Meclis Kararları

2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2024 Mali yılında Belediyemizce verilecek hizmetlere karşılık alınacak ücretlerle ilgili olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun'' Ücrete Tabi İşler Tarifesi'' başlıklı 97. maddesine istinaden düzenlenen, Ücrete Tabi İşler Tarifesi Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 372 no'lu kararı ile kabul edilmiştir. 6.20- (a) maddelerinin tabloda belirtildiği şekliyle uygunluğuna Caner GÜNAY’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 7 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Moloz Taşıma ve Bertaraf Maliyet Hesaplama Çalışması kapsamında konu ile ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmış olup, mevcut tarife üzerinden yüzde 100 artış uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 7 çekimser oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2024 Mali yılında Belediyemizce verilecek hizmetlere karşılık alınacak ücretlerle ilgili olarak, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Ücrete Tabi İşler Tarifesi” başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen, Ücrete Tabi İşler Tarifesi Belediye Meclisinin 07.11.2023 tarih ve 372 no’lu kararı ile kabul edilmiştir. 2024 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri KDV HARİÇ olarak uygulanmaya başlamıştır. 2-Yazı İşleri Müdürlüğü 2.1-Evlendirme Memurluğunca yapılan nikah işlemlerinin (c) , (h) ve (ı) maddeleri yeniden revize edilmiş olup konunun cetvelde revize olarak belirtildiği şekliyle Caner GÜNAY’ın red oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 7 çekimser oyuna karşı 19 oy ile oyçokluğu ile ile karar verildi. 2024 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFELERİ Belediye Meclisi'nin 07.11.2023 tarih ve 372 no'lu kararı ile kabul edilen tarifeler 04.06.2024 tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonca Kabul Edilen Tarifeler 2- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2024 Yılı KDV Hariç Plan Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen Tarifeler (TL) %20 KDV TUTARI (TL) 2024 YILI %20 KDV İLAVE EDİLEN VE UYGULANACAK TARİFE (TL) 2024 Yılı KDV Hariç Plan Bütçe Komisyonunca Kabul Edilen Tarifeler (TL) %20 KDV TUTARI (TL) 2024 YILI %20 KDV İLAVE EDİLEN VE UYGULANACAK TARİFE (TL) 2.1- EVLENDİRME MEMURLUĞUNCA YAPILAN NİKAH İŞLEMLERİ; c- Evlendirme İzin Belgesi 165,00 33,00 198,00 600,00 120,00 720,00 h- İlçede ikametli yabancı uyruklu vatandaşlar 1.000,00 200,00 1.200,00 12.000,00 2.400,00 14.400,00 ı- İlçe dışında ikametli yabancı uyruklu vatandaşlar 5.000,00 1.000,00 6.000,00 28.000,00 5.600,00 33.600,00
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Topağaç Mahallesinde sahil bölgesinde denize sıfır olan yerlerin içkili yer bölgesine alınması talebinde ilgili dilekçelere istinaden yapılan inceleme sonucunda Topağaç Mahallesi sahil bölgesinde denize sıfır olan imar planlarında park alanı olarak gözüken belediyeye ait yerlerin (Denizhan sokak cihankent sitesi önü denize sıfır olan park alanı ve Dikmen sokak üzerinde bulunan denize sıfır olan park alanlarının)bulunduğu görüldüğünden ekteki krokilerde işaretlenen ahse konu yerlerin içikli yer bölgesine dahil edilmesine Osman YATMAN’ın red oyuna karşı Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 7 red oya karşı 19 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ-Merkez Süleymanpaşa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına ilave bir madde olarak plan notu maddesi olarak eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanunun 38. Maddesinin (g) bendine atfederek Süleymanpaşa Belediyesi adına Kamu ve Kuruluşları, Amatör Spor Kulüpleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve Meslek Odaları ile yapılacak protokol ve sözleşme imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
58. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak olan en iyi kiraz yarışması ile en iyi kiraz bahçesi yarışmasına katılım sağlayıp dereceye giremeyen üreticilere 2.500,00TL, her iki Kategoride 1. olan reticilere 15.000,00 TL, 2. olan üreticilere 10.000,00 TL, 3. Olan üreticilere 7.500,00 TL ödül verilmesine ve bu ödüllerin harcamasının Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Süleymanpaşa Belediyesi İlçe Sınırları içerisinde vatandaşların yaptığı küçük çaplı tadilatlardan kaynaklanan molozların toplanması işi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işin yürütülmesi kapsamında kullanılacak araçların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. Maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 01.08.2024-31.12.2027 tarihlerini kapsayacak şekilde sürücüsüz olarak kiralanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 11, 12, 13 parsel sayılı "Arsa" vasıflı toplam 599,00 m2 yüzölçümlü parseller ile uygulama imar planında kısmen park ve trafo alanında kalan Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel sayılı 1.335,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" vasılı taşınmazın fiyat ve miktar farkı gözetilmeksizin 04/02/2020 tarih ve 58 ile 67 sayılı Meclis kararları gereğince takas işleminin yapılmasına Belediye Encümeni' nin 06/10/2020 tarih ve 817 sayılı kararı ile karar verilmiştir.Ancak söz konusu takas işleminin tamamlanması gerçekleşmediğinden alınan Belediye Meclis kararlarının iptal edilmesine Belediye Meclisi' nin 02/05/2023 tarih ve 172 sayılı kararı ile karar verilmiş olup hissedarlara tebliğ edilmiştir. İlgi dilekçe ile İlçemiz Aydoğdu Mahallesi 1724 ada 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması yada takası yeniden talep edilmiş olup taşınmazın park alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait ekli listede yer alan 5 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satışının yapılması veya 5 Adet taşınmazın takas,devir işlemlerinin vb.yapılması için Belediye Başkanı Volkan NALLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2024 Mali yılında Belediyemizce verilecek hizmetlere karşılık alınacak ücretlerle ilgili olarak,2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun'' Ücrete Tabi İşler Tarifesi'' başlıklı 97. maddesine istinaden düzenlenen, Ücrete Tabi İşler Tarifesi Belediye Mecliinin 07.11.2023 tarih ve 372 no'lu kararı ile kabul edilmiştir.2024 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri KDV HARİÇ olarak uygulanmaya başlanmıştır.6.20- (a) maddeleri yeniden revize edilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 2185 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15'inci maddesine göre Süleymanpaşa Belediyemiz vergi gelirlerinin yer aldığı ve ekli listede bulunan banka hesap numaralarındaki mevduatın kamu hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak üzere kamu yararına tahsis edilmesine ve haczedilemez kararı alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyemiz bünyesinde bulunan, kamu hizmetlerinde fiili olarak kullanılan ve ekteki listede yer alan araçların kamu hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak üzere kamu yararına tahsis edilmesine ve haczedilemez kararı alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15'inci maddesinde"... göre Süleymanpaşa Belediyemiz bünyesinde bulunan, kamu hizmetlerinde fiili olarak kullanılan ve ekteki listede yer alan taşınmazlar için kamu hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak üzere kamu yararına tahsis edilmesine ve haczedilemez kararı alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından karşılanmış olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizm. Kültür ve Sanat A.Ş.’nin 28.05.2024 tarih ve 2024/8 sayılı kararına istinaden 11.06.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Süleymanpaşa Belediyesini temsilen katılacak yetkilinin Süleymanpaşa Belediye Meclisinden atanması, Sermayesinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait olan Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 7350 sicil numarasında kayıtlı Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizm. Kültür ve Sanat A.Ş.’nin sermayesinin iç kaynaklardan ve nakdi olmak üzere toplam 58.000.000,00 TL artırılarak sermayenin 80.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına, söz konusu sermaye artırımı için şirketin sermaye düzeltmesi olumlu farklar hesabında bulunan 54.000.000,00 TL iç kaynağın sermaye artırımı olarak kullanılmasına ve bu tutardan arta kalan 4.000.000,00 TL tutar için ise nakdi sermaye artırımı yapılmasına ve Belediye Başkanı Volkan NALLAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz sınırları içerisinde çöp toplama, nakli ile kent temizliği hizmeti Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte olup; çalışmaları kapsamında 36 ay süreli yeni araç ihalesinin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Moloz kaldırılması ve taşınması ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Plan ve Proje Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yapı Kontrol Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
05.12.2018 tarih ve 340 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmesi amacıyla verilen önerge konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 2837 ve 2862 adalar arasında yer alan tescilsiz alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne Vedat TURUNÇ’un ret oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Vedat TURUNÇ’un red oyuna karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Vatan (Yavuz) Mahallesi, 435 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi, 2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulması teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 127 ada 3 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde en çok üyeye sahip olan sendika ile memur personele sosyal denge ödemeye yönelik sözleşme görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması için Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2024 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifeleri KDV HARİÇ olarak uygulanmaya başlanmıştır. 2-Yazı İşleri Müdürlüğü 2.1- Evlendirme Memurluğunca yapılan nikah işlemlerinin (c), (h) ve (ı) maddeleri yeniden revize edilmiş olup konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Topağaç Mahallesinde sahil bölgesinde denize sıfır olan yerlerin içkili yer bölgesine alınması talebinde bulunulmuştur.İlgi dilekçelere istinaden yapılan inceleme sonucunda; Topağaç Mahallesi sahil bölgesinde denize sıfır olan imar planlarında park alanı olarak gözüken belediyeye ait yerlerin (Denizhan sokak cihankent sitesi önü denize sıfır olan park alanı ve Dikmen sokak üzerinde bulunan denize sıfır olan park alanları) bulunduğu görülmüş olup ekteki krokilerde bahse konu yerler ile ilgili konunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 04.06.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan konteynerin mevcut haliyle kullanılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024