Meclis Kararları

2017 Yılı Nisan Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 3099 ada 1 ve 2 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 2328 ada 1 parsel ve 2926 ada 7 parseli içeren, ilgili parsellerin arasındaki imar yolunun değiştirilmesine yönelik Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 30 ada 19 parselde kayıtlı taşınmazın ihdas, takas, tevhit işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 30 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmazın yolda kalan kısmı ile yoldan ihdas edilecek alanın takasının yapılması ve bu hususta Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi Oluşum Projesi için 30 Kasım-1 Aralık 2016 tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina kentine seyahat gerçekleştirmişti. Bahse konu Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışmalarının değerlendirilmesi, gelinen aşamanın tartışılarak projenin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla Belediye Başkanımız Mehmet Ekrem EŞKİNAT’ın 03-04 Nisan 2017 tarihleri arasında Yunanistan’a yapmış olduğu seyahat hakkında bilgi Belediye Meclisine verilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 212 ada 70 parselin batısında kalan imar yolunun değiştirilmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi genelinde numarataja ilişkin verilerin toplanması, CBS’ye altlık teşkil edecek şekilde konum bilgisiyle oluşturulması, eksik ve hatalı kayıtların düzeltilmesi işi ile ilgili çalışmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ettirilmekte olup 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi ile Belediye Meclisinin görev ve Yetkileri başlıklı 18. Maddesinin n bendi kapsamında mahalle sınırlarının tespiti ve kesinleştirilmesi konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.10 maddesi “Planın onay tarihi olan 04.07.2001 tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde olup bu plan notunun Süleymanpaşa İlçesindeki diğer planlı mahallelerde de uygulanması talep edilmektedir. Kumbağ, Barbaros, Banarlı ve Karacakılavuz Uygulama İmar Planlarının Plan Hükümlerine “Planın onay tarihinden önce imar uygulaması görerek imar parseli haline gelmiş taşınmazlarda, TAKS, KAKS ve emsal değerleri, ikinci defa yapılacak terkinlerden önceki imar parseline göre belirlenir. Ancak bu taşınmazların yapı yaklaşma mesafeleri ile diğer tüm yapılaşma koşullarında bu plan hükümlerine uyulacaktır.” Şeklinde plan notu eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
01.02.2017 tarih ve 50 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine, Mülkiyeti Aşkın ALTAN’a ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 125 Ada 4 Parsel ile Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan 125 Ada 3 parselin tevhid ve ifraz işleminin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 10799 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, 10689 nolu parsel ile tevhid edilmek üzere satış talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan tapuda, 696 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan imar plan değişikliği teklifinde akaryakıt istasyonunun fonksiyon alanının arttırılması ve emsal değerinin arttırılması sonucu toplam inşaat alanını arttırdığı, teklif edilen plan notları parsel çekme mesafelerindeki yapılarla ilgili karar getirdiği sebepleriyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Planlanan ‘Ro-ro Limanı ve Park Alanı’ Mevcut İmar Planında yeşil alanda kalmakta olduğu, Öneri Plan Değişikliğinde yeşil alan miktarı azaltılmış olması sebebiyle azaltılan yeşil alan miktarı kadar başka bir yerden yeşil alan ayrılması, 08.11.2016 tarih 515 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararında belirtilen eksikliklerin teklif sahibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince çözülmesi kaydıyla Plan Değişikliği Teklifinin İlhan İmrak, Mustafa Özdemir ve Ergün Güleryüz tarafından uygun olduğuna, Nevzat Bahar ve Berk Öge’nin konunun aciliyeti açısından ve Kamu Yararı göz önünde bulundurularak Plan Değişikliği ile ilgili görüşün uygun olduğuna İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının reddi ile talep edilen Belediye Meclis görüşünün olumsuz görüş olarak kabulüne Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR,, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oyları, Haluk YILMAZ, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 2312 ada 124-125-107-121-18-183 parseller ve 1497 ada 257 nolu parselin bulunduğu ada bütünü için hazırlanmış olan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun yeniden incelenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne 13.03.2017 tarih 2862 sayılı yazı yazılmış olup henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz mahallesinde bulunan tapuda, 382 ada 14 ve 13 parseller Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’nda bulunmakta olup parsellerdeki tevhit şartı Koruma Planından gelen bir ibare olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 3099 ada 1 ve 2 parselde kayıtlı taşınmazlara ilişkin sunulan 01.03.2017 tarih 76 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
1 Adet M1 sınıfı yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu aracın stratejik plan kapsamında 2017 yılı T cetveline işlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi 66 pafta, 2547 ada, 1 parselde yapılması planlanan belediye hizmet binasının projelerinin temini maksadıyla; mimari proje yarışması düzenlenmesi planlandığından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmaları Yönetmeliğine istinaden, ilgili alana ait mimari ve uygulama projelerinin tasarım yarışması ile yaptırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; imar planında Pazar yeri olarak ayrılmış olan; Yavuz mahallesi Ruşen Güneş Caddesi ile Tintin Pınar Caddesinin kesiştiği alanda Pazar yerinin kurulması konusu 01.02.2017 tarih ve 44 sayılı kararı ile Belediye meclisimizce kabul edilmiştir. Mevcut alanda, ilgili yönetmelikler gereği modern ve çok katlı Pazar yeri inşa edileceğinden bu alan içerisinde halen faaliyet gösteren Perşembe ve Pazartesi kurulan semt pazarlarının inşaat bitimine kadar, 100.yıl Mumcu Çeşme Caddesinin Yakup Göçmen sokak ile Nurettin Ersin sokak arasında kalan kısmı ile Hamit Kaplan sokak, Kızılcık sokak, Mazı sokak, Lider sokak, Ahu sokak, Ali Yücel sokak, Nejat Tümer sokak ve Şenol Kartal Caddesi üzerine kurulmasına ve Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanan Tahsis takviminin iptal edilip, toplanan başvuru evraklarının inşaat bitiminde tahsis işlemlerinde kullanılması için arşivlenerek muhafaza edilmesi ve Pazar yeri inşaatı tamamlanıp faaliyete başlayacak duruma ulaştığında, toplanan taleplere, ilgili yönetmelik gereği kura yolu ile tahsis işlemi uygulanması konusunun Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Usul ve Esaslarına uygun olarak Süleymanpaşa Belediyesinin 2016 Mali Yılı İdare Faaliyet Raporu Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR’ın red oylarına karşı 21 kabul oyla Belediye Meclisince oyçokluğu ile kabul edilerek karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağspor Kulübü Derneği’nin 15.03.2017 tarihli dilekçesi ile, Mülkiyeti Belediyemize ait, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan tapuda, 860 parselde kayıtlı, imar planında “Spor Alanı” olarak ayrılmış taşınmazın, Tekirdağspor Kulübü Derneği tarafından, Süleymanpaşa İlçesi içerisindeki yetişkinler, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi ve Tekirdağspor Kulübü Derneği sporcularının antreman sahası ile soyunma odaları, dinlenme v.b. ihtiyaçlarının karşılanması için 10 yıllığına tahsis edilmesi talep edildiğinden, taşınmazın 10 yıllığına kiraya verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine yada 5393 sayılı kanunun 75. maddesinin c ve d bendi çerçevesinde uygun bir kamu kuruluşu ile yukarıda amaçlanan hizmetlerin sağlanabilmesine yönelik proje yapılması ve uygulanması hususunda protokol yapılması için Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu Raporu Belediye Meclisine sunularak bilgilendirilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 81 ada 22 parselde ihdas takas ve ifraz işlemlerinin yapılması talep edilmiştir. Takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘’Karadeniz Yayla Şenlikleri ’’ etkinliğinin 2017 yılında 30 Haziran-02 Temmuz günleri arasında yapılacağı ve Derneğin Yönetim Kurulu Kararı ile Süleymanpaşa Belediyesi Yayla Şenlikleri ismi altında Süleymanpaşa Belediyesi ile ortaklaşa organize edilmesi hususunun kabul edildiği belirtilerek etkinliğin ortaklaşa organize edilmesi ve şenlik giderlerinin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılabilmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Fırsat Eşitliği Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Edibe AKÇAKAYA, Ali Tunç SAYGUN, Serpil NALCIOĞLU ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Tarım Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Münür KARAEVLİ, Veysel KAPLAN, Fethiye Filiz ÇELİK, Selami ALTINAY ve Haluk YILMAZ Tarım Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Kültür Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Edibe AKÇAKAYA, Deniz TANER Bezar Hülya KARAAĞAÇ, Şükriye GÜNDÜZLER ve Sebahattin TİRAKİOĞLU Kültür Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden, Alpay KUTAL, Veysel KAPLAN, Ali Tunç SAYGUN, Nurettin DEĞİRMENCİ ve İrfan DEMİR Çevre, Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; Plan ve Bütçe Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden Deniz TANER, Fethiye Filiz ÇELİK, Gönül DİNÇER, Sezayi ÇETİN ve Ali DARICI Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, bir yıl süre ile görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclis Üyelerinden İlhan İMRAK, Ergün GÜLERYÜZ, Mustafa ÖZDEMİR, Nevzat BAHAR ve Rüştü ÖZGÜN İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde 1 (bir) yıl süre ile Belediye Meclis Üyelerinden Ali Tunç SAYGUN, Ergün GÜLERYÜZ ve Meral ÖZDEMİR Belediye Encümen Üyesi olarak seçilmiştir.
TARİH: 05.04.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait tapuda 1037 parselde çamlık olarak kayıtlı 5.125,00m2 alana sahip taşınmazın, Piknik Alanı olarak kullanılmak üzere kiralanması talebinin reddine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024