Meclis Kararları

2014 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 50. Kiraz Festivali etkinlikleri içinde düzenlenecek olan Altın Kiraz Halk Oyunları Yarışması için birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek ekiplere ödül verilmesine, ve ödüllerin birinci için 10.000,00 TL, ikinci için 5.000,00 TL, üçüncü için 2.500,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. maddesinin 14 fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi gereğince hazırlanan Katı Atık Tarifelerinin oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesi hükümleri gereğince Süleymanpaşa İlçesinde bulunan binaların Çevre Temizlik vergisi yönünden hangi derecelere intibak ettirileceğinin tespiti ile belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisinin 7. Grubun hangi derecesi üzerinden hesaplanacağının belirlenmesi konusu oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Vergi ve Harçlara İlişkin Tarifelerin revize edilmiş haliyle kabul edilerek oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen ve revize edilmiş haliyle Ücrete Tabi İşler Tarifelerinin 2014 Yılında uygulanacak tarifelerin revize edilmiş haliyle kabul edilerek oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanunla kapatılarak Süleymanpaşa Belediyesine bağlanan Banarlı, Karacakılavuz, Kumbağ, beldelerindeki Gelir-Gider Kesin Hesaplarında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır. Ancak; Barbaros Beldesinin incelemelerinde bir amaca ulaşılmamış olup, bu kapsamda bağımsız uzman bir ekiple hesap iş ve işlemlerinin incelenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyeler ve Mahalli İdari Birliklerinde kullanılacak geçici işçi pozisyonları bu kurum ve kuruluşlar için norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen memur norm kadro standartı toplamının yüzde yirmisini geçmemek üzere bulunacak sayının yuvarlanması ve tam yıl esasına göre hesaplanması sonucu adam/ay sayısına göre meclis tarafından yıllık olarak belirlenir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak geçici iş poziyonu tespit edildiğinden, Belediye Başkanlığımızın C12 Grubunda gösterilen Normlarda memur kadroları toplamı 366 olup; 366’nın % 20’si 73 geçici işçinin (5 ay 29 gün) ihtiyaç halinde muhtelif zamanlarda asgari ücret ile çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfında 5 dereceli (2) adet Eğitmen, Avukatlık Hizmetleri Sınıfında 5 dereceli (3) adet Avukat, Teknik Hizmetler Sınıfında 5 dereceli (5 )adet Ekonomist, 5 dereceli (1 )adet Şehir Plancısı, 5 dereceli (8) adet Mühendis, 5 dereceli (5) adet Mimar, 6 dereceli (6) adet Tekniker, 8 dereceli (6) adet Teknisyen, 7 dereceli (2 )adet Çözümleyici, 7 dereceli (4) adet Programcı, Sağlık Hizmetleri Sınıfında 5 dereceli (2 )adet Veteriner, 5 dereceli (2)adet Tabip kadrosu unvanlı kadroya ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2014 Mali Yılında (31.12.2014) tarihine kadar, 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 46 adet Sözleşmeli Personeller için, her ay ödenecek net aylık ücret miktarı ( Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret %25 Tavanı) olarak belirlenmesi ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması ve 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinde belirtildiği gibi uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Engelliler Koordinasyon Merkezinin Sağlık İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmasına gerekli ödenek tertiplerinin açılması ve aktarımlarının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlimizi ferdi ve takım olarak temsil eden başarılı sporculara verilecek ödül tarifesi kabul edilerek oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisinin Balkonlar Çiçek Açsın Sokaklar Şenlensin Projesi kapsamında dereceye giren balkon sahiplerini ödüllendirmek üzere 1. inciye 1 adet çeyrek altın 2. ve 3. üncüye 1 er gramlık altın verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Merkez, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, İskele Caddesi No: 12 adresindeki Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet binasının bulunduğu taşınmazın, Trakya Kalkınma Ajansından stopaj dahil aylık 15.000,00-TL bedelle kiralanmasına, ayrıca Ajans içindeki 2. el mobilyaların 120.000,00-TL bedelle satın alınmasına, Trakya Kalkınma Ajansı Merkez Hizmet Binasında hizmet verecek Belediyemiz Müdürlüklerin bütçelerinden ödenmesine, Trakya Kalkınma Ajansı ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında yapılacak protokolün düzenlenmesi ve imzalanması konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 360 ada, 32,33,34,35,36,37,43,44,45 ve 54 parsel numaraları; 700 ada, 39,40,228,237 ve 335 parsel numaraları ve 3028 ada, 409,410,411,412 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 703 ada, 14 parsel ve Gündoğdu Mahallesi 198 ada 191 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. maddesinin 14 fıkrası gereğince hazırlanan Katı Atık Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun mükerrer 44.maddesi hükümleri gereğince Süleymanpaşa İlçesinde bulunan binaların Çevre Temizlik vergisi yönünden hangi derecelere intibak ettirileceğinin tespiti ile belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisinin 7. Grubun hangi derecesi üzerinden hesaplanacağının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi ve Harçlara İlişkin Tarifelerin revize edilmiş hali Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/f Maddesi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen ve revize edilmiş haliyle Ücrete tabi işler tarifelerinin 2014 Yılında uygulanacak tarifelerin revize edilmiş haliyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun K Cetvelinin III. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ B. Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “K cetvelinde belirtilen “Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 382,00TL.” olarak belirtilmiştir. Süleymanpaşa Belediyesi ilgili madde kapsamında olduğundan, Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) Belediye Meclis Kararı ile 382,00 TL. ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 530 ada, 18 parsel numarasında kayıtlı taşınmazda yer alan Trafonun 530 ada, 17 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerine taşınmasına dair sunulan imar planı değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 1778 ve 1779 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan bahse konu Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına oy birliği ile karar vermiştir.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tapuda 1772 ada, 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan , Uygulama İmar Planı değişikliğinde, yapı adasının tamamı “Ticaret Alanı” olarak değiştirilmiş olmasına rağmen parseller arası yapılaşma koşullarında farklılıklar olduğundan ada bütününde bir gelişmenin sağlanamayacağı nedeniyle söz konusu imar planı değişikliğinin onaylandığı 08.01.2014 tarihli ve 34 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararının iptaline ve bu tarihten önce geçerli olan imar planına dönülmesine oybirliğiyle karar vermiştir.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı’na ait amblem(logo) belirlenmesi için açılacak yarışma jürisinin; Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem EŞKİNAT ,kültür komisyonu üyeleri, bir ressam ve iki akademisyenden oluşmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 50. Kiraz Festivalinin 5-8 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmeliğin 11. Maddelerine istinaden kapatılarak Süleymanpaşa ilçe belediyesine bağlanan belde belediyelerine (Banarlı, Barbaros, Karacakılavuz, Kumbağ ) ait 2013 yılı faaliyet raporlarının ilgili Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlandığı görülmüş olup; uygunluğuna oybirliği ile karar verilmiştir
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 41 maddesine istinaden stratejik planın hazırlanması konusu ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki İmar Komisyonu Raporunda, Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1829 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 ve 14 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 05.02.2014 tarih ve 99 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde mevcut imar planında Bitişik Nizam 4 Kat yapılaşma düzenine sahip taşınmazların, yapılaşma koşulları korunarak Ticaret Alanına dönüştürüldüğü ancak söz konusu değişikliğin “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin 3. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 30. Maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince görüşülmüş olup; yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki İmar Komisyonu Raporunda, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Bahçelievler Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 2243, 2244, 2245, 2246, 2247 ve 2248 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan ve 05.02.2014 tarih ve 101 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde mevcut imar planında Ayrık Nizam 2 kat ve TAKS:0.20 ve KAKS: 0.40 yapılanma koşullarına sahip taşınmazın, yapılaşma koşulları hmax: 6.50 ve inşaat emsali 0.40 olacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu değişikliğin “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin 3. Maddesinin 6. Fıkrasına aykırı olduğu belirtilmiştir. Konu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince görüşülmüş olup; yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısı ekindeki İmar Komisyonu Raporunda, Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Namık Kemal Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1864 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan ve 05.02.2014 tarih ve 88 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı değişikliğinde mevcut imar planında Ayrık Nizam TAKS:0.20 ve KAKS: 0.40 yapılanma koşullarına sahip taşınmazın, yapılaşma koşulları kaldırılarak yapı yaklaşma sınırları işlenmiştir. İlgi yazıda söz konusu değişikliğin “Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik” hükümlerinin 3. Maddesinin 6. Fıkrasına ve 28. Maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Konu 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8 (b) maddesi gereğince görüşülmüş olup; yapılan oylamada İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6447 Sayılı Kanun ile Değişik 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanunun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Tekirdağ Valilik Makamında kurulan İl Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine dönüşen Tekirdağ Belediyesinden 1 adet Belediye Başkan Yardımcısı, 1 adet Yazı İşleri Müdürü, 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet Bilgi İşlem Müdürü, 1 adet İmar ve Şehircilik Müdürü, 1 adet Ruhsat ve Denetim Müdürü, 1 adet Temizlik İşleri Müdürü, 1 adet Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, 1 adet Veteriner İşleri Müdürü Tüzel kişiliği kapatılan Beldelerden 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 2 adet Yazı İşleri Müdürü ve İl Özel İdaresinden 3 adet İlçe Özel İdare Müdürü Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına devri yapılmıştır.İlgili kadrolar 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ” Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin “6360 sayılı Kanunun uygulaması geçici madde 7-(1) 6360 sayılı Kanunun geçici 1. Maddesinin 9. fıkrası gereğince yapılacak atamalar için işçi ve memur norm kadro sayısının gruplar ve ünvanlar itibariyle aşılması durumunda söz konusu kadrolar geçici 3.madde çerçevesinde dondurulmuş sayılır.” denildiğinden 15 adet kadro dondurulmuştur.5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin 07.05.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, yapılan oylamada Norm Kadro ve Cetvellerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi uyarınca Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup; yapılan oylamada Belediye Kanununun 48. maddesi gereğince, kurulmuş olan 1- Yazı İşleri Müdürlüğü, 2- Mali Hizmetler Müdürlüğü, 3- Fen İşleri Müdürlüğü, 4- Zabıta Müdürlüğü, 5- Hukuk İşleri Müdürlüğü, 6- Temizlik İşleri Müdürlüğü, 7- Özel Kalem Müdürlüğü, 8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 9- Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 10-Sağlık İşleri Müdürlüğüne ek olarak 11-Emlak İstimlak Müdürlüğü, 12-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 13-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, 14-Bilgi İşlem Müdürlüğü, 15-Veteriner İşleri Müdürlüğü, 16-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 17- Destek Hizmetleri Müdürlüğü,18- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 19-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü şeklinde Teşkilat yapımızın oluşturulması ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. ve 38. maddelerine istinaden yeni ödenek tertiplerinin açılması, gerekli ödenek aktarımlarının yapılmasının oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.05.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanunla kapatılarak Süleymanpaşa Belediyesine bağlanan (Banarlı, Karacakılavuz, Kumbağ, Barbaros) belde belediyelerine ait 2013 Mali yılı ve 3 aylık kesin hesaplarının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18/b maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024