Meclis Kararları

2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Şehrimizde yapılan kamu bina yüksekliklerinin birbirinden ve yapıldıkları bölgedeki diğer yapılardan farklı olması kentin silüeti açısından karmaşaya neden olduğundan, İmar Planlarında bulunan Resmi/Kamu Kurum Tesisi Alanlarında kat adedi ve yükseklik düzenlemesinin yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğüne ait 2019 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde Park ve Bahçeler Hizmetleri ücret tarifesi ilgili müdürlük tarafından sehven hesaplandığından, müdürlükten geldiği şekliyle incelerek aşağıda belirtilen tabloya göre Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi. Fen İşleri Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesi PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ 2018 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİ 2019 YILI ÜCRETE TABİ İŞLER TALEP EDİLEN TARİFESİ a) Çim Biçme Makinası (saatlik) 95.00 TL 110.00 TL b) Çapalama Makinası (saatlik) 132.00 TL 150.00 TL c) Ağaç Kesme Makinası (saatlik) 95.00TL 110.00 TL d) Çalı Türlerinin her adedi için budama ücreti 20.00 TL 23.00 TL e) Ağaçların her bir adedi için budama kesim ücreti 50.00 TL 57.50 TL (Kullanılacak makine ücretleri-ağaç kesme ve vinç ücreti ayrı olarak yatırılır.) f) Misineli ot kesme makinası için (saatlik) 175.00 TL 200.00 TL g) Sepetli aracın saatlik süresi 175.00 TL 200.00 TL Not: 1-Afet durumunda c-d-e maddelerinden ücret alınmaz. 2- Budama çalışmalarında kullanılacak makine, ağaç kesme ve vinç ücreti ayrı yatırılır. 3-(d) bendinde 10 adedinden az olduğu durumlarda 10 adet ücreti alınır.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda, 1465 ada 22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların güneyinden geçen imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 151 ada 5 parsel ve 151 ada 41 parsel sayılı taşınmazların arasındaki tescilsiz alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 515 ada 127 parselde tesis edilecek olan “Hurdacılar DM” adlı trafonun isabet ettiği saha için hazırlanan değişiklik doğrultusunda trafonun 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında trafo yeri olarak işlenmesi ile ilgili konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 49 parsel (eski 623) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsel (eski 906 parsel) sayılı taşınmazın ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı olan, 1105. Sokak, 19,36 m2 yüzölçümlü, 1 nolu bağımsız bölümde bulunan Süt Toplama Merkezinin, Tekirdağ Ahmedikli Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği adına tahsisi talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin Nazım İmar Planı doğrultusunda sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda 1157 parsel sayılı taşınmaza ait sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Bulgaristan’ın Pomorie kentinde Şubat Ayı içerisinde düzenlenecek kültür programına belediyemizi temsilen, Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasına, yol, konaklama, iaşe ve aynı zamanda seyahate ait olacak tüm hizmet bedellerinin belediye bütçesinden karşılanmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin 2019 Mali yılı içinde borçlanabileceği tutar 14.394.529,00 TL’dir. 5393 Sayılı Kanunun, 68. Maddesi, e) bendinde yer alan ve yüzde onu geçmeyen iç borçlanma için, Meclis Yetkisinde kalan borçlanma sınırı dahilinde; proje, yatırım ve cari ödemelerde kullanılmak üzere, 2019 Yılı için (net) 14.394.529,00TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksandörtbinbeşyüzyirmidokuz Türk Lirası) kredi alınmasına, kredi sözleşmesi imzalanmasına ve kredi kullanılmasıyla ilgili müracaatlar ve diğer evrakları imzalamak üzere Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim Kar, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun red oylarına karşı 19 oy ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 757 parselde ihdas takas tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan ve tapuda 68 ada, 57 parselin tamamına yakını uygulama imar planında yol alanında kaldığından kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesinde bulunan tapuda, 2602 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, Mutlu SEVİNÇ’e ait olan 1559 ada 125 parsel ve 266 nolu parseller üzerinde bulunan yapının Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 266 parsel üzerindeki kısmı Belediyemiz tarafından yıkılarak işgal durumunun ortadan kaldırılmış olması sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 32 ada 21 nolu parselin sahibi Feriha GÖRENER’in mirasçılarından olan Hakan SALGIN’ın muvafakatı olmadığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 9432 nolu parsel ile mülkiyeti Hasan KENAR’a ait olan 9431 ve 10625 nolu parsellerin yapı yapılmasına uygun olmaları sebebiyle satış talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 703 ada 71 ve 114 parsellerin cephe aldığı yol hattının 04.07.2001 onay tarihli planda olduğu şekliyle sunulduğundan kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda, 3110 ada 227 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan ve tapuda, 363 ada 173 parsel sayılı taşınmazın 7 ve 10 metrelik imar yolunda kalan kısımlarının, park alanında, otopark alanında ve pazar alanında kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinde 01.10.2014 tarih 279 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararının iptali talepli açılan davada, 11.10.2018 tarihinde 2018/1242 sayılı karar ile davanın feragat nedeniyle konusu kalmadığı ve dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiğinden; yargılama hiç yapılmamış gibi sonuç doğmakta; Tekirdağ İdare Mahkemesinin 15.05.2015 tarihinde vermiş olduğu 2015/606 sayılı karar ve bu kararın sonuçları ortadan kalkmaktadır. Bu nedenle, komisyonumuzca Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2014/1368 E. 2015/606 K. sayılı kararının uygulanması sonucu alınan ve 01.10.2014 tarih 279 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararını iptal eden 04.11.2015 tarih 468 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararın iptali ile imar planının bu davanın görülmesinden önceki haline dönüştürülmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim Kar, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde bulunan ve tapuda, 995 parsel sayılı taşınmazın tamamının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 584 ada 228 parsel sayılı taşınmazın yolda ve park alanında kalan kısımlarının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsel (eski 906) sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Bıyıkali Mahallesi 2961 parselde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Hobi Bahçelerinin 2019 yılı tahsis bedelinin 500,00TL olmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
17.01.2019 tarih ve 22 sayılı Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. yazısına istinaden sermayesi %100 belediyemize ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş’nin ihalelere katılabilmek amacıyla banka teminat mektubu 1.000.000,00TL uygunluğunun kabulüne Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı 21 oy ile Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2019 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde Park ve Bahçeler Hizmetleri Ücret Tarifesinin Fen İşleri Müdürlüğünün yazısı ekinde sunulan tarifeye göre düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi mevkii, 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğindeki ‘’Tüm açık ve kapalı alışveriş alanlarında, market ve süpermarketlerde naylon poşet kullanılması yasaktır.’’ İbareli 18 maddesi ile, Belediyemiz Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 112 maddesindeki ‘’ Satışa arz edilen her türlü maddeyi fiyatına tesir edecek şekilde, fazla ağır ambalaj malzemesi ile tartıp satmak yasaktır. Alış verişlerde müşteriye taşımalı amaçlı olarak yeniden kullanılabilir nitelikte file, bez torba, kese kağıdı ve çevre dostu, doğada % 100 yok olma niteliğine sahip poşetlerin kullanılması zorunludur. Türk standartları belgeli ambalaj malzemesi haricindeki malzemeler kesinlikle ambalaj malzemesi olarak kullanılamaz.’’ ibareli 112 maddesinin Yönetmelikten çıkarılarak uygulamadan kaldırılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
31 Aralık 2018 gün ve 30642 sayılı (Mükerrer) resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti kısmı “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümünde belirtilen “Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (İktisadi İşletmeler hariç) görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 01.01.2019 (dahil) tarihinden geçerli olmak üzere 527,00 TL (beşyüzyirmiyedi)TL’nin aylık maktu fazla çalışma ücreti olarak ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.02.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 63 pafta, 713 ada, 6 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli A parselin, 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024