Meclis Kararları

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Bir önceki dönemde Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı tarafından ciddi bedeller ödenerek yaptırılan ve satın alınan tüm heykel ve tabloların, şehrimizde yaşayan ihtiyaç sahipleri ve dezavantajlı vatandaşlarımız için oluşturulacak projelerde kullanılmak maksadıyla müzayede yolu ile satılması, bahsi geçen müzayede ve satış işlemleri için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla, kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak güncellenen ve 79 maddeden oluşan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği taslağı konusu Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım Giderleri bütçe tertibinden, cetvelde belirtilen bütçe tertiplerine yatırım kodları ile birlikte; müdürlükten talep edildiği şekliyle aktarılmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 2733 parsel sayılı taşınmazın Cami Alanına çevrilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin ikinci fıkrasına göre 39 (otuzdokuz) adet münhal kadro karşılığı Tam Zamanlı hizmet sözleşmesi ile çalıştırılacak sözleşmeli personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2020 Mali Yılı Ocak-Temmuz aylarında yayımlanacak olan “Mali İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki; (1) sayılı cetvelde belirtilecek (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) döneminde “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı”, (39 adet sözleşmeli personeller için her ay ödenecek net aylık 657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutar), ödenmesine “Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret (%25) Tavanı Ücret Miktarının Tespitinde 657 sayılı DMK Hükümlerine göre maaş alanlarla dengeyi kurmak üzere miktarların belirlenmesi hususunda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’in dengeleme yetkisini uygulamasına” ve (2) sayılı cetvelde belirtilecek “Ek Ödeme Oranları (01.01.2020-30.06.2020)/(01.07.2020-31.12.2020) Dönemleri Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına, Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 parsel sayılı taşınmazlara dair sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
22.11.2016 tarihli ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34’üncü maddesi ile 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun Ek 2’nci maddesine “Belediyeler ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde ücretsiz kurslar açabilir.” cümlesi eklenmiştir. Yine 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanununun 2’nci maddesinin p) fıkrasında “Sosyal etkinlik merkezi: İl Millî Eğitim Müdürlükleri ile Belediyeler arasında yapılan ve Bakanlıkça onaylanan ortak işbirliği protokolleri çerçevesinde, Bakanlığın verdiği işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile belediyelerce açılan ve işletilen, ilköğretim ve/veya ortaöğretim öğrencilerinin ödev ve projelerine ilişkin araştırmalar yaptığı, öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumlarını” ifade eder denilmektedir. Anılan hüküm çerçevesinde Belediyemiz bünyesinde örgün eğitim programlarına destek mahiyetinde “kurs merkezleri ile sosyal etkinlik merkezleri” açmak için Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü yapmak, bu kursların verileceği binaları kiralamak / inşaa etmek / tadilat ve tefrişatını yapmak için Belediye Başkanımız Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
10 Daimi İşçinin Kıdem Tazminatı Ödemesi İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den 1.506.354,45 TL (BirmilyonbeşyüzaltıbinüçyüzellidörtTL,kırkbeşKR) kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde bu kredi ile elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş.’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.’ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2319 parsel nolu “Arsa” vasıflı 690,00m2 yüzölçümlü taşınmaz camiye yakın olması nedeniyle meydan düzenlemesi yapılması planlandığından adı geçen taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisi konusunun kabulüne, bu işlemlerde belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2114 parsel nolu “Kargir Hükümet Binası ve Arsası” vasıflı 800,00m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan binanın atıl durumda olmasından dolayı binanın bakımının belediyemizce yapılarak “Belediye Hizmet Binası” ve Tarım müzesi olarak kullanılmak üzere Süleymanpaşa Belediyesi adına devir veya tahsisi konusunda belediye başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, İnecik Mahallesi, 2240 parselde kayıtlı “Kerpiç Dükkan” vasıflı 23,00m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümlerine göre satışının yapılması konusunda belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin Nazım İmar Planına istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 2733 parselin Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parselin Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 446 ada 33 parsel sayılı taşınmazın Nazım İmar Planı Değişikliğine istinaden sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği telebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 355 sayılı kararına istinaden Dedecik Mahallesinde 256 parselde kayıtlı 540,00 m2 cinsi bağ olan taşınmaz, Bıyıkali Mahallesinde 112 ada 230 parselde kayıtlı 221,69 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Güveçli Mahallesinde 109 ada 96 parselde kayıtlı 789,35 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Karaçalı Mahallesinde 654 parselde kayıtlı 705,00 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Karaçalı Mahallesinde 655 parselde kayıtlı 75,00 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Ferhadanlı Mahallesinde 184 ada 60 parselde kayıtlı 590,24 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Hacıköy Mahallesinde 140 ada 39 parselde kayıtlı 975,24 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Yeniköy Mahallesinde 252 ada 8 parselde kayıtlı 654,27 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Osmanlı Mahallesinde 2202 parselde kayıtlı 361,18 m2 cinsi tarla olan taşınmaz, Ferhadanlı Mahallesinde 184 ada 175 parselde kayıtlı 599,88 m2 cinsi tarla olan taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Ayrıca Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 280 sayılı kararına istinaden Barbaros Mahallesinde 980 parselde kayıtlı 2400,00 m2 yüzölçümlü tapuda cinsi tarla olan taşınmaz satışa çıkarılmış olup, satış ihalesinin 17.12.2019 tarihinde yapılacağı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi 115 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğüne ait bütçe tertipleri arasındaki ödenek aktarımı yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Eskicami-Ortacami Mahallesinde, Ortacami Sokak, Süleymanpaşa İlköğretim Okulu bitişiğinde bulunan park alanına Şehit Cem AKGÜN’ün isminin verilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Çınarlı Mahallesi, Karaçam Sokak ve Çolak Salih Sokak arasında kalan park alanına “29 Ekim Barış Pınarı Parkı” ismi verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Barbaros Mahallesi, 8500 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Mutlukent Çay Bahçesi olarak kullanılan alana eski belediye başkanı Fikret YILMAZ parkı ismi verilmesi Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde Memur, Sözleşmeli Personel, İşçi (696 sayılı KHK göre ve Doğrudan Temin ile çalışan Hizmet alım işçileri) personellerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini, planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan Taslak Hizmet içi Eğitim Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
İlçemiz Gündoğdu-Turgut Mahallesi isminin kaldırılarak Çiftlikönü Mevkiinin isimce de özüne döndürülerek Çiftlikönü Mahallesi olması, Hürriyet Mahallesi arkalarının ise Gündoğdu Mahallesi olması konusunda ve ayrıca ilçe merkezimizdeki diğer mahalle sınırları ile ilgili çalışma yapmak üzere komisyon kurulması bu hususlarda Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesi konusunda çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardım Esaslar Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Metin ÇALIŞKAN, Şahin UMUR, İdris YATMAN çalışmaların devamına oyuna karşı Ufuk Bekir ERSÖZ ve Mustafa TURHAN red cevabı vermiş ve nedeni şöyle ifade etmiştir. ‘değişiklik talebine ilişkin ismin verilişi 01.11.2017 tarihli Meclis Kararı ile tüm partililerin ortak görüşü doğrultusunda oy birliğiyle alınmış bir karara dayanmaktadır. Bu nedenle talebin reddi yönünde karar alınması gerektiği kanaatindeyiz.’ ifadeler gözönünde tutularak oyçokluğu ile çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yeniden düzenlenerek sunulan Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada, 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 630 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında, 1.2 ve 1.10 nolu plan hükmünde değişiklik yapılması ve 1.10 nolu plan hükmüne eşdeğer olarak bulunan Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planlarındaki plan notlarının değiştirilmesi, Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarında bulunan 2.13. nolu maddenin değiştirilmesi ve aynı maddenin Kumbağ Uygulama İmar Planı ve Barbaros Uygulama İmar Planı Hükümlerine eklenmesine ilişkin hazırlanan Plan Notu Değişikliklerinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 811 parsel sayılı taşınmaza ilişkin 06.09.1991 tarihli yeni yapı ruhsatı, ruhsatın verildiği dönemde geçerli olan Mevzi İmar Planına göre düzenlenmiştir. Daha sonra 04.07.2001 tarihinde Tekirdağ Merkez 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı onaylanmış ve parsel konut, yol ve park fonksiyonlu alanlarda kalmıştır. 04.07.2001 onay tarihli uygulama imar planı notlarında “Bu Planın Yürürlüğe Girdiği Tarih Olan 04.07.2001 Tarihinden İtibaren, Bu Tarihten Önce Söz Konusu Planlama Alanıyla İlgili Yapılmış Tüm İmar Planları (Nazım Ve Uygulama İmar Planı, Islah İmar Planı Ve Mevzii İmar Planı), Plan Değişiklikleri İle Plan Notları Geçersizdir.” hükmü bulunmakta olup 811 nolu parselde yapılmış olan 2001 öncesi mevzi imar planları geçersiz kılınmıştır. İlgili dilekçede 811 parselin, ruhsat aldığı dönemki imar planına dönülmesi talep edilmiştir. Ancak dilekçenin ekinde, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8(b) maddesi gereğince Belediye Meclisi ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunca değerlendirilebilmesi için ‘Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelik’ hükümlerinin 5. Maddesinin son paragrafı uyarınca ve talebin yapılacak olan çizimle algılanabilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla, yeterli karne grubuna sahip bir Şehir Plancısı ve Bürosu tarafından ‘Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” hükümlerine ve eklerine uygun hazırlanmış bir imar planı değişiklik teklif dosyası bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 305 ada 55 ve 61 parsel sayılı taşınmazın cephe aldığı yol hattının ve arka bahçe mesafesinin değişikliğine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, 5762 parsel sayılı taşınmazın batısındaki park alanına trafo yapılması talep edilen alan, uygulama imar planında doğalgaz basınç düşürme tesisi olarak belirlenmiş olduğundan GAZDAŞ’a yazı yazılmış olup henüz cevap gelmediğinden konu ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Hükümlerinden 1.2, 1.9, 1.11, 2.1 ve 2.3 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, 2.4 nolu plan hükmünün “Bağımsız çatı katı yapılamaz. Çatı eğimi %33’den fazla olamaz. Saçak genişliği ayrık nizam yapılarda 1.00 metreyi geçemez” şeklinde değiştirilmesine, 2.5, 2.8 ve 2.10 ve 2.11 nolu plan hükümlerinin kaldırılmasının kabulüne, 2.6 ve 2.7 nolu plan hükümlerinin sunulduğu şekliyle kabul edilmesine, sunulan teklifte kaldırılmış olan 2.9 nolu plan hükmünün “2.9. Yapılarda Renk, Çatı Kaplaması, Bina Birim Ölçülerinde Yöresel Mimari Karakteristiklerine Ve Topoğrafya İle Doğal Bitki Örtüsüne Uyulacaktır. İmar adasında Aynı yoldan cephe alan parsel sayısının en az %50’sinde mevzuata ve meri plana uygun yapılaşma teşekkül etmiş ise, yeni yapılacak yapıların yüksekliği aynı yoldan cephe alan, mevzuata ve meri plana uygun ruhsatlı yapı yüksekliğini aşamaz.” Şeklinde değiştirilmesine Volkan Berkay ÇAKIR ve İlhan İMRAK’ın çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 nolu parsellere ilişkin sunulan ve Belediye Meclisince İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiş olan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılması ve konu hakkında Belediye Meclisince karar alınmamasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesine ait Hürriyet Mahallesi, 218 ada. 36 nolu parselin satışı 03.09.2019 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis ve 17.09.2019 tarih ve 658 sayılı Belediye Encümen Kararı ile Fatma ORAMAN adına yapılmıştır. Fatma ORAMAN tarafından belediyemize verilen dilekçede bitişik parselin Vedat KARADAĞ, Nihat KARADAĞ ve Fatma ORAMAN’a eşit hisseli olduğu belediyenin yerini de ortak aldıkları belirtilerek tapu işleminin sehven adına yaptığı müracaata göre değil de eşit hisseli olarak üçüne yapılması, işlemlerin buna göre düzenlenmesi talep edilmektedir. 03.09.2019 tarih ve 316 sayılı Belediye Meclis Kararındaki Hürriyet Mahallesi, 218 ada. 36 nolu parselin satıldığı kişinin Fatma ORAMAN değil de eşit hisseli olarak Fatma ORAMAN, Vedat KARADAĞ ve Nihat KARADAĞ olarak değişikliği için ek karar alınmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun çekimser oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.12.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği taslağı konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024