Meclis Kararları

2016 Yılı Ocak Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Madenler mevkii bölgesi için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılıp, Edirne Anıtlar Kuruluna gönderilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarındaki 04.05.2011 tarih 216 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan notlarındaki 2.22. ve 2.17. maddelerinin kapsadığı tüm bölgeler için birlikte değerlendirilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiş olan 2016 yılı Ücrete Tabi İşler Tarifesinde 6- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ tarifelerinde; 6.1- İmarla İlgili Çeşitli Ücretler; b-) İmar durumlarından; b-1- Arsa 500 m2’ye kadar : 110,00-TL. b-2- Arsa 500 m2’den yukarı beher m2 ilave : 0,50-TL. b-3- Planı olan ve olmayan alanlarda yazılı imar durumu bilgisi : 175,00-TL. olarak değiştirilmesi, 6.11- “Kentsel Gelişme Alanı İmar Planı İçerisinde” maddesinin iptal edilmesi, 6-12- İmar Uygulama Ücreti (İfraz-Tevhit-Parselasyon ücreti) a-)Konut alanında m2’si : 0,09-TL. b-)Ticaret alanında m2’si : 0,12-TL. olarak değiştirilmesine; Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarında kullanılmak amacıyla 2016 yılında 2 adet N1 sınıfı kasalı çift sıra koltuklu camlı kamyonetin (yandan sürgülü kapılı) 237 sayılı Taşıt Kanununun 10. Maddesine göre 2016 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis Kararının 5.3 maddesinin “Yol Kotu Tutanak Belgesi parsel başına 250 m2 ye kadar 150 TL, 250 m2 üstü her m2 0.50 krş” olarak değiştirilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi 1099 nolu parsel, 1568 nolu Parsel, 1569 nolu parsel ve 1100 nolu parsellerin bulunduğu Caddenin üst yapısının yapılması ve yenilenmesi çalışmalarının başlatılabilmesi için yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
23 Aralık 2015 gün ve 29571 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6654 Sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu’nun “K” cetvelinin III. Fazla Çalışma Ücreti, “B” Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Bölümü’nde “Görevlerinin niteliği gereği 657 Sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç) 430.40 TL” ödenmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Zabıta Müdürlüğümüz personelinin Zabıta görevlerini daha etkin ve en iyi şekilde sağlamak, yönlendirmek, koordine etmek, yapılan şikayet konularına zamanında ve yerinde müdahale edebilmek için 2 adet N1 sınıfı yük taşımasında kullanılan, azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan çift sıra koltuklu kamyonet (BB Van) ve 1 adet N1 sınıfı yük taşımasında kullanılan, azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan uzun şasi kasalı kamyonet tipi araçların 2016 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisimizin 05/11/2015 tarih 481 sayılı Meclis Kararının 3 üncü ve 11 nci maddesinden sonra gelmek üzere eklenerek KDV.Hariç. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILINDA UYGULANAN / 2016 YILINDA TALEP EDİLEN 4-KALORİFERDEN ÇIKAN CURUFLARIN TAŞIMA ÜCRETİ: 4-1-Bir kamyondan alınacak ücret (taşıma ve nakliye) 170,00 TL. 190,00 TL. 4-2-Bir Traktörden alınacak ücret (taşıma ve nakliye) 85,00 TL. 95,00 TL. 4-3-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı okullar (Özel okullar hariç) Ücretsiz. 12-ÇÖPÜN DIŞINDA KALAN KATI ATIKLARIN İNŞAAT MOLOZLARININ TAŞIMA ÜCRETİ. 12-1-Bir Kamyondan alınacak ücret (taşıma ve nakliye) 180,00 TL. 200,00 TL. 12-2-Bir traktörden alınacak ücret (taşıma ve nakliye) 90,00 TL. 100,00 TL. olarak 2016 yılında uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Süleymanpaşa Belediye Başkanlığının hissedar olduğu Gündoğdu Mahallesi 1524 ada, 7 nolu parsel üzerinde “Sosyal Kültürel Tesis Alanı” yapılmak üzere ortak hizmet sözleşmesi hazırlanması ve bu konuda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülerek karar alınması talep edilmektedir.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 2135 ve 2136 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi Liman Arkası Mevkiinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2086, 2087, 2081, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 2090, 2089, 8133, 8141,4810, 4811 parselleri kapsayan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.11.2015 tarih ve 2767 sayılı kararı ile 1. derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden tescil edilen alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
12.10.2015 tarih 2015/8170 sayılı ve 12.10.2015 tarih 2015/8172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ, Barbaros, Naip ve Kılavuzlu mahallelerinde Afete Maruz Bölgeler ilan edilmiş olup, 13.12.2015 tarih ve 1526 sayılı Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün ilgili yazısına istinaden duyuru işlemleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu alanlardan Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde bulunanlar imar planları içinde kalması sebebi ile belirlenmiş olan Afete Maruz Bölgelerin Kumbağ ve Barbaros İmar Planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişiklikleri konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
1 adet M1 sınıfı yolcu taşımasında kullanılan ve sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araç ve 1 adet M2 sınıfı yolcu taşımasında kullanılan sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu aracın 2016 yılı satın alma programına alınmasına ve T cetveline kayıt edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma Ücretleri Tarifesi 06.01.2016 tarihinden itibaren şu şekilde değiştirilmiştir. 3- HİPERMARKET ve FABRİKALAR (yıllık) : 2016 YILI UYGULANAN TALEP EDİLEN d-)Hipermarket (2501 m2 den yukarı alanı olan) yıllık : 12.342,00 TL. 12.300,00 TL. e-)Süpermarket (1001-2500 m2 arası alanı olan) yıllık : 7.407,00 TL. 7.380,00 TL. f-)Orta Süpermarket (401-1000 m2 arası alanı olan)yıllık: 3.702,60 TL. 3.690,00 TL. g-)Küçük Süpermarket (201-400 m2 arası alanı olan)yıllık: 741,00 TL. 738,00 TL. h-)Market (100-200 m2 arası alanı olan) yıllık 246,00 TL. 246,00 TL. Ayrıca, “İlçe Sınırları içerisinde bulunan (AVM bünyesinde faaliyet gösteren Hipermarketlere ayrıca (d) fıkrasındaki (Hipermarket tarifesi üzerinden tahakkuk yapılır.) ve belirlenecek olan tarifenin ise Alışveriş Merkezleri (AVM) adına olan su faturasına 12 (oniki) eşit taksitte tahakkuk ettirilir.” İfadesinin; “İlçe Sınırları içerisinde bulunan AVM bünyesinde faaliyet gösteren Hipermarket, Süpermarket, Orta Süpermarket, Küçük Süpermarket ve Marketlere ayrıca Katı Atık Toplama Taşıma Ücreti tarifesi üzerinden tahakkuk yapılır.” Şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. Katı atık toplama, taşıma ücretleri su faturalarına 12 (oniki) eşit taksitte yansıtılacaktır. Su Aboneliği bulunmayanların yıllık katı atık toplama, taşıma ücretlerinin mükellefleri ayrıca tespit edilerek bu ücretler Tapu Maliklerinin Emlak veya ÇTV, vergilerine eklenerek Mayıs ve Kasım aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilecektir. Yıllık Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma Ücretleri Tarifesi değişikliğinin kabulüne 06.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Altınova Mahallesinde bulunan Şafak Sokak isminin değiştirilerek, Zekeriya Ildır Sokak isminin verilmesi talep konusunun Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler için Evrensel Standartlar Teknik Kılavuzu incelenmiş ve imar uygulamaları açısından ilgili müdürlükçe yapılacak çalışmaların sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından karar verilecek olması nedeniyle, çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan Tekirdağ Merkez Kentsel Sit ve Etkileme Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Engelliler İçin Teknik Standartlar Kılavuzu’nun içeriğindeki teknik konularla ilgili detaylı inceleme yapılması gerektiğinden çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu Mahallesinde bulunan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile bu aşamada sadece 18. Madde uygulama sınırı plana işlenmiş, 18. Madde uygulaması yapılmamış ve şuyulandırma cetvelleri hazırlanmamış olduğundan yapılan itirazın reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gazioğlu Mahallesi 161 Nolu parsele ilişkin sunulan plan değişikliğinin emsal artışı getirmesi sebebiyle talebin reddine, Berk Öge’nin kabul oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdürrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi 870 Nolu parsele ilişkin sunulan plan değişikliği ile mevcut yollar kaldırıldığından talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 1620 ada, 111 nolu parselin bulunduğu yol Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yetki, görev ve sorumluluğunda olan yollardan olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda 361 ada 138 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlçemizde meydana gelebilecek olası bir afet anında afetzede vatandaşların ilk etapta toplanacağı afet toplanma alanları yeniden incelenmiş ve yeni park alanları ve toplanılabilecek okul alanları belirlenerek ekteki afet toplanma alanlarının işaretlendiği krokinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi Yalıkolu mevkii sınırları içerisinde bulunan, Mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda 1715 ada, 28 nolu parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanununun 16. ve 17. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 1715 ada, 26 nolu parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesinde yer alan ve tapuda 530 ada, 52 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın Süleymanpaşa Belediyesi’nin sorumluğunda bulunan yol ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait tapuda 1983 ada, 16 nolu parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanununun 16. ve 17. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 1983 ada, 10 nolu parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne, konunun Encümene havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada, 15 parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanununun 16. ve 17. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 1983 ada, 9 nolu parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne, konunun Encümene havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait 1983 ada, 17 nolu parselin müstakil yapılaşmaya uygun olmaması sebebiyle İmar Kanunun 16. ve 17. Maddeleri gereğince tevhit şartı ile bitişik komşusu olan 1983 ada, 11 parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 135 ada, 11 parselde ihdas, takas, yola terk ve ifraz işlemlerinin yapılması talebindeki bahse konu takas işleminin kabulüne ve Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, belediye meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan, tapuda 336 ada 16 nolu parselin tamamının park ve trafo alanında kalması nedeni ile imar plan değişikliği yapılması veya kamulaştırılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde bulunan, tapuda 531 ada 9 nolu parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 615 nolu adanın güney kesimine ilişkin sunulan Uygulama İmar Plan Değişikliğinin onaylanması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1275 ada, 11 nolu parselin batısındaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 1275 ada 11 parsel ile tevhidi için satışının yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz (100.Yıl) Mahallesi 1800 ada 6 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine ilişkin alınan 02.12.2015 tarih ve 511 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis kararına itiraz konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 1849 ada 3 nolu parsel’in kamulaştırma işlemlerinin başlatılabilmesi için kamulaştırma programına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Malkara ilçesi Yeni Mahalle Gülbaba Sokakta bulunan Beltaş Tekirdağ Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketin, 20.000 (yirmi bin) paya tekabül eden şirket hissesini hiçbir hak ve bedel talep etmeden Süleymanpaşa Belediyesine ivazsız, şartsız, karşılıksız (bağış) olarak hibe talebinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Turgut Mahallesinde Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanında bulunan Anıt Eser olarak tescilli Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının kuzeyindeki ve batısındaki imar yoluna ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından gizli oyla yapılan seçim neticesinde belediye meclis üyelerinden Veysel KAPLAN (30) oy, Edibe AKÇAKAYA (30) oy, Deniz TANER (30) oy, İrfan DEMİR (20) oy ve Şükriye GÜNDÜZLER (20) oy almış olup, 1 (bir) yıl süre ile Belediye Denetim Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; 2016 yılında Belediye Meclisi tatil ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince; Belediye Meclisi toplantı gününün her ayın ilk haftasına rastlayan Çarşamba günü olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hayrabolu yolu üzerindeki Huzurevi altında bulunan, mülkiyeti Önder Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.’ne ait 343 ada, 148 parsel ve 343 ada, 6 parsellerin İmar Planında yolda kalması nedeni ile kamulaştırılması işlemlerinin başlatılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda 1324 ada 11 parselin kamulaştırma işlemlerinin başlatılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından şehrimize ait değerlerin gelecek kuşaklara tanıtılması ve aktarılması amacıyla; “Katil Hasan” lakaplı klarnet sanatçısı Hasan GİZLENCİ’ nin heykelinin Süleymanpaşa İlçesinde uygun görülen bir yere yapılması konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında kullanmak amacıyla 2016 yılında 2 adet Doblo marka, 2 adet Bekoloder, 1 adet Greyder, 1 adet Bakım Silindirinin satın alınmasına ve T Cetveline işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce yapılacak olan Buz Pisti Giriş Ücret tarifesinin belirlenmesi gerektiğinden mevcut tarifelerde yer almayan; 9/3. BUZ PİSTİ GİRİŞ ÜCRETİ : a-) İndirimli Bilet (30 dk) : 5,00.-TL. (KDV dahil) b-) Tam Bilet (30 dk) : 8,00.-TL. (KDV dahil) olarak belirtilen tarifelerin Ücrete Tabi İşler Tarifesine 9/3. madde olarak eklenmesinin uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:15 sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla gerçekleştireceği etkinliklerde 10-25 TL arası bedelle bilet basabilmesine ve satabilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 06.01.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı içerisinde bulunan “Özel Proje Alanı 1” bölge sınırının değiştirilmesine yönelik sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024