Meclis Kararları

2016 Yılı Şubat Ayı Meclis Karar Özetleri


TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz tarafından Tekirdağ’ın değerlerini yaşarken onurlandırmak için heykellerinin yapıldığı bu zamanlarda, elliye yakın kitabı olan bir çok akademisyenlerin tezlerinde ve kitaplarında kaynak kişi olarak kullanılan Tekirdağ’ımızın tanıtılmasında büyük rol oynayan araştırmacı yazar Sayın Mehmet SEREZ’in heykelinin belediyemiz tarafından yapılması ve uygun bir yere konulması konusunun Kültür Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesinde bulunan herhangi bir sokağa “İsmail Çakıcı” isminin verilmesi konusundaki talebin Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi 1930 ada 1 ve 2 parsellerin batısındaki alanın ihdasen oluşturulmasından sonra 1930 ada ada 1 ve 2 parseller ile tevhiti için satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde yer alan ve tapuda 17 pafta 2386 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın yer aldığı Barbaros 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planındaki kullanımına 2014/198 Esas numarasıyla açılan davanın kararında bahse konu parselin bir kısmının “Yol”da diğer kısmının da üzerinde park ibaresi yer almayan “Park Alanı”nda kaldığı ancak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında konut alanında kaldığı belirtilerek bu durumun “Yol”a ilişkin bölüm haricindeki kısmın imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varılarak “Yol”a ilişkin kısmı haricindeki kısmın iptaline karar verilmiş olup bahse konu parselin mahkeme kararına istinaden imar planlarında ne şekilde belirleneceği konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, 100. Yıl Mahallesinde yer alan ve tapuda 1800 ada 6 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi, Altınova Mahallesinde yer alan ve tapuda 1333 ada 3 ve 4 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara dair sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanması konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
01.04.2015 tarih ve 206 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararına karşı açılan 2015/789 Esas numaralı davada Nazım İmar Planı Değişikliği talebinin reddine ilişkin işlem yönünden iptaline karar verilmiş olup, bahse konu Meclis Kararının iptal edilip edilmeyeceği konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
İlimiz Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi 1700 ada 9 nolu parsel üzerinde bulunan Aydoğdu Aile Sağlığı Merkezi ile Köseilyas Mahallesi 1449 parsel üzerinde bulunan Değirmen altı Aile Sağlığı Merkezinin arsa mülkiyetleri Süleymanpaşa Belediyesine ait olup, sağlık hizmetlerinin tek elden, etkin ve verimli yürütülebilmesi adına dinamik yapılarının güçlendirilebilmesi, büyük çaplı bakım onarım işlerinin yapılabilmesi amacıyla, Tekirdağ Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünün devir taleplerinin uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Sermayesinin tamamı ödenmiş ve tüm hisseleri Belediyemize ait Mutlukent Esenlik Hizmetleri Kültür ve Sanat A.Ş.’nin 500.000,00 TL olan sermayesinin 2.000.000,00 TL’ye arttırılmasının uygunluğuna, Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Başkan Yardımcısı kadrosuna, 657 sayılı D.M.K.’nun 74.maddesi gereğince, Mehmet Hilmi İŞSEVER’in 22.01.2016 tarih ve 112 sayılı Personel Hareket Onay ile naklen atanması konusunda Belediye Meclisine bilgi verilmiştir.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine eklenen fıkraya ilişkin yönetmelik değişikliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarındaki Resmi Kurum Alanlarının çekme mesafeleri ile yapılaşma koşullarının (emsal, taks, kaks, ve yapı yükseklikleri) kaldırılması ve Resmi Kurum Alanları için “Avan Projeye Göre Yapılacaktır” plan notunun mer’i imar planı notlarına eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi sınırları içerinde yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırlarındaki Resmi Kurum Alanlarının çekme mesafeleri ile yapılaşma koşullarının (emsal, taks, kaks, ve yapı yükseklikleri) kaldırılması ve Resmi Kurum Alanları için “Avan Projeye Göre Yapılacaktır” plan notunun mer’i imar planı notlarına eklenmesi konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İdare Mahkemesinin 2015/1381 sayılı Kararında daha önce ehliyet yönünden 2008/380 sayılı kararı iptal eden 2011/1414 sayılı kararı iptal edilerek dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden dava konusu 06.06.2007 tarih ve 184 sayılı Tekirdağ Belediye Meclis Kararının iptal edilip edilmeyeceği konusunun, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizce yapılacak olan Buz Pisti Giriş Ücreti tarifesi 06.01.2016 tarihli 4 nolu meclis kararı ile belirlenmiş olup karara çocuk kulübü üyelerine indirimli bilet üzerinden yüzde elli indirim uygulanarak Ücrete Tabi İşler Tarifesine 9/3. madde olarak eklenmesine ; 9/3. Buz pisti giriş ücreti : c-) Çocuk Kulübü Bileti (30 dk) : 2,50.-TL. (KDV dahil) olarak uygulanmasına Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
29314 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 9. Ve 17. Maddesi ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. Ve 11. Maddelerine istinaden konut ve işyerleri belediye atıklarını belediyelerin çöp toplama sistemine uygun biçimde hazır etmekle ve atıkların yönetiminden kaynaklanan harcamaları karşılamakla mükellef kılınmışlardır. Süleymanpaşa Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine “Her mesken ve ticarethane sahibi, üreteceği atık (evsel atıklar, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel tehlikeli atıklar ve atık piller vb.) cins ve mahiyetlerine uygun özellikte kapalı biriktirme ekipmanları bulundurmak ve atıklarını belediye sistemine vermek zorundadır. “ maddesinin eklenmesi, Bu bağlamda yeni konut ve işyeri alanlarında kullanılmak üzere ortalama 100 bağımsız bölüm için Belediyemizin yeni çöp toplama sisteminden 1 adet yer altı ve yer üstü, atık cinslerine uygun biriktirme alanı ayrılması ön görülmekte olup, net sayı ve ebat ise Belediyemiz teknik ekipleri tarafından belirleneceği. Süleymanpaşa Belediyesi sınırları içerisinde mevcut imar planlarına göre yapılacak olan; en az 5m ön bahçesi bulunan: A-Konut Alanlarında 30 ile 90 daire arası yapılarda bir adet 9m³ 91 ile 150 daire arası yapılarda iki adet 9m³ 151 ile 300 daire arası yapılarda üç adet 9m³ 301 daire sonrasında her 150 daire için ilave bir adet 9m³ B-Konut, Ticaret veya Yalnız Ticaret ve Kamu Alanlarında 1000 m² ile 3000 m² arası olan yapılarda bir adet 9 m³ 3000 m² ile 5000 m² arası olan yapılarda iki adet 9 m³ 5000 m² ve sonrası her 3000m² inşaat alanı için ilave bir adet 9 m³’lük atık biriktirme alanı ayrılacaktır. Söz konusu alanların, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, evsel tehlikeli atıklar ve atık pillerin biriktirileceği, (Flüoresan lambalar, cıva içeren atıklar, kloroflorokarbon vb. tehlikeli maddeler içeren elektrikli elektronik ekipmanlar ve evsel tehlikeli atıklar, tehlikeli maddeler içeren boya, tiner, pestisitler, deterjanlar, vb. ayrı kaplarda akmayacak ve kırılmayacak şekilde muhafaza edilecektir.) tabanı sızdırmaz, etrafı çevrili hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde üzeri kapalı ve sokak toplayıcılarının ulaşamayacağı bir konumda binanın yapım şamasında hazırlanmasının sağlanması konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesine göre, belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarının belirli kurallar çerçevesinde karşılanması amacıyla, kanun tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak güncellenen ve 118 maddeden oluşan Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 2
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Eskicami Mahallesinde bulunan, tapuda 84 Ada, 99 parselin kamulaştırması, mümkün değil ise eşdeğer bir parselle trampa edilmesi talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemiz İmar Müdürlüğü ile Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden görüş alınması ve hazırlanacak olan yönetmeliğin, şehrimizin ihtiyaçlarını karşılar nitelikte olmasının sağlanabilmesi açısından, çalışmaların devamına Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliğiyle karar verilmiş olup, Belediye Meclisince de komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami-Ortacami Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No:15 sayılı yerde bulunan işyerinin içkili yer bölgesine alınması talebi için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin İçkili Yer Bölgesi başlıklı bölümünün 30. maddesinde yer alan hususlara uygun olmayan bir yer olması nedeniyle, talebin reddine Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Üç kuşak insanımız tarafından tanınması ve sevilmesi nedeniyle şehrimize mal olmuş “Katil Hasan” lakaplı klarnet sanatçısı Hasan GİZLENCİ’nin heykelinin uygun bir malzemeden yapılmasına ve sanatçının doğup büyüdüğü mahallede uygun görülen bir alana yerleştirilmesine Kültür Komisyonca oybirliği ile karar verilmiş olup, Meclis Üyesi Nevzat BAHAR’ın yapılacak heykelde Katil lakabının kaldırılarak sadece Hasan GİZLENCİ yazılması şerhine karşı Komisyon Kararının kabulüne Belediye Meclisince oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesinde bulunan Madenler mevkii bölgesi için Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yapılıp, Edirne Anıtlar Kuruluna gönderilmesi konusu ile ilgili araştırmaların devam etmesi sebebi ile çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Süleymanpaşa İlçesi, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notlarındaki 04.05.2011 tarih 216 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen plan notlarındaki 2.22. ve 2.17. maddelerinin kapsadığı tüm bölgeler için birlikte değerlendirilmesi istenen plan notları ile ilgili daha detaylı çalışma gerektiğinden çalışmaların devamına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne, çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yağcı Mahallesi, 2135 ve 2136 nolu parsellere ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi Liman Arkası Mevkii’nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2086, 2087, 2081, 6286, 6287, 6288, 6289, 6290, 2090, 2089, 8133, 8141, 4810, 4811 parselleri kapsayan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.11.2015 tarih ve 2767 sayılı kararı ile 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden tescil edilen alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmesi amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği talebinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Kumbağ ve Barbaros mahallelerinde bulunanlar Afete Maruz Bölgelerin işlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliğinde 4565-4566, 4571, 4572, 4573 ve 6048 nolu parselleri kapsayan Barbaros Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 791, 3244, 959, 395, 402, 403, 404, 405, 406, 417, 2084, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 378, 477, 1590, 2773, 149, 150, 151, 152, 153 ve 155 nolu parselleri kapsayan Kumbağ Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden İmar Kanunu, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nun Engelliler İçin Teknik Standartlar Kılavuzu ile karşılaştırılarak bir inceleme raporu talep edilmesine, rapor geldikten sonra karar verilmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonunca çalışmaların devamına oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne çalışmaların devamına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda 336 ada 16 parsel nolu taşınmazın parkta ve yolda kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, trafo alanında kalan kısımla ilgili yetki ve sorumluluğun Tredaş’da olması sebebiyle reddine İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda; 531 ada 9 nolu parsele ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda; 615 adanın güney kesimine ilişkin sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz Mahallesi 1275 ada 11 parselin batısındaki ihdasen oluşturulacak parselin tevhit şartı ile 1275 ada 11 parsel malikine satışına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının reddine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Yavuz (100.Yıl) Mahallesi 1800 ada 6 parsel için sunulan Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin reddine ilişkin alınan 02.12.2015 tarih 511 sayılı meclis kararı ile reddedilen plan değişikliği teklifinde 04.07.2001 tarihle onaylanan planın özüne dönüldüğü gerekçe gösterilmiş olmasına rağmen değişiklik teklifiyle planın özüne dönülmediği, 04.07.2001 tarihli planda söz konusu alanın konut fonksiyonlu olduğu görüldüğünden itiraz talebinin reddine, Berk Öge’nin çekimser oyuna karşılık 4 kabul oyuyla İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oyçokluğu ile reddedilmiş olup, 9 çekimser oya karşı komisyon kararının kabulüne, talebin reddine oyçokluğu ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi, Turgut Mahallesinde Kentsel Sit Etkileme Geçiş Alanında bulunan Anıt Eser olarak tescilli Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının kuzeyindeki ve batısındaki imar yoluna ilişkin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun 16.05.2014 tarih ve 1738 sayılı kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği Süleymanpaşa Belediye Meclisi’nin 04.03.2015 tarih ve 148 sayılı kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2015 tarih ve 902 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olan ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30.11.2015 tarih ve 2789 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliğinin kabulüne İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu yolu üzerindeki Huzurevi altında bulunan, Tapuda; 343 ada 148 parselin tamamının kamulaştırılmasına 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına, 343 ada 6 parselin yol, otopark ve park alanında kalan kısımlarının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesinde bulunan tapuda; 1324 ada 11 nolu parselin tamamının kamulaştırılmasına, 2015-2019 yılları Süleymanpaşa Belediyesi Stratejik Planı kapsamında kamulaştırma programına alınmasına İmar ve Bayındırlık Komisyonunca oybirliği ile karar verilmiş olup; Belediye Meclisince de Komisyon kararının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Yazı İşleri Müdürlüğümüze ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğimizde değişiklik yapılması gerektiğinden yeniden düzenlenen Yazı işleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Belediyemizin görev ve yetki alanına giren ve mevzuatla verilen görevlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini teminen, faaliyet alanlarının birbirinin devamı ve tamamlayıcısı nitelikte olması mevcut personelin daha verimli hizmet vermesi, hizmetlerde koordinasyon ve bütünlüğün sağlanması amaçlanmış olup, bu nedenle teşkilat organizasyon yapısında bazı değişiklerin yapılması gerektiği sonucuna varılmış olduğundan; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün alt birimi olmasına, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğünün alt birimi olmasına, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Sağlık İşleri Müdürlüğünün alt birimi olmasına, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kaldırılarak 2016 yılı Bütçe ödenekleriyle birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğünün alt birimi olmasına oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Su ve Doğa Sporları Derneği’nin, Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Karaevli Mahallesi mevkiinde bulunan park alanı içinde faaliyetlerine devam edebilmesi için resmi tahsisin uygun yolla yapılması talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Temizlik İşleri Müdürlüğünce 2016 yılı Ücrete Tabii işler tarifesinin belirlenmesi ile ilgili 04.01.2016 tarih ve 2 numaralı Meclise sunulan yazıda sehven “KDV hariç” yazılmış olduğundan, 4 ve 12 maddelerinde Ücrete Tabi İşler Tarifesinin “KDV dahil” olarak düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (f) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. maddesine gereğince 2016 yılında uygulanacak tarifeler 05.11.2015 tarih ve 481 sayılı Meclis kararı ile belirlenmiştir. Ücrete Tabi İşler tarifesinde belirlenen 1- BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ; 1.1- Hoparlör Yayın Ücretinde yer alan, “Kamu Kurum ve Kuruluşların yaptıkları ilanlardan bu ücretlerin %50’si alınır.” İfadesinin, Kamu Kurum ve Kuruluşların yaptıkları ilanlardan Ücret alınmaz.” şeklinde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi Semetli Mahallesinde bulunan, tapuda 367 parselde kayıtlı tarla vasfındaki 9.271,00 m2 yüzölçümlü taşınmazda Belediyemize ait 17/63 hissenin, aynı taşınmazın diğer hisse sahiplerine satışının yapılması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Hürriyet Mahallesi Şehit Rüştü Ökeler Caddesi ile Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nin kesiştiği noktaya Askeri Savaş Uçağı konulmasına ve protokol yapılması için Belediye Başkanı M.Ekrem EŞKİNAT’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi muhtarının 13.01.2016 tarih ve 967/521 sayılı dilekçesinde belirtiği üzere Gündoğdu Mahallesi sınırında kalan bir bölgenin mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Hürriyet Mahallesi sınırına dahil edilmesi konusunun Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Nusratlı Mahallesinde yer alan ve tapuda 1237 (eski 504 ve 505 parseller) parsel numarasında kayıtlı taşınmaza dair sunulan Uygulama İmar Planının onaylanması konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesinde bulunan tapuda; 2131 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın satış talep konusunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.
TARİH: 03.02.2016
BİRLEŞİM NO: 1 / OTURUM NO: 1
KARAR ÖZETİ:
Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmalarında kullanılmak amacıyla teklifte bahsedilen “Mercedes Benz marka” ibaresinin çıkartılarak “Kamyon” olarak yazılması kabul edilerek 2016 yılında 2 adet Kamyon, 3 adet Bekoloder, 1 adet Greyder, 1 adet Asfalt Yama Silindiri satın alınmasına ve T Cetveline işlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Süleymanpaşa Belediyesi
Ortacami Mah. Hükümet Cad. No:14
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
0 (282) 259 59 59
ozelkalem@suleymanpasa.bel.tr
T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ © Copyright 2024