Meclis Kararları

2014 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 14.10.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden düzenlenen “Ücrete Tabi İşler Tarifesi” ile ilgili Komisyonumuzca belirlenen tarifelerden, 15. Madde “İmar Paftası Sureti Ücretleri”, 16. Madde “Seyyar Esnafa Verilecek Seyyar Kartı Ücreti” 20. Madde “Asansör Tescil Belgesi Ücreti” görüşülmesinde; Sezayi ÇETİN’in muhalefet şerhi olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi. 21. Madde “Asansör Yıllık/Periyodik Kontrol Ücreti (Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinin 10. Maddesi)”nin 4. Bendi “Yemek, Mutfak ve Monşarj Asansörü Ücreti” görüşülmesinde; Sezayi ÇETİN ve Ali DARICI’nın muhalefet şerhi, Fethiye Filiz ÇELİK ve Gönül DİNÇER’in kabulü ile eşitlik sağlanmış son kararın Belediye Meclisinde verilmesine karar verilerek 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden düzenlenen “Ücrete Tabi İşler Tarifesi” ile ilgili yukarıda belirtilen maddeler haricinde diğer tüm maddelerin 2015 Mali yılında uygulanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonca belirlenen tarifenin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir. Komisyonda belirlenen Ücrete Tabi İşler tarifelerinin 2.Maddesinin (f) fıkrası, 6. Maddesinin (b) (g) (n) (o) fıkraları, 16. Maddesi, 17. Maddesinin (c) fıkrası, 20.Maddesinin 1,2,3 fıkraları; Ali Rıza ETİ, Çiğdem KONCAGÜL, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın 10 red 21 kabul oyuna, 21. Maddesi için de Ali Rıza ETİ, Çiğdem KONCAGÜL, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI’nın 14 red 17 kabul oylarına karşılık oyçokluğu ile diğer maddelerde Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edilmiştir.
TARİH: 14.10.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
01.10.2014 tarih ve 328 sayılı Belediye Meclis Kararıyla komisyona sevk edilen 2015 Yılı ve izleyen iki yılın Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülmüş olup; 2015 Mali yılı bütçe gelirleri 108.000.000TL. olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 12.000.000 TL. borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 120.000.000TL.’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 120.000.000TL. hazırlandığı görülmüştür. 6360 Sayılı 13 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 26 ilçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine göre kapatılan Banarlı, Kumbağ, Barbaros, Karacakılavuz Belediyeleri ile Mahalleye dönüştürülen köylere yapılacak hizmet ve yatırımlar göz önünde bulundurularak 2015 yılı bütçesi hazırlanarak Komisyon Raporu Belediye Meclisine sunulmuştur. Hazırlanan Komisyon Raporu ve 2015 yılı bütçesi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre Belediye Meclisinin 14.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup yapılan oylamada; a- Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak oybirliği ile kabul edildi. b- Yılı Gider Bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyi okunarak oybirliği ile kabul edildi. c- Yılı Gelir Bütçesini Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oybirliği ile kabul edildi. d- Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi itibari ile toplamları üzerinden okunarak oybirliği ile kabul edildi. e- Ayrıntılı harcama programları ile finansman programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde okunarak oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin 14/10/2014 tarihli toplantısında gelir ve gider tablosundaki maddeler oylanarak oybirliği ile kabul edilmiş ve karara bağlanmıştır.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi daha önce köy statüsünde bulunan , yeni mahallelerimizde uygulanacak Köy Evleri Tip Projeleri hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonundan bilgi istenilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Hacıköy Mahallesinde bulunan kantarın köy kooperatifine veya mahalle muhtarlığına bir protokolle devredilmesi için mülkiyetin tespit edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Performans Programının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 83 pafta, 433 ada 25 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılması düşünülen İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 2362 ada, 61 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Seymenli Mahallesinde yer alan ve tapuda 713 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 2259 ada, 437 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Afet Müdahale Planı (TEKAMP) kapsamında, ilimizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı olası bir afetten etkilenmeyecek (park, bahçe, spor alanları vb.) toplanma alanlarının belirlenerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
“Büyükşehir statüsüyle mahalleye dönüşen köylerimizin bazılarının ilçemize uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımızın hizmet alması, ödeme yapmaları zaman ve nakit israfına neden olduğundan hizmeti yerinde verebilmek amacıyla hazırlanan projeye uygun bir mobil belediye hizmet aracının devreye sokulması konusunda Bilgi İşlem Müdürlüğü olarak yapılan araştırma sonucu sunulan evrakların Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Hükümet Caddesi No: 248/Z 27 (Tekira Alışveriş Merkezi) sayılı yerde bulunan işyerini içkili yer bölgesine alınması hususunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mevcut içkili yer bölgesine alınacak yer ve hususlarla ilgili olarak belediye meclisinde görüşülerek mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda karara bağlanması hususunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Temmuz-Ağustos döneminde Destek Programına sunmuş olduğumuz ve başarılı bulunarak destek almaya hak kazandığımız ‘Süleymanpaşa Belediyesi Personel İçin Etkili İletişim Eğitimi’ başlıklı projemizin teknik destek talebinin uygulanmasına ve uygulama aşamasında kurumumuzu temsile Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye kanununda Meclisimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “ Kanunlarda Vergi, Resim, Harç ve Katılma Payı Konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifeleri belirlenir.” Denilmektedir. Bu nedenle 5393 Sayılı Belediye Kanununda 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler Başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2015 mali yılında uygulanması konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi tapuda 116 ada, 2 parsel malikinin dilekçesine istinaden 116 ada, 2 parsel, 115 ada, 2 parsel ve 2638 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 1864 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi 75 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 75 ada, 1 parselin yola terkinden kalan alanla tevhidinin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 53,06m2, olup; satış işleminin kabulüne; satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 1875 ada, A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 1875 ada, 215 parselle tevhidi, tevhid parselinden de yola terk işleminin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 17,48m2, olup; satış işleminin kabulüne; satış işleminin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair “Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince, Dolu Kadro Değişikliği (Memur), cetvellerinin Belediye Meclisince uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı Kanunun uygulaması GEÇİCİ MADDE 7’sinde ve ilgili Yönetmeliğin Norm Kadro Fazlası Kadrolar GEÇİCİ MADDE 3’ünde sayı itibariyle dondurulan bu kadrolardan boş olanlar Yönetmeliğe uygun olarak Meclis kararı ile iptal edilir denildiğinden Yardımcı Hizmetler Grubunda 2 (iki) personel emeklilik ve nakil nedeni ile kadroları boşalmıştır. Halen Yardımcı Hizmetler Grubunda 24 personel çalışmaktadır. “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince hazırlanan cetvellerde 2 (iki) adet kadronun iptali konusunun Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karar alınması talep edilmektedir. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince hazırlanan cetvellerde 2 (iki) adet kadronun iptal edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Altınova Mahallesi Hüseyin Arıtepe Sokakta bulunan İmar Planında Park Alanında görülen alanın kafe ve çay bahçesi olarak 10 yıllığına kiralanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 12 pafta, 1966 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz Uygulama İmar Planı içinde olup; konut alanında kalmaktadır. Ancak taşınmazın yola terki vardır. Söz konusu taşınmazın yola kalan kısmının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 22.07.2014 tarih ve 2454 sayılı yazısında belirtilen mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait, İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi, tapunun 703 ve 2961 nolu parsellerinde bulunan tarla vasıflı taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine tahsis işlemlerinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisine iade edilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2015 Mali Yılını kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve performans Proğramına ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan araçların yetersiz olmasından ve işlerin aksamaması için 6 adet binek otomobil, 2 adet kapalı kasa kamyonet (camlı panelvan) 3 yıllığına kiralanması için Hizmet Alım İşinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununun 60 (n) maddesine göre harcama yetkililiği Fen İşleri Müdür Vekilinde kalmak üzere ihale işlemlerinin destek Hizmetleri Müdürlüğünce yaptırılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Kentsel Sit ve Etkilenme Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı 1” olarak belirlenen ve bu alan için hazırlanan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nın 21.06.2013 tarih ve 1086 sayılı kararı ile onaylı “Ertuğrul ve Ortacami Mahalleleri Kentsel Sit Alanı Özel Proje Alanı 1 (ÖPA1) Kentsel Tasarım Projesi”nin uygulanabilmesi için bu alanda kalan ve mülkiyeti belediyemize ait olmayan taşınmazların kamulaştırılması ve kamulaştırma bedelinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması için Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalanmasına, söz konusu protokol için Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 35 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
15-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Grup Başkanı Meclis üyeleri İlhan İMRAK, Nevzat BAHAR ve Kamil GÜNAY’ ın Macaristan Sarospatak Belediyesi, kardeş şehirler arasındaki ilişkilerimizin güçlenerek devam etmesi için ortak hedef ve faaliyetlerimizi gözden geçirmek amacıyla yapılan davete katılmalarına, ilgililerin yol ve harcırah giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
25/10/2014 tarih ve 25597/500000 sayılı Mahalli İdareler Genelgesinin 1. Maddesine istinaden Belediye Meclisi toplantı halinde olmadığından; Romanya Tekirgöl Belediyesinin 23-24 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlediği “ Tekirgöl Günleri” davetine katılmak üzere, 14/08/2014 tarih ve 315 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Meclis Üyelerimiz Gönül DİNÇER, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Meral ÖZDEMİR ve Fethiye Filiz ÇELİK görevlendirilmiştir. Almanya Bayreut şehrinde 11-13 Ağustos 2014 tarihleri arasında düzenlediği Richard-Wagner Festivaline gelen davete katılmak üzere, 05/08/2014 tarih ve 296 sayılı Encümen Kararı ile Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT ve Tercüman Mennan YILDIRIM görevlendirilmiş olduklarına dair Belediye Meclisinin 01 Ekim 2014 tarihli toplantısında Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi,Gündoğdu Mahallesi 212 Ada 49 Parselde yer alan site girişinin bulunduğu sokağa, Belediye Meclisimizce 'Gönül Sokak' ismi verilmiş; fakat bu isimde bir başka sokağın, ilçemiz sınırları içinde bulunuyor olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu sokağın isminin değiştirilerek 'Orçun Özkaragöz Sokak' olarak Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oybirliği ile kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oy birliğiyle karar verilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün alt birimi olarak kurulan Tarımsal Destek Danışma Birimi’nin yetki ve sorumlulukları ilave edilmiş hali ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait daha önce Belediye Meclisimizce kabul edilmiş Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, Tarımsal Destek Danışma Birimi Hizmetleri Alt Birimi'nin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bölümlerin de ilave edilmiş haliyle, müdürlükçe sunulduğu şekliyle Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evler olduğuna rastlanmıştır. Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. Maddesine göre ‘her bulvar, cadde,sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde sokak ve küme evleri verilemez.’ denilmektedir. Mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlerin isimlerinde değişiklik yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi'nde yer alan mükerrer sokak/cadde/bulvar/küme evlerinin isimlerinin yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi hususundaki çalışmalar kapsamında; Kumbağ Mahallesi'nde yer alan 'Ferah Sokak'ın isminin, sokak sakinleri tarafından iletilen talebin kabulü ile '54 Sokak' olarak değiştirilmesine; Kumbağ Mahallesi Vali Ahmet Özyurt Bulvarı üzerindeki 'Zafer Sokak'ın isminin de 'Şeniz Sokak' olarak değiştirilmesine; diğer mükerrer sokak/cadde/bulvar/küme evlerine yeniden isim verilmesine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyon kararı doğrultusunda çalışmalarının devamına Belediye Meclisince karar verilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde henüz isim verilmemiş Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evler olduğuna rastlanmıştır. İsimsiz Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlere isim verilmesi talep edilmektedir. Süleymanpaşa İlçesi'nde yer alan isimsiz sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesi hususundaki çalışmalar kapsamında; Barbaros Mahallesi İnönü Caddesi'nden başlayıp 1429 Parselde sona eren isimsiz sokağa 'Mira Sokak'; Barbaros Mahallesi Çaytepe Caddesi'nden başlayıp Fındıkçı Sokak'a paralel giden ve Mira Sokak olarak isimlendirilmesine karar verilen sokakta son bulan sokağa 'Ceviz Ağacı Sokak' isminin verilmesine; Karadeniz Mah. 2568 ada 19 parselden başlayıp TUİK sokağa paralel gidip Gümüşhane Sokakı dik olarak kesen isimsiz sokağa “Asya Sokak” isminin verilmesine; diğer isimsiz sokak/cadde/bulvar/küme evlerine isim verilmesine ilişkin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyon kararı doğrultusunda çalışmalarının devamına Belediye Meclisince karar verilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneğinin Süleymanpaşa İlçe sınırlarında uygun görülecek herhangi bir cadde veya bulvara merhum Süleyman SEBA’nın isminin verilmesi talep edilmiştir. Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneği'nin, ilçe sınırları içinde uygun görülecek bir cadde veya bulvara 'Merhum Süleyman SEBA'nın isminin verilmesi talebinin kabulü ile Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan 'Üniversite Caddesi'nin isminin 'Süleyman Seba Caddesi' olarak değiştirilmesine; ayrıca, Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan 'Araklı Caddesi'nin isminin 'Özhan Canaydın Caddesi' olarak ve Namık Kemal Mahallesi'nde yer alan 'Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi'nin isminin de 'Şükrü Saraçoğlu Caddesi' olarak değiştirilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de Faruk Nafiz ÇAMLIBEL isminin daha sonraki çalışmalarda uygun bir caddeye verilmesi kaydıyla komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin Müdürlükçe sunulduğu şekliyle Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
20 Ocak 2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde “Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir.” denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde “Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler.” denilmektedir. Ayrıca Süleymanpaşa İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun “Mavi Dil Hastalığı ile Mücadelede Alınması Gereken Tedbirler” konulu yazısının 8. maddesinde hastalık çıkan yerlerde ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yeri tespit edilmesi gerektiği İlgi sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenlerle yol, su ve meskenlerden uzak olması şartıyla en az 6000 m² alana sahip uygun yer belirlenmesi talep edilmiştir. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün 'hayvan gömülme yeri' belirlenmesi için Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına Belediye Meclisi oy birliğiyle karar vermiştir
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Üç Kemaller Meydanında bulunan, 221 ada, 2 parsel üzerine Yahya Kemal Beyatlı Heykeli ve 219 ada, 10 parsel üzerine Andımız Panosunun yapılması Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesi tarafından talep edilmiştir. Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesi'nin, Üç Kemaller Meydanı'nda bulunan 221 Ada 2 Parsel üzerine 'Yahya Kemal Beyatlı Heykeli' ve 219 Ada 10 Parsel üzerine 'Andımız Panosu' yapılması talebi Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de Tapuda 219 ada, 10 parsel üzerine Andımız Panosunun yanına İstiklal Marşımızın da koyulması şartıyla komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Teftiş Kurulu Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin, Müdürlükçe sunulduğu şekliyle Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu tarafından oy birliğiyle kabul edilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi Vali Ahmet ÖZYURT Bulvarı Vatan Caddesi No/1 sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talep edilmiştir. İçkili yer bölgelerinin belirlenmesi hususunda, daha önce Belediye Meclisimizce karar alınmış olup; alınan kararların yürürlüğe girmesi süreci devam etmektedir. Kararların yürürlüğe girmesinin ardından, ruhsat alımına ilişkin başvuruların ilgili müdürlüğe yapılacak olması ve yine bu süreçte, Belediye Meclisimizce belirlenmiş fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan içkili yer bölgelerinin içinde ya da dışında yer alan alanlar ile ilgili içkili yer bölgesi ilanına yönelik başvuruların kabul edilmesinin; Belediye Meclisimizce bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve alınan kararların uygulanması açısından yaratması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulduğundan Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu başvurunun reddine oy birliğiyle karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi, 2413 ada, 1,2,3 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ototerminal” alanında kalmakta olup, Tekirdağ Devir Tasfiye Komisyonu Tarafından 2413 ada, 1 ve 3 nolu parseller, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tapuları çıkarılmıştır. Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Zafer Mahallesi 2413 ada, 2 nolu parselin “Ototerminal” yapılması amacıyla bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devri talep edilmiştir. 2413 Ada, 1,2 ve 3 nolu parselerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ototerminal alanında kalması sebebiyle 1 ve 3 nolu parsellerin tapuları Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına çıkartılmıştır. Aynı adada bulunan 2 nolu parselin tapusu ise Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına aittir. Bu alanda ototerminal yapılacağından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devri talep edilmiştir. Söz konusu parselin bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devrinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon Üyesi Sezai ÇETİN’in bedelli devri yönündeki şerhine rağmen oy çokluğu ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 2769 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planında “Belediye” alanında kalan taşınmaza Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapılacağından adı geçen parselde belediyemiz adına tescilli bulunan 28267/2158736 paylı (282,68m2) hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. 2769 Ada, 1 nolu parselde uygulama imar planında belediye alnında kalan taşınmaza Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yapılacağından 5393 Sayılı Belediye Kanunun 75 nci maddesinin d fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devri talep edilmiştir. Söz konusu parselin bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devrinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyon Üyesi Sezai ÇETİN’in bedelli devri yönündeki şerhine rağmen oy çokluğu ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi, 35 pafta, 617 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yol olarak gözüktüğü gerekçesiyle kamulaştırılması talep edilmiştir. 35 pafta,617 ada13 parseldeki taşınmazın bir kısmının park alanı ve bir kısmının yolda kalması sebebiyle söz konusu taşınmazın yol alanında kaldığı belirtilerek kamulaştırılmasının uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında otopark alanında kaldığı, 2085 ada,1 parsel ve 2084 ada, ve 329 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların uygulama imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılmasının mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazlar için önce 18 uygulaması yapılması ve bilahere trampaya gidilmesinin uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince komisyon kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisine iade edilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2-3-4 parsellerde kayıtlı taşınmazların İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazların park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, 534 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 126 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince komisyon kararının reddine 2014 yılı Eylül ayı İmar komisyonun 7 nolu raporu doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince komisyon kararının reddine 2014 yılı Eylül ayı İmar komisyonun 6 nolu raporu doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 129 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince komisyon kararının reddine 2014 yılı Eylül ayı İmar komisyonun 5 nolu raporu doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, 546 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işlemenin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi, 360 ada, 24 parsel nolu taşınmazın imar planlarında park alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parsel ile trampa edilmesi talep edilmektedir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının Bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işleminin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının yada trampasının daha uygun olacağı, İmar planı açısından ise park alanından çıkartılmasının uygun olmayacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince komisyon kararının reddine 2014 yılı Eylül ayı İmar komisyonun 3 nolu raporu doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi Papazdere mevkii 1724 ada, 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi talep edilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi Başkanlığının bütçesi dikkate alındığında kamulaştırma, trampa işleminin hemen yapılması mümkün olmadığından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlanacak stratejik hedef planları kapsamında kamulaştırmaya, trampaya ayrılabilecek kaynaklar dikkate alınarak yıllara sarih olarak söz konusu taşınmazın kamulaştırılmasının ya da trampasının daha uygun olacağına Plan ve Bütçe Komisyonu oy birliği ile karar vermiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 36. Maddesinden sonra gelmek üzere 37-38 ve 39. maddelerinin eklenmesi talep edilmektedir. Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin 36 nci maddesinden sonra gelmek üzere; 37 nci Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin; İŞ BİTİRME VEYA İŞ DENEYİM BELGESİ ÜCRETİ OLARAK; (1) 0,00 TL ile 500.000,00 TL arası için 330,00 TL., (2) 500.001,00 TL ile 1.500.000,00 TL arası için 385,00 TL., (3) 1.500.001,00 ile 5.000.000,00 TL arası için 605,00 TL, (4) 5.000.001,00 TL ve yukarısı için 1.110,00 TL 38 nci Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin; ASLI GİBİDİR ONAY ÜCRETİ ( her bir sayfa için) 10,00 TL 39 ncu Maddenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinin; SİMİT SATIŞ ARABALARINDAN ALINACAK YER KULLANIM ÜCRETİ (AYLIK OLARAK) 250,00 TL alınmasına,Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Maliye Bakanlığı tarafından 11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (sıra no 45) uyarınca; İlan ve Reklam Vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait Eğlence Vergisi İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcına ilişkin Maktu Vergi ve Harçlar Tarifeleri, 2464 Sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden belediyemiz sınırlarını kapsayan bölgelere ait bazı maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin tabloların kabul edilmesi talep edilmektedir. Bahse konu harçların, 2664 Sayılı Kanunda belirtilen alt ve üst sınırlarının aşılmadığı görülmüştür. Hazırlanan bazı vergi ve harçlara İlişkin tarifeler Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44. Maddesi hükümleri gereğince Süleymanpaşa ilçesinde bulunan binaların Çevre Temizlik Vergisi yönünden hangi derecelere intibak ettirileceğinin tespiti ile belediyenin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını Su ve Kanalizasyon idaresince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisinin ekteki tarifenin 7. Grubunun hangi derecesi üzerinden hesaplanacağının belirlenebilmesi talep edilmiştir. Çevre Temizlik Vergisi Tarifelerine ilişkin tabloda gösterilen TARİFELERİN uygunluğuna, Konutların 7nci Grup 5nci Dereceden, küçük işyerleri (1,2,3 ve 4 ncü sıradakiler hariç, ticari, zirai, sınai ve mesleki faaliyetler için kullanılan binalar ile bunlar dışında kalan faaliyetlere mahsus binalar) diğer iş yerleri vasıflarına, özelliklerine göre ücretlendirilmesine Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda, Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1026 ada A parselin ihdasen oluşturularak satışı, satış sonrası 1026 ada A, 67, 74 parsellerin tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Satışa konu A parsel 12.56 m2 olup satış işleminin yapılması hususunun görüşülmesi talep edilmiştir. Bahse konu satış işleminin kabulüne, Encümene yetki verilmesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de talebin ve komisyon kararının kabulüne Encümene yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1183 ada, 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için hazırlanan ‘Turizm Tesisi Avan Projesi’nin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu Avan Proje’nin bulunduğu parsel 5000 m2’den küçük olup /1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine istinaden HMax=Serbest ifadesi 5000 m2 ve üzeri parseller için geçerli olduğundan talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de talebin reddine komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 360 ada 418 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada 15 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 242 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı değişikliğinin onaylanması talep edilmektedir. Bahse konu Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyasıyla birlikte sunulmadığından talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de talebin reddine komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesinde 1140-1141-1142-1139 parsel nolu taşınmazların Mevzi İmar Planı Notu Değişikliği teklifi ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyasıyla birlikte sunulmadığından talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de talebin reddine komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Karadeniz Mahallesi 1931 ada 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parsel, 1930 ada 1, 2, 3, 4, 5 parsel ve 338 ada 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan Tapuda 2429 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu adaya dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanması hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan Tapuda 308 ada, 30 nolu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda talebin ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 2038 ada, 1-2-3-5-11-12-13-14 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda talebin ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tapuda 218 ada, 34 nolu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tapuda 1465 ada, 41 nolu parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 1559 ada, 264 nolu parsele ilişkin talebin kabulüne, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de Komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 1523 ada, 8 nolu parsele ilişkin talebin kabulüne, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne, satış işlemleri için Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan Tapuda 35 pafta, 617 ada, 13 nolu parselin tamamının yolda kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak üzere 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de komisyon kararı doğrultusunda talebin 35 pafta, 617 ada, 13 nolu parselin tamamının yolda kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak üzere 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan Tapuda 2241 ada 363 parsel numarasında kayıtlı olanın Uygulama İmar Planında otopark alanında kaldığı için dolayı kamulaştırılmasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olduğu, 2085 ada 1 parsel ve 2084 ada 329 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların ise ilgili resmi kurumlar (Valilik ve Kaymakamlık) tarafından üzerinde herhangi bir tasarruf uygulanmayacağına dair görüş sunulmadığından talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisine iade edilmiştir.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan Tapuda 2562 ada, 2 nolu parsele ait taşınmazın İmar Planı Değişikliği Tekirdağ İdare Mahkemesi’nin 17.07.2013 tarih ve 2013/759 sayılı kararı uyarınca onaylanmış olup bir idari yargı kararını yerine getirme niteliğini taşıması nedeniyle 06.11.2013 tarihli ve 625 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararının devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de komisyon kararı doğrultusunda 06.11.2013 tarihli ve 625 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararının devamına ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 146 ada, 9 nolu parselin satış talebi için ancak 3194 sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden müracaat edildiği takdirde değerlendirilebileceği için talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 630 ada 2 nolu parselin tamamının park ve yol alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin 630 ada 2 nolu parselin tamamının park ve yol alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 61 pafta, 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza 09.05.2014 tarihli 272 sayılı inşaat ruhsatı alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16 Maddesine göre t lejantlı parsellerde turizm tesis yapılması durumunda parsel alanı 5000 m² geçiyorsa H serbesttir maddesine istinaden hazırlanan Avan Projenin onaylanması talebi konusu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu Avan Proje Değişikliği hakkındaki talebin reddine Rüştü ÖZGÜN ve Nevzat BAHAR’ın çekimser oyuna karşılık 3 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda 16 kabul 15 çekimser oy kullanılarak talebin reddine komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Tapuda 2569 parsel nolu taşınmazın Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, 100. Yıl Mahallesi sınırları içinde kalan “D-110 karayolu Tekirdağ Malkara Devlet Yolu üzerinde yer alan Yenibağlar Kavşağı”na ait kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Karayolları Genel Müdürlüğü – 1. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması talebi hakkındaki konu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında sunulan yazının ekinde talebe uygun çizim bulunmadığından talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Zafer Mahallesi, 2413 Ada 2 nolu parselin ‘’ototerminal’’ yapılması amacıyla bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili talep Konusu Komisyonumuzca incelenmiş olup komisyonumuz, bahse konu devir talebinin kabulüne Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin ve komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 13 ada, 4 nolu parsele ilişkin satış talebi için ancak 3194 sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden müracaat edildiği takdirde değerlendirilebileceği ve ilgili parselin Uygulama İmar Planında yol ve park alanında kaldığı için talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 165 ada, 16 nolu parsele ilişkin satış talebi için ancak 3194 sayılı İmar Kanunun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden müracaat edildiği takdirde değerlendirilebileceği için talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan Tapuda 1213 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talebi hakkındaki çalışmaların devamına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 2838 ada, 1 nolu parselin kamulaştırılması belediyemizin Belediye Hizmet Binası ihtiyacını karşılayacağından dolayı 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin 2838 ada, 1 nolu parselin kamulaştırılması belediyemizin Belediye Hizmet Binası ihtiyacını karşılayacağından dolayı 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan Tapuda 462 ada,104 parsel Uygulama İmar Planında İlköğretim Tesis Alanında kalmakta olup kamulaştırma işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı sorumluğunda olduğundan talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine, komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan Tapuda 534 ada, 27 nolu parselin tamamının park alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisi de komisyon kararı doğrultusunda talebin 534 ada, 27 nolu parselin tamamının park alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 211 ada, 126 nolu parselin bulunduğu park alanı alan büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olan park alanların olup ilgili talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine havalesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 211 ada, 124 nolu parselin bulunduğu park alanı alan büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olan park alanların olup ilgili talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine havalesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 211 ada, 129 nolu parselin bulunduğu park alanı alan büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olan park alanların olup ilgili talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine havalesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan Tapuda 546 ada, 18 nolu parselin tamamının park alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin 546 ada, 18 nolu parselin tamamının park alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan Tapuda,360 ada, 24 nolu parselin bulunduğu park alanı alan büyüklüğünden dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluğunda olan park alanların olup ilgili talebin Büyükşehir Belediyesine havalesine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin Büyükşehir Belediyesine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 5 pafta, 335 ada, 160 nolu parselin ilgili resmi kurumlar (Valilik ve Kaymakamlık) tarafından üzerinde herhangi bir tasarruf uygulanmayacağına dair görüş sunulmadığından talebin reddine Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 ret oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan Tapuda 1724 ada, 1 nolu parselin tamamının park alanında kalıyor olmasından dolayı ileriki bir tarihte kamulaştırılmak ve ya eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi hususunda çalışma yapılmak üzere ve eğer kamulaştırma yoluna gidilecekse 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Rüştü ÖZGÜN’ün çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla, oy çokluğuyla karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de komisyon kararı doğrultusunda talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 212 ada, 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ait talebin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 218 parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarında “Spor ve Konut” alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın yola, otoparka ve parka terki olmakla birlikte, kamulaştırılmasına ait talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 143 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın krokide işaretli olarak gösterilen yollarının açılmasına ait talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi F18C25D2C Pafta, 102 ada, 8 parselde kayıtlı taşınmazın imar planı gereği parselin bitişiğindeki ihdas edilen 102 ada, 9 parselin satışa ait talebin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024