Meclis Kararları

2016 Yılı Ekim Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 25.10.2016
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. 2017 Mali yılı bütçe gelirleri 121.500.000TL.olarak hazırlanmış, finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 13.500.000 TL.borçlanma uygun görülmüş olup, gelir bütçesi toplam 135.000.000TL.’dir. Gelir ve gider bütçesinin Stratejik Plana ve Performans Programına uygun ve denk olarak 135.000.000TL.hazırlandığı görülmüştür. 2017 yılı ve izleyen iki yılın bütçesi incelenmiş olup Belediye Meclisinin 25/10/2016 tarihli Ekim ayı toplantısının 2. birleşiminde gelir ve gider tablosundaki maddeler tek tek okunup oylanarak Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.
TARİH: 25.10.2016
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2017 yılı Performans Programında yatırım giderlerini yetersiz bulduğu gerekçesiyle Abdurrahim KAR red oyu kullanmıştır. Ali DARICI Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün bütçesine red oyu ve Gerçekleşme oranlarının düşük olacağı gerekçesi ile çekimser oyuna karşı Plan ve Bütçe Komisyonunca oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediye Meclisince Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU, Abdurrahim KAR’ın red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 25.10.2016
BİRLEŞİM NO: 2 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesine göre 2015 – 2019 yıllarına ait Stratejik Plan hazırlanarak; 24/09/2014 tarih ve 252 sayılı meclis kararı ile onaylanmıştır. “Kamu idarelerinde Stratejik Planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin” 7/2 maddesinde “Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra Stratejik Planın kalan süresi içim güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, Stratejik Planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir.” denmektedir. İlgili yönetmeliğe istinaden uygun şekilde 2017- 2019 Stratejik Planının güncellenmesinin kabulüne Plan ve Bütçe Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediye Meclisince “Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu ilçe sınırları içerisinde binaların cepheleri ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilir. (Dış cephe estetiği, boya ve kaplamaları, tabela biçim ve rengini, çatının malzemesini ve rengini belirlemeye yetkilidir. Bu yetki daha önce yapılmış binalar için de kullanılabilir.) Süleymanpaşa Belediyesi önerileri doğrultusunda şehrin estetiğine uygun olmak, yaya ve araç trafiğine engel olmamak şartı ile parsellerin bahçe mesafelerinde, belediyenin uygun göreceği yere kadar; çiçekçi, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane çayhane vb. hizmete yönelik dükkânlara sökülüp takılabilir hafif malzemeden bitişik veya ayrık ilave mekanlar yapılabilir. Bu madde hükümlerinin uygulanacağı parsellerde, ilgilisinden idarenin öngördüğü veya göreceği zamanda söz konusu ilavenin sökülüp kaldırılacağına dair taahhütname alınması şartı ile Belediyesince izin verilebilir.’’ Şeklinde karar alınması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde yer alan ve tapuda 263 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesinde yer alan ve tapuda 2561 ada, 14 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.01.2017 tarihi itibariyle uygulanmak üzere Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Yavuz Mahallesi Barbaros Yalı mevkii 2564 ada 87 nolu imar planında “Belediye Hizmet Alanı” olarak ayrılmış bulunan taşınmazın “Belediye Hizmet Binası” yapılması kaydı ile Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi Kapaklı mevkii sınırları içerisinde bulunan, Tapuda 1988 ada 213 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planında yol alanında kalması sebebi ile taşınmazın kamulaştırılması talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (f) fıkrası ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesine istinaden düzenlenen tarifelerin 2017 Mali Yılında uygulanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Ertuğrul Mahallesi tapuda 310 ada 2 nolu parselde kayıtlı taşınmazın Belediyemizce “Tekirdağ Eski Fotoğraflar Müzesi” olarak kullanılmak üzere 25 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsisinin talep edilmesinin uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesine göre 2016 Yılı bütçesi tertibinde Temizlik İşleri Müdürlüğünde bulunan Temizlik Hizmeti Alım Giderleri tertibine Fen İşleri Müdürlüğünde bulunan Yol Yapım Giderleri, Hizmet Binası Giderleri tertibinden aktarma işlemi yapılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince, Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR tarafından yol çalışmalarının hızlanması için ödeneğin Fen İşleri Müdürlüğünde kalmasının uygun olacağı düşünüldüğü gerekçesiyle red oylarına karşı, Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
12-15 Ekim 2016 tarihlerinde Bogota’da gerçekleşecek olan “DÜNYA YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ’ne” ve 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde QUİTO’da gerçekleşecek olan HABİTAT-III toplantılarına Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT’ ın katılmasına, yol, iaşe, konaklama ve toplantı kayıt ücretlerinin Belediye bütçesinden karşılanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği tarafından 2016 yılı Sosyo – Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı’na sunulan “Mutlu Kentin Gözleri ve Kitapların Sesleri” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuzca ortak olarak uygulanmasına, (eş finansman taahhüt edilmiş ise) taahhüt edilen 13.019,02 TL tutarındaki eş – finansmanın sağlanmasının uygunluğuna Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İmar Uygulaması sonucu, Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Yavuz Mahallesi 531 ada 13 nolu ve 1268 ada 93 nolu arsa vasfındaki taşınmazların “Belediye Hizmet Binası” yapılması kaydı ile Süleymanpaşa Belediyesine bedelsiz devrinin talep edilmesinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Kent Konseyinin 30.06.2016 tarihli genel kurul kararları Kent Konseyi Yönetmeliği gereğince Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü denetim raporlarında yer alan değerlendirmeler ve özellikle Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak, talep ile ilgili Belediyemizin her hangi bir yetkisinin bulunmadığı sonucuna varılmış, bu husus ile ilgili yetkinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde olduğu değerlendirilerek; talebin reddi ile, konunun görüşülmek üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderilmesine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Ülkemizde vuku bulan menfur darbe girişiminin ardından, İlçemizde bulunan bir okulun ismi değiştirilmek suretiyle, Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın isminin verildiği bilgisine ulaşılmış; bu nedenle de mükerrer isimlendirmeden kaçınmak gereği göz önünde bulundurularak, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca talebin reddine oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI tarafından Tekirdağ’lı şehit polis Münür ALKAN’ın isminin Çınarlı Mahallesindeki bir yere verilmesi isteği gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, Nergis Sokakta mülkiyeti belediyemize ait 10 ada 8 parselin satışı talebi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan tapuda, 1692 ada 113 ve 101 parsellerin yolda kalan kısmı ile ihdas edilecek kısmının takas edilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2016 tarih ve 963 sayılı kararı gereği, Aydoğdu mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nın kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan ve tapuda 99, 100, 105, 2355, 3370 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması talebi ile ilgili çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Gündoğdu, Barbaros ve Kumbağ mahallelerinde bulunan 18 adet park alanına ( kamu eline geçmemiş olan parseller; Barbaros: 3292, 1120, 4049, 782, 662 parseller, Kumbağ: 68, 491, 1302 parseller) yapılması planlanan Basınç Düşürücü Trafoların Uygulama İmar Planlarına Doğalgaz Dağıtım Tesis Alanı olarak işlenmesine yönelik sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği Tekliflerinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Haluk YILMAZ, Rüştü ÖZGÜN, Sabri ÇINAR, Serpil NALCIOĞLU ve Ali DARICI tarafından bahse konu taşınmazların kamu yararına geçmemiş mallar olduğu gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesinde bulunan, 68 ada 57 parselin tamamı yolda kaldığından parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan tapuda, 1465 ada 35 parsele ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan bahse konu 162,163 ve 164 parsellerin yolda kalan kısımlarıyla, 162 parselin ihdas edilecek kısmının takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
TMMOB Mimarlar Odası Tekirdağ Temsilciliği tarafından Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararı ve 13.10.2015 tarih ve 1042 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli plan hükümlerinden 2.23 maddesinin “2.23. Uygulama İmar Planında Konut kullanımındaki alanlarda, 7, 8 veya 9 metrelik yoldan cephe alan toplam parsel sayısının en az %10’unda zemin katı ticaret olarak teşekkül etmiş ruhsatlı yapı varsa aynı yoldan cephe alan parsellerdeki binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. Uygulama imar planında 10 metre ve daha fazla genişlikteki imar yolundan cephe alan imar parseli niteliği taşıyan konut alanı kullanımındaki sahalara yapılacak binaların zemin katlarında planda belirtilen yapılaşma şartları dahilinde ruhsat projesinde gösterilmek şartıyla isteğe bağlı olarak ticari kullanımlara yer verilebilir. Bu hükümde belirtilen şartları sağlayarak zemin katta ticaret kullanımı yer alacak binaların bodrum katlarında içten bağlantılı piyesleri olabilir, bu piyeslerin ayrı girişleri olamaz, binaların ortak alanları ve müştemilatlarıyla irtibatlandırılamaz.” Şeklinde değiştirilmesine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararına yüksekliğin bozulmaması kaydıyla ibaresinin eklenerek kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan ve tapuda 1465 ada, 121 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz için alınan 09.05.2014 ve 272 numaralı inşaat ruhsatı için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Gündoğdu Mahallesinde bulunan tapuda, 1270 ada 6 nolu parsel kendi başına yapılaşabilir bir parsel olduğundan talebin reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Eskicami Mahallesinde bulunan 3026 ada 321 parsel ile 3027 ada 324 parselin takas talebinin bedel ve miktar farkı gözetmeksizin yapılmasının oybirliği ile reddine, takas talebinin bedeli mukabilinde yapılmasına Berk Öge ve Nevzat Bahar’ın çekimser oyuna karşılık İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de Ali Rıza ETİ, Selami ALTINAY, Nevzat BAHAR, İrfan DEMİR, Berk ÖGE, Nurettin DEĞİRMENCİ, Şükriye GÜNDÜZLER, Sezayi ÇETİN, Sebahattin TİRAKİOĞLU ve Abdürrahim KAR tarafından bahse konu taşınmazların ayrı ayrı değerlendirilip işlem yapılması düşünüldüğü gerekçesiyle red oylarına karşı komisyon kararının kabulüne Belediye Meclisince oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu mahallesinde bulunan 1763 ada 503 parselin kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yer alan tapuda 2312 ada 260 parsel ve 2312 ada 258 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Avan Proje Tadilatı talebiyle ilgili emsal hesapları ve kotların kontrol edilerek teknik çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararı ile talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
04.07.2001 tarih 92 sayılı Tekirdağ Belediyesi Meclis Kararıyla onaylanmış olan Tekirdağ İli 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notları 1.18. maddesi’nin Plan Hükümlerinden kaldırılmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesinde bulunan, 2387 ada 201 ve 246 parsellerde kayıtlı taşınmazların yolda kalan kısımlarıyla ihdas edilecek bölümün takasının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2017 Mali yılı ve izleyen iki yılı kapsayan İdare Bütçe Tasarısı Stratejik Plan ve Performans Programına ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığından konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesine İstinaden Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uygun olarak 2017 yılı Performans Programı hazırlanmış olup, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
2017 – 2019 yıllarına kapsayan Stratejik Planı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 7/2 maddesine istinaden Stratejik Plan güncellemeye uygun olarak hazırlandığından konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesinde yer alan tapuda 99, 100, 105, 2355 ve 3370 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin reddine ilişkin alınan 01.07.2016 tarih ve 347 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına itirazın geri çekilme talebinin kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Ertuğrul Mahallesi 306, 309 ve 310 nolu adaların konumlandığı bölge kentsel sit alanının içinde bulunan, mimarisi ile dikkat çeken tescilli yapıların yoğun olduğu bölge olması sebebi ile ve 306,309 ve 310 nolu adaları ve cephe aldıkları sokakları kapsayan alanın sağlıklaştırılması, yeniden işlevlendirilmesi ve bölgedeki fiziksel ve sosyal yapılanmaya örnek teşkil etmesi amacı ile bir proje hazırlandığı 22.09.2016 tarih ve 9567 sayılı İmar İşleri Müdürlüğünün yazısında belirtildiğinden, hazırlanan proje kapsamında söz konusu 306, 309 ve 310 nolu adaların hazırlanan proje ve kamulaştırma gerekçeleri doğrultusunda kamulaştırmasının yapılmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi 100. Yıl Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, S.S. 100. Yıl Tekirdağ 2. Küçük Sanayi Sitesinin 22.09.1995 tarih ve 1994 numaralı Tekirdağ Belediyesi Encümen kararına istinaden İmar Planına uygun olarak kamuya terk edilen alanın 04.07.2001 tarihinde onaylanan İmar Planında yapı alanına dönüşmesi sebebi ile yerin tapusunun çıkartılıp bedelsiz devredilmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 05.10.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından çocuk kulübü üyelerinin evlerine postalanmak amacıyla basımı yapılması düşünülen “Mutlugiller” öykü kitabının çizimleri için Serap DELİORMAN’a çizim başına 3.000,00TL olmak üzere toplamda 6 çizim için 18.000,00TL ödenmesi konusunda 01.06.2016 tarihinde belediye meclisinde görüşülerek karar alınmıştır. Ancak; Serap DELİORMAN’ın evlilik dolayısıyla soyadının “ÖNDER” olarak değişmiş olması nedeniyle Serap ÖNDER adına ödemenin yapılmasının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024