Meclis Kararları

2019 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihli ve 327 sayı meclis kararına itiraz edilerek tekrar görüşülmek üzere meclise iade edilmesi ile ilgili önergenin; Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU’nun kabul, Rüştü ÖZGÜN, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın çekimser oylarına karşı 15 oy ile reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Türkçemizin doğru, kurallara uygun, açık, anlaşılır ve güzel kullanılması ve korunması amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin N bendindeki hükmünde reklam panoları ve tanıtıcı tabelalara standartlar getirme yetki ve imtiyazları belediyelere verilmiştir. Tescilli markalar, tescilli ünvanlar hariç olmak üzere her türlü ilan, reklam ve tanıtım amacıyla kullanılan pano, tabela, afiş ve benzerlerinde Türkçe kelimelerin kullanılması zorunludur. Aksine hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi gereğince ceza uygulanır bu hükme aykırı ünvan tabela, ilan vb kullanan iş yerlerine açma ve çalışma ruhsatı verilmez hükmünün belediye yasağı olarak tespit edilmesi ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği’nin 54.maddesine ilave edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlar Meri Uygulama İmar Planında tarım alanında kalmakta olup, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel (eski 906) parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı bulunmamaktadır. İlgili Parselin, Otel Alanı (Kırsal turizm alanı) fonksiyonlu, Emsal:0,20 Yençok:7,50 m. yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2602 (eski 2598, 1074, 1075 parseller) parsel sayılı taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı bulunmamaktadır. İlgili Parselin, Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Tarımsal Depolama Alanı) fonksiyonlu, Emsal:0,08 Yençok: Silo ve bağlantılı tesislerinde teknolojik özelliğinin gerektirdiği kadar, sosyal ve idari tesislerde 7,50 metre (2 kat) Yapılaşma koşullarına sahip olmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 1559 ada, 266 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, satış yapılıp yapılmayacağı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tapuda 306 Ada 3 parselde bulunan taşınmaz “Çalgı Yapım Atölyesi” olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 1 (bir) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına kayıtlı 3128 ada 1 parselde bulunan 4 nolu dükkan, sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 1 (bir) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 1268 Ada 35 nolu parselde kayıtlı, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 2.823,00 m2 yüzölçümlü “tarla” vasıflı taşınmaz mevcut mezarlık alanı içerisinde kalmakta olup üzerinde gömü bulunduğundan ve “6360 sayılı kanun ile mezarlıkların sorumluluğu Büyükşehir Belediyelerine bırakıldığından”; 5393 sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (d) bendi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz olarak devrine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mutlukent Esenlik Hizm. Kültür Sanat A.Ş.’nin sermaye arttırım talebi ile ilgili 07/03/2018 tarih ve 63 numaralı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararı ile 2.000.000,00TL nakdi 500.000,00TL ayni olan sermayesi 2.500.000,00TL nakdi arttırılarak 5.000.000,00TL’ ye çıkartılmıştır. Ancak tescil işlemi 2018 yılı içerisinde yapılamamıştır. Bu nedenle 2019 yılında tescil işleminin yapılabilmesi için Belediye Meclis kararının yenilenmesine, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı 19 kabul oyu ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 32 Ada, 21 nolu parselin satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 9432 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talebi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, norm kadroya uygun olarak gerek yeni yılda çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülen mevcut sözleşmeli personel ve gerekse hizmetine ihtiyaç duyulan kadrolar için, kadroların birinci derecelerinin birinci kademeleri esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere “Belediye Meclis Kararı ile belirlenir” hükmü uyarınca; Belediyemizde 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında istihdam edilecek olan sözleşmeli personel kadrolarından Avukat (3), Eğitmen (2), Kameraman (1), Mühendis (11), Şehir Plancısı (1), Mimar (4), Kimyager (1), Tekniker (5), Teknisyen (4), Programcı (1), Çözümleyici (1), Veteriner Hekim (2) olarak istihdam edilecek olanlara; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2019 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayınlanacak olan (1) sayılı cetvelde belirtilecek “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” ile (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları ve 01.01.2019 - 30.06.2019 / 01.07.2019 - 31.12.2019 Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılması, 6 (altı) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %5 fazlasının ödenmesi, 1 (bir) adet Ekonomist olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel için ise, her türlü ödemeler toplamının net tutarının artı %25 fazlasının ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 ada 71 ve 114 parsellerin cephe aldığı yol hattının değiştirilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 3110 ada 227 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında otopark alanında kalması sebebiyle kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 363 ada 173 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Avrupa Parlamento üyesi ve AB – Türkiye ortak parlamento komisyonu Başkan Yardımcısı Miltiadis Kyrkos, 8 Ocak 2019 tarihinde Brüksel’de düzelecek olan “ Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum” Fuarı açılışına Süleymanpaşa Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ı davet ettiğinden, 7-8-9 Ocak 2019 tarihleri arasında Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın Brüksel’de düzenlenecek olan “ Türkiye’nin Yüzleri: Sivil Toplum” sergisinin açılışına katılım sağlamasına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ın yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda fuara ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mevlüt Tezel tarafından Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına karşı açılan 01.10.2014 tarih 279 sayılı Meclis Kararının iptali talepli dava ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza yönelik sunulan Avan Proje Tadilatı’nın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarının 1.16. Maddesine göre onaylanmasının Nevzat BAHAR ve Sezai ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 17 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 860 parsel sayılı taşınmazın çekme mesafelerinin kaldırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği’nin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
28.08.2003 tarih 126 sayılı Mülga Barbaros Belediye Meclis Kararından sonra 16.04.2004 tarih 42 sayılı Mülga Barbaros Belediye Meclis Kararı ile Barbaros Revizyon Uygulama İmar Planı onaylanmış olduğundan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 125 ada 1 parsel maliki tarafından Mülga Barbaros Belediye Meclisince alınmış olan 28.08.2003 tarih 126 sayılı Meclis Kararının imar planına işlenmesi ile ilgili talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128, 129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifinde mevcut planda bulunan yolların yapılaşma alanına katılmış olması sebebiyle reddine, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı 19 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25 ve 28 nolu parsellere ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı, talep sahiplerine ait olmayan 3. Şahısların parsellerini de içerdiğinden dolayı talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde, 1269 ada 20 nolu parselin bitişiğinde kalan, Belediyemiz adına ihdasen oluşturulacak A parselin, 1269 ada 20 parselin yolda kalan kısmı ile bedeli mukabilinde takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesinde bulunan tapuda, 115 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 150 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 906 parsel (yeni353 ada 4 parsel) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde yer alan ve tapuda 2602 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda 995 parselde kayıtlı, uygulama imar planında tamamı yolda kalan taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda 584 ada, 228 parselde kayıtlı, tamamı park alanında, imar yolunda ve trafo alanında kalan taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2019 yılı için Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyeleri arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcılarına Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünün net olarak verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesine göre; meclis başkanı ve üyelerine meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının net üçte birinin huzur hakkı olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisince 2019 yılı için denetim komisyonunun 5 kişiden oluşması oylanarak kabul edilmiş olup, yapılan oylama sonucunda belediye meclis üyelerinden Ömer Faruk KÜÇÜK, Meral ÖZDEMİR, Bezar Hülya KARAAĞAÇ, İrfan DEMİR ve Şükriye GÜNDÜZLER belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2019 yılında Belediye Meclis tatil ayının Ağustos ayı olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.01.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024