Meclis Kararları

2017 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’nin sermayesinin 2.000.000,00TL ‘den 2.500.000,00TL ye çıkartılmasıyla ilgili 500.000,00TL sermaye artışının ayni miktarının belirlenebilmesi için ekteki listedeki aynilerin (taşınır mallar) Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesine göre mahkeme kararı ile bedellerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Meclisimize sunulan önerge ile ilgili, 2017 mali yılında Şubat ayından itibaren uygulanacak olan evsel katı atık toplama ve taşıma ücret tarifelerinde konutlarda % 20 indirimli olarak uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifesinin 2017 mali yılı Şubat ayından itibaren uygulanması Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
18.01.2017 tarihinde Kamu İhale Kurumunca kesinleşen Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İhalesi tahmin edilen bedelin altında olduğundan müdürlüğümüzün revize ederek yeniden hazırladığı fiyat tarifesinde geçen-konutlar için m3 başına 1.05 TL-olan maliyeti vatandaşlarımızın yararı gözetilerek %20 oranında indirim uygulanması talebi ili ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Kolombiya Bogota Belediyesi’nde eğitim sekreterliği biriminde uzman olarak görev yapan Lina Maria Arıstızabal Duran 17-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi ile eğitim konusunda işbirliği kapsamında çalışmalar yapmak üzere şehrimize geleceğinden yol, konaklama, iaşe giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücret Tarifeleri konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 2786 parsel, cinsi ‘’Park’’ Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmazın, Etüd Proje Müdürlüğünce proje çalışması planlanmakta olduğundan, Süleymanpaşa Belediyesi adına, devir talebinin kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 11/05/2016 tarih ve 627 sayılı meclis kararı ile belirtilen alan 25 (yirmibeş) yıl süre ile park olarak kullanım hakkı Süleymanpaşa Belediyesine verilmiştir. Ancak geçen süre içerisinde yapılan çalışmalar sonucunda tahsis talebinde belirtilen 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap- İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkındaki Kanun ile ‘Tema Park’ yaptırılması işinin çok uzun süre alacağı ve hedeflenen verimlilikte sonuç alınamayacağı kanaatine varılmıştır. Belirtilen gerekçelerden dolayı ‘Tema Park’ projesinin bir an önce hayata geçirilebilmesi için iş bu taşınmaz üzerinde 23 (yirmiüç) yıl süre ile işletme hakkı tesisi ve işletme bedeli karşılığında 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrasına göre sınırlı ayni hak tesisine yine aynı maddenin (j) fıkrasına göre ise yap işlet-devret modeli ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü arttırma suretiyle ihalesinin yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Süleymanpaşa Belediyesi ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin 2.000.000,00 TL olan sermayesinin 500.000,00 TL arttırılarak 2.500.000,00 TL ye çıkarılmasına, arttırılan 500.000,00 TL sermayenin nakdi ve ayni olarak ödenmesine, ayni sermaye bölümünün ekli listedeki taşınırların devri suretiyle ödenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut plandaki Park Alanı kullanımının ‘Ro-ro Limanı ve Park Alanı’ olarak düzenlenmesine yönelik sunulan1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Emlak Biriminin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün alt birimi, İstimlak Biriminin de İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün alt birimi olması istinaden yapılan teşkilat organizasyon yapı değişiklinde İstimlak Birimi ile ilgili bütçe tertiplerinin, İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ekli cetvelde belirtilen yeni ödeneklerin açılarak, aktarılmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2020 Ada, 231 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi (tapuda; 78-81 Pafta, 661 Ada, 1 Parsel, 1 nolu Bağımsız Bölüm) adresinde bulunan taşınmazların hali hazırdaki fiziki durumu, bulunduğu sokağın dar yapısı ve ayrıca söz konusu mahalin özellikleri göz önünde bulundurulmuş; ayrıca, ruhsatlandırma halinde söz konusu olacak işletmenin yaratacağı muhtemel sorunlar da nazara alınarak; talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami- Ortacami Mahallesi, 589 ada 30 parselin batısında kalan alanın Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
08.01.2014 tarih 34 sayılı Belediye Meclis Kararına konu olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, 1772 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin 29.11.2013 tarih 47828 sayılı dilekçe ile sunulan plan değişikliği talebi fonksiyon değişikliği içermesi sebebiyle öncelikle 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği yapılması gerekmekte olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesinde bulunan Aşkın ALTAN'a ait olan 119 ada 10 parsel ile Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 125 ada 3 parselin bedel farkı gözetilerek takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 ada 7 parselin tamamı imar planında yolda kalmakta olduğundan kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1837 ada 7 parselin tamamı imar planında yolda kalmakta olduğundan 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınması olarak değiştirilmiş haliyle komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan bahse konu 1414 parselin yolda kalan kısımları ile ihdasen oluşturulacak b parselin takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 106 ve 107 parsellerin yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, 360 ada 109 ve 110 parsellerin yolda kalan kısımları Karayollarına ait bir yolda kalmakta olduğundan kamulaştırma talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada 106 ve 107 parsellerin yolda kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınması olarak değiştirilmiş haliyle komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 183 nolu adada bulunan İmar planında Belediye Semt Spor Alanı olarak belirlenmiş alanın tapuda tescilsiz alan olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2890 ada 4 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; İmar planında pazar yeri olarak ayrılmış olan; Yavuz Mahallesi Ruşen Güneş Caddesi ile Tintin Pınarı Caddesinin kesiştiği alanda Pazar yerinin kurulmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 1 Adet Komatsu GD675-5 Motor Greyder(4.320 mm bıçak, bıçak akümülatörü, uydu takip sistemi, radyo, klima, yerli 3’lü riper) , 3 Adet Mercedes Benz Axor 3342K/6*4/3600 şasi araç üzerine 14 m 3 hacimli 6 mm malzemeden imal mekanik arka kapaklı havuz tipi damperli kamyon , 2 Adet Ford Transit 350 L Çift Kabin Kasalı Klimalı Kamyonet, 2 Adet Fiat Doblo Combi 1.6 M Jet 105 HP Premio Plus iş makinesi ve hizmet araçlarına ihtiyaç duyulduğundan bahse konu iş makinesi ve hizmet araçlarının alınması için İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’nden kredi kullanılmasına Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince, Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde; 6.1- maddesinin b-fıkrasına not olarak “6360 sayılı kanun ile Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Köy Yerleşik Alan içinde bulunan parseller için, Mevzii İmar Planı bulunan ve yapı ruhsatı almış olan parseller için İmar durum ücreti %40 indirimli, Köy Yerleşik Alan dışında bulunup Mevzii İmar Planı ve Yapı Ruhsatı bulunmayan parseller için İmar Durumu Ücreti alınmayacaktır.” İfadesinin eklenmesi, 6.1- maddesinin b.3- fıkrasına “ Planı olan ve olmayan alanlarda yazılı imar durumu bilgisi ücreti olarak talep edilen 175,00 TL’nin 80,00 TL olarak değiştirilmesine, 6.3- maddesinin a- fıkrasının bir kısmının 6.15 maddesi ve 6.16 maddeleri ile mükerrer olması sebebiyle “İmar Paftası sureti ozalit, disket, CD olarak” değiştirilmesi gerekmektedir. Ücrete Tabi İşler Tarifesinde 6.1- maddesinin b- fıkrası, 6.1- maddesinin b.3- fıkrası ile 6.3- maddesinin a-fıkrasında yukarıda belirtildiği şekilde gerekli değişikliklerin yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol çalışmalarında kullanılmak üzere; -1 Adet Greyder -3 Adet Damperli Kamyon -2 Adet Kapalı Kasa Kamyonet -2 Adet Çift Kabin Açık Kasa Kamyonet alınmasına ve bahse konu araçların T Cetveline işlenmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan, Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2017 yılı için tahsis bedellinin yıllık bedel 500,00 TL- 16 aylık bedel 670,00 TL olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 2644 nolu parselde kayıtlı taşınmaz, Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, Mülkiyeti Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne ait olan 2641 parsel ile tevhid edilmek üzere 1.000,00 TL bedelle satış talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
24 Aralık 2016 gün ve 29928 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karar No:6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 453 TL ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 434 ada 30 parselde kayıtlı taşınmaz için ihdas-takas-tevhit işleminin yapılması talep edilmiş olup, takas işleminin yapılıp yapılmaması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesinde bulunan, mülkiyeti belediyemize ait, 1037 parselde “Çamlık” olarak kayıtlı 5.125,00 m2 alana sahip taşınmazın, Piknik Alanı olarak kullanmak üzere kiralanması talep edilmiş, Süleymanpaşa Belediye Encümeninin 24.11.2016 tarih ve 1704 sayılı kararı ile taşınmazın 3 (üç) yıllığına kiralanması için ihale dosyasının hazırlanması kararı alınmıştır. Kiralama talebinde bulunulan taşınmaz üzerinde yapmayı düşünülen yatırımların gerçekleşebilmesi için 3 yıl sürenin yetersiz kalacağı, en az 10 yıllık kiralama yapılması talep edilmiş olup, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar verme yetkisi” Belediye Meclisinde olduğundan, Belediye Meclisince kiralama talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.02.2017
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan tapuda 1412 nolu parselin imar planlarında park ve yol da kalmakta olduğu belirtilerek, bu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024