Meclis Kararları

2014 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 14.04.2014
BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. maddesinin (b) fıkrasına istinaden hazırlanan Vergi ve Harçların Maktu Tarifeleri ile ilgili 2014 Mali Yılında (Bakanlar Kurulu tarafından yeni bir tarife belirleninceye kadar) uygulanmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonunda belirlenen miktarların kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 14.04.2014
BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine istinaden düzenlenen “Ücrete Tabi İşler Tarifesi” ile ilgili piyasa-ekonomik-enflasyonist ve hedef Bütçe şartları göz önünde bulundurularak; 2014 Mali Yılı Bütçesi Tarifelerinin Bölüm 1.Ücretler 4.maddesine C- “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Okullar (Özel Okullar hariç) ÜCRETSİZ” bendinin eklenmesine oybirliği ile,2014 Mali Yılı Bütçesi Tarifelerinin Bölüm 1.Ücretler 19.maddesinin A- Cenaze Nakil Ücretleri bendinin Ali Rıza ETİ, Çiğdem KONCAGÜL, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdürrahim KAR’ın 10 ret oyuna karşılık, 22 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabulüne, 2014 Mali Yılı Bütçesi Tarifelerinin Bölüm 1.Ücretler 19.maddesinin B- Mezar Yeri Satış Ücreti 4.bendinin “Şehir Mezarlığına” ifadesinin düzenlenerek “ Süleymanpaşa Belediye sınırları içindeki mezarlıklara defnedilenlere” şeklinde oybirliği ile kabulüne, Diğer maddelerin ise Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlendiği şekliyle 2014 Mali Yılında uygulanmak üzere oybirliği ile kabulüne karar verildi.
TARİH: 14.04.2014
BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Komisyon Raporu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesine göre Belediye Meclisinin 14 Nisan 2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup; Yapılan oylamada a- Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak oybirliği ile kabul edildi. b- Yılı Gider Bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmalarının birinci düzeyi okunarak oybirliği ile kabul edildi. c- Yılı Gelir Bütçesini Ekonomik Sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oybirliği ile kabul edildi. d- Yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi itibariyle toplamları üzerinden okunarak oybirliği kabul edildi. e- Ayrıntılı Harcama Programları ile Finansman Programları üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden birinci düzeyde okunarak oybirliği ile kabul edildi. Gider Bütçesinde yer alan ödenekler, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanarak 2014 yılı Bütçesinin 150.000.000,00 TL (Yüzellimilyon) olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 14.04.2014
BİRLEŞİM NO: 3 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu 14 Nisan 2014 tarihli Belediye Meclis Toplantısında oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 24.03.2014 tarih ve 82648598-003987 sayılı yazısıyla gönderilen İmar Komisyonu Raporunda, Tekirdağ Merkez, Değirmenaltı Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1778 ve 1779 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 05.06.2013 tarih ve 355 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde Mevcut İmar Planında, Üniversite Alanında yer alan taşınmazların, Konut Alanı ve Resmi Kurum Alanına dönüştürüldüğü ancak söz konusu değişikliğin “Kıyı Konunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Konu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince görüşülmüş olup; Yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 17.03.2014 tarih ve 82648598-003714 sayılı yazısıyla gönderilen İmar Komisyonu Raporunda, Tekirdağ Merkez, Aydoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1772 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 08.01.2014 tarih ve 34 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde Mevcut İmar Planında Ayrık Nizam 4 Kat yapılaşma düzenine sahip taşınmazların, yapılaşma koşulları korunarak Ticaret Alanına dönüştürüldüğü ancak söz konusu değişikliğin “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin 3. Maddesinin 2. Bendi ve 30. Maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konu 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince görüşülmüş olup; Yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz 2014-2015-2016 yıllarını kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmış olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanunla oluşan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait Amblem (Logo) belirlenmesine ve Logo belirlenmesi amacıyla bir yarışma düzenlenmesine, Yarışma 1.’sine 15.000 TL, 2.’sine 10.000 TL, 3.’süne 5.000 TL ve Mansiyonlar 2.500 TL olarak belirlenmesine, konu ile ilgili Kültür Komisyonunun görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi gereğince Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na Asil Üyeleri arasından yapılan gizli oyla seçim neticesinde; İlhan ERİŞ (47) oy, Günal DEVECİ (46) oy, Recai ÖZDEMİR (45) oy, Fatih ÇELİK (44) oy, Mehmet GÜNER (44) oy, Orhan AKBAŞ (44) oy, Mehmet BAYKAN (44) oy, Veli İNAL (44) oy, Ümit ÇALIŞKAN (41) oy ve Ali ARABACI (40) oy almış olup; İlhan ERİŞ, Günal DEVECİ ve Recai ÖZDEMİR Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na Asil Üye olarak seçilmiştir. (44) oy alan 5 kişi arasında yapılan 2 kişi belirlenmesine yönelik kura sonucunda Mehmet GÜNER ve Orhan AKBAŞ Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na Asil Üye olarak seçilmiştir. Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na Yedek Üyeleri arasından yapılan gizli oyla seçim neticesinde; (44) oya karşı (46) oy ile üstünlük sağlayan Haydar İNAL, Mehmet ÖZEN, Hasan EROL, Mustafa KANCABAŞ ve Ali KART Çiftçi Malları Koruma Kurulu’na Yedek Üye olarak seçilmiştir. Çiftçi Malları Murakebe Heyeti Asil Üyeleri arasından yapılan gizli oyla seçim neticesinde; Birol YILDIRIM (46) oy, Coşkun AKGÜN (46) oy, Erdem KORKMAZ (46) oy, Hüseyin ÖZDİLEK (46) oy, Niyazi KAYHAN (44) oy, Ömer DEMİR (44) oy, Ayhan KILIÇ (44) oy, Mustafa GÜLOĞLU (44) oy, Hüseyin ÖZCAN (44) oy ve İsmet COŞKUN (44) oy almış olup; (46) oy alan Birol YILDIRIM, Coşkun AKGÜN, Erdem KORKMAZ ve Hüseyin ÖZDİLEK Çiftçi Malları Murakebe Heyeti Asil Üyesi olarak seçilmiştir. (44) oy alan 6 kişi arasında yapılan 1 kişi belirlenmesine yönelik kura sonucunda Mustafa GÜLOĞLU Çiftçi Malları Murakebe Heyeti Asil Üyesi olarak seçilmiştir. Çiftçi Malları Murakebe Heyeti Yedek Üyeleri arasında yapılan gizli oyla seçim neticesinde; (44) oya karşı (46) oy ile üstünlük sağlayan Mehmet ÜSTÜN, Erdoğan AVŞAR, Ahmet ÇETİN, Veysel MERCAN ve Nazım ÖZ Çiftçi Malları Murakebe Heyeti Yedek Üye olarak seçilmiştir.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6447 Sayılı Kanun ile değişik 6360 Sayılı Kanun kapsamında kapanan Belde Belediyelerinin (Barbaros, Kumbağ, Banarlı, Karacakılavuz) Toplu İş Sözleşmeleri sendika yetki devri görüşmelerinde bulunmak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 32. Maddesi gereği; kurumumuzda en çok üyeye sahip sendikamız TÜM-BEL-SEN’le Sosyal Denge Ödemeye Yönelik Sözleşme görüşmelerine başlanması, görüşmelerde mutabakat sağlanması halinde sözleşme imzalanması hususunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 10.04.2014
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6447 Sayılı Kanun ile değişik 6360 Sayılı Kanun ile kurulan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’nın hizmet alanı genişlediğinden Belediyemizde Geçici İşçi çalıştırılması için Valilik Makamından Adam/Ay esasına göre Vize onayı alınması hususunda Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesine gereğince Belediye Teşkilatının Norm Kadroya uygun olarak oluşturulmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanunla kapatılarak Süleymanpaşa İlçe Belediyesi’ne bağlanan Belde Belediyelerinin Karacakılavuz ve Banarlı Belde Belediyelerinin İller Bankası ile imzalamış olduğu Teminatlı Kredi Sözleşmesinin Süleymanpaşa İlçe Belediyesi adı altında yenilenmesi Teminatlı Kredi Sözleşmesine ait Mevduat Rehin Sözleşmesi, Ödeme Talimatı ve Taahhütnamelerin ve diğer evrakları imzalamak üzere Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
50. Tekirdağ Kiraz Festivalinin çalışmalarının yapılabilmesi için festival tarihinin belirlenmesi konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
50. Tekirdağ Kiraz Festivalinin çalışmalarının yapılabilmesi için festival tarihinin belirlenmesi konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine istinaden Stratejik Planın Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı Kanun kapsamında Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı için hazırlanan 2014 Mali Yılı 9 aylık Taslak Bütçenin Belediye Encümenine havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclis Üyeleri Mustafa ÖZDEMİR ve Gülferah GÜRAL’ın Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği bilgisi Belediye Meclisine verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Vergi ve Harçlara İlişkin Tarifelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen 2014 Yılında uygulanacak tarifelerin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile nüfusu 250.000’e kadar olanlar için 276,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. ve 25. Maddesinde “İhtisas ve Denetim Komisyonu, çalışmalarında kamu kuruluşları personelinden, gerektiğinde uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabilir. Bu kişi veya kuruluşlara ödenecek ücret, Meclis tarafından kararlaştırılır” denilmekte olduğundan söz konusu kişi ve kuruluşlara verilecek ücretin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince; Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere verilecek olan aylık ödeneğin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince; Meclis Başkanı ve Üyelerine huzur hakkı ödeneğinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclis Toplantısının sesli ve görüntülü cihazlarla kayıt altına alınması ve Belediyenin kuracağı IP üzerinden Meclis Toplantılarının naklen yayınlanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos 2014 Ayı olmasına oyçokluğuyla karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasının Çarşamba günü olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Gayrimenkul Satış Komisyonuna Belediye Meclis Üyesi Volkan Berkay ÇAKIR oybirliği ile seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesine göre oluşturulacak Süleymanpaşa İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nde görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyelerinden Asil Üye olarak Veysel KAPLAN ve Yedek Üye olarak Ali Tunç SAYGUN seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ve Birlik Tüzüğünün 7. Maddesi gereğince; Trakya Kalkınma Birliği TRAKAB’a üye olunması, tüzüğünün kabulü ve Doğal Üye Belediye Başkanı yanında Asil Üye olarak Veysel KAPLAN ve Yedek Üye olarak Gönül DİNÇER seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ve Birlik Tüzüğünün 8. Ve 9. Maddesi gereğince; Tarihi Kentler Birliği’ne üye olunması, tüzüğünün kabulü ve Doğal Üye Belediye Başkanı yanında Asil Üye olarak Volkan Berkay ÇAKIR ve Yedek Üye olarak Ergün GÜLERYÜZ seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi gereğince; Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği TRAKYAKENT’e üye olunması, tüzüğünün kabulü ve Doğal Üye Belediye Başkanı yanında Asil Üye olarak İlhan İMRAK ve Meral ÖZDEMİR, Yedek Üye olarak Edibe AKÇAKAYA seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. Maddesi ve Birlik Tüzüğünün 13. Maddesi gereğince; Marmara Belediyeler Birliği’ne üye olunmasına, tüzüğünün kabulüne karar verildi. Ve Doğal Üye Belediye Başkanı yanında Asil Üye olarak Münür KARAEVLİ ve Deniz TANER Yedek Üye olarak Fethiye Filiz ÇELİK seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Edibe AKÇAKAYA , Deniz TANER, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Nurettin DEĞİRMENCİ ve Sabri ÇINAR oybirliği ile seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, Şükriye GÜNDÜZLER ve Serpil NALCIOĞLU oybirliği ile seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Ömer Faruk KÜÇÜK, Gönül DİNÇER, Fethiye Filiz ÇELİK, Sezayi ÇETİN ve Ali DARICI oybirliği ile seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak Belediye Meclis Üyelerinden Meral ÖZDEMİR, Ergün GÜLERYÜZ, Volkan Berkay ÇAKIR, Nevzat BAHAR ve Rüştü ÖZGÜN oybirliği ile seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince; Belediye Meclis Üyeleri İlhan İMRAK, Meral ÖZDEMİR ve Ömer Faruk KÜÇÜK Belediye Encümen Üyesi olarak seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince; Asil Meclis Katibi olarak Belediye Meclis Üyeleri Ali Tunç SAYGUN ve Gönül DİNÇER, Yedek Meclis Katibi olarak Belediye Meclis Üyesi olarak Edibe AKÇAKAYA ve Volkan Berkay ÇAKIR seçildi.
TARİH: 09.04.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 5. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince; Meclis Birinci Başkan Vekili olarak Belediye Meclis Üyesi Münür KARAEVLİ ve Meclis İkinci Başkan Vekili olarak Bezar Hülya KARAAĞAÇ seçildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024