Meclis Kararları

2019 Yılı Mart Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
1-Sağlıklı Kentler Birliği Tüzüğü’nün ve Dünya Sağlık Örgütü 2014 Sağlıklı Şehirler Atina Deklarasyonun kabulüne, 2-Sağlık alanında eşitsizliklerin azaltılmasına, sağlıklı yaşam şekillerinin ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine, hassas grupların desteklenmesi veya sağlıklı şehir planlaması ve imar uygulaması içerisine yerleştirmek amacıyla şehirdeki tüm sektörlerle ve sivil toplumla birlikte çalışmalar yapılmasına ve sağlıklı bir şehir oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunulmasına, 3-Süleymanpaşa Belediyesi’ni temsil etmek üzere doğal üye olarak Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT 2.asil üye olarak Münür KARAEVLİ ve Ali Rıza ETİ’nin Sağlıklı Kentler Birliği Meclisi’nde görevlendirilmesine, 4-Belediye tarafından Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörünün atanmasına, proje ortaklığı oluşturulmasına ve Belediye bünyesinde Sağlıklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması kararının alınmasına, 5-Belediye tarafından Şehir Sağlık Profili hazırlanmasına ve Birlik Başkanlığı’na gönderilmek üzere yıllık değerlendirme anketinin doldurulmasına, 6-Birlik toplantılarına düzenli katılımın sağlanmasına, üye kentlerde tecrübelerin paylaşılmasına ve üyelik aidatlarının ödenmesine, Sağlıklı Kentler Birliğine Üyelik için 6(altı) maddelik üyelik kriterlerinin kabulüne, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
28.08.2006 tarih, 1014/2925 sayılı Mülga Tekirdağ Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısına istinaden, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesi 336 ada 35 parselde 1996-97 yılında 2981-3290 Sayılı Kanunun 10-c maddeleri uyarınca yapılan imar uygulaması sonucunda ilgili malike 1971 m2 yer verilmesi gerekirken 1061 m2 yer verilmiş olup kalan 910 m2 yerin bedele dönüştürülerek ilgilisine ödenmesi gerektiğinden söz konusu parseller için güncel bedel tespiti yapılarak gerekli ödemenin ilgilisine yapılması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 32 pafta, 9043 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli D parselin, 9043 parselin yolda kalan kısmı ile takas işleminin yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 88 Ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan muhtarlık binası ve Süleymanpaşa Belediyesi zabıta noktası bulunan taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına, bedelsiz devrinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ortacami Mahallesinde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda, 102 ada 13 nolu parsel üzerinde bulunan Belediye İş Merkezinin bodrum katında yer alan umumi tuvaletlerin 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi 261 ada 13 parselde yapılan ölçümde krokide (a) ile gösterilen 35,40m2 , (b) ile gösterilen 28,71m2 çay bahçesinin kamelyalarının olduğu tespit edilmiştir. Tespite konu olan Ertuğrul Mahallesi 261 ada 1 parselin mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine aittir. Bu kapsamda; bahse konu alanda ekli krokide (a), (b) ve (c) ile gösterilen tespitlere istinaden, Mülkiyeti Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait olan, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 261 ada, 13 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) fıkrasına göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden 10 (on) yıl süre ile tahsisinin talep edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı ile Bulgaristan’ın Kırcaali Belediye Başkanlığı arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, karşılıklı kültürel dayanışmayı sağlamak, yerel düzeyde işbirliği yapmak ve yerel yönetimlerimiz arasında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak amacıyla kardeş şehir ilişkisinin kurulmasına ve Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Kurbağlıdere Sokak, Meltem Apartmanı, No: 1 (tapuda; Barbaros Mahallesi, 4008 parsel, 1 nolu bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazın içkili yer bölgesine alınması talebinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi hudutlarında bulunan Tevfik Kaptan Sokak ve Şehit Cem Akgün Sokaklar arasında kalan isimsiz park alanına Kırcaali isminin verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan, 32 ada 21 nolu parselin Feriha GÖRENER varisleri adına satışının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun diğer kuruluşlarla ilişkiler başlıklı 75.maddesinin c bendinde Kamu Kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernekler ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı esnaf ve küçük sanatkarlar kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir denilmektedir. Belediyemizde; muhtarlarla olan iş süreçlerinin daha verimli yürütülmesi için 2015/625 sayılı Belediye Meclisi kararı ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kurulmuştur. Muhtarların Belediyemize ilettiği istek, şikayet ve talepleri daha sağlıklı ve hızlı sonuçlandırmak, anında yazılı ve dijital ortamda işlemleri takip etmek, sorunların çözümüne muhtarları da katmak için çözüm masası bağlamında MUHTARLIK MASASI oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğünde ihtiyaca cevap verecek fiziki alan olmadığı için Muhtarlar Derneği ile işbirliği çerçevesinde, hizmet üretecek bir fiziki ortama ihtiyaç olduğundan, belirtilen kanun maddesine istinaden Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan merkezde 15 mahallede ve 6360 sayılı kanunla köy statüsünden mahalleye dönüşen kırsalda 59 köyde ikamet eden yurttaşlarımızın sorunlarını çözmek için, toplumumuzda çok önemli işlevleri ve yerel yönetimin temel ayaklarından biri olan halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi yapan ve büyük bir teşkilat olan muhtarlarımızla yurttaşların sorunlarını çözmek amacıyla Başkanlığımız ve muhtarlarla yapılacak olan istişare toplantıları için Muhtarlar Derneğine Belediyemizce yer tahsisinin yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 612 nolu adanın ortasından kuzey-güney yönünde geçen yaklaşık 2,5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Talep edilen amaç ve hedefler doğrultusunda sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. bünyesinde 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA MUTLU TARIM A.Ş. isimli şirket kurulmasına, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu gereği kuruluş sermaye taahhüdünün Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından karşılanmasına, Belediyemizi temsilen Gülferah GÜRAL’ın belirlenmesine; Gönül DİNÇER ve Fethiye Filiz ÇELİK ‘in kabul, Abdurrahim KAR ve Berk ÖGE’nin red oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonunca belediye meclisin kararına bırakılmış olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı, talep edilen amaç ve hedefler doğrultusunda sermayesinin tamamı Süleymanpaşa Belediyesine ait olan Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. bünyesinde 50.000,00TL (EllibinTL) sermayeli SÜLEYMANPAŞA MUTLU TARIM A.Ş. isimli şirket kurulmasına, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununu gereği kuruluş sermaye taahhüdünün Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş. tarafından karşılanmasına, Belediyemizi temsilen Gülferah GÜRAL’ın belirlenmesinin 19 oy ile kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan, 612 nolu adanın ortasından kuzey-güney yönünde geçen yaklaşık 2,5 metrelik yolun 7 metreye çıkarılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyemize ait olan Mutlu Kent A.Ş. bünyesinde bir şirket kurulması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ahmedikli Mahallesi 1105. Sokak, 19,36 m2 yüzölçümlü, 1 nolu bağımsız bölümde bulunan mülkiyeti Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı adına kayıtlı Süt Toplama Merkezinin tahsisisin mevzuat gereği uygun olmadığı; bahse konu taşınmazın, ancak kiralanma suretiyle kullandırılabileceği; bu yöntemin usullerinin de mevzuat ile belirlenmiş olması ve bu kapsamda Belediyemiz ilgili birimleri aracılığıyla bir ihale açılması gerektiği göz önünde bulundurularak; talep sahibinin tahsis talebinin reddine; kiralama hususunda bir çalışma yapılıp yapılmamasının ise Belediye Meclisi ve idareye bağlı diğer birimlerin iradeleri sonucunda ortaya çıkacak olması ve böyle bir talebin de komisyonun önüne gelmemiş olması nedeniyle, bu hususta karar verilmesine yer olmadığına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, Akpınar Caddesi, No:12/A (tapuda; Köyiçi mevkii, 112 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, daha önce Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ve bahse konu mahallin içkili alan olarak ilan edilmesinin asayiş ve güvenlik sorunları doğurması ve köy ahalisinin böyle bir karardan rahatsızlık duyma ihtimalinin yüksek olduğuna dair görüş yazısı göz önünde bulundurulmuş; talebe konu bölgede yapılan incelemede ise, anılan bölgenin köy yerleşik alanı içinde bulunması ve böyle bir yerde bulunan tek bir taşınmazın içkili yer bölgesi sınırlarına dahil edilmesinin uygun olmayacağı kanaati ile talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümlerine “Plan sınırı içinde bulunan Resmi/Kamu Kurum Alanlarında, imar planında belirtilmemişse, çekme mesafesinin içinde kalmak kaydıyla TAKS sınırlaması bulunmayıp kat sayısı; ilgili parselin çevresindeki kat sayısı ve yapılacak tesisin özellikleri dikkate alınarak ilgili idaresince belirlenecektir.” Şeklinde plan notu eklenmesine Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22 ve 24 parsel sayılı taşınmazların güneyinden geçen imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği sınırı, talep sahiplerine ait olmayan 3. Şahısların parsellerini de içerdiğinden, değişiklik sınırı içinde kalan 25, 26 ve 27 nolu parsellerde ihtiyati tedbir kararı bulunması sebebiyle parsellerin tasarruf hakkının kimde olduğu anlaşılamadığından, plan değişikliğinin sonucunda talep sahiplerine ait olmayan parsellerde tevhit şartı çıkması gibi sebeplerle, Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddine karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR ve Serpil NALCIOĞLU’nun çekimser oylarına karşı 19 oy ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi, 465 ada 14-15-16 nolu parsele yönelik sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, İlhan İMRAK’ın ret, Ergün GÜLERYÜZ’ün çekimser oylarına karşılık kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, Ali DARICI ve Haluk YILMAZ’ın komisyon kararının kabul oylarına karşı 17 oy ile komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan ve tapuda, 151 ada 5 parsel ve 151 ada 41 parsel sayılı taşınmazların arasındaki tescilsiz alanın İlköğretim Tesisi Alanına dahil edilmesine ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda, 515 ada 127 parsele ilişkin alınan 05.09.2018 tarih 233 sayılı Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Kararının iptal edilerek yeniden sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Seymenli Mahallesinde bulunan ve tapuda, 113 ada 49 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 353 ada 4 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 1157 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı’nın kabulüne Nevzat BAHAR ve Sezayi ÇETİN’in çekimser oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI’nın çekimser oylarına karşılık 18 kabul oyu ile komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan ve tapuda 757 parselin bitişiğinde kalan A ihdas parseli ile 757 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 68 ada 57 parsel sayılı taşınmazın yolda kalan kısmının 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan ve tapuda 713 ada 6 parselin bitişiğinde kalan A ihdas parseli ile 713 ada 6 parselin yolda kalan kısmının bedel ve miktar farkı gözetilmeksizin takas işleminin yapılmasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan, G18B10A2D- G18B10A3A pafta, 8680 parselin bitişiğinde kalan ihdas parseli a parselin, 8680 parselle tevhit edilmek üzere tevhiden satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap ÖNDER’e çizim başına 3.000,00TL olmak üzere en fazla 4 çizim yaptırılmasına ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bütçesinden ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.03.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesinde bulunan ve tapuda 126 ada, 9 parselin tamamının kamulaştırılması ya da aynı değerde başka bir taşınmazın verilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024