Meclis Kararları

2022 Yılı Haziran Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yapılması amacıyla tahsis edilen Karaevli Mahallesi, 1602 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarının Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilebilmesinin uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İçinde bulunduğumuz Çevre haftasında daha temiz bir Süleymanpaşa için yeni konut ve işyeri alanlarında kullanılmak üzere yeraltı konteyner ve sıfır atık kapsamında geri dönüşüm konteyner için uygun biriktirme alanlarının parsellerde oluşturulması hususunda gerekli çalışmaların yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 969 ada 110 parsel sayılı 349,55 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmaz ile İlçemiz, Gündoğdu Mahallesi 1592 ada 5 parsel sayılı 2664,00 m2 yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın devredilmesi karşılığında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile ortak proje olan İlçemiz, Atatürk Mahallesi 2708 ada 1 parsel ile 2844 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında kalan uygulama imar planındaki pazar alanına "Hürriyet Pazar Yeri" yapılması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan proje kapsamında Toplu Konut İdaresi ile Süleymanpaşa Belediyesi arasında gerekli protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e protokol yapmaya ve imzalanacak olan protokole istinaden üste TOKİ' den para almaya veya TOKİ' ye para vermeye yetki verilmesinin kabulüne,10 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine bağlı kalınarak hazırlanan (I) sayılı kadro ihdas cetveli (Memur) 1 dereceli İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosu ihdasına ilişkin hazırlanan cetvellerin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1602 parsel ile ilgili İmar Planlarının Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayına gönderilebilmesi için Belediye Meclisi'nin görüşü konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesi 142 ada 3 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 2.264,76 m2 yüzölçümlü taşınmazdan köy ulaşım yolu geçmekte olup fiiliyatta yol alanında kalan 538,61 m2' lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına, 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Çanakçı Mahallesi 142 ada 2 parsel sayılı "Tarla" niteliğindeki 5.654,75 m2 yüzölçümlü taşınmazdan köy ulaşım yolu geçmekte olup fiiliyatta yol alanında kalan 378,55 m2' lik kısmının 1(bir)TL bedel ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasına 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen ihtiyaç duyulan çöp konteynerlerinin satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulması amacıyla Encümen Kararı alınmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi (g) bendi "Şartlı Bağışları Kabul Etmek" uyarınca, çöp konteyneri alımına ait encümen kararındaki talebi doğrultusunda toplam 640.000,00 TL'lik yardımın kabul edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Belediyemize sunmuş olduğu dilekçesinde; 24 Temmuz tarihinde ilkinin yapılacağı "Süleymanpaşa Belediyesi-Tekirdağ Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Birlik ve Beraberlik Kültür Pikniği" ismi altında yapılacak olan etkinliğin Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa yapılması talep edilmiştir. Etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderleri için Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden 30.000,00TL harcama yapılmasına Plan ve Bütçe Komisyon oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Selçuk Mahallesi, 1788 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı onayı teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
10.08.2021 tarih ve 7725 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına istinaden hazırlanan Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet(Cumhuriyet) Mahallesi 225 ada 19 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan ve Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 01.03.2022 tarihli ve 99 sayılı Belediye Meclis kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2022 tarihli ve 517 sayılı Belediye Meclis kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde itiraz edilerek konunun yeniden değerlendirilmesi, konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
12.2008 tarihinde şehit düşen Jandarma Onbaşı Çağrı KURT isminin Altınova Mahallesinde herhangi bir cadde, çocuk parkı ya da okula verilmesini konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 07.06.2022
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak, No: 9 (tapuda; 4037 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024