Meclis Kararları

2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 24.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi,Tapuda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 589 ada, 18 ve 24 numaralı parsellerin, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden, Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin istenilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 24.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı’nın dilekçesine istinaden İlimiz Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu Mahallesi, tapuda 2762 ada, 1 nolu parselde, Uygulama İmar Planında “B.H.A.” alanında kalan taşınmaza Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından veri merkezi (Datacenter) yapılması düşünüldüğünden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa belediyesine hizmet edecek veri merkezi yapılması için adı geçen parselden belediyemiz adına tescilli bulunan 1288,26m2 arsanın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 24.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Asyaport Liman A.Ş.’ye ait dilekçeye istinaden Belediyemiz hudutları içinde (Tekirdağ-Malkara) AYR-Barbaros Limanı bağlantı yolu yapımında kullanılmak üzere 5.000.000TL. şartlı bağış yapmak istemektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesine göre şartlı bağış talebinin görüşülmesi ve aynı Kanunun 38/g bendine göre şartlı bağış ile ilgili bağlantı yollarının yapılması için ilgili kurumlar ile protokol yapma yetkisinin Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 14.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2015-2019 yıllarını kapsayan Belediye Stratejik Planı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 7. Maddesine uygun olarak hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planın uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa Belediyemiz ile Bitlis Belediyesi arasında kültürel, birliktelik, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak üzere kardeş şehir ilişkilerinin başlatılması için Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa belediyemize devredilen eski köy tarlalarının o mahallede ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza ihale edilmesini, eğer olmuyor ise arazilerin yine o mahallede ikamet eden hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara destek olması amacıyla yem bitkileri üretiminin sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması konusunun ilgili birimlerce araştırılarak Meclise bilgi vermesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Büyükşehir statüsüyle mahalleye dönüşen köylerimizin bazılarının ilçemize uzaklığı nedeniyle vatandaşlarımızın hizmet alması, ödeme yapmaları zaman ve nakit israfına neden olduğundan hizmeti yerinde verebilmek amacıyla hazırlanan projeye uygun bir belediye hizmet aracının devreye sokulması konusunun Bilgi İşlem Müdürlüğünce araştırılarak Meclise bilgi vermesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin üyesi bulunduğu Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği SODEM tarafından Avrupa Bölgeler Şehirler Haftası nedeniyle 6-9 Ekim 2014 tarihlerinde Belçika/Brüksel’de düzenlenecek olan 12.Open Days Ortak Ekonomik Büyüme-İnsana Yönelik Akıllı Yatırım, Bölgesel Stratejileri Uyumlulaştırmak, Kapasite Geliştirmek ve Bölgeler Arası İşbirliği programına Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın katılımı ve harcırah giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tarımsal üretim, yoksulluk ve açlığın giderek yaygınlaştığı günümüzde daha fazla önem kazanmıştır. Süleymanpaşa ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yeterli ve güvenli gıdalara ulaşmasının yolu ise yaygın, doğru ve bilinçli üretim uygulamasına geçtiğinden, güvenli, bilinçli ve doğaya zarar vermeden yapılan üretimin sağlıklı bir yaşamın ve güçlü bir toplum yapısının oluşmasını sağlayacağından, Süleymanpaşa İlçemizin her karış toprağının üretime kazandırılması ve İlçemiz yaşayanlarının ev ekonomilerine ve beslenmelerine önemli yararlar sağlayacağı düşüncesi ile “Tarımsal Destek Danışma Birimi” oluşturulması ve Park ve Bahçeler Müdürlüğünün alt birimi olarak çalışmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1183 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan’Turizm Tesisi Avan Projesi’ nin yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16.maddesine istinaden onaylanması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde yer alan ve tapuda 360 ada, 418 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/5000 Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi 100.Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 449 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 242 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 212 ada, 49 parselde yer alan site girişinin bulunduğu sokağa Süleymanpaşa belediye meclisinin almış olduğu 02.07.2014 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile ‘Gönül Sokak’ ismi verilmiştir. Ancak; Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. Maddesine göre ‘her bulvar, cadde,sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde sokak ve küme evleri verilemez.’ denilmektedir. Yapılan incelemede ‘Gönül Sokak’ isminin Barbaros Mahallesinde kayıtlı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle söz konusu kararda bahsedilen sokak isminin değiştirilerek farklı bir isim verilmesi konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün alt birimi olarak kurulan Tarımsal Destek Danışma Birimi’nin yetki ve sorumlulukları ilave edilmiş hali ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde Pazartesi ve Perşembe günleri kurulmakta olan halk pazarının alt kısmı, aşırı yağmurlar neticesinde kurulu olan Pazar tezgahlarının kanallara müdahaleyi engellemesi sonucunda tıkanmasıyla meskenlerin alt katlarını sel bastığı, maddi hasarlara yol açarak mesken sahiplerinin mağdur oldukları bildirildiğinden ; pazarın söz konusu yere kurulmasının engellenmesi talebi Ali Rıza ETİ, Çiğdem KONCAGÜL, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezai ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın Çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen işlemler ve gelen taleplere istinaden yapılan tespitlerde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evler olduğuna rastlanmıştır. Adres ve Numaralamaya ilişkin Yönetmeliğin 14. Maddesine göre ‘her bulvar, cadde,sokak ve küme evlere özel bir ad veya numara verilir. Meydanlara sadece ad verilir. Bir belediye sınırları içinde aynı ad veya numara birden fazla meydan, bulvar, cadde sokak ve küme evleri verilemez.’ denilmektedir. Mükerrer Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlerin isimlerinde değişiklik yapılması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce yürütülen işlemler ve gelen taleplere istinaden yapılan tespitlerde Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi sınırları içinde henüz isim verilmemiş Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evler olduğuna rastlanmıştır. İsimsiz Bulvar/Cadde/Sokak ve Küme evlere isim verilmesi konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kayı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1140,1141,1142,1139 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu adaya dair mülga Tekirdağ İl İdare Kurulunun 22.11.2000 tarih ve 941 sayılı kararı ile onaylanan Mevzi İmar Planı Notlarının 15. Maddesinin iptal edilmesi talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesinde yer alan ve tapuda 1931 ada, 1,5,6,7,8,9,10,11 parseller ile 1930 ada, 1,2,3,4,5 parseller, 338 ada, 10 ve 42 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Beşiktaşlılar Derneğinin Süleymanpaşa İlçe sınırlarında uygun görülecek herhangi bir cadde veya bulvara merhum Süleyman SEBA’nın isminin verilmesi konusu talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Süleymanpaşa belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde T.H Sınıfında 5 dereceli (1) adet Grafiker, 5 dereceli (1) adet, 1 dereceli (1) adet toplam 2 adet Tekniker, 5 dereceli (1) adet Mühendis kadrosu unvanlı kadrolara ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2014 Mali Yılında (31.12.2014) tarihine kadar, 5393 Sayılı Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Sözleşmeli Personeller için , her ay ödenecek net aylık (657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar ) Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25)Tavanı ücret miktarının tespitinde 657 sayılı D.M.K. hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarlarının belirlenmesi hususunda Belediye Başkanının yetkili kılınması ve 10.01.2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Karar Sayısı 2012/2665 sayı ile sözleşmeli personele ek ödeme yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulması, 375 sayılı K.H.K.nin 9.maddesine göre ek ödeme oranları cetvelinin bu dengeleme yetkisi ile uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” in ekli cetvellerinde Belediyemizin içinde bulunduğu C12 grubu için 07/05/2014 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararına ek olarak diğer tercihli Müdürlükler 15 adet olup (5 adet tercihli Müdürlüğün ihdası), İdari Personel Grubu 100 adet olup,( 10 adet İdari Personel ünvanlı kadronun ihdası), Teknik Personel grubu 67 adet olup (4 adet Teknik Personel Ünvanlı kadronun ihdası) Sağlık Personel Grubu 20 adet olup ( 5 adet Sağlık Personel ünvanlı kadronun ihdası ), Yardımcı Hizmet Personel Grubu 22 adet olup ( Çalışan 25 personeldir) Memur toplamı Normu olan 390 ‘a göre düzenlenmesi, Sürekli İşçi kadroları toplamı 195 adet olup (Sürekli İşçi için 12 adet kadronun ihdasının) ihtiyaç halinde Belediye Meclisi kararı ile belirlenmesi gerekmektedir. İlgili Yönetmeliğe göre (Teknik Personel Grubunda 4 kadronun ihdası) hazırlanan yazımız ve eklerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince Belediye Meclisinde görüşülmüş olup; Belediyemizin içinde bulunduğu C12 grubu için 07/05/2014 tarih ve 44 sayılı Belediye Meclis kararına ek olarak diğer tercihli Müdürlükler 15 adet olup (5 adet tercihli Müdürlüğün ihdası), İdari Personel Grubu 100 adet olup,( 10 adet İdari Personel ünvanlı kadronun ihdası), Teknik Personel grubu 67 adet olup (4 adet Teknik Personel Ünvanlı kadronun ihdası) Sağlık Personel Grubu 20 adet olup ( 5 adet Sağlık Personel ünvanlı kadronun ihdası ), Yardımcı Hizmet Personel Grubu 22 adet olup ( Çalışan 25 personeldir) Memur toplamı Normu olan 390 ‘a göre düzenlenmesi, Sürekli İşçi kadroları toplamı 195 adet olup (Sürekli İşçi için 12 adet kadronun ihdasının) ihtiyaç halinde Belediye Meclisi kararı ile belirlenmesine ve İlgili Yönetmeliğe göre (Teknik Personel Grubunda 4 kadronun ihdası)’na hazırlanan eklerinin, kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile ilgili kanun gereği mezarlık işlerini Büyükşehir Belediyeleri yürüteceğinden dolayı Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı olan 1 Adet 59 DD 112 Plakalı 2008 Model Ford Transit Marka, 1 Adet 59 DE 859 Plakalı 2008 Model Ford Transit Marka, 1 Adet 59 AZ 188 Plakalı 2005 Model Wolksvagen Transporter Marka (Açık Kasa) ve 1 Adet 59 DZ 178 2001 Model BMC Marka (Açık Kasa) Cenaze Nakil Araclarının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına devredilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesinde yer alan ve tapuda 2429 parsel numarasına kayıtlı taşınmazın bulunduğu adaya dair sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 308 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2038 ada, 1,2,3,4,5,11,12,13 ve 14 parsellerde kayıtlı Belediyemize ait taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 218 ada, 34 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi 1580 ada, 49,65 ve 66 parsellerde Nurettin Ekmekçioğlu İlköğretim Okulunun bitişiğinde bulunan taşınmazlar üzerinde herhangi bir tasarruf hakkımızı kullanıncaya kadar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Teski Genel Müdürlüğü)’ ne otopark olarak kullanılmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 194 ada, 4 parselde kayıtlı Çandarlızade Caddesi üzerinde bulunan gayrimenkulün kamulaştırma bedelinin yüksek olmasından dolayı açılmış olan kamulaştırma davasından vazgeçilmesi konusunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda , 1559 ada, 264 parselde 388,00m2 arsa olarak kayıtlı taşınmazda Süleymanpaşa Belediyesine ait 213/388 (213m2) hisseyi aynı taşınmazda 175/388 (175m2) hisse malikine 3194 Sayılı İmar Kanunun 17. Maddesine istinaden satışının yapılıp, yapılamayacağı konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 1523 ada, 8 parselde 448m2 kayıtlı taşınmaz 4/448 hissesi Süleymanpaşa Belediyesine ait olup; satış talebi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Turgut Mahallesi, 35 pafta, 617 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yol olarak gözüktüğü gerekçesiyle kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 2241 ada, 363 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında otopark alanında kaldığı, 2085 ada,1 parsel ve 2084 ada, ve 329 parsel numarasında kayıtlı taşınmazların uygulama imar planında Resmi Kurum Alanında kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti belediyemize ait tapuda Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yeniköy Mahallesi 1134 parselde 188m2 alan üzerinde bulunan taşınmazın (Eski Muhtarlık Binası) Türk Hava Kurumu Tekirdağ Şubesi tarafından “Havacılık Eğitim Merkezi” olarak kullanılması talep edilmektedir. Bahse konu taşınmazın üst katının 2 yıllığına Türk Hava Kurumu Tekirdağ Şubesine tahsis edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi, 1047 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında bir kısmı park alanında bir kısmı da yolda kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın park ve yol alanından çıkartılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 02/05/2012 tarih ve 92503 sayılı karayolları trafik kanununun Ek:16 maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların 5.maddesi gereğince, Trafik elektronik denetleme sistemlerinin, Büyükşehir Belediyeleri ile il belediyelerinin tamamında ve nüfusun 10.000 ve üzeri olan ilçe ve belde Belediyelerinde kurulması uygun görülmüştür. TEDES konusunda bu tarih itibarıyla konu ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması gereken protokolün imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesi ve bahse konu işin 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde TEDES sisteminin kurulması ve 5 yıl süre ile işletilmesi işi ihalesini yapmak üzere Bilgi İşlem Müdürlüğüne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesi a ve b parsellerin ihdasen oluşturularak 1425, 1426 ve 1427 parsellerin yolada kalan kısımlarının ifraz edilmesiyle oluşacak f,g ve h parsellerle takasının yapılması talep edilmiştir. İhdas parsellerinden a parsel 21,15m2, b parsel 14,33m2, ihdas parsellerinin toplamı 35,48m2 , takasa konu f,g ve h parsellerin toplamı 35,79m2 dir. Takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi sınırları içinde yer alan 2562 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz için onaylanan Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliğinin Danıştay 6.Dairesinin 15.02.2011 tarih ve 2011/319 sayılı ve yine Danıştay 6.Dairesinin 26.12.2012 tarih ve 2012/8375 sayılı konu hakkındaki kararları doğrultusunda ve Tekirdağ İdare Mahkemesinin 17.07.2013 tarih ve 2013/759 sayılı Kararı uyarınca onaylanmış olup; bir idari yargı kararını yerine getirme niteliği taşıması nedeniyle söz konusu 06.11.2013 tarihli ve 625 sayılı Tekirdağ Belediye Meclisi kararının devamına karar verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 2013/17 sayılı genelgesi gereği Tekirdağ Belediye Başkanlığına 23.01.2014 tarih 82648598-963 sayılı yazı ile gönderilen imar komisyonu raporunda belirtilen hususlara riayet edilmesi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
20 Ocak 2012 tarih ve 28179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmeliğin 21. maddesinde “Hastalık nedeniyle ölen ya da öldürülen hayvanların imhası il ve ilçelerde belediye başkanı, köylerde muhtar tarafından görevlendirilen kişilerce resmi veteriner hekim nezaretinde yapılır. Ölen ya da öldürülen hayvanlar gömülür, yakılır veya kimyevi maddelerle imha edilir.” denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 22. maddesinde “Hastalık çıkan yerlerde hastalıktan ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için belediye ve köy ihtiyar heyeti su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yerleri tespit etmekle yükümlüdürler.” denilmektedir. Ayrıca Süleymanpaşa İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu’nun “Mavi Dil Hastalığı ile Mücadelede Alınması Gereken Tedbirler” konulu yazısının 8. maddesinde hastalık çıkan yerlerde ölen, öldürülen ve imha edilecek hayvanlar için Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından su, yol ve meskenlerden uzak gömülme yeri tespit edilmesi gerektiği İlgi sayılı yazı ile bildirilmiştir. Bu nedenlerle yol, su ve meskenlerden uzak olması şartıyla en az 6000 m² alana sahip uygun yer belirlenmesi talebinin Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Üç Kemaller Meydanında bulunan, 221 ada, 2 parsel üzerine Yahya Kemal Beyatlı Heykeli ve 219 ada, 10 parsel üzerine Andımız Panosu yapılması için Atatürkçü Düşünce Derneği Tekirdağ Şubesinin talebi konusunun Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 146 ada, 9 parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup; satış talebi konusunun 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun mükerrer 44. Maddesi hükümleri gereğince Süleymanpaşa ilçesinde bulunan binaların Çevre Temizlik Vergisi yönünden hangi derecelere intibak ettirileceğinin tespiti ile belediyenin Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını Su ve Kanalizasyon idaresince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisinin ekteki tarifenin 7. Grubunun hangi derecesi üzerinden hesaplanacağının belirlenebilmesi konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi, 630 ada, 2-3-4 parsellerde kayıtlı taşınmazların İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazların park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğü adına kayıtlı, tapuda Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan 366 ada 12 ve 19 parsellerde kayıtlı taşınmazların park yapılması amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına devredilmesi talebinin kabulüne, gerekli işlemler için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 3093 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde 05.05.2014 tarihli 256 sayılı inşaat ruhsatı ile inşaatına başlanılan Turizm Tesisi için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16 maddesine istinaden hazırlanan avan projenin onaylanması talebi “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine aykırı olduğundan talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 61 pafta, 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza 09.05.2014 tarihli 272 sayılı inşaat ruhsatı alınmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16 maddesine göre t Lejantlı parsellerde Turizm Tesisi yapılması durumunda parsel alanı 5000m2 yi geçiyorsa H serbesttir maddesine istinaden hazırlanan avan projenin onaylanması talebi hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2478 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği, yapı adasının tamamında teklif edilmediğinden dolayı talebin Reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 2569 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
“D-110 karayolu Tekirdağ Malkara Devlet Yolu üzerinde yer alan Yenibağlar Kavşağı”na ait kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı- Karayolları Genel Müdürlüğü – 1. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanması talebi hakkındaki çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 Sayılı Kanun ile kapatılan Barbaros Belediyesine ait 2013 Mali Yılı ile 2014 Mali Yılının ilk 3 ayının kesin hesapları Plan Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş hazırlanan raporda belirtilen hususların ve harcamaların incelenmesi için Sayıştay Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli , Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi ,Göçmen Evleri Su Sokak sakinleri tarafından , söz konusu sokağın isminin ”Çınar Sokak “ olarak değiştirilmesine yönelik talebin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Orhan TAŞMERDİVENLİ tarafından 20.06.2014 tarih ve 2611 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi Yapıncak Sokak, No 25 adresinde işyerinin içkili yer bölgesine alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İçkili yer bölgelerinin belirlenmesi hususunda, daha önce Belediye Meclisimizce karar alınmış olup; alınan kararların yürürlüğe girmesi süreci devam etmektedir. Kararların yürürlüğe girmesinin ardından, ruhsat alımına ilişkin başvuruların ilgili müdürlüğe yapılacak olması ve yine bu süreçte, Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi ve fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan içkili yer bölgelerinin içinde yada dışında yer alan alanlar ile ilgili içkili yer bölgesi ilanına yönelik başvuruların kabul edilmesinin; Belediye Meclisimiz tarafından bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve alınan kararların uygulanması açısından yaratması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulmuş ve başvurunun reddine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Serkan ATAÇ tarafından 13.06.2014 tarih ve 2374 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi 2441 parselde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması konusunun görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. İçkili yer bölgelerinin belirlenmesi hususunda, daha önce Belediye Meclisimizce karar alınmış olup; alınan kararların yürürlüğe girmesi süreci devam etmektedir. Kararların yürürlüğe girmesinin ardından, ruhsat alımına ilişkin başvuruların ilgili müdürlüğe yapılacak olması ve yine bu süreçte, Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi ve fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan içkili yer bölgelerinin içinde yada dışında yer alan alanlar ile ilgili içkili yer bölgesi ilanına yönelik başvuruların kabul edilmesinin; Belediye Meclisimiz tarafından bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve alınan kararların uygulanması açısından yaratması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulmuş ve başvurunun reddi ile ilgili komisyon kararının kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği’nin, Yazı İşleri Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Özel Kalem Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Özel Kalem Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği, Hukuk İşleri Müdürlüğünce sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6447 sayılı Kanun ile Değişik 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1. maddesi gereğince 31.03.2014 tarihinde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Kurulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi gereğince Belediye Meclisinin 09.04.2014 tarih 29 sayılı kararı ile ve 07.05.2014 tarih ve 43 sayılı kararı ile Belediyemiz teşkilatı oluşturulmuştur. Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Alt Birimi’nin 03.06.2014 tarih ve 400 sayılı yazısında Süleymanpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin görüşülerek karara bağlanması talep edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Alt Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği Müdürlüğün henüz kurulmamış olması nedeni ile çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmişti. Yeni kurulan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen Çalışma Yönetmeliği Belediye Meclisinde gündemin beşinci maddesi olarak görüşülmüş konu daha önce Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonumuzca görüşüldüğünden 02.07.2014 tarih ve 136 sayılı karar ile birleştirilerek Destek Hizmet Müdürlüğü’ne ait Görev Yetki ve Sorumlulukları düzenleyen Çalışma Yönetmeliğinin, sunulduğu şekliyle kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Atilla UZEL tarafından 09.06.2014 tarih ve 2133 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi Namık Kemal Caddesinde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talep edilmiştir. İçkili yer bölgelerinin belirlenmesi hususunda, daha önce Belediye Meclisimizce karar alınmış olup; alınan kararların yürürlüğe girmesi süreci devam etmektedir. Kararların yürürlüğe girmesinin ardından, ruhsat alımına ilişkin başvuruların ilgili müdürlüğe yapılacak olması ve yine bu süreçte, Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi ve fakat henüz yürürlüğe girmemiş olan içkili yer bölgelerinin içinde ya da dışında yer alan alanlar ile ilgili içkili yer bölgesi ilanına yönelik başvuruların kabul edilmesinin; Belediye Meclisimiz tarafından bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların ve alınan kararların uygulanması açısından yaratması muhtemel sorunlar göz önünde bulundurulmuş ve başvurunun reddiyle ilgili Komisyon kararının kabulüne talebin reddine oy birliği ile karar verilmiştir.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Zafer Mahallesi, 2413 ada, 1,2,3 nolu parseller 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “Ototerminal” alanında kalmakta olup, Tekirdağ Devir Tasfiye Komisyonu Tarafından 2413 ada, 1 ve 3 nolu parseller, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına tapuları çıkarılmıştır. Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Zafer Mahallesi 2413 ada, 2 nolu parselin “Ototerminal” yapılması amacıyla bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine devir taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ücrete Tabi İşler Tarifesinin 36. Maddesinden sonra gelmek üzere 37-38 ve 39. Maddelerinin eklenmesi talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi..
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi, 13 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup; satış talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Maliye Bakanlığı tarafından 11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (sıra no 45) uyarınca; İlan ve Reklam Vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerine ait Eğlence Vergisi İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzni Harcına ilişkin Maktu Vergi ve Harçlar Tarifeleri, 2464 Sayılı Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde bulundurularak ilgili belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden belediyemiz sınırlarını kapsayan bölgelere ait bazı maktu vergi ve harç tarifelerine ilişkin tabloların Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 165 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup; satış talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi, 1213 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 7269 Sayılı Kanuna istinaden 16.12.2011 tarihli ve 2011/2598 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Afete Maruz Bölge Alanı” nda kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın Afete Maruz Bölge Alanından çıkarılması, bahse konu parselin imar planında “Yeşil Alan” içerisinde kalmaktadır. Bu alanın İmar Planına uygun şekilde “Yeşil Alan” yapılmak üzere kamulaştırılması taleplerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 2838 ada, 1 parselde kayıtlı İmar Planlarında “Resmi Kurum Alanı” olan taşınmazın Belediye Hizmet Binası yapılmak üzere kamulaştırılması hususunun 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 462 ada, 104 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “İlköğretim Tesis Alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın İlköğretim Tesis Alanı’ndan çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, 534 ada, 27 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 126 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 124 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 211 ada, 129 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi, 546 ada, 18 parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında “Park alanında kalmakta olduğu” belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parselle trampa edilmesi taleplerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesi, 2769 ada, 1 nolu parselde uygulama imar planında “Belediye” alanında kalan taşınmaza Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası yapılacağından adı geçen parselde belediyemiz adına tescilli bulunan 28267/2158736 paylı (282,68m2) hissenin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir işlemlerinin yapılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesi, 360 ada, 24 parsel nolu taşınmazın imar planlarında park alanında kalmakta olduğu belirtilerek bu taşınmazın park alanından çıkarılması ya da kamulaştırılması, mümkün değil ise eş değer bir parsel ile trampa edilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi, 5 pafta, 335 ada, 160 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılıp, kamulaştırılmayacağı, kamulaştırma yapılmayacaksa imar planında bulunan Resmi Kurum lejantının kaldırılması talebinin 3194 Sayılı İmar Kanunun 8 (b) maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi Papazdere mevkii 1724 ada, 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.09.2014
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kadir YILDIZ tarafından 30.06.2014 tarih ve 3030 sayılı Başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçe ile Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi Vali Ahmet ÖZYURT Bulvarı Vatan Caddesi No/1 sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınmasına ait talebin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024