Meclis Kararları

2015 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2014 Mali Yılı Kesin Hesapları Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından 06.05.2015 tarihinde incelenerek İrfan DEMİR’in Red oyuna karşı oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, 2014 Mali Yılı Kesin Hesapları Belediye Meclisince de madde madde okunup oylanarak 9 red, 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden Fen İşleri Müdürlüğüne aşağıdaki cetvelde belirtilen Diğer Hizmet Alımları tertibine Müteahhitlik Hizmetleri ve Diğerleri Giderlerinden aktarım yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan, tapuda 77 ada , 16 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının kabulüne ve ihdas, takas, yola terk, tevhit işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün, Diğer Hizmet Alımları Tertibine, Müteahhitlik Hizmetleri, Malullük Yaşlılık ve Ölüm Aylığı, Sosyal Amaçlı Fonlar Tertibinden ödenek aktarımı yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde olan ve faaliyette bulundukları spor dallarında başarı sağlayan takım ve bireysel sporculara ödül verilebilmesinin içeriğini ve sınırlarını belirleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan “Ödül Yönetmeliği”nin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi adresinde bulunan ve tapuda 255 ada, 6 parsel ve 255 ada, 31 nolu parsellerin kamulaştırılması talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi adresinde bulunan ve tapuda 228 ada, 1 parsel ve 228 ada, 2 parselde Kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı ‘Park Alanı’nda, bir kısmıda ‘Yol’da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın Park ve Yol alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 971 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 168 ada, 21 ve 31 nolu parsellerde kayıtlı olan ve mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait taşınmazlar ile ilgili gelen satış talebinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna sevkine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Etüd Proje Müdürlüğünde kullanılmak üzere Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sağlık, kültür, eğitim, spor ve kentin ve kentlinin ihtiyacı olan alanlarda Süleymanpaşa İlçesine artı değer kazandırılması yönündeki çalışmaların yanı sıra İlçenin her gelir grubuna hitap eden projeler üretmek, farklı kültürel değerlerimizin, geleneklerimizin ve çağdaş medeniyetimizle aynı çatı altında uyum içinde yaşatılmasını sağlamak üzere 13 (onüç) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak Etüd Proje Müdürlüğünün kurulmasına, kadrosunun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılmasına, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından öncelikle ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin daha hızlı ve daha etkin şekilde yerine getirilmesi için gerekli personelin istihdamı ve Teşkilat yapımız ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki, sorumluluk alanlarının ve personelin özlük işlemlerinin daha sağlıklı belirlenebilmesi için 13 (onüç) adet tercihli Müdürlüğümüze ilave olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulmasına, kadronun ihdası hususunda hazırlanan cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “Tavla Turnuvası” nda dereceye giren ilk üç yarışmacıya, tavla takımı ödülü verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “Kiraz Güzeli” yarışmasında, 1.olan yarışmacıya 3.000,00 TL, 2. olan yarışmacıya 2.000,00 TL, 3. Olan yarışmacıya 1.000,00 TL para ödülü verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında bölgemizdeki amatör avcılığı destek amacıyla düzenlenecek olan avcılık/trap yarışmasında birinlik için 3.000,00 TL para ödülü yada 3.000,00 TL değerinde malzeme ödülü verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, bölgemizdeki kiraz yetiştiriciliğini teşvik amacıyla düzenlenecek olan yarışmada, yarışmaya katılan tüm yetiştiricilere ödül olarak 1'er adet çeyrek altın verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geleneksel 51. Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında kültürümüzün geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan halk oyunları yarışmasında 1.ekibe 6.000,00 TL, 2.ekibe 3.000,00 TL, 3.ekibe 2.000,00 TL ayrıca yarışmalara katılan tüm ekiplere 1.000,00’er TL teşfik ödülü verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünce hazırlanan “Ulaşım Birimi Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”in Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yüksel ABLAK tarafından 02.03.2015 tarih ve 3043 sayılı sehven verilmiş olan hibe talebi dilekçesine istinaden alınan 04.03.2015 tarih ve 171 sayılı Belediye Meclis kararının düzeltilerek, Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı “34 JG 0470” plakalı aracın Süleymanpaşa Belediyesi’ne hibe edilmek istemesi talebinin kabulüne, Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan “100. Yıl Parkı, Ekmekçioğlu Parkı, Rüstempaşa Bedesteni Parkı” ile Değirmenaltı Mahallesi’ nde bulunan “Değirmenaltı Caddesi” düzenleme işi kapsamında, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesine istinaden gerçekleştirilecek olan ortak hizmet projesi için Prokol yapma ve yapılacak Protokolün detaylarını belirleme konusunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nce düzenlenecek olan, ilçemizde bulunan tüm ortaokulları kapsayan “Çevre kirliliği ve geri dönüşüm” konulu ödüllü resim yarışması ve tüm liseleri kapsayan “Çevre kirliliği ve geri dönüşüm” konulu afiş yarışması sonunda, dereceye giren yarışmacılara 2 adet tablet, 1 adet bisiklet, 1 adet fotoğraf makinesi ve 2 adet Mp3 çalar’ın hediye edilmek üzere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce teknik şartnameye uygun olarak satın alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22-24 Mayıs 2015 tarihleri arasında Yunanistan’ın Kavala Şehrine düzenlenen geziye Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT ile Belediye Meclis Üyelerimizin katılmalarına, geziye katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
16-17 Mayıs 2015 tarihinde Yunanistanın Selanik Şehrine yapılacak kültürel amaçlı geziye Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın da katılmasına, 03/12/2015 tarih ve 485 sayılı Meclis Kararında geziye katılmalarına karar verilen kişiler ile Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın yol, iaşe ve konaklama giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne ait Bilgi Güvenliği Politikası incelenmiş ve ilgili müdürlükçe sunulduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliği'nin, ilgili müdürlükçe sunulduğu şekliyle kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 159 ada, 15 nolu parselde bulunan süt toplama binası alanının S.S. Ormanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 5 yıllığına, yıllık 10,00TL’den kiraya verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Dedecik Mahallesi, 811 parselde bulunan süt toplama binası alanının S.S. Dedecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 5 yıllığına, yıllık 10,00TL’den kiraya verilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2549 ada 1 ve 2 parsel 3998,59m2 alanlı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan, 3998,59m2 alanlı park alanının Belediyemiz adına terki halinde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 2649 ada, 1 nolu parselin imar planında Belediye Hizmet Alanında kalan hissenin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2014 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1061 nolu parselin kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tapuda 2544 ada 2 nolu parselin kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan Tapuda 71 ada 20 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
51.Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalinin 10-14 Haziran 2015 tarihlerinde kutlanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan Mühendis ünvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2015 Mali yılında 31/12/2015 tarihine kadar 5393 sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak, 2 (iki) adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde, 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin (08/01/2015 tarih ve 247 sayılı GENELGE ( Sıra No:4)‘nin (2) sayılı cetvelin) bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 2132 ada, 21 ve 22 parsellerle birleştirilmesi için satışının yapılmasına, satış işlemi için Belediye Encümenine yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Boş Memur Kadro Ünvan ve Derece Değişikliği talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan “1. Süleymanpaşa Satranç Turnuvası” sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya, kupa, ve 4.500,00 TL para ödülü verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 121,122,123,124,125,126 adalardaki parsellerde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür Sanat Anonim Şirketinin 50.000TL. olan sermayesinin 500.000TL’ye çıkartılması 9 red, 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince hazırlanan cetvellerde 6 (altı) adet kadronun G.İ.H. Sınıfında 1 dereceli Belediye Başkan Yardımcısı, 1 dereceli Yazı İşleri Müdürü, 1 dereceli Mali Hizmetler Müdürü ve 1 dereceli Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, 1 dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü ve 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrolarının iptal edilmesi Belediye Meclisinde oybirliği ile kabul edilmiş olup, 1 dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü Kadrosuna 22.04.2015 tarih itibariyle Gamze DEMİR’in ve 1 dereceli Bilgi İşlem Müdürü kadrosuna 22.04.2015 tarih itibariyle Şahin BEGİÇ’in atanması konusunda da Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince, Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C12 grubunda yer alan kadrolarda ve kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliği talebine ilişkin yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre Zabıta Komiseri Grubunda 1 adet kadronun ihdası, Zabıta Memuru Grubunda 36 adet kadronun ihdası için hazırlanan yazı ve eki cetvellerin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince, Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğe göre İdari Hizmetler Grubunda 10 adet kadronun ihdası, Sağlık Hizmetler Sınıfında 5 adet kadronun ihdası 9 red , 20 kabul oya karşı oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
02.07.2014 Tarihli Belediye Meclis toplantısında alınan 147 nolu Meclis Kararıyla Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içinde bulunan Asyaport Limanı ve Tekirdağ Organize Sanayi Bölgesi (TORSAB) ile ilgili İnceleme Komisyonu kurulmuş ve komisyon üyeleri belirlenmiştir. Komisyon üyesi olan Kamil GÜNAY’ın istifasından dolayı boşalan komisyon üyeliği için önerilen, Belediye Meclis üyesi Haluk YILMAZ oybirliği ile İnceleme Komisyon üyeliğine seçilmiştir.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin cari hesaplarında söz konusu miktarı karşılayacak nakit para bulunmadığından; Tekirdağ 2.İcra Dairesi 2006/1120 sayılı dosya kapak hesabında belirtilen 556.065,64 TL borç miktarı için banka Teminat Mektubu alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan, Tapuda 156 ada 22 parselde kayıtlı, 23,14m2 yüzölçümlü halihazırda Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı olarak kullanılan taşınmazın, satışı ile ilgili talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havele edilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 06.05.2015
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi 2608-2814 adalar önünden başlayarak 2619-2899 adalar önüne kadar olan 25m’lik imar yoluna “Hocalı Caddesi” isminin verilmesi talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024