsellerin Maliye Hazinesine devredilmesine ve Belediye Encümenine yetki verilmesine 14 red oya karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda 1161 ada 4 nolu parsele ait taşınmazın satış veya kat karşılığı olarak verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1678 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 1678 parselin yolda kalan kısmı yol2 parsel ile takas işleminin yapılması talep edilmiştir. İhdas parseli A parsel 380,81m2 dir. Takasa konu yol2 parsel ise 539,20m2 dir. Takas işleminin yapılıp, yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti belediyemize ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1715 ada 27 nolu parselde kayıtlı 40.31m2 yüzölçümlü taşınmazın 1715 ada, 22 ve 24 parsel numaralı bitişik sınır komşusuna satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Şehrimizin modern ve kültürel anlamda yüzünü değiştirecek ve şehre sanatsal anlamda katkı sağlayacak üzerinde İstiklal Marşı, Gençliğe Hitabe ve Andımızın bulunduğu bir Atatürk Heykelinin yapılması konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2015 yılı Sosyo – Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan “ ZİÇEV Fotoğraf Atölyesi ” isimli projenin belediyemiz ve ZİÇEV arasında ortak olarak uygulanmasına, ( eş finansman taahhüt edilmiş ise ) taahhüt edilen 10.890,40TL tutarındaki eş-finansmanın sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.10.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda, 1715 ada, 14-16-17-22-23-24 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024