Meclis Kararları

2019 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 29.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 18.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı başlatıldığından bu önemli konu ile ilgili Meclisimiz kamuoyuna birlik beraberlik mesajı vermiştir.
TARİH: 08.10.2019
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2020 yılı ve izleyen iki yılın bütçe gelirleri 177.725.000,00TL olarak hazırlanıp, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 32.275.000,00TL borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 210.000.000,00TL.’dir. Gelir ve Gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 210.000.000,00TL. hazırlandığı görülmüştür. Belediye Meclisinin Ekim ayı toplantısının 08/10/2019 tarihli 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek oylanarak 2020 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi oybirliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Değirmenaltı Deresi ve civarında; bölge halkının daha verimli kullanabilmesi maksatlı, gerekli çalışmaların yapılması ve ortak proje üretebilmek adına Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Kaybolmaya yüz tutmuş ve bölgemizin yerli küçükbaş ırkı olan “Kıvırcık Koyunu” ırkının, korunması ve çoğaltılması ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve ortak proje üretebilmek adına Süleymanpaşa Belediyesi ve Namık Kemal Üniversitesi arasında protokol yapılması için Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde 59 Kırsal Mahallemiz genelinde, hayvancılık faaliyetiyle uğraşan çiftçilerimize destek maksatlı, halihazırda kiraya verilmemiş olan veya kiralama süreci bitecek olan, yem bitkisi üretimi yapmaya uygun, Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait tarımsal arazilerin, yem bitkisi üretimi yapılması şartıyla, halk arasında yarıcı diye tabir edilen usul ile hayvancılık faaliyeti yapan çiftçimize kiralanması, ayrıca Belediyemiz payına düşen mahsulün hayvancılık faaliyeti yapan çiftçilerimize, hayvan adedi ile orantılı olarak bedelsiz verilmesi konusunda encümene yetki verilmesine, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde Memur, Sözleşmeli Personel ve İşçi olarak çalışan personelin performanslarını değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediye Meclisinin 01.07.2016 tarih ve 375 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu Performans Değerlendirme Yönetmeliği yeniden düzenlenmiş olup, 696 sayılı K.H.K. göre ve Doğrudan Temin ile çalışan hizmet alım işçileri olarak çalışan personelin performanslarını, değerlendirmek amacıyla hazırlanan taslak Performans Değerlendirme Yönergesi Belediyemizin misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde şirket işçilerinin günün koşullarına göre yetiştirilmesini sağlayarak verimliliğini arttırmak ve planlama ve değerlendirme usullerini kapsayan taslak Yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Kadın ve Demokrasi Derneğinin hukuki statüsü ve kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerinin yürütebilmesi için Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu-Turgut Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi, 39 kapı nolu mülkiyeti Belediyemize ait olan Tapuda; 247 ada 5 parsel numaralı taşınmazın temsilcilik binası olarak kullanılmak üzere Kadın ve Demokrasi Derneği adına tahsis edilmesi talep edilmiştir. Kadın ve Demokrasi Derneği, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 27’nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu’nun 20.06.2016 tarih ve 2016/8979 sayılı kararı ile Kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır.Süleymanpaşa Belediye sınırları içinde, İlçemizde yaşayan kadınlarımızla ilgili her türlü projede ortak proje üretebilme, uygulayabilme, uygulama alanlarını kiralama veya ayni yardım sağlama, bu hususta yer tahsisi yapabilme konusunda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait iken 21.11.1988 tarihinden itibaren, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş Genel Müdürlüğü’ nün lehine intifa hakkı verilen Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesinde bulunan 365 Ada 2 parseldeki 5.632,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (eski iskele) ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 16.08.2004 tarihinden itibaren Kuruluşlarına taahhüt senedi ile kullanımı verilen 245,77 m2’lik dolgu alanının bir bütün halinde kiralanması hakkında kiralamaya, protokol ve kira sözleşmesi imzalamaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde tüm pazarlar muhtelif mahallelerde haftanın belirli günleri cadde ve sokaklar kapatılarak yapılmakta olup görüntü kirliliği oluşturmaktadır. Söz konusu ihtiyacın giderilmesi için açık ‘’Pazar Alanı’’ yapılması planlanmaktadır. Ancak alanların yetersizliği, ulaşımı, kamulaştırması ve aciliyeti gibi nedenlerden dolayı birkaç Pazar yeri için şahıs parsellerinin kiralanması gerekmekte olup; Kiralanması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve kira sözleşmesi imzalanması için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Naip Mahallesi hudutlarında bulunan Naip Barajının, “Tatlı Su Balıkçılığı ve Su Sporları Merkezi” olarak değerlendirilmesi için, Süleymanpaşa Belediyesi ile Devlet Su İşleri ve tüm Kamu Kurumları ile arasında yapılacak protokollerin imzalamaya Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 145 ada 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 33, 34, 35, 38 ve 39 sayılı parseller ile 144 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 28 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu bölge için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
06.09.2019 tarih E.729439 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yazısının ekinde bulunan 04.09.2019 tarih 6230 sayılı Kurulu Kararında Dereağzı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına “sit alanı içerisinde kalan taşınmazların tevhit, yola terk ve ifraz konuları Belediyesince değerlendirilir” şeklinde plan notu eklenerek Kurula sunulmasına karar verilmiştir. 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notları incelenerek 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Hükümleriyle bütünlük sağlanması için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Notlarında düzenleme yapılmış ve Kurul Kararında talep edilen plan notu eklenmiştir.1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 sayılı parsellerin bütünleşmesine yönelik sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi, 1088, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi İl Sağlık Müdürlüğü karşısında, ekte sunulan kroki de park olarak gösterilen mevcutta Prof. Dr. Türkan SAYLAN parkı olan adının, Zübeyde Hanım Parkı olarak değiştirilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizden emekli olacak memur, işçi ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla 3.500.000,00TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) kredi kullanılmasına; kullanılacak kredinin 2.100.000,00TL’lik kısmı İLLER BANKASI A.Ş.’den belediyemizden emekli olacak işçi personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla, 1.400.000,00TL’nin emekli olacak memur, ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla bankalardan kredi kullanılmasına, kullanılacak kredi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizden emekli olacak memur, işçi ve 696 Sayılı KHK’lı personellerimizin ihbar, kıdem tazminatlarını ve izin ücretlerini ödemek amacıyla 3.500.000,00TL (ÜçmilyonbeşyüzbinTL) borçlanma izni ve belediye meclisinde %10 u geçen iç borçlanma talebi Belediye Meclisince oybirliği ile kabul edilmiştir.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
10 Kasım 2019 tarihinde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 81. Yıldönümünde Atamızın doğup büyüdüğü topraklar olan Yunanistan’ın Selanik Şehrine Belediye Başkanımızın başkanlığında gidilmesi yönünde Belediye Meclisi tarafından 03.09.2019 tarih ve 324 sayılı meclis kararı alınmış olup Ekli listede T.C. numaraları ve isimleri bulunan Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri; Fedai YÜKSEL, Sabri ÇINAR; Hüseyin UZUNLAR, Ali Rıza ETİ, Şenol KARAKÜÇÜK, Hikmet MUTLU, Özlem COŞKUN, Gürol BİBER, Şahin UMUR, Aytaş ERİZ, Şükriye GÜNDÜZLER, Ayşe ŞEN SEVEN, Metin ÇALIŞKAN, Bülent TOPCU, Hüseyin ÖZTEKİN, Muhammet KARAMAN, Muhammet POLAT, İdris YATMAN,İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Serkan ERİŞ, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun Ak Parti İlçe Başkanı Sezai ÇETİN, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşad SUNGUR, İyi Parti İlçe Başkanı Ali DARICI ve Basın Kuruluşlarımızın temsilcileri, Ruhan YALÇIN, Meral AKYAZI, Cenap KÜRÜMOĞLU, Ender TURAN, Fatih ERGE, Pervin IŞIKSAL, Ersin BİLMEÇ, Mehmet ŞEN, Salih CANİKLİ, Emin SEVİM, Seçkin GÜLTEN, Abdullah YALÇIN, Pakize GÜREL, Aynur GÜNER, Ülkü YALINKILIÇ, Alpaslan PEKER, Nijat AYVAZ, Özkan SOBACIOĞLU, Orhan ÇEBİ, Mustafa ÖKLÜK, Seral BARIŞ, Habibe ÜZEL, Özkan DİKMEN’in 8-12 Kasım 2019 tarihlerinde Yunanistan ve Bulgaristan’a seyahat gerçekleştirmelerine, seyahat giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
2020 Mali Yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı; Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesine istinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2020 Yılı Performans Programının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan (İnşaat) Mühendis, Mimar, Tabip, Diş Tabibi,2 (iki) adet Hemşire, Sağlık Teknisyeni ve Kameraman ünvanlı kadrolarına ilişkin görevleri yürütmek üzere, 2019 Mali yılında 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin 2. fıkrasına göre Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak 10 (on ) adet Sözleşmeli Personeller için; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019 Mali Yılı Temmuz ayında yayınlanan 08/07/2019 tarih ve 210975 sayılı “Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları” konulu Genelgenin ekindeki ; (1) sayılı cetvelde belirtilen “657 Sayılı Kanuna Göre Net Aylık Tutarı” Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanı olan %25’ine kadar, (2) sayılı cetvelde belirtilen “Ek Ödeme Oranları 01/07/2019-31/12/2019 Dönemi Brüt Tutarı” üzerinden ücret ödemesi yapılmasına Tam Zamanlı olarak kadro karşılığı istihdam edilecek Sözleşmeli Personellere her ay ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Uygulama İmar Planı bulunmayan ve 1000 m²’ye kadar olan, niteliği tarımsal amaca yönelik (tarla, bağ, bahçe, meyvelik, çayır ve benzeri nitelikteki) Belediyemiz taşınmazlarının, işlenebilirliği ekonomik olmadığından satışlarının yapılmasına Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN ve Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Işıklar Mahallesi 276 ada 5 nolu parselde, kayıtlı cinsi avlulu kargir ev olan yüzölçümü 241,68m2 taşınmazın üzerindeki binası ile birlikte satışı talebi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı cetvel gereğince doldurulan Boş Kadro Ünvan ve Derece Değişikliği (Memur) talebine ilişkin yazı ve eklerinin cetvellerin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü kapatılarak, Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Birimi olarak hizmet yürütüleceğinden, 1. dereceli İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü kadrosunda olan Bülent DEMİRÖZ, 657 sayılı D.M.K.’nun 76’ncı maddesi gereğince, 17.09.2019 tarih ve 1219 sayılı personel hareketleri onayı ile münhal bulunan 1. dereceli Temizlik İşleri Müdürü kadrosuna atandığı Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin madde 11-(1) Boş Memur kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadroların İptali ve Dolu Kadrolarda derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlandığından EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı cetvel gereğince doldurulan Dolu Kadro Değişikliği (Memur), talebine ilişkin yazı ve eklerinin (cetvellerinin) kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
1.dereceli Ruhsat ve Denetim Müdürü kadrosunda olan Gamze DEMİR, 657 sayılı D.M.K.’nun 76’ncı maddesi gereğince, 17.09.2019 tarih ve 1248 sayılı personel hareketleri onayı ile münhal bulunan 1. dereceli Destek Hizmetleri Müdürü kadrosuna atandığı, ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden ekte sunulup düzenlenen tarifelerin 2020 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 3
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Hacıköy Mahallesi 152 ada 47 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 5393 sayılı kanunun 75 inci maddesinin (a) fıkrası gereğince, ortak proje kapsamında “halı saha” yapılması planlanmakta olduğundan söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak Valilik Oluru yazısının da alındığı belirtildiğinden olup projeye başlanılabilmesi için ilgili madde kapsamında protokol düzenlenmesine esas olmak üzere, Süleymanpaşa Belediye Başkanına yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
11 Ağustos 2017’de Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında emniyet güçleri ve hain pkk terör örgütü arasında çıkan çatışmada genç yaşta hayatını kaybeden Eren Bülbül isminin Süleymanpaşa İlçesinde Karadeniz Mahallesi Kastamonu Sokak ve Kıymet Sokak arasında kalan Park alanına verilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Demir Sokak, No:34/A (tapuda; 307 ada, 18 parsel 6 Nolu Bağımsız bölüm) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine Alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, Sahil Yolu Sokak, No:8/1(tapuda; 1589 parsel) adresinde bulunan taşınmazda yapılan incelemede, içkili alan olarak ilan edilmesinde emniyet ve asayiş açısından sakınca bulunduğundan ve Değirmenaltı Mahallesinde yeterli sayıda içkili yer bölgesi bulunduğundan dolayı; bahse konu taşınmazın İçkili Yer Bölgesine alınmasına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile Red kararı verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 nolu parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İmar Planlarında çocuk bahçesi ve yolda kalan kısmının onaylanacak 2020-2024 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesi, 501, 502 ve 503 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının reddine çalışmaların devamına oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesinde bulunan tapuda, 2263 ada 7 ve 8 nolu parsellerin cephe aldığı 7 metrelik imar yol hattının kaydırılmasından etkilenecek olan tüm parsel maliklerinin muvafakatı bulunmadığından tamamlanması için çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 248 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller ile 250 ada 3, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi ile ilgili çalışmaların devamına, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi, 1361 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, 353 ada 4 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne, İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun ret oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10507 parselde kayıtlı taşınmazın onaylanacak olan 2020-2024 Stratejik Plan kapsamında kamulaştırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1715 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parsellerin cephe aldığı imar yolunun 7 metre olması ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Maddenin 5. Fıkrasının (b) bendine aykırı olduğundan İlhan İMRAK ve Volkan Berkay ÇAKIR’ın ret oylarına karşılık, söz konusu parsellerin 04.07.2001 onay tarihli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında 5 kat olması sebebiyle 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Münür KARAEVLİ, İlhan İMRAK, Murat UYSAL, Ali Tunç SAYGUN, Volkan Berkay ÇAKIR, Ufuk Bekir ERSÖZ, Ergün GÜLERYÜZ, Nurten YONTAR, Ömer TAŞ, Sami DURHAN, Mustafa TURHAN, Emin Benan UTKU’nun red oylarına karşılık komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesinde yer alan ve tapuda 1087, 1092 ve 153 parsellere ilişkin 10 metrelik imar yolunun kaydırılmasına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde yapılan değişikliklere istinaden Tekirdağ 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama Planı, Kumbağ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Barbaros 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının plan notlarında Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine aykırı düşen plan hükümlerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği konusu talebinin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi gereğince, 26.02.2018 tarih, 30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı 2019 yılı hazırlama rehberine göre düzenlenerek belediyemizin 2020-2024 Yıllarını kapsayan Stratejik Plan taslağı hazırlanmış ve 27.08.2019 tarih ve 581 sayılı Encümen Kararı ile uygun görülmüş olup; 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından, 2019 yılı Teknik Destek Programları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belediyemiz tarafından hazırlanan “Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planının Uygulanmasında Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması” isimli projenin başarılı olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Konu ile ilgili “2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında ajansımıza sunulan ve başarılı olarak destek almaya hak kazanan Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planının Uygulanmasında Verimliliğin ve Sürdürülebilirliğin Sağlanması başlıklı teknik destek talebinin uygulanmasına ve uygulama aşamasında kurumumuzu temsile, ilzama ve destek kapsamındaki belgeleri imzalamaya Belediye Başkanı Cüneyt YÜKSEL’e yetkili verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen, 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı Programları kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda belediyemiz tarafından hazırlanan “Tekirdağ Hatırası” isimli projenin başarılı olduğu belediyemize bildirilmiştir. Konu ile ilgili “2019 yılı Turizm Geliştirme ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansına sunulan Tekirdağ Hatırası isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, taahhüt edilen 192.630,27TL tutarındaki toplam eş finansmanın sağlanmasına, proje yürütümü sırasında proje hesabını açma, proje hesabına para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve oluşacak diğer belgeleri imzalama konularında Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yetkilendirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 148 nolu parsel uygulama imar planında park, yol ve konut alanında kalmaktadır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi papazdere mevkii 1724 ada 1 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılması, bu mümkün olmadığında kısıtlamasız eş değer bir taşınmaz ile trampa edilmesi veya 2999 sayılı yasa gereği uzlaşma yoluna gidilmesi 2014 yılında talep edilmiştir. Söz konusu talep 01.10.2014 tarihinde belediye meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları stratejik planı kapsamında 260 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Bahse konu taşınmaz uygulama imar planında park, yol ve trafo alanında kaldığından, belediyemiz sorumluluğunda olan park ve yol alanının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi 390 ada 15 nolu parselin, mevcut imar planında park ve yol alanında kalması nedeniyle kamulaştırılması 2016 yılında talep edilerek söz konusu talep 01.03.2017 tarihinde belediye meclisinde görüşülmüş olup 2015-2019 yılları stratejik planı kapsamında 70 karar numarası ile kamulaştırma programına alınmıştır. Bahse konu taşınmazın kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 01.10.2019
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesi 3126 ada 24 parsel nolu taşınmaz Uygulama İmar Planında ilköğretim tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Bahse konu parselin kamulaştırılması talep edilmiş olup, belediyemizin sorumluluğundaki yol alanının kamulaştırılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024