Meclis Kararları

2024 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz ilçemizin ve Tekirdağ sporumuzu sevilen simalarından Cenk SERİM isminin belediyemiz tarafından yapılan ya da yapılacak olan spor tesisine veya park’a verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 171 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin idaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 165 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve aynı ada da yer alan 2 parsel sayılı taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi 1600 parsel sayılı taşınmazın trampa yolu ile kamulaştırılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mali imkanlarımızın yetersiz olması sebebiyle çevre düzenlemesi yapılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda şartlı nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR‘a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesinin uygunluğuna dair karar alınmasını ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (g) bendi "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" uyarınca toplam 1.750.000 TL'lik yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin bulunduğu C13 grubunda yer alan kadro derecelerinde değişiklik yapıldığından, dolu kadro değişikliğine ilişkin cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 171 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarında Değişiklik yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:38/A (tapuda; 266 ada, 3 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen ekipman ve araçların satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR‘a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı‘na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesinin uygunluğuna, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (g) bendi "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" uyarınca toplam 2.700.000,00TL'lik yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1 adet panelvan aracın 2024 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 325 ada 481 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi (Bizanthe Antik Kenti) I., II. Ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına Ait Koruma Amaçlı İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında belirlenen imar yollarının 10 metreden az olanlarının 10 metre olarak belirlenmesi, imar adalarının güncel mevzuatlara göre daha kullanışlı parseller oluşturacak şekilde büyüklüklerinin revize edilmesi, alanın üzerinde yer alan TEİAŞ sorumluluğundaki enerji nakil hattı konusunda ilgili kurumun görüşünün alınması, sunulan planda söz konusu enerji nakil hattının altında yapılaşmaya izin verilmeyecek şekilde fonksiyon belirlenmesi, plan notlarının 7.6 maddesinin kaldırılması 7.11 maddesindeki zemin terasları ile ilgili bölümün kaldırılması, 20. Maddesinin plan kapsamında bulunmayan Konut+Ticaret kullanımına ilişkin ibarelerin kaldırılması, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarının 8. Maddesi’nin ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarının 2.17 maddesinin sunulan koruma amaçlı uygulama imar planı notlarına ilave edilmesi, “İMAR ADALARINDA YOL HATTINDA MEVCUT TEŞEKKÜL VAR İSE ÖN BAHÇE MESAFELERİNDE İSTİKAMETE GÖRE ÇEKME MESAFELERİNİN BELİRLENMESİNDE İDARESİ YETKİLİDİR.” , “6 MART 2007 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÖNCESİ YAPI RUHSATI ALAN TÜM YAPILARDA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ, İLAVE KAT, TADİLAT VB. TÜM YAPI RUHSATI İŞLEMLERİNDE 2018 YILI TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ 15.BÖLÜMDE YER ALAN KRİTERLERE GÖRE YAPI PERFORMANS ANALİZİ HAZIRLANMASI ZORUNLUDUR.” ile “BAHÇE DUVARLARININ YÜKSEKLİĞİ; BİNALARIN YOL TARAFINDAKİ CEPHE HATLARININ ÖNÜNDE, KALDIRIM ÜST KOTUNDAN İTİBAREN 1.10 METREYİ GEÇEMEZ. AYRICA ÜZERLERİNE YÜKSEKLİKLERİ 1.00 METREYİ AŞMAYAN PARMAKLIK YAPILABİLİR” şeklindeki plan notlarının sunulan koruma amaçlı uygulama imar planı notlarına ilave edilmesinin gerektiğine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın Mevcut İmar Planlarında yer alan Kınalı-Çanakkale Otoyolu Bağlantı kavşağına olan uzaklığından dolayı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün görüşüne ihtiyaç duyulduğundan ilgili teklif konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz, Atatürk, Ortacami ve Altınova Mahallelerinde yer alan bazı Konut Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin ilgili plan değişikliğini kapsayan alanlarda “TERAS ÇATI YAPILAMAZ. BİR ALT KATLA BAĞLANTILI ÇATI ARASI HACİM YAPILAMAZ.” Şeklinde plan notu ilave edilerek kabulüne İlhan İMRAK ve Cenk KORKMAZ’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 125 ada 1 ve 12 parsel sayılı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi 189 adanın kuzeyi ve 127 adanın güneyinde yer alan tescilsiz alanlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda 2024 yılı için Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a yetki verilmesine, Belediye Meclisince de, 12 red oya karşı 18 oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Hüseyin UZUNLAR'a kamu veya özel bankalardan kullanılan veya kullanılacak olan kredilere ilişkin Temlik/Teminat verebilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş'nin 2024 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 2024 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 64 sayılı kararı ile Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği kurulmuş olup, Zabıta Müdürlüğüne alt birim olarak bağlamıştır. Yeni kurulan birimin 07.03.2023 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis kararı ile Mevcut Zabıta Müdürlüğü ‘’Çalışma ve Görev Yönetmeliği’’ içerisine bölümler halinde eklenmiştir. Belediyemiz Afet İşleri Müdürlüğünün 02 Mayıs 2023 tarih ve 179 sayılı Meclis Kararı ile kurulmasına karar verilmiş ve Zabıta Müdürlüğümüzün alt birimi olan Süleymanpaşa Arama Kurtarma Amirliği görevleri yeni kurulmuş olan Afet İşleri Müdürlüğüne de bağlandığından Zabıta Müdürlüğünün Çalışma ve Görev Yönetmeliğinden ilgili tüm bölüm - kısım metinleri çıkarılmıştır. Zabıta Müdürlüğü ‘’Çalışma ve Görev Yönetmeliği’’ düzenlenerek revize edilmesine, Mutafa TURHAN ile İlhan İMRAK’ın red oylarına karşı, 29 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 02 Mayıs 2023 tarih ve 179 sayılı Meclis Kararı gereğince kurulmuş olan Başkanlığımız Afet işleri Müdürlüğüne ait revize edilen Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne, İlhan İMRAK’ın red oyuna karşı, 30 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2024 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Muhammet POLAT, Mustafa TURHAN, Ömer TAŞ Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2024 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2024 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2024 Yılı Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024