Meclis Kararları

2016 Yılı Kasım Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 08.11.2016
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısı ekinde gönderilen belgeler arasında, daha önce Bakanlık ve kurumlar arasında yapılmış olan ilgi yazılar ile Fizibilite Raporunun yer almaması ve gönderilen plan açıklama raporlarının yüzeysel olması sebebiyle detaylı inceleme yapılamamıştır. Planlanan Ro-Ro limanı ile üst ve alt ölçeklerde ulaşım bağlantılarının çözülmemiş olması, ÇED Raporu sürecinin tamamlanmamış olması, Mevcut İmar Planında yer alan yeşil alan ve yol alanlarının azaltılmış olması ve yerine yeni alanların önerilmemiş olması, Önerilen Liman kapasitesinin, beklenen araç miktarının, deniz araçlarına ait trafik çözümlemesinin plan açıklama raporlarında yer almaması, Yolcu ve yük taşımacılığına ait araçların bekleme alanlarına ilişkin çözüm üretilmemesi, Mevcut ve planlanan araç sayısının, mevcut karayolu trafik akışına etkisinin ölçülmemiş olması gibi eksiklikler tespit edilmiştir. Bu sebeple görüş sorulan plan değişikliği teklifinin uygun olmadığına, Ro-Ro Limanı planlanması fikrinin genel itibariyle şehrimize katkı sağlayacağı ancak yukarıda bahsedilen eksiklikler giderildikten sonra yeniden değerlendirilebileceğine, Nevzat Bahar ve Berk Öge’nin; yukarıdaki belirtilen eksikliklerin Süleymanpaşa Belediyesine ait olmadığı, Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığınca değerlendirilmesinde yarar olacağı ve Belediye Meclisince görüş bildirilmesinin gerek olmadığı şerhiyle, komisyonumuz oy çokluğu ile karar vermiş olup, Belediye Meclisince de Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezai ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdurrahim KAR’ın çekimser oylarına karşı oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 08.11.2016
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut planındaki “Park Alanı” kullanımının “Ro-Ro Limanı Ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkında Belediye Meclisinin görüşünün alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
21.10.2016 tarih ve E.17134 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazısına istinaden Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanda mevcut planındaki “Park Alanı” kullanımının “Feribot İskelesi Ve Park Alanı” kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun 2. Birleşimde görüşülmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kayı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1140 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Mevzii İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselde kayıtlı taşınmazın güncel imar durumuna göre revize edilmiş olan Avan Proje Tadilatı konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 2311 ada 255 ve 265 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Etüt Proje Müdürlüğüne ait sunulan Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
05.10.2016 tarih 456 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı 2.23. Nolu Plan Hükmü Değişikliği Belediye Meclisince komisyon kararına yüksekliğin bozulmaması kaydıyla ibaresinin eklenerek kabul edilmesine karar verilmiş ancak eklenen bu ibare plan hükmünün içinde geçmemektedir. Söz konusu ibare plan hükmü içinde yazılmış olup; “2.23. uygulama imar planında konut kullanımındaki alanlarda; 7, 8 veya 9 metrelik yoldan cephe alan toplam parsel sayısının en az %10’unda zemin katı ticaret olarak teşekkül etmiş ruhsatlı yapı varsa aynı yoldan cephe alan parsellerdeki binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek ve bina yüksekliğinin bozulmaması (asmakat yapılmaması) şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. uygulama imar planında 10 metre ve daha fazla genişlikteki imar yolundan cephe alan imar parseli niteliği taşıyan konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek ve bina yüksekliğinin bozulmaması (asmakat yapılmaması) şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. bu hükümde belirtilen şartları sağlayarak zemin katta ticaret kullanımı yer alacak binaların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir, bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binaların ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Şeklinde değiştirilen 1/1000 Ölçekli Tekirdağ Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 2.23 Hükmünün görüşülmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
06.06.2009 tarihli 27250 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16/A maddesi “Belediyeler Kent Konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.” Denildiğinden, bahse konu yönetmelik maddesi gereğince Süleymanpaşa Kent Konseyinin kanun ve mevzuatlara uygun yapılacak faaliyet ve harcama giderlerinin Özel Kalem Müdürlüğü bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Doğu – Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent tarafından 18-19-20 Kasım 2016 tarihleri arasında Kıbrıs’ta “Yöneticilerin Davranış Profili“ konulu eğitim yapılacaktır. Doğu – Batı Trakya Belediyeler Birliği Trakyakent tarafından düzenlenen bahse konu eğitime Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın katılmasına, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Eski Tekirdağ Fotoğraf Müzesi oluşum projesi çalışması için, mübadelede göç eden ve Tekirdağ ilimizin orijinal fotoğraflarının sahibi olan, Dimitrios MAVRİDİS ve Atina Büyükelçiliğimizle görüşme yapmak, protokol imzalama çalışmaları için Kasım ayı içerisinde belirlenecek olan uygun tarihlerde Belediye Başkanımız M.Ekrem EŞKİNAT’ın ve yazar Ayşe ARMAN’ın Yunanistan’ın Atina kentine gitmelerine geziye katılacak olan kişilerin, yol, iaşe ve konaklama giderlerinin belediye bütçesinden karşılanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karadeniz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda Aydoğdu Mahallesi 343 ada 121 nolu parselin imar planında park alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesinde faaliyetlere kurumsal yaklaşım getirmek, çocuk dostu şehir kriterlerinden olan çocuk haklarını yaygınlaştırmak, kurumsallaşmasını sağlamak ve çocukların etkin katılımı konularında ilerleme kaydetmek amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalara başlamış olup,. UNICEF ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin belediyeleri ile gerçekleştirilecek ortak etkinlikleri ve çalışmaları kurumsal bir yapı içerisinde ilerletmek amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde ICC (Uluslararası Çocuk Merkezi) ile koordinasyon ve işbirliği içinde, Çocuk Hakları Birimi kurulmasına, çocuk yoksulluk ve yoksunluğunun azaltılması, temel eğitimi alamamış olan çocuklar için telafi eğitimi sağlanması, caddelerin ve sokakların çocuklar için daha güvenli hale getirilmesi amacıyla, çocuklar için yeterli bütçe ayrılması, gerekli araştırmaların yapılması ve kaynak tahsislerinin arttırılması, hem yetişkinler hem çocuklar arasında çocuk hakları konusunda duyarlılığın arttırılması, çocuklar için spor ve dinlenme etkinlikleri ve tesislerin arttırılması gibi konularda faaliyet gösterecek Çocuk Hakları Birimi kurulmasına ve bu konuda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili Ali DÜNDAR’a yetki verilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
22.07.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair” Yönetmeliğin Kadro Değişikliği madde 11- (1) Boş Memur Kadrolarında Sınıf, Unvan ve Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadrolarının İptali ve Dolu Kadrolarda Derece Değişikliği ile Boş Memur Kadrolarının İptali ve Dolu Kadrolarda Derece Değişikliği Meclis Kararı ile yapılacağı” hükme bağlanmıştır. EK-5 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden ( II) sayılı cetvel Boş Kadro Değişikliği (Memur), (IV) sayılı cetvel Dolu-Boş Kadro Durumu (Memur) cetvelleri doldurulmuş olup, boş kadro değişikliği talebine ilişkin yazı ve eklerinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz Müdürlüklerinden bazılarının kapanması ve yenilerinin açılması sebebiyle İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği güncellenmiş olup, hazırlanan yönetmeliğin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'ne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin, ilgili müdürlükçe sunulmuş olduğu şekli ile kabulüne Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ücrete tabi işler tarifelerindeki Temizlik İşleri Müdürlüğünün talebi üzerine 9.1 Maddesi “Konutlardan alınacak moloz ve cüruf atıkları ücretleri” 9.2 Maddesi “Ticari İşletmelerden alınacak moloz ve cüruf atıkları ücretleri” ifadeleri eklenmiş olup, Ali DARICI Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğünün tarifelerindeki fiyat artışından ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki mesafe ölçüm ücretinin vatandaşın ruhsat başvurusu ile alakalı bir durum olduğundan bunun gereklerinin belediye tarafından yapılması gerektiğinden red kararı vermiştir. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince de , Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Abdurrahim KAR, Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU, ve Ali DARICI’nın red, oylarına karşı Belediye Meclisince komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ali DARICI tarifelerdeki 4.1.3, 4.1.4, 7.3, 7.4 maddelerine “Yukarıdaki ücretler ilçe merkezi dışındaki mülga belde belediyeleri ile köy tüzel kişiliği sona erip mahalleye dönüşen köylerde %50 indirimli olarak uygulanması ifadesi eklenmesi ve 4.1.3 maddelerindeki marketler her türlü yeme, içme ve eğlence yerleri bulunduğu grupta %1000 civarında bir artışın halkımız nezninde çok tepki göreceği ve ilçemizdeki yol yapım çalışmalarından mağdur olan esnafımızın bir nebzede olsa rahatlatılabileceği düşüncesiyle bu grupla ilgili tarifelerin en uygun şekilde devam etmesi gerektiği kanısıyla bu grupla ilgili tarifeye red kararı vermiştir. Konu Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu ile kabul edilmiştir olup, Belediye Meclisince de konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir. Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde, bina dışında en fazla onaylı mimari projesinde belirtilen kapalı alan büyüklüğü kadar bir alan daha kullanmak kaydıyla; çiçekçi, lokanta, kafetarya, pastane, kıraathane, çayhane vb. hizmete yönelik dükkanlara sökülüp takılabilir hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir. Şeklinde karar alınmasına Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın red oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de konu hakkında komisyonun çalışmalarının devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda, 263 ada 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan ve 26.09.2016 tarih 3417 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun olduğuna karar verilen Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de İmar ve Bayındırlık Komisyonda 14 olarak belirtilen parsel numarasının 13 olarak düzeltilerek komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu mahallesi 1988 ada 213 parselin imar planında yolda kalan kısmının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parsel’in üzerinde bulunan yapının sahibi tapu tahsis belgesine istinaden 10 ada 8 parselin kendisine satışı talebi ekinde sunulan tapu tahsis belgesi ile güncel tapu kaydı üzerinde belirtilen işgalcinin farklı isimlerde olması sebebiyle talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği karar ile verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesinin 22.09.1995 tarih ve 1994 numaralı Tekirdağ Belediyesi Encümen kararına istinaden İmar Planına uygun olarak kamuya terk edilen alanın 04.07.2001 tarihinde onaylanan İmar Planında yapı alanına dönüşmesi sebebi ile yerin tapusunun çıkartılıp bedelsiz devredilmesi talep edildiğinden, 2187 ada 1 parsel ile 662 ada 1 parsel arasında kalan alan parsel numarası olmayan tescilsiz bir alan olması sebebiyle öncelikle Belediyemiz adına parsel numarası çıkarılması gerektiğinden talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 10688 ve 10689 nolu parsellerin önünde bulunan arsanın (tescilsiz alan) satın alma talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada 121 parselle ilişkin sunulan 04.05.2016 tarih 275 sayılı Belediye Meclis Kararı ile imar komisyonuna havale edilen Avan Proje Tadilatı talebinin geri çekilerek gündemden çıkarılmasına ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsellere ilişkin daha önce Uygulama İmar Planı Değişikliği için sunulan talebin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2561 ada 14 parsele ilişkin daha önce Uygulama İmar Planı Değişikliği için sunulan talebin geri çekilmesine ve konu hakkında karar alınmamasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1863 ada 240 nolu parselin imar planında İlköğretim Tesis alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, tapuda 1465 ada 104 nolu parselin imar planında Kültürel Tesis alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırma yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin görev ve yetki alanına giren ve mevzuatla verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen, faaliyet alanlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcısı nitelikte olması mevcut personelin daha verimli hizmet vermesi, hizmetlerde koordinasyon ve bütünlüğün sağlanması amaçlanmış olup, bu nedenle teşkilat organizasyon yapısında değişik yapılması gerektiği sonucuna varıldığından, Emlak İstimlak Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Destek Hizmetleri Müdürlüğünün alt birimi olmasına, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN ve Abdurrahim KAR’ın red, oylarına karşı Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Belediyemiz tarafından düzenlenen Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesindeki taşıyıcı firmaya ait nakliyede kullanılacak araçların plakalarının yer aldığı kısma araç sayısı sınırlaması getirilmemiştir. Bu durum kaçak dökümü artırarak, denetim yapılmasını zorlaştırmakta olup, belge başına en fazla 10 (on) araç yazılabilir şekilde sınırlandırılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 02.11.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hükümet Caddesi üzerinde yer alan işletmelerin ambalaj ve evsel atıklarını gelişigüzel zamanlarda cadde ve kaldırımlara çıkartmalarından dolayı kötü bir görünüm ortaya çıkmakta, ayrıca konuyla ilgili yoğun vatandaş şikayetleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle belirlenen saatlerin (09.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00’da saat başlarında olmak üzere) dışında ambalaj ve evsel atıkların kaldırımlara çıkarılmasının yasaklanması ve bu kararın Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine eklenmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024