Meclis Kararları

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Fen İşleri Müdürlüğünde yol yatırım projelerinin artması nedeniyle ihtiyaç duyulan hazır beton alımı için; ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Zabıta Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine 3. Kurumsal Ekonomi Stratejik Alanı, A3.1 Belediyedeki tüm kaynakların her türlü riske karşı korunarak, etkin, verimli ve tasarruflu biçimde kullanmak Stratejik Amacı, H.3.1 Belediye Mülklerinin ve Sağlanan Hizmetlerin Takibini, Onarım ve Bakımlarını Yapmak Performans Hedefi, F3.1.6 Süleymanpaşa İlçe Sınırları İçerisinde Yer Alan Yolların Tamir, Bakım ve Onarım Çalışmalarının Yapılması faaliyetine tanımlı olan 065290 Diğer Giderler Bütçe tertibine; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla;5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden cetvelde belirtildiği şekilde yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin özlük, maaş, ikramiye, ödül ve sosyal güvenlik işlemlerinin zamanında ödemelerinin yapılabilmesi için cetvelde belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin özlük, maaş, ikramiye, ödül ve sosyal güvenlik işlemlerinin zamanında ödemelerinin yapılabilmesi için cetvelde belirtildiği üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bütçe tertibine, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine göre yatırım kodları ile birlikte aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinde tertibi bulunan Baskı Cilt giderleri ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle cetvelde gösterilen Etüt Proje Müdürlüğünün bütçesindeki Plan Proje Alımları bütçesinden aktarma işlemi yapılması hususunda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden bütçe kalemleri ve yatırım kodları arasında aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinde tertibi bulunan Baskı ve Cilt Giderleri ödeneğine baskı işlerinin yaptırılabilmesi için ve Diğer Hizmet Alımları ödeneğine destek hizmet personelleri ücretlerinin ödenebilmesi için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere, bütçe kalemleri ve yatırım kodları arasında aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz adına faiz ödemelerinin yapılabilmesi, Belediye Şirketleri için sermaye aktarımları ve Trakya Belediyeler Birliği üyelik aidatının ödenebilmesi için; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/b Maddesi ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine istinaden; cetvelde belirtildiği üzere Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe kalemleri ve yatırım kodları arasında aktarılmasına, Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
1/1000 Ölçekli Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve 1/1000 Ölçekli Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları’nın Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri ile daha uyumlu ve güncel olabilmesi ve bazı tekrar eden ifadelerin kaldırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne; İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Fen İşleri Müdürlüğünde yol yatırım projelerinin artması nedeniyle ihtiyaç duyulan hazır beton alımı için; ekli cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları yer alan ödenek kalemleri arasında, aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketinin 27/11/2020 tarih ve 7811 sayılı yazı ile Sermayesi %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi tarafından şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile Belediyemize ait olan ekli listedeki toplam 67 adet tarla nitelikli taşınmazın (22.654.342,00 TL) ayni sermaye olarak devredilmesi talep edilmiştir. 07/07/2020 tarih ve 200 nolu Meclis Kararı ve 07/07/2020 tarih ve 202 nolu Meclis Kararları iptal edilerek, talebe istinaden ekli listede bulunan toplam 67 adet tarla nitelikli taşınmazın %100 Belediyemize ait Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketine, şirket amaçları doğrultusunda kırsal mahallelerdeki ziraat faaliyetlerinde katkıda bulunmak amacı ile ayni sermaye olarak üzerindeki takyitleri ile beraber devredilmesi, takyitlerin kaldırılması ile ilgili yasal işlemlere başlanılması ayni sermaye arttırımına konu taşınmazların bilirkişi marifetiyle değer tespitinin yapılması için mahkemeye başvurulması konusu şirkete ayni sermaye olarak devredilmesine, satış yetkisinin Belediye Meclisinde olması şartı ile kabulüne Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2433 ada 1 parsel ve 2434 ada 9 parselde kayıtlı taşınmaz için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
1/1000 Ölçekli Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve 1/1000 Ölçekli Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri ile daha uyumlu ve güncel olabilmesi ve bazı tekrar eden ifadelerin kaldırılması amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçenin artan yol ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla; cetvelde bütçe tertipleri ve yatırım kodları belirtilen Zabıta Müdürlüğünden Fen İşleri Müdürlüğü bütçesine aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisindeki yolların vatandaş taleplerinin yoğunluğu ve altyapı kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonrası yolların bozulmuş olmasından dolayı, asfalt ihtiyacında artış olmuş buna paralel olarak artan bitüm ihtiyacını karşılamak amacıyla, Diğer Giderler Bütçe tertibine yatırım kodlarıyla birlikte cetvelde belirtildiği üzere aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin özlük, maaş, ikramiye, ödül ve sosyal güvenlik işlemlerinin zamanında ödemelerinin yapılabilmesi için cetvelde belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bütçe tertibine, yatırım kodları ile birlikte aktarma işlemi yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü personelinin özlük, maaş, ikramiye, ödül ve sosyal güvenlik işlemlerinin zamanında ödemelerinin yapılabilmesi için cetvelde belirtildiği üzere Destek Hizmetleri Müdürlüğü bütçesinden Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bütçe tertibine aktarma işlemi yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
25.02.2020 tarih 6685 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı’na istinaden hazırlanan ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği 07.07.2020 tarih 191 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararı ve 09.09.2020 tarih 890 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görülmüş olup, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2020 tarih ve 7148 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1275 ada 9 numaralı parsel için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Baskı Cilt giderleri ödeneğinin yetersiz kalması nedeniyle cetvelde gösterilen Etüt Proje Müdürlüğünün bütçesindeki Plan Proje Alımları bütçesinden aktarma işlemi yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Baskı ve Cilt Giderleri ödeneğine baskı işlerinin yaptırılabilmesi için ve Diğer Hizmet Alımları ödeneği ne destek hizmet personelleri ücretlerinin ödenebilmesi için ekte cetvelde gösterilen Emlak İstimlak Müdürlüğü bütçesi ödeneklerinden aktarma işlemi yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 5.500.000,00TL olan sermayesinin 1.000.000,00TL nakdi arttırılarak, 6.500.000,00TL çıkartılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz adına faiz ödemelerinin yapılabilmesi, Belediye Şirketleri için sermaye aktarımları ve Trakya Belediyeler Birliği üyelik aidatının ödenebilmesi için; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü bütçesinden Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe kalemleri ve yatırım kodları arasında aktarım yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi'nin ihtiyacına binaen Orman İşletme Genel Müdürlüğü (Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü)' ne ait 59 KH 823 plakalı Isuzu Marka 2001 Model 783239 Motor numaralı, şase numarası JAATFS54H17100561 olan Kamyonet (Çift Kabin) aracın Süleymanpaşa Belediye Başkanlığına hibe edilmesine ve T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3021 ada 273 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmazın tamamı yolda kaldığından kamulaştırılması talebinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 243 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlar "Sahil Dolgu Alanı Park Projesi ve Yapım İşi" olarak kullanılmak üzere Belediye Meclisi'nin 06/10/2020 tarih ve 289 ile 296 sayılı kararları ile 2 (iki) yıl süre ile bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmiştir. Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 2547 parsel sayılı taşınmaz "Belediye Hizmet Binası ve Çay Bahçesi" olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10/12/2014 tarih ve 549 sayılı kararı ile 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak Belediyemize tahsis edilmiştir. Söz konusu Belediyemize tahsisi yapılan üzerinde mülga Barbaros Belediyesi Hizmet Binası bulunan parsel ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis ettiğimiz İlçemiz, Hürriyet Mahallesi 243 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların takasının yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notları Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Uygulama İmar Planında bitişik nizam 5 kat ticaret alanında kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 969 ada 110 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 349,55 m2 yüzölçümlü taşınmazın ve Uygulama İmar Planında bitişik nizam 4 kat konut alanında kalan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2038 ada 4 parselde kayıtlı “Arsa” vasıflı 223,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Tekira AVM arkasında Mahalle Konağı yapımı ve Papazçeşme mevkiinde Murat Hüdavendigar İlkokulu yanında Kadın Yaşam Merkezi yapımı için finansman desteği sağlamak maksadıyla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Kavaklaraltı sokak No:9 adresinde tapuda, Barbaros Mahallesi 4037 Nolu Parselde (Yeni Adres :Barbaros Mahallesi, Kavaklaraltı Sokak No:7) bulunan Taşınmazın İçkili Yer bölgesine Alınmasına İlçe Jandarma Komutanlığının verdiği ‘Emniyet Ve Asayiş Yönünden olumsuz olacağı’ görüşünden dolayı Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununda, Belediye Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18. Maddesinin (f) fıkrasında “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirler” denilmektedir. Bu nedenle, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2021 Mali Yılında uygulanması konusunun ekli cetvelde belirtildiği şekliyle kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1268 ada 31 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 607,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı ‘tarla’ nitelikli 869,94m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı’na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle Yavuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan 1268 ada 102 parsel ile bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takas yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1268 ada 31 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 607,00m2 yüzölçümlü taşınmaz ile 1268 ada 8 parsel numaralı "Tarla" nitelikli 869,94m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında spor alanında kalması ve Belediyemizin projesi olan Trap ve Ata Sporu Yağlı Güreş Meydanı' na yol cephe kısmında yer alması nedeniyle, bedel ve miktar farkı gözetmeksizin takasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 06.10.2020 tarih ve 292, 293 ve 314 sayılı Meclis Kararları’na istinaden idaremizce hazırlanan Barbaros Uygulama İmar Planı Notları ve Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda yer alan ‘İmar Planında konut alanı fonksiyonunda yer alan ve ayrık nizam 2 kat yapılaşma koşullarına sahip 1000 m2 üzerindeki imar adalarında, adadaki tüm parsellerin tevhid edilerek proje sunulması halinde toplam emsalin değiştirilmemesi koşulu ile 1 kat ilave yapılabilir.’ şeklinde sunulan plan notunun uygun olmaması sebebi ile ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kuzeyde Topağaç Sokak, güneyde Arıtma Sokak, doğuda Özsoy Sokak ve batıda Bülent Ecevit Caddesi ile çevrelenmiş toplam 117 parselden ve 6 adet imar adasından oluşan bölge için hazırlanan1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne, Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın sunulan plan değişikliği teklifinde yola çekme mesafesi bulunmaması gerekçesiyle ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12. Maddesinin 7. Fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17. Maddesi hükümlerinden yararlanan yerlerin; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam edebilmeleri için; 55 adet köyden mahalleye dönen yerleşim yerinin16.10.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 31276 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi kapsamında kırsal mahalle olarak tespit edilmesi konusunun kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
6360 sayılı kanun ile ilimizin Büyükşehir statüsü kazanması sonucunda Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından tashihen devir edilerek İlçe belediyeleri adına tapuda tescil edilen ve Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı bulunan 48 adet mera, yaylak, kışlak, otlak, harman yeri ve umuma ait çayır vasıflı taşınmazların tapu kayıtlarının düzeltilme yoluna gidilerek özel sicile kaydının sağlanması ve mülkiyetlerinin ‘Kamu Orta Malına’ kayıt olması konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1191 ada 9 parseller için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 414 ada 1 parsel ve 248 ada 39 parsele ilişkin sunulan ve Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 360 ada 5 parsele ilişkin sunulan ve Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi'nin ihtiyacına binaen Orman İşletme Genel Müdürlüğü (Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü)' ne ait 59 KH 823 plakalı Isuzu Marka 2001 Model 783239 Motor numaralı, şase numarası JAATFS54H17100561 olan Kamyonet (Çift Kabin) aracın Süleymanpaşa. Belediye Başkanlığına hibe edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün envanterinde bulunan 59 EC 369 plakalı 1999 Model Başak Marka Traktörün Yenikarpuzlu Belediye Başkanlığına hibe olarak tahsis edilmesine Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.12.2020
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Mükerrer 44. Maddesi gereğince, Süleymanpaşa Belediye sınırları içerisinde Çevre Temizlik hizmetlerinden yararlanan, ancak su ihtiyacını Belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan Konutlara ilişkin Çevre Temizlik Vergisi tarifesinin 7. grubun 5. Derece (kullanım alanı 0-100 m2 arası), 7. grubun 4. Derecesi (kullanım alanı 101 m2 üzeri) üzerinden hesaplanması ve 2021 yılından itibaren uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024