Meclis Kararları

2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.12.2022 tarih ve 8970 sayılı kararı ile uygun görülen Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1600 parsel sayılı 633,31 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına 11 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olup Belediye Hizmetlerinde kullanılması planlanmamış olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 122 ada 6 parsel sayılı 600,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılmasına 11 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2023 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 92.765.517,04 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2023 Yılı için (net) 92.750.000,00TL kredi kullanmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına, revizesi ile ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine 11 red oya karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 12/10/2022 Tarih ve 1354 sayılı Meclis Kararı ekindeki 3194 sayılı İmar Kanunun 23.maddesine istinaden alınan Yol Teknik Altyapı Bedelinin Hesaplanması ile ilgili (a,b, ve c bendlerinin ) “a) İmar parselinin karşı cephesinde parsel bulunduğu takdirde imar yolu için tahakkuk eden yol teknik altyapı bedelinin yarısının tahsili, diğer yarısının ise karşı parselden alınması b) İmar parselinin karşı cephesinde ada/parsel kaydı olup olmamasına bakılmaksızın park, yeşil alan, orman, spor alanı, rekreasyon alanı, çocuk bahçesi, oyun alanı, Pazar alanı, belediye hizmet alanı, ibadet yeri, okul yeri, eğitim alanı, kreş, teknik altyapı alanı, otopark, toplu taşıma yeri, sosyal kültürel tesis alanı, terminal alanı, kamu alanı, resmi kurum bulunması halinde imar yolunun tamamı bu parselde tahakkuk edilerek bedelinin alınması, c) İmar parselleri arasında kalan veya yol güzergahında parsel cephesinde bulunan otopark alanlarında katılım bedeli alınması,” Süleymanpaşa Belediyesinde'de geçerli olarak uygulanmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 30.000.000,00TL (OtuzmilyonTL), olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Cenk KORKMAZ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 60.000.000,00TL (AltmışmilyonTL), olmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılmasına, Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Münür KARAEVLİ, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Cenk KORKMAZ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde asfalt yol, yapım, onarım ve yeni imalat yapım işinde kullanılmak üzere 60.000.000,00TL (AltmışmilyonTL), Süleymanpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Mahallelerde bozulmuş cadde ve sokaklar ile yeni açılan imar yollarında parke taş yol yapım ve parke taş tamiri ile baskı betonarme duvar yapılması yapım işinde kullanılmak üzere 30.000.000,00TL (OtuzmilyonTL), Yapım İşlerinde kullanılmak üzere 20.000.000,00TL (YirmimilyonTL) İller Bankasından Nakdi ve Gayri nakdi 110.000.000,00 TL (YüzonmilyonTL) kredi talebinde bulunulmasına, Belediye Meclisinde %10 u geçen iç borçlanma ile ilgili yukarıda belirtilen yatırım ve projeleri gerçekleştirmek üzere 110.000.000,00 TL (YüzonmilyonTL) iznin verilmesine Münür KARAEVLİ, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Cenk KORKMAZ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı 16 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Asfalt yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 2.600.000,00TL (İkimilyonaltıyüzbinTL ) Nakit Kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Teski Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş’den Belediye alacaklarına ilişkin önceki dönemde verilen Temlik/Teminat Sözleşmelerinin sürelerine ilişkin, ilgili kurumlara kredi kullanımlarında verilecek olan Temlik / Teminatlar için; Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e kamu veya özel bankalara kullanılan veya kullanılacak kredilere ilişkin Temlik/Teminat verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Vergi, SGK, Mahkemelere ve icra müdürlüklerine sunulacak teminatlar ve Diğer Kamu borçlarına karşılık; Belediyenin gayrimenkullerinin teminat gösterilmesi, borca istinaden devredilebilmesi konusunda 2023 yılı için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL'e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat A.Ş'nin 2023 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesi %100 Belediyemize ait olan Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.'nin 2023 yılında ihalelere katılabilmesi amacıyla 1.000.000,00TL Banka Teminat Mektubunun uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Köseilyas Mahallesi 2712 parsel numaraında kayıtlı taşınmaz için Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 08.10.2003 tarih ve 1264 sayılı karar ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı iptal edilmesi teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Malkara - Tekirdağ Devlet Yolu İnecik 2 Kavşağı projesinin köy bağlantı yolu güzergahının düzenlenebilmesi için İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi İnecik Mahallesi, 225 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 146,77m2' lik kısmının, 161 ada 3 parsel sayılı 701,99m2 yüzölçümlü taşınmazın tamamının, 161 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 140,64m2' lik kısmının, 228 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 229,95m2' lik kısmının, 228 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 294,66m2' lik kısmının, 230 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 302,38m2' lik kısmının, 233 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 52,01m2' lik kısmının, 227 ada 2 parsel sayılı 358,70m2' lik kısmının, 227 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 352,81m2' lik kısmının, 227 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 178,74m2' lik kısmının ve 234 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 6,38m2'lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılması, 2020- 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi 244 ada 17 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.158,95 m2 yüzölçümlü taşınmazın meydan düzenlemesi kapsamında ekli folyede gösterilen 42,62 m2' lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 2022 Yılı İçin Ödenen Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 1.080,00TL’den 2023 yılı için 1.325.00TL’ye çıkartıldığından ücretlerinin fiilen çalışıldığı sürece ve bu süre ile orantılı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Barbaros Mahallesi 8217 Parselde kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sorumluluğu Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Namık Kemal Mahallesi, Taşyolu Sokak, Tapuda; Köseilyas Mahallesi 2468 parselin yanında bulunan park alanında kalan taşınmaz, 100. Yıl Mahallesi, Uysallar Sokak ile Ulu Sokak arasında bulunan park alanında kalan taşınmaz, Atatürk Mahallesi, 196. Sokak, 200. Sokak, 255. Sokak, 257. Sokaklar arasında park alanında kalan taşınmaz, Hürriyet Mahallesi, 2551 ada 1 parsel ile 2552 ada 1 parsel arasında park alanında kalan kalan taşınmaz ile Hürriyet Mahallesi, 215 ada 15 parselin bitişiğinde ve Şehit Muharrem Yanal Sokaktan cephe alan park alanında kalan taşınmaz için hazırlanan projelerin uygulanması şartı ile 10 (on) yıl süre ile kiralanmasına Belediye Meclisi' nin 09/05/2022 tarih ve 153, 154, 155, 156, 157 sayılı Kararları ile karar verilmiştir.Ancak ihale konusu taşınmazların bulunduğu alanlarda imar planı tadilatları yapılarak taşınmazların fonksiyonu "Park" iken "Açık Semt Spor Tesis Alanı" olarak değiştirilmiştir.5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 18 . maddesinin (e) bendinde " ….. üç yıldan fazla kiralanmasına ……." Belediye Meclisi yetkili denildiğinden söz konusu taşınmazların hazırlanan projelerinin uygulanması şartı ile 10 (on) yıl süreli kiraya verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.12.2022 tarih ve 8970 sayılı kararı ile uygun görülen Çiftlikönü (Gündoğdu) Mahallesi Koruma Alanı Sınırlarının Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi Amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde 26-29 Ocak 2023 tarihlerinde Tarım ve Gıda Sektörü Ticaret Heyetinin düzenleyeceği programa, 25- 30 Ocak 2023 tarihleri arasında Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL, Tarım Komisyonunda bulunan Belediye Meclis Üyeleri Hikmet MUTLU, Fedai YÜKSEL, Ali Rıza ETİ, Serkan ERİŞ, Ömer TAŞ, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan SAYGI, Süleymanpaşa Belediyesi Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat Anonim Şirketi yöneticisi Hasan ALP, Süleymanpaşa Belediyesi Turizm Tarım Hayvancılık ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Fatih KAYI, Belediye Meclis Üyeleri Gürol BİBER, Murat UYSAL, Şahin UMUR, Emin Benan UTKU ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN’in programa katılması ve katılacak kişilerin yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Çiftlikönü (Hürriyet) Mahallesi 248 Ada, 13 Parselde bulunan tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmaz için sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Tekirdağ Merkez Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilave plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Genişleme İşbirliği Protokolleri ve Ek Protokolün imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi 110 ada 70 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 16,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında çocuk bahçesi alanında kaldığından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2023-30.06.2023)/(01.07.2023-31.12.2023) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (23 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkili kılınmasına” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2023-30.06.2023)/(01.07.2023-31.12.2023) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2023 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre boş kadro karşılığı Tam Zamanlı Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılacak 48 (kırksekiz) adet sözleşmeli personel için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek olan (01.01.2023-30.06.2023) (01.07.2023-31.12.2023) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (48 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in yetkili kılınmasına ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2023-30.06.2023) (01.07.2023-31.12.2023) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personele her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve YKS'ye (Yükseköğrenim Kurumları Sınavı) hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine dağıtılan Paşa Öğrenci Kartlarına aylık 2GB olarak yüklenen internetin 4GB' ta yükseltilmesine ve yine öğrencilerin Paşa Cafelerden faydalanmaları için karta yüklenen aylık 50TL meblağın 100TL olarak revize edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 3411 ada 4 parsel, 3410 ada 3 parsel, 3051 ada 123 parseller için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep edilen alanın içinde yer alan Dere Taşkın Alanı sınırında dolayı TESKİ’den görüş istenmesine, DSİ’den görüş yok ise görüş istenmesine cevap gelene kadar konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 1465 ada 127 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinde talep edilen alanın içinde yer alan Dere Taşkın Alanı sınırında dolayı TESKİ’den görüş istenmesine, DSİ’den görüş yok ise görüş istenmesine cevap gelene kadar konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi sınırlarında 700 ada 435 parsel ve güneyindeki tescilsiz alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunda çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
100.Yıl (Yavuz) Mahallesi 2357 ada 7 ve 157 parseller ile Tescilsiz Alan için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
01.11.2022 tarihli Süleymanpaşa Belediye Meclisi’ne sunulan önergede talep edilen, “FARKLI YOLLARDAN CEPHE ALAN ARA PARSELLER TEVHİD EDİLEBİLİR. ANCAK TEVHİD SONRASI YAPILAŞMA ADA İÇERİSİNDEKİ MEVCUT DURUMA GÖRE İLGİLİ MÜDÜRLÜKÇE BELİRLENİR.” Şeklindeki plan notunu içeren İdare tarafından hazırlanacak olan Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama Plan Notları, Kumbağ Uygulama İmar Planı Notlarına, Barbaros Uygulama İmar Planı Notları, Karacakılavuz Uygulama İmar Planı Notları, Banarlı Uygulama İmar Planı Notları ve Ferhadanlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine, Tekirdağ Merkez Kentsel Sit Ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notları değişikliği teklifinin ise Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesinin uygun olduğuna, İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 çekimser oylarına karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 2292 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 48 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında yol alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 1041 ada 2 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.030,40 m2 yüzölçümlü taşınmazın park alanında kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 1710, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi,Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 391 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1174 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine konu taşınmazların bulunduğu imar adasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.15 maddesine göre ticari işletme yapması durumunda plan değişikliğinin açıklama raporunda belirtilen karayolları kavşak mesafelerine uyması gerekeceğinden plan değişikliğini onaylayan 05.11.2019 tarih ve 391 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.12.2019 tarih ve 1173 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde belirlenen plan fonksiyonu 17.12.2018 tarih ve 1342 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’na uygun olarak belirlenmiş olduğundan ve E-Plan Otomasyon Sistemine yüklenmesi talep edilen PlanGML formatına dair esasların planın onaylandığı 05.11.2019 tarihinden sonra 18.01.2021 tarihinde Belediyemize bildirilmiş olmasından dolayı plan değişikliğini onaylayan 05.11.2019 tarih ve 390 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 546 ada 18 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1097,74 m2 yüzölçümlü taşınmazın uygulama imar planında park alanında kalan 137.22 m2’lik kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre kamulaştırılmasının 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınması teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Plan ve Bütçe Komisyonuncada Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 546 ada 18 parsel sayılı "Arsa" niteliğindeki 1.097,74 m2 yüzölçümlü taşınmaz uygulama imar planında park alanında kalmaktadır. Taşınmazın hissedarları olan Mehmet Celali ASLIER ile Şaylan YALNIZOĞLU tarafından Tekirdağ 1. İdare Mahkemesi' nin 2021/183 Esas sayılı dosyası üzerinden açılan "Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat" davası 2022/241 Karar numarası ile 08/03/2022 tarihinde sonuçlanmış olup alacaklı vekili ile imzalanan protokole istinaden Belediyemizce kamulaştırma bedelleri ödenmektedir. Taşınmazın kamulaştırma işleminin tamamlanması adına Mustafa Hasan SANGAR'a ait olan 137,22 m2'lik hissenin de kamulaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle taşınmazın 137,22 m2'lik hissesine tekabül eden alanın kamulaştırılması konusunun 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisince görüşülerek 2020 – 2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Plan kapsamına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Belediye Meclisince de komisyon kararlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Merkez, Barbaros, Kumbağ, Karacakılavuz ve Banarlı Mahallerine ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarına dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 64 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 358 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusunda söz konusu planı onaylayan 04.02.2020 tarih ve 64 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın iptaline, bu karar ile onaylanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği’nin iptaline İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Karaevli Mahallesi, Menekşe Çatağı Mevkii, 557, 578 ve 1583 sayılı parselleri kapsayan alana dair sunulan ve 24.12.2019 tarih ve 6518 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülen; 04.02.2020 tarih ve 89 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 345 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği söz konusu alana ilişkin 25.12.2017 tarih ve 4700 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Kararına istinaden hazırlanan ve 13.02.2019 tarih ve 214 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına uygun hazırlanmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 04.02.2020 tarih ve 89 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 331 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı teklifinin eklerinde sunulan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğümün 06.02.2018 tarihli ve 261629 sayılı yazısında; “Tekirdağ ili, Siileymanpaşa ilçesi, Şarköy ve Malkara İlçeleri sınırları içerisinde Buket Rüzgar Enerji Santrali projesi kapsamında yapılması planlanan Türbin Alanlarının kesinleşmiş Orman Kadastrosuna göre Orman sayılan yerlerde kaldığı tespit edilmiştir. 6831 sayılı Orman kanununun 17. Maddesine göre şirketiniz adına söz konusu alanda verilmiş bir İzin bulunmamaktadır. 3194 sayılı İmar kanununa göre 6831 sayılı Orman Kanunu özel kanun statüsi'mde olup ormanlık alanlar imara konu edilememektedir. Ancak 6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 1 S. Maddesine göre izin verilmesi halinde imara konu edilebilmektedir. İş bu nedenle türbinlerin kesinleşmiş Orman Kadastrosuna göre ormanlık alanda kaldığı, türbinler için kurumlunuzdan 17/3 ve 18. Maddesine göre verilmiş izin bulunmadığından, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı yapılmasında sakınca olduğu...” belirtilmesi üzerine, söz konusu planın Süleymanpaşa İlçesi Ormanlı Mahallesinde kalan tribün alan için uygun kurum görüşünün alınmadığı anlaşılmış olup, söz konusu planı onaylayan 07.01.2020 tarih ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın iptaline, bu karar ile onaylanan uygulama imar planının iptaline İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 969 ada 102 sayılı parselin kuzeyinde bulunan tapuda tescil harici alana dair sunulan ve 05.11.2019 tarih ve 439 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 326 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin söz konusu alana ait fonksiyonun 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında pazarlama alanı ve ticaret alanı olarak belirlenmiş olmasından dolayı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında da nazım imar planına uygunluğunun sağlanması amaçlandığından plan değişikliğini onaylayan 05.11.2019 tarih ve 439 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının devamına İlhan İMRAK ve Ergün GÜLERYÜZ’ün ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne 12 red oya karşı 18 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi 417 ada, Barbaros Mahallesi 7805 parselin batısındaki, 4130 parselin batısındaki ve 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescilsiz alanlar ile Kumbağ Mahallesi 1193 parsele trafo konulmasına dair sunulan ve 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 11.03.2020 tarih ve 334 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliği’nde söz konusu imar planlarında onaylandığı tarihte ayrılan trafo alanlarının günümüzde oluşan nüfusun ihtiyacını karşılayamadığı görüldüğünden teknik altyapı ihtiyaçlarına yönelik kamu yararının devamının sağlanması amacıyla teklif edilen plan değişikliğinin kabul edildiği anlaşılmış olup, ayrıca Plan değişikliği kapsamında kaldırılan açık ve yeşil alanlar Yavuz Mahallesi 437 ada 17 parsel numaralı taşınmaz için 11.03.2020 tarih ve 376 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan şehrimizin bütününe hizmet eden Millet Bahçesi kullanımında karşılanmış olduğundan plan değişikliğini onaylayan 07.01.2020 tarih ve 13 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı’nın devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, 07.07.2020 tarih ve 196 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 888 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, 07.07.2020 tarih ve 193 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.09.2020 tarih ve 889 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1269 parselin güneyinde yer alan tescilsiz park alanına trafo konulması amacıyla sunulan ve 01.09.2020 tarih ve 235 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 14.10.2020 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi sınırlarında bulunan Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafında yer alan bölgede; Trakyada Turizm alanında ön plana çıkarmayı hedeflediğimiz İlçemizin tanıtımına katkı sağlanması, kıyı şeridinin ve denizlerin vatandaşlarımız tarafından daha etkin kullanılması ve kıyılarımızın görsel olarak iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla tekne bağlama ve halkın günlük rekreatif ihtiyaçlarının karşılanması için iskele yapılması konusunda Milli Emlak Genel Müdürlüğü' nden kullanım izni ve tahsis alınması için Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami (Eskicami) Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 07.07.2020 tarih ve 195 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 12.08.2020 tarih ve 812 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesinde 3194 sayılı Kanun'un 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas sınırların imar planına işlenmesine ilişkin sunulan ve 11.06.2020 tarih ve 182 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.07.2020 tarih ve 625 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 7. ve 10. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir.3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Valiliği-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün ilgi yazısında, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 114 ada 5 sayılı parsele dair sunulan ve 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 09.07.2020 tarih ve 566 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) Maddesi gereğince konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Tekirdağ Şube Başkanlığı, 12.12.2022 tarihli dilekçe ile; 3713-2330 Sayılı kanuna tabi yaşatılması için ilçemizde yapılan ya da yapılacak olan çocuk parklarına ve sokaklara şehit ve gazilerimizin isimlerinin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İpek ÖZSOY vermiş olduğu dilekçe ile; Hasan Ağa Caddesi üzerinde bulunan 1780 parselin sahibi olduğunu ,rahmetli babası "AVUKAT ALTAN ÖZSOY" un bu parsel çevresindeki çam ağaçlarını ekip, bakımını yaptığını, babasının hatırasını yaşatmak için; isminin Değirmenaltı Mahallesinde bulunan "Hasan Ağa Caddesi" ne verilmesini, "Kızıl Sokak" isminin de rahmetli kızkardeşi "DİLEK ÖZSOY" olarak değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2023 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Muhammet POLAT, Ali Tunç SAYGUN ve Mustafa TURHAN Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2023 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2023 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.01.2023
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Salı günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024