Meclis Kararları

2018 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne üye olunması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesinin 2018/608 E. 2018/1714 K. Sayılı dosyasında, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2016/1250 E. 2017/1873 K. Sayılı kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiş olup mahkeme kararının uygulanmasına, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2017/1873 sayılı Kararına istinaden kabul edilmiş olan, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin alınan 04.07.2018 tarih 205 sayılı Meclis Kararının iptaline, planın ilgili Meclis Kararından önceki haline dönülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 22, 24, 25 ve 28 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan tapuda 161 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1290 ada 11 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport A.Ş. tarafından kullanılan limana ilişkin Barbaros Mahallesi, İlave Liman Amaçlı 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli İlave İmar Planı Teklifine ilişkin görüş talep edilmekte olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi (e) fıkrası uyarınca en geç 30 gün içerisinde bildirilmesi gerektiğinden konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine ve ilgili kuruma bilgi verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2698, 2702, 2701 ve 2699 parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu yapı adasının önceden bitişik nizam, 3 katlı olduğu, güncel planlarda herhangi bir yapılaşma ibaresi bulunmadığı gerekçesiyle imar planının eski haline getirilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeniyle Tekirdağ’dan Yunanistan’a göç eden Mavridis Ailesi’nin yaşadığı köşk, Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Eski Tekirdağ Fotoğrafları müzesine katkılarından dolayı Dimitrios MAVRIDIS ve beraberindeki katılımcıların yapılacak açılışa katılacaklarından yol, yemek, konaklama, iaşe giderleri ve tercümanlık ücretlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden cetvelde belirtilen Temizlik İşleri Müdürlüğü bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 320.000,00TL aktarım işleminin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Kent Estetik Komisyonu Yönetmeliği’nin değişikliğe gidilmesi talep edilen bazı hükümlerinde söz konusu olan değişiklikler sonucunda güncellenmiş halinin, sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine göre düzenlenen “Belediye Hizmetleri Ücret Tarifeleri” Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenmiş olup; Abdürrahim KAR ve Berk ÖGE’nin ret, Gönül DİNÇER, F.Filiz ÇELİK ve Deniz TANER’in kabul oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın ret oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi, 528 ada 132 parsel sayılı taşınmaza yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, İlhan İMRAK’ın ret oyu ve Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1584 ada 1 parselde ve 1585 ada 1 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarının, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 248 ada 8 ve 9 parsellerin Resmi Kurum Alanında kalması sebebiyle Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’ne bedelsiz devredilmesinin kabul oylarına karşılık satışının yapılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 1877 ada 76 parselde kayıtlı taşınmazın uygulama imar planında yol ve park alanında kalan kısımlarının, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde, 272 ada 1 nolu parselin bitişiğinde Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 272 ada 1 parselin yolda kalan kısmı ile bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 8634 nolu parselin bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra 8634 nolu parselle tevhit işleminin yapılmak üzere satışının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parsele ilişkin sunulan Avan Proje Tadilat Onayı talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararı doğrultusunda revize edilmiş plan değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 665 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli a parselin belediyemiz adına kayıtlı 6553 ve 6554 parsellerin yola terklerinden sonra kalan alanlarının, 665 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Demirli Mahallesi 107 ada 72 nolu parselde kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Demirli Mahalle Muhtarının talebi üzerine vasfının mera olarak değiştirilip, değiştirilmeyeceği konusunun Tarım Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.11.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Karlık Caddesi ve Çandarlızade İbrahim Paşa Caddesinin kesişiminde yer alan park alanının “Tenis Sporu Kompleksi” olarak kullanılmak üzere kiralanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024