Meclis Kararları

2018 Yılı Mayıs Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 117 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu yapı adalarının, yolların ve park alanının düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Hüseyin Soyuer Sokakta bulunan park alanının çay bahçesi olarak kullanılmak üzere Olgun ÇEBİ tarafından 10 (on) yıl süre ile kiralama talebinin süresinin uzun olması nedeniyle reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
8-18 Eylül 2018 tarihleri arasında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT ve Belediye Başkan Yardımcısı V. Berkay ÇAKIR’ın Şikago Türk Festivali’ne katılım sağlamalarına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parselin tescil kararının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde bulunan, 1705 parselin bulunduğu yapı adasını bütünlemeye yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 3439 parsel sayılı taşınmaza ilişkin, üst ölçekli plana uyum sağlanması ve mahkeme kararı gereğince parsel maliki tarafından hazırlatılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi hudutlarında bulunan, ‘’(1920-25) BEL. BŞK. HİLMİ BEY PARKI’’nın adının değiştirilerek ‘’MUHTAR FAİK BABA PARKI’’ ismi verilmesi, İlçemiz 100. Yıl mahallesi hudutlarında bulunan, Dürüst sokak, Karataş sokak ve Şölen sokaklar arasında kalan, ekteki kroki ve resimlerde görüldüğü üzere halihazırda tamamlanmış ve kullanımda olan isimsiz park alanına da ‘’(1920-25) BEL. BŞK. HİLMİ BEY PARKI’’ isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2018 Mali yılında uygulanacak Ücrete Tabi İşler Tarifelerinde belirlenen belediye evlendirme memurluğunda mesai saatleri dışında kıyılacak nikahlar ile Süleymanpaşa ilçe sınırları içerisinde (düğün salonu, lokal,vb. yerlerde) kıyılacak nikahlardan alınacak nikah ücretinin Süleymanpaşa Belediyesinde çalışan personelden alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 nolu adanın üzerinde bulunan 1 nolu G.Ö.B.(Gecekondu önleme bölgesi) ifadesinin kaldırılmasına ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
2018 yılında yapılacak 54. Süleymanpaşa Uluslararası Kiraz Festivalinin Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenmesine ve festival giderlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Altın Kiraz Halkoyunları Yarışmasında birinci gruba 7.500,00 TL, ikinci gruba 5.000,00 TL, üçüncü gruba 2.500,00 TL, dereceye giremeyen diğer gruplara 1.000,00TL, hakem başına 1.000,00TL ve teknik sanat görevlisi başına 1.000,00TL ücreti verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi 100. Yıl Mahallesi Ulu ve Uysal Sokak arasında kalan yazımız ekinde sunulan park alanında su parkı yapım işi ile ilgili yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılacak işlemlerini gerçekleştirmek maksadıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) fıkrasındaki ‘’ Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır’’ seklindeki hükme istinaden, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortak proje kapsamında yapılması konusunda protokol yapmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinin 23.01.2018 tarih ve 2018/55 K. sayılı kararı ile dava konusu 04.07.2001 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının davacının parselinden geçirilen 12 metrelik imar yoluna ilişkin kısmının iptaline dair verilen mahkeme kararının kabulüne, plan değişikliği talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi Osman Tabak Sokak No:39 (tapuda Karaevli Köyü Bağlarsırtı Mevkii 387 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınma talebinin kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Değirmenaltı Mahallesi Boz Sokak Çamlık Sitesi L Blok(tapuda 9 pafta 2263 parsel) adresinde bulunan 1,2,3,4 numaralı bağımsız bölümlerin içkili yer bölgesine alınma talebinin; söz konusu mahalin talep konusu kullanım açısından uygun olmaması ve bu kapsamda İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen görüşte de emniyet ve asayiş açısından sakıncaların doğabileceği gerekçeleri ile reddine, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
29 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak Karadenizliler Yayla Şenliklerine Süleymanpaşa Belediyesinin katkı sağlamasına Kültür Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Karadenizliler Yayla Şenliklerinin Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile belediyemiz tarafından ortaklaşa yapılacağından şenlik giderleri için Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden 80.000,00TL+KDV’ye kadar harcama yapılmasına da Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyonların kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tercihli ticari alanların belirlenmesine yönelik konu ile ilgili taleplerin ada bazında fonksiyon değişikliği yapılarak değerlendirilmesi gerektiğinden önergenin reddine yönelik İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2328 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve 2926 ada 7 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in kabul oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 138 ada 1 ve 4 parsellere ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 138 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 509 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, G19A02B1A, G19A02B1C, G19A02B1D numaralı paftalarda, Namık Kemal Üniversitesi alanına ilişkin yapı yaklaşma mesafelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in kabul oylarına karşılık, çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 5 parsel ve 135 ada 2 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 4 parsel ve 135 ada 4 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ,Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 1800 ada 7 ve 8 parsel sayılı taşınmazlar 04.07.2001 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında konut fonksiyonuna sahip olması sebebiyle talebin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 137 ada 2 parsel ve 135 ada 5 parsele ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 135 ada 8 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 08.05.2017 tarihli ruhsatlı yapı olduğundan 18. Madde uygulama sınırı dışına çıkarılmasına, 137 ada 3 parsel, 135 ada 7 parsel ve 135 ada 6 parseller yönünden talebin reddine Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının ve talebin reddine, oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Akçahalil Mahallesi, 415 parselin 148 parsel ile tevhit edilmek üzere 148 parsel sayılı taşınmazın hak sahiplerine satışının yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan Notlarında yer alan 1.15 plan hükmüne Muratlı Caddesinin de eklenmesine dair sunulan, Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı kararının iptaline, 1.15 nolu plan hükmünün 04.10.2017 tarih ve 232 sayılı Meclis Kararından önceki haline döndürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 512 ve 513 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin itiraz talebinin reddine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ,Nevzat BAHAR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesapları madde madde okunup oylanarak Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
05.07.2017 tarih 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile Gazioğlu Mahallesi, 18. Madde uygulama sınırı değişikliğine yönelik uygulama imar planı değişikliği kabul edilmiş ve 15.02.2018 tarih ve 244 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile değiştirilerek onaylanan 512 ve 513 parsel sayılı taşınmazlar 18. Madde uygulama sınırı içinde kalmakta olup, imar planı değişikliğine itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 117 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan uygulama imar planı değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60’ncı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ncı ve Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35’nci maddelerine istinaden hazırlanan 2017 Mali Yılı Kesin Hesaplarının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.05.2018
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tüm Belediye Zabıta Müdürlüklerini kapsayan ve Belediye Zabıtası görev yetki ve sorumlulukları ile özlük hakları ve çalışma şekilleri, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği ile düzenlenmiş olup; Bu nedenlerle; Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 02.07.2014 tarih ve 132 sayılı kararı ile kabul edilmiş olan Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin iptal edilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024