Meclis Kararları

2017 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 2762 Ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesinden, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına “veri merkezi (data center)” olarak bedelsiz devir edilmiş olup, bahse konu taşınmazın kamulaştırma amaçlı takas işleminde kullanılabilmesi için devir amacının “ÖPA1 projesi kapsamında takas olarak değerlendirmek üzere” olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yatırım ve cari borç ödemelerinde kullanılmak üzere 7.000.000,00TL (YEDİMİLYON) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi ve müracaat ile ilgili diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR ve Sabri ÇINAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 504 ada 24 parselde bulunan 1930 yılında kurulan ilçemizin simgesel alanlarında olan Bağcılık Araştırma Enstitüsü uygulama imar planı dışında olup bu alanın tarımsal alanda kalması, Anıt eser olarak tescil edilmesi ve zeminin yapılaşmaya uygun olmaması nedeni ile var olduğu şekilde kalması için koruma tesciline alınarak, ilçemize rekreasyon alanı olarak kullanılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulması planlanan Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Evi ile ilgili yönetmeliğin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yönetmeliğine eklenmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 338 ada 38 parselde kayıtlı taşınmazın takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami - Ortacami Mahallesi, Hükümet Caddesi, Belediye İş Merkezi, Kat:2 No: 201 (tapuda; 30 Pafta, 102 ada, 13 Parsel, 56 nolu lokal) adresindeki taşınmaz ile ilgili daha önce de komisyonumuz tarafından yapılmış olan değerlendirmelerin ve neticede verilmiş olan kararların dayanaklarında her hangi bir değişikliğin söz konusu olmaması ve yine mevzuatta yer alan ve dini kurumlara uzaklık hususunda hükümler içeren düzenlemeye aykırı bir talebin kabulünün mümkün olmaması sebebiyle, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Kar Sokak, No: 17/C (tapuda; 703 ada, 113 Parsel) adresindeki 27, 28 ve 29 nolu bağımsız bölümler yerinde yapılan incelemede, mevzuatta belirtilen sınırlamalara uygunluğun söz konusu olması nedeniyle, Hürriyet Mahallesi Kar Sokak No:17/C (tapuda 703 ada 113 parsel) adresinde yer alan taşınmazda bulunan 28 bağımsız bölüm numarada yer alan ve halihazırda bir işletme olarak faaliyet gösteren kısım ile ilgili talebin kabulüne; 27 ve 29 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar için ise talebin reddine; Nurettin DEĞİRMENCİ ve İrfan DEMİR’in ret oylarına karşılık, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine konu ile ilgili çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları’nda değişiklik yapılması konusuyla ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda, 640 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devir yapılması talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddine talep uygun hale geldikten sonra değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1333 ada 3 ve 4 parsellere ilişkin, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 15.06.2016 tarih 753 sayılı Karar ile Orta Yoğunluklu Konut Alanı olacak şekilde onaylanmış olup Süleymanpaşa Belediye Meclisine sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinde ise ayrık nizam, 4 kat, TAKS:0,35, KAKS: 1,40 olacak şekilde sunulmuştur. Bölgedeki orta yoğunluklu diğer konut alanlarına bakıldığında teklif edilen KAKS değeri ve bina kat sayısı diğer örneklere göre yüksek olması sebebiyle uygulama imar planı değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2551 ada ile 2552 ada arasında kalan imar planında park olan alanın, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ndeki koşullar doğrultusunda TESKİ tarafından su parkı yapılması ile ilgili TESKİ’ye devredilmesi hususunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 360 ada 106,107,109 ve 110 parsellerin içinden geçerek Göçmen Konutlarına giden yolun kamulaştırılması istendiğinden ilgili parsellere yönelik aynı talep daha önce parsellerin diğer hissedarı olan İbrahim Kurtulmuş tarafından yapılmış olup konu ile ilgili 01.02.2017 tarih 47 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmış olduğundan yeniden bir karar alınmasına gerek olmadığına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ taşınmazın ticaret alanında olduğundan değerinin arttığını düşündükleri için red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2352 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 554 Ada, 58 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 554 Ada, 29 parsel ile tevhit yapmak amacı ile satış talebi ile ilgili dilekçenin ekindeki imar durumu belgesinin süresinin dolmuş olması sebebiyle, güncel imar durumu belgesiyle başvurulduğunda yeniden değerlendirilmek üzere talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1302 parselde kayıtlı taşınmazın, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan park ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırma talebinin kabulüne, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Rüştü ÖZGÜN ve Haluk YILMAZ’ın taşınmaz malikinin taşınmazın 2008 yılında yol ve park alanında kaldığını bilerek bilinçli satın aldığından dolayı red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün 2018 Yılı Ücret Tarifeleri 5.4 Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesi 2017 yılı ücret tarifelerinin değişmeden uygulanması; 5-7 Kantar ücretleri tarifesinde istenilen değişiklikler şöyledir. 2017 tarife 2018 Kabul Edilen 2018 Değişiklik 5.7 a Tır 25,00 TL 27.50 TL. 26.00 TL. 5.7.b Kamyon 12,00 TL 13.20 TL. 14.00 TL. 5.7.c Kamyonet ve Traktörler 6,00 TL 6.60 TL. 8.00 TL. olmak üzere istenilen değişiklik talepleri müdürlükten geldiği gibi Sezai ÇETİN ve Berk ÖGE’ nin ret, F.Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Deniz TANER’ in kabul oylarına karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda, 90 ada 18 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 18 parselin yolda kalan kısmı C alanı ile takas işleminin yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 3136 ada 579 parsel bitişiğinde A parselin ihdasen oluşturulmasından sonra, 579 parselin yolda kalan kısmı C alanı ile takas işleminin yapılması talep edilmiş olup takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Belediye Başkanlığı döneminde kardeş şehir olan Almanya/Bayreuth Belediyesi, yapılan devir tasfiye sonrasında Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediyesi ile kardeş şehir statüsünü yürütüleceği için imzalanan ek protokol hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan 1259 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamı İmar Planında Park alanında kaldığından, bahse konu taşınmaza emsal olabilecek başka bir parsel ile takas talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2018 Mali yılında uygulanacak olan ücrete tabi işler tarifesi listesinde Fen İşleri Müdürlüğüne ait ücrete tabi işler tarifesinde değişikliğe gidildiğinden konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesine bağlı Bıyıkali, Demirli, Ferhadanlı, Hacıköy, Güveçli, Doğruk Karacamurat, Nusratfakı ve Seymenli mahallelerinde 5304 sayılı Kanunla Değişik 3402 Sayılı Kanunun 22/a maddesi hükümlerince uygulama işlemlerinde, 22/a uygulama ekipleri ile görev yapmak üzere, Bıyıkali Mahallesinden; Ömer ÖZEN, Bilal YILMAZ, Nuriddin ÜLKER, Mustafa SANCAR, Halil GÜNDÜZ, İrfan TUNA Demirli Mahallesinden; Mustafa ÇELİK, Nihat DOĞAN, Necip UÇAN, Mustafa GÜLSEREN, Eyüp TÜRE, Servet MAHİR Ferhadanlı Mahallesinden; İslam ÖZKAN, Recep TURGUT, Mehmet COŞKUN, Selim ÜSTÜN, Kadir ORAN, Rafet DENİZ Hacıköy Mahallesinden; Hayrullah ÜSTÜN, Yaşar İBİŞ, Kamil ŞİRİN, Fahri KUŞOĞLU, Mehmet KESKİN, Ahmet EREN Güveçli Mahallesinden; Osman ÇALIM, Kemal KIR, Recep KAYA, Kadir DEMİRHAN, Kadir AKDEMİR, Zaim FAZLI Doğruk Karacamurat Mahallesinden; Sait EMİR, Ferit ŞİMŞİR, Seyfettin DEMİREL, Senayi ARSLAN, Fahrettin YILMAZ, Sedat BİTİGEN Nusratfakı Mahallesinden; Enver MİRAN, Ali UÇAR, Yücel KORKMAZ, Hamit TEKAY, Mustafa GÜLER, Ali GÜLER Seymenli Mahallesinden; Emin ÖZALP, İsmail ORHAN, Şevki ASAMAZ, Haşim ÖZALP, Faik YAVUZATALAY, Necmeddin ASAMAZ’ın bilirkişi olarak görev yapmalarına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.12.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığınca 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanununun 90. ve müteakip maddeleri gereğince oluşturulacak Gayrimenkul Satış Komisyonunda Belediye Başkanlığımızı temsil etmek üzere asil üye olarak Ömer Faruk KÜÇÜK, yedek üye olarak da Ali Tunç SAYGUN’un görevlendirmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024