Meclis Kararları

2024 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’ınci maddelerine istinaden hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
05.12.2018 tarih ve 340 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile onaylanan ‘Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanabilir. Süleymanpaşa belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğini uygun olmak yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin sadece ön bahçe mesafelerinde yapılacak olan pergole, kış bahçesi veya sundurma analnı bağlı bulunduğu bağımsız bölüm zemin kat alanını ve bağımsız bölüm sınırını geçmeyecek şekilde, tüm maliklerden muvafakat alınarak bina cephesinde 5 metre uzaklığı aşmamak ve parsel sınırıyla pergole, kış bahçesi veya sundurma sınırı arasında en az 2 metre mesafe kalmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çayhane, market vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir yangına dayanıklı hafif malzemeden olmak kaydıyla bitişik mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde ilgisinin idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldıracağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesinde izin verilebilir. ‘ şeklinde değişikliğin vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere ihtiyaç ve talepler doğrultusunda revize edilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cari ve Yatırım Harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 28.000.000,00TL- (Yirmisekizmilyon)TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde; İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde Belediyemiz mülkiyetinde bulunan kamu yararına tahsis edilmemiş, meclisimizce belirlenecek ve İller Bankası A.Ş tarafından uygun görülecek gayrimenkulleri İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Volkan NALLAR’ın yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz sorumluluk alanlarında restorasyon konularında Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Belediyemiz arasında 5393 Sayılı Belediye Kanunu Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesi ve Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38/g maddesine göre protokoller yapmak üzere Belediye Başkanı Volkan NALLAR’a yetki verilmesi ile Yetki devri başlıklı 42. Maddesi ‘’ Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.‘’ hükmüne göre de bahse konu protokollerin yapılması yetkisinin Belediye Başkan Yardımcısı Ergün GÜLERYÜZ’e devredilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi olarak 09.04.2024 tarihli 118 sayılı Belediye Meclis Kararı ile üyesi olunan Trakya Belediyeler Birliğinde kurumumuzu temsil etmek üzere Belediye Meclis Üyeleri Emin Benan UTKU ile Oral ÇELİKKOL Asıl üye olarak, Nurcan BALIBEY Yedek üye olarak seçilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Atatürk Mahallesi 2837 ve 2862 adalar arasında yer alan tescilsiz alana ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Vatan (Yavuz) Mahallesi 435 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Karadenizliler Derneği Yayla Şenlikleri" ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilen şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 375.000,0TL harcama yapılmasının uygunluğuna Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 58'inci Uluslararası Kiraz Festivali için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 8.000.000,00TL (sekiz milyonTL) harcama yapılmasının uygunluğuna ve Uluslararası Kiraz Festivali’nin 58'incisinin 13-14-15-16 Haziran 2024 tarihlerinde yapılmasına, koordinasyonunun Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmesine Plan Bütçe Komisyonu ve Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 126 ada 17 ve 18 parsel numaralı taşınmazlara yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Topağaç Antik Kenti 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları, Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları Ve Değirmenaltı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarına plan notu ilave edilmesi amacıyla hazırlanan ve 23.01.2024 tarih ve 9914 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle, 23.01.2024 tarih ve 9913, 9919, 9944 sayılı kararlar ile gönderildiği şekli ile uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları ilişkin hazırlanan ve 23.01.2024 tarih ve 9914 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile düzeltilmiş şekliyle uygun görülmüş olan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 7798, 7799, 7800, 7801 ve 8095 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan teklifte Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı’nın cephesinin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasına aykırı olması sebebi ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 359 ada 15 parsel sayılı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu alanın Mevcut İmar Planlarında yer alan Kınalı-Çanakkale Otoyolu Bağlantı kavşağına olan yakınlığından dolayı Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş vermesi sebebi ile talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova (Yavuz) Mahallesi 2118 ada 2 parsel kuzeyi, İstiklal (Zafer) Mahallesi 2422 ada 1 parsel kuzeyi, 2447 ada 16 parsel kuzeyi, 2408 ada 9 parsel kuzeyi, Bahçelievler (Karaevli) Mahallesi 128 ada 1 parsel kuzeyi, 751 parsel güneyi ile Bahçelievler (Gazioğlu) Mahallesi 1120 parsel ve 2106 parsel numaralı taşınmazlara Trafo konulması teklifi konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 24 ada 36 parselin batısı ve 23 ada 7 parsel numaralı taşınmazın güneyinde yer alan tescilsiz alana Trafo konulması amacıyla sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Atatürk Mahallesi 2837 ve 2862 adalar arasında yer alan tescilsiz alana ilişkin taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Plan ve Proje Müdürlüğünün Teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Plan ve Proje Müdürlüğü ile ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe bağlı kalınarak hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Plan ve Proje Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Yapı Kontrol Müdürlüğünün Teşkilat yapımızda oluşturulmasına, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, Süleymanpaşa Belediyesi C13 Grubunda yer almaktadır.İlgili Yönetmeliğe bağlı kalınarak hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli Yapı Kontrol Müdürü kadrosu ihdası hususunda hazırlanan cetvel yazımız ilişiğinde sunulmuştur. 1 dereceli Yapı Kontrol Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararı ile Park ve Bahçeler Müdürü kadrosu münhaldir. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 49. maddeleri gereğince, Teşkilat yapımızda oluşturulmasına park ve bahçelerle ilgili genel gider yatırım kodlarının tanımlanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na gizli oyla yapılan seçim neticesinde Asıl Üye olarak, Münür BİLGİN, Sayit ÇAKIR, Recep YILMAZ, Zeynel HİÇYILMAZ ve Ender KARADAĞ, Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na gizli oyla yapılan seçim neticesinde Yedek Üye olarak, Hasan EREN, Kadri KARAKAŞ ve Ender TUNÇ, seçilmişlerdir. Çiftçi Malları Murakabe Heyetine gizli oyla yapılan seçim neticesinde; Asıl Üye olarak, Haydar İNAL, Uğur ÖNBEY, Cengiz TİRAKİ, Recep AKYURT ve Ömer TAŞ), Çiftçi Malları Murakabe Heyetine gizli oyla yapılan seçim neticesinde Yedek Üye olarak, Semih ÜSTÜN, Mehmet YORULMAZ ve Bilal ÖZDEMİR seçilmişlerdir.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2024 Yılı için (net) 92.157.870,02 TL kredi kullanılması, kredi sözleşmesi imzalanması, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye BaşkanıVolkan NALLAR'a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat yetkisi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi için Belediye Başkanı Volkan NALLAR'a yetki verilmesine 8 red oya karşı 21 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ıncı, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’inci maddelerine istinaden hazırlanan 2023 Mali Yılı Kesin Hesapları yazımız ekinde sunulmuştur.2023 Mali Yılı Kesin Hesabının Süleymanpaşa Belediye Meclisinde görüşülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64’üncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği kesin hesabın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2024
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çiftlikönü (Turgut) Mahallesi, 127 ada 3 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024